προβληματισμοί σχετικά με την παραγωγική ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα

PHOTO-14

PHOTO-14Εδώ και τουλάχιστον πέντε χρόνια, από την εκτόξευση της οικονομικής κρίσης και έπειτα, η γεωργία και ο πρωτογενής τομέας εν γένει παρουσιάζονται ως ένα από τα κρυφά χαρτιά της χώρας για την έξοδο από την κρίση. Πόσο αληθινό μπορεί να είναι αυτό και κάτω από ποιες προϋποθέσεις; Στο κείμενο αυτό κατατίθενται κάποιες πρώτες σκέψεις και προβληματισμοί σχετικά, καθώς και για την παραγωγική ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα.

Στην προσπάθεια ανάγνωσης της υπάρχουσας κατάστασης, πέρα από τη μελέτη για το αγροτικό εισόδημα και απασχόληση, το αγροτικό εμπορικό ισοζύγιο, το ισοζύγιο φυτικής- ζωικής παραγωγής, τα κόστη παραγωγής, τη σύνδεση με τη γεωργική βιομηχανία, το δευτερογενή και τριτογενή τομέα και πολλά ακόμα, θα πρέπει κανείς να δει το μοντέλο ανάπτυξης που ακολουθήθηκε στη χώρα συνολικότερα, το ρόλο του πρωτογενούς τομέα σε αυτό καθώς και το μοντέλο ανάπτυξης πρωτογενούς τομέα που επιλέχθηκε.

Η επιλογή που έγινε για την Ελλάδα ήταν η μετάβαση της οικονομίας της στον τριτογενή τομέα, κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών - διαμετακομιστικό κέντρο, παροχή υπηρεσιών, τουρισμός κ.λπ. Το μοντέλο αυτό οδήγησε στην αποδιάρθρωση του παραγωγικού πρωτογενούς τομέα και στην εξάρτηση από τις ολοένα και αυξανόμενες εισαγωγές γεωργικών προϊόντων και εφοδίων. Ακόμα, στο πλαίσιο αυτό, επιλέχθηκε η εντατική συμβατική γεωργία και κτηνοτροφία, η μονοκαλλιέργεια με στόχο αποκλειστικά τις εξαγωγές, η εγκατάλειψη της παραγωγής κυρίως σε μειονεκτικές περιοχές, οι εναλλαγές των καλλιεργειών με βάση τις επιδοτούμενες καλλιέργειες και άλλα.

Η γεωργία όμως αποτελεί τον τομέα, που ιδίως σε περιόδους κρίσης, αποτελεί προϋπόθεση επιβίωσης και βασική πηγή διατροφικών αγαθών για τον πληθυσμό. Η κρίση της γεωργίας οδηγεί και σε επισιτιστική κρίση. Συνεπώς το ζήτημα της διατροφικής αυτάρκειας της χώρας ιεραρχείται και εύλογα κανείς αναρωτιέται πώς γίνεται να έχεις ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, πώς μπορείς να βγεις από την κρίση αν δεν είσαι παραγωγικός; Και τι σημαίνει σήμερα παραγωγικός πρωτογενής τομέας;

Η συμβολή της γεωργίας στην αποφυγή της επισιτιστικής κρίσης έγκειται στη στροφή της γεωργικής παραγωγής στην κάλυψη των διατροφικών αναγκών του πληθυσμού. Συνεπώς μιλάμε για έναν πρωτογενή τομέα που θέτει ως βάση την τροφή ως αγαθό και ως θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα και όχι ως εμπόρευμα ή χρηματιστηριακό αγαθό. Ο πρωτογενής τομέας θα πρέπει να αποσκοπεί πρωταρχικά στην κάλυψη των διατροφικών αναγκών του λαού με ντόπια παραγόμενα, σε λογικές τιμές, ποιοτικά προϊόντα στο πρότυπο της παραδοσιακής ελληνικής μεσογειακής διατροφής και σε αντίθεση με το κυρίαρχο καταναλωτικό και διατροφικό μοντέλο. Ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης του πρωτογενούς τομέα οφείλει να συνυπολογίσει αυτή την αρχή.

Ακόμα δεν μπορεί να μη μιλήσει για ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, της ήπιας γεωργίας, της βιολογικής γεωργίας, με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον, με εξορθολογισμό στη χρήση των φυσικών πόρων, με μετάβαση από τις εντατικές μονοκαλλιέργειες στην πολυκαλλιέργεια και στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και διεθνούς ζήτησης που παράλληλα καλύπτουν και τις εγχώριες ανάγκες.

Έχει ακόμα να αναμετρηθεί με το ερώτημα πώς νοείται ο σημερινός γεωργός. Παραγωγός τροφής, παραγωγός προϊόντων για μεταποίηση, παραγωγός ενέργειας, πάροχος αγρο-τουριστικών υπηρεσιών, προστάτης του φυσικού περιβάλλοντος και του κοινωνικού ιστού της υπαίθρου, εξαγωγέας προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία; Όλα αυτά και πολλά ακόμα ή ένας άνθρωπος εξαρτώμενος από το αγροδιατροφικό λόμπι που θα παράγει απλώς προϊόντα ως είλωτας στα «δικά του» χωράφια; Αυτός που θα έχει στα χέρια του την τροφή του κόσμου και θα τη διαχειρίζεται μόνο με βάση το μέγιστο δυνατό για αυτόν κέρδος ανεξαρτήτως του αν ο κόσμος πεινάει;

Ποια θα μπορούσαν να είναι τα μέτρα για την ανασυγκρότηση του παραγωγικού δυναμικού; Ο αναδασμός γης ίσως είναι ένας τρόπος για να ενοποιήσει τις πολυτεμαχισμένες εκτάσεις και να μειώσει το κόστος παραγωγής. Το συνεταιριστικό-συνεργατικό κίνημα θα πρέπει να τεθεί σε νέες υγιείς βάσεις, ώστε να δώσει διέξοδο τόσο στο επίπεδο της καλλιέργειας (συγκέντρωση γης και μηχανημάτων, εξοικονόμηση στην προμήθεια εφοδίων, οργάνωση της αγοράς κ.λπ.). Εφόσον ο πρωτογενής τομέας θεωρηθεί στρατηγικής σημασίας θα πρέπει να αναζητηθούν ευνοϊκοί όροι χρηματοδότησης που θα επιτρέπουν τις επενδύσεις σε αυτόν. Ακόμα θα πρέπει να επανεκτιμηθούν θεσμικά μέτρα σχετικά με τη φορολογία των αγροτών, της γης, τα αγροτικά μητρώα, τις ενισχύσεις που παρέχονται σε ένα πλαίσιο ανασυγκρότησης του συνόλου της οικονομίας.

Δεν μπορούμε να μιλάμε για την παραγωγική ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα δίχως την επέμβαση στη λειτουργία της εγχώριας αγοράς με το σκεπτικό των πολλαπλών επιλογών σε παραγωγούς και καταναλωτές ενάντια στα μονοπώλια διακίνησης τροφής στην Ελλάδα. Η επέμβαση αυτή μπορεί να γίνει σε θεσμικό επίπεδο κατοχυρώνοντας δομές που μέχρι στιγμής υστερούν. Υστέρηση που οδηγεί σε καρτέλ και μονοπωλιακές καταστάσεις. Ένα τέτοιο θεσμικό μέτρο μπορεί να είναι η νομοθέτηση αγορών αγροτών-παραγωγών, ώστε να δοθεί απευθείας διέξοδος στον παραγωγό στην αγορά και στους καταναλωτές με την παράκαμψη μεσαζόντων και με στόχο την εξυγίανση της αγοράς τροφίμων και τον εξορθολογισμό των τιμών των γεωργικών προϊόντων.

Στο επίπεδο της διάθρωσης της παραγωγής θα πρέπει να συνυπολογιστεί το εδαφικό ανάγλυφο της Ελλάδας, να μελετηθούν οι δυνατότητες της κάθε περιφέρειας, ο όποιος σχεδιασμός να γίνει με γνώμονα το τι είναι δυνατό να καλλιεργηθεί και πού, να υπάρξει πρόβλεψη για βοσκοτόπους και επαρκείς καλλιέργειες ζωοτροφών, ποια μπορεί να είναι τα προϊόντα αυτά που έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και υψηλή προστιθέμενη αξία ώστε μπορούν να είναι εξαγώγιμα. Σε κάθε σχεδιασμό όμως το ζητούμενο είναι να προτάσσεται ως μορφή η βιώσιμη και ποιοτική γεωργική παραγωγή.

Δεν θα πρέπει να αγνοηθούν ακόμα τομείς όπως η δασοπονία, η αλιεία, η μελισσοκομία. Μπορούν να αναπτυχθούν και να είναι ιδιαίτερα «αποδοτικοί» για την οικονομία και παράλληλα να συντελέσουν στην προστασία της βιοποικιλότητας, των δασών και θαλασσών, στην ανανέωση δασικών εκτάσεων, στην εκμετάλλευση των ορεινών περιοχών τηρώντας πάντοτε τους περιβαλλοντικούς κανόνες.

Αναγκαία είναι και έργα υποδομής με γνώμονα τη μείωση του κόστους παραγωγής, την ορθολογική χρήση πόρων όπως το νερό, τη δημιουργία αποθεμάτων νερού κ.λπ. Θα πρέπει ακόμα να προβλεφθεί το πώς εντάσσονται οι ήπιες μορφές ενέργειας και οι ΑΠΕ στην αγροτική παραγωγή.

Η όποια ανασυγκρότηση όμως δεν μπορεί να γίνει μόνο με θεσμικά μέτρα και διακηρύξεις. Χρειάζεται τη δημιουργία ενός κινήματος παραγωγών (αγροτών, κτηνοτρόφων, αλιέων κ.λπ.), των ανθρώπων της υπαίθρου αλλά και των πόλεων («καταναλωτές», ενεργοί πολίτες, κινήματα πόλης), των εμπλεκομένων στους άλλους οικονομικούς τομείς, των κινημάτων της οικολογίας και πολλών ακόμα. Μια κυβέρνηση της αριστεράς δεν μπορεί να λύσει τα παραπάνω ζητήματα με τρόπο «αυτονόητο». Έχει την ανάγκη ύπαρξης ενός κινήματος παραγωγικής ανασυγκρότησης και αγροτικής μεταρρύθμισης, ώστε να μπορέσει να συγκρουστεί με τα εγχώρια συμφέροντα αλλά κι αυτά των πολυεθνικών του αγροδιατροφικού λόμπι.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να προβληματιστούμε για το αν η παραγωγική ανασυγκρότηση του αγροτικού τομέα με άξονα την ανάπτυξη και την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από τις πολιτικές της ΕΕ για την περιφερειακή και αγροτική ανάπτυξη, για την προστασία του περιβάλλοντος και την Κοινή Γεωργική Πολιτική. Θα πρέπει παράλληλα να γίνει και ένας ειλικρινής απολογισμός της μέχρι τώρα πορείας του γεωργικού χώρου στο πλαίσιο της ΚΓΠ και μια ανάγνωση δίχως αυταπάτες των ήδη ανακοινωμένων μελλοντικών πολιτικών.

Ο αγροτικός τομέας παρουσιάζεται ως η διέξοδος από την κρίση. Αυτό όμως που σχεδιάζουν αφορά την ανάπτυξη του αγροτικού χώρου στη λογική της αγροδιατροφικής βιομηχανίας και όχι στη λογική της ανασυγκρότησης της παραγωγικής βάσης της χώρας για τη διέξοδο από την οικονομική κρίση με αξιοπρέπεια για τον αγροτικό κόσμο και προοπτική παραμονής του στην παραγωγή και ανάπτυξης μέσα από αυτή.

Κάθε φορά που τίθεται στο τραπέζι η πρόταση να ιεραρχηθεί η αλλαγή του γεωργικού μοντέλου και να προταχθούν βιώσιμες μορφές γεωργίας, όπως η βιολογική, το αμέσως επόμενο ερώτημα είναι αν αυτή μπορεί να καλύψει τις ανάγκες συνολικά. Θα πρέπει αν θέλουμε να μιλήσουμε για την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα με όρους οικολογίας, να φύγουμε από αυτό το δίλημμα. Η βιώσιμη και οικολογική επαναπροσέγγιση του αγροτικού μοντέλου δείχνει την πρόθεσή μας να αναμετρηθούμε με το ίδιο το σύστημα που μας έχει οδηγήσει σε αδιέξοδα, δείχνει αν είμαστε σε θέση να προβάλουμε έναν άλλο τρόπο παραγωγής και έναν άλλο τρόπο κοινωνικής συνύπαρξης και οικονομικής βιωσιμότητας. Είναι ανάγκη να υπάρξει αυτή η αλλαγή και μάλιστα με περιβαλλοντικά βιώσιμη προοπτική.

ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 


ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

altΔιαβάζουμε και ακούμε πολλά τελευταία με αφορμή τις κινητοποιήσεις των αγροτών και τις χρονικές περιόδους που εκδηλώνονται. Θα διαβάσει κανείς απόψεις που εκφράζονται με χαρακτηρισμούς του είδους " Αξεστοι ημιχωρικοί με κρυφά εισοδήματα" κλπ κλπ , που κατάφαγαν τις επιδοτήσεις τόσα χρόνια σε τζιπάρες 4χ4, σε ξενυχτάδικα , σε πολυτέλειες και κάθε λίγο και λιγάκι μας αναστατώνουν και εκβιάζουν την κοινωνία μας κλείνοντας τους δρόμους και διεκδικώντας κάθε φορά περισσότερα «λύτρα». Θα μπορούσε να απαντήσει κανείς με επιχειρήματα του ίδιου τύπου και απόψεις του είδους «Κωλοαθηναίοι με όλα τα μέσα, νοσοκομεία, γκόμενες κλπ» , που για χάρη σας επιτρέπονται οι εισαγωγές από τρίτες χώρες σε πολύ χαμηλές τιμές αναγκάζοντας τους Έλληνες αγρότες να πωλούν κάτω από το κόστος παραγωγής τα προϊόντα τους. «Κωλοέλληνες που θεωρείται το κάθε είδους δικό σας επίδομα ιερό , αλλά απαράδεκτο, όταν καταβάλλεται στους άλλους και τους αγρότες πολίτες δεύτερης κατηγορίας -κάτι μεταξύ Αλβανών και Πακιστανών- που τους ταιριάζει να βρίσκονται συνεχώς μέσα στα χώματα και τις λάσπες έτοιμους να σας εφοδιάζουν με πάμφθηνα, υγιεινά σιτηρά και λαχανικά σε κάθε ζήτηση. Σας βολεύει να δουλεύει ο Κινέζος , ο Αιγύπτιος, ο Μεξικανός, ο Ινδός και οποιοσδήποτε άλλος άνθρωπος στον κόσμο για 2 δολάρια την ημέρα σε χωράφια που τα λυμαίνεται η μαφία του διεθνούς κεφαλαίου και λέτε ότι οι επιδοτήσεις των Ελλήνων αγροτών καταδικάζουν σε πείνα όλους αυτούς, καθώς επίσης λέτε με περισσό θράσος στον Έλληνα αγρότη να αμείβεται κι ' αυτός με τον ίδιο τρόπο ή να ψάξει για άλλη δουλειά. Με τη λογική σας κάθε Φθινόπωρο θα απολύεται το 90% των πυροσβεστών μέχρι τον Ιούνιο (δε μας χρειάζονται τόσοι το χειμώνα), θα σταματούμε να συντηρούμε τη στρατιωτική μας μηχανή , όταν διανύουμε περιόδους ειρηνικής συνύπαρξης με τους γείτονες και θα ωθούμε τους στρατιωτικούς να βρουν αλλού δουλειά ή θα σταματούμε την πληρωμή τους. Θα απολύονται το καλοκαίρι όλοι οι Εκπαιδευτικοί -αφού είναι κλειστά τα σχολεία- Να σταματήσουν να επιδοτούνται τα φτηνά εισιτήρια στα μετρό, τους προαστιακούς και τα αστικά λεωφορεία σας κ.λ.π, κ.λ.π. 

alt
Η συζήτηση του Αγροτικού προβλήματος με οικονομικούς όρους μόνο και τέτοιου είδους επιχειρήματα αδικεί την πλειοψηφία των αφανών Ελλήνων αγροτών και κτηνοτρόφων, που δε μπορεί η πολιτεία να τούς αντιμετωπίζει , όπως οποιονδήποτε Έλληνα επιχειρηματία. Είναι ανάγκη οποιαδήποτε κοινωνία να διατηρεί τη δυνατότητα παραγωγής των απαραίτητων προϊόντων διατροφής της ανά πάσα στιγμή. Τα απαραίτητα εργαλεία παραγωγής, ο τρόπος χειρισμού τους , η τεχνογνωσία και οι άνθρωποι που ξέρουν να καλλιεργούν δε μπορούν να δημιουργηθούν εύκολα από το μηδέν, αγαπητοί μου αστοί. Ούτε μπορούμε να στηριχθούμε μόνο σε ότι εισάγουμε , όσο φτηνά κι' αν μας κοστίζει σ' αυτή τη συγκυρία. Εξίσου σημαντική με την εθνική και την πολιτική είναι κατά τη γνώμη μου και η διατροφική μας ανεξαρτησία. 
Θα μου πει κάποιος : Τι ξέρεις εσύ φιλαράκο, καθηγητή , από αγροτιά;
Λοιπόν γεννήθηκα και μεγάλωσα σε αγροτική οικογένεια, δουλέψαμε όλα τα μέλη της σ' αυτή τη γη από μικρά παιδιά , βοσκήσαμε γελάδια και γουρούνια , μαζέψαμε με τα χέρια καλαμπόκια και σουσάμια μέσα στο λιοπύρι του Αύγουστου , όργωσα και έσπειρα τα πρωινά και τις κρύες νύχτες του Νοέμβρη. Έζησα την αγωνία των γονιών μου να ξεπληρώσουν τα γραμμάτια του τρακτέρ , της σπαρτικής μηχανής για στάρια, για βαμβάκια, κ.λ.π. , των σωλήνων και των πυραύλων για τα ποτιστικά , καθώς και το ρίξιμό τους από τον έμπορο και την παντελή έλλειψη υποστήριξης από την πολιτεία. Όσες οικογένειες είχαν την ατυχία να τους πάει κάτι στραβά , τα μάζεψαν και έφυγαν μετανάστες για τη Γερμανία και την Αθήνα. Κανείς τους δε γύρισε πια να ασχοληθεί με τη γεωργία. Κανείς. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν είναι, φίλοι μου αστοί, οι καλοκάγαθοι άνθρωποι που περιστοιχίζονται από προβατάκια και κοτούλες, μέσα σε καταπράσινα λιβάδια και φυτείες από σπαρτά (λες και μεγαλώνουν όλα μόνα τους και προσφέρουν χωρίς κόπο τους καρπούς τους), ανέμελοι και αργόσχολοι , που σκοτώνουν τις ώρες τους στα καφενεία και τα ξενυχτάδικα όπως τους φαντάζεστε επηρεασμένοι ίσως από την εικόνα της τηλεόρασης . Η καθημερινότητα του αγρότη είναι πολύ σκληρή, φίλοι μου. Είναι δύσκολο να παλεύεις καθημερινά με τα στοιχειά της φύσης , συνήθως μέσα στη ζέστη και στο κρύο.
Τις επιδοτήσεις τους οι Ευρωπαίοι δεν τις έδωσαν επειδή τους περίσσευε η φιλανθρωπία, ούτε με το αζημίωτο. Όλα αυτά τα τεράστια τρακτέρ που βλέπετε, τα κάθε είδους μηχανήματα συγκομιδής πατάτας , σιταριών, καλαμποκιών, ηλιόσπορων, βαμβακιών κ.λ.π. , οι σωλήνες ποτίσματος, οι πύραυλοι, τα 4χ4 αγροτικά τζιπ, τα φάρμακα, τα λιπάσματα κ.λ.π., κ.λ.π. δικά τους προϊόντα είναι. Κάθε παλιοσίδερο της βιομηχανίας τους, κάθε σωλήνας άρδευσης, κάθε φάρμακο , κάθε λίπασμα ανταλλάχθηκε με πολλούς τόνους αγροτικών προϊόντων, που οι επιτήδειοι έμποροι τα πωλούσαν σε σας 10 φορές ακριβότερα και φαρμακωμένα. Τα μόνιμα κορόιδα έμεναν πάντα με το μουτζούρη (βλέπε χρέη στην Αγροτική τράπεζα και μηχανήματα) στο χέρι και μόλις κατάφερναν να ξεχρεώσουν τα μηχανήματα για την παραγωγή του Α προϊόντος, που επιδοτούνταν, επειδή το ζητούσε τάχατες η αγορά , αίφνης έρχονταν πάμφθηνο από κάποια άλλη χώρα και έμεναν πάλι με τα άχρηστα πλέον μηχανήματα στην αυλή. Φτου κι' απ' την αρχή και πάλι να χρεώνονται για την αγορά καινούργιων μηχανημάτων που χρειάζονταν για την παραγωγή ενός Β προϊόντος με την ίδια πάντα κατάληξη. Μέσα στα μπλόκα λοιπόν βρίσκονται και αυτοί που είναι μέσα στο κόλπο της εμπορίας , είτε των προϊόντων , είτε των μηχανημάτων παραγωγής, είτε της καλλιεργήσιμης γης παριστάνοντας παράλληλα και τους αγρότες και όντως τα παίρνουν από πολλές μεριές και έχουν τη δυνατότητα να δρουν οργανωμένα και μεθοδικά, αλλά και οι άλλοι , που από την παιδική τους ηλικία μέχρι τα βαθειά γεράματα πληρώνουν χρέη με υποτιμημένο μόνιμα το προϊόν της σκληρής τους εργασίας γεμίζοντας τις αυλές με άχρηστα παλιοσίδερα. Είναι αυτοί που δε καταλαβαίνουν ποτέ, πως το στάρι που πωλούν 10 λεπτά το κιλό , το αγοράζουν σαν ψωμί στα 1,60 ευρώ το κιλό, το γάλα που πουλούν 30 λεπτά το βρίσκουν σαν γιαούρτι στα 2 ευρώ τα 250 γραμμάρια , πως γίνεται να παράγουν προϊόντα για να χορτάσουν χίλιους ανθρώπους και τελικά , όταν τα πωλούν να μη μπορούν να θρέψουν ούτε καν τις δικές τους οικογένειες!!! 
Είναι ανάγκη η πολιτεία να διαχωρίσει τους έμπορους αγροτικών προϊόντων -ιδιοκτήτες αγροτικής γης από τους αγρότες - παραγωγούς προϊόντων, που είναι απαραίτητα για την υγιεινή διατροφή των Ελλήνων . Οφείλει να στηρίξει τους αγρότες-παραγωγούς υγιεινών προϊόντων διατροφής με όλα τα μέσα , ώστε να διατηρούμε τη διατροφική μας αυτονομία, σε οποιεσδήποτε συνθήκες διαμορφωθούν στην παγκόσμια αγορά. Να ξέρουμε όλοι οι καταναλωτές ότι το τάδε προϊόν παράγεται από τους τάδε παραγωγούς με τα τάδε μέσα και κοστίζει τόσα ευρώ το κιλό, ενώ το άλλο είναι αγνώστου παραγωγού , παράγεται εκεί με άγνωστα μέσα και κοστίζει τόσο. Να γίνει συνείδηση όλων των καταναλωτών ότι ό, τι πωλείται σαν «πατάτα» δεν είναι πάντοτε πατάτα , ό, τι πωλείται σαν «μήλο» δεν είναι πάντοτε μήλο. Αυτή η ενιαία αντιμετώπιση όλων των ομοειδών προϊόντων με μοναδικό κριτήριο προσφοράς και ζήτησης την τιμή είναι ηλίου φαεινότερο ποιους ευνοεί και ποιους βλάπτει 
Η επιβίωση των αγροτών και η δυνατότητά τους να συνεχίσουν να παράγουν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι υπόθεση εθνικής επιβίωσης και διατροφικής ανεξαρτησίας , που θα επηρεάσει καθοριστικά την υγεία των παιδιών μας. Η οικονομική τους στήριξη συνεπώς δεν πρέπει να παρομοιάζεται με κανενός είδους επιδότηση οιασδήποτε άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας. .

Το Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα.Ελλάδας για την κακή πληρωμή της εξισωτικής 14


altΣήμερα έγινε η πληρωμή της εξισωτικής, ακόμη μια κακή πληρωμή στις περισσότερες των περιπτώσεων το ποσό δεν αντιστοιχεί ούτε στο 5% του ποσού που έπαιρνε ο κάθε παραγωγός.Το ΑΚΚΕΛ παρόλο που βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο θα κινηθεί με όλες του τις δυνάμεις και με κάθε μέσο εως την δικαίωση των παραγωγών. κάποια στιγμή ο εμπαιγμός και η κοροϊδία θα πρέπει να σταματήσουν.....Τώρα στις εκλογές ξέρεις ποιος προασπίζει τα συμφέροντα σου και ποιος σε κατάστρεψε. Ψηφίζουμε όλοι ΑΚΚΕΛ ώστε να τιμωρήσουμε τους δυνάστες του πρωτογενούς τομέα και να αποκτήσουμε γνήσια λαϊκή εκπροσώπηση απο ανθρώπους του μόχθου και της παραγωγής. Μην τους αφήσεις να σε ξανά-κοροϊδέψουν στήριξε με όλες σου τις δυνάμεις Αγροτικό.κτηνοτροφικό.κόμμα.ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ) την δική σου πολιτική στέγη, ώστε η ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΦΩΝΗ να ακουστεί δυνατά στην βουλή.

Το ΑΚΚΕΛ καταδικάζει την καθυστέρηση πληρωμής της ενιαίας ενίσχυσης.


altTo AKKEΛ καταδικάζει την αδικαιολόγητη και χωρίς προηγουμένου καθυστέρηση της εξόφλησης της ενιαίας ενίσχυσης που αφήνει Χριστουγεννιάτικα αγρότες και κτηνοτρόφους απλήρωτους, ενώ οι υποχρεώσεις (ΕΝΦΙΑ τέλη κυκλοφορίας,λογαριασμοί κλπ) δεν παίρνουν καμιά αναβολή.Δεν έφθαναν οι ζωονόσοι,οι παραγωγές που έμειναν στα χωράφια λόγο καιρικών φαινομένων, οι πλημμύρες, το φιάσκο των βοσκοτόπων κλπ έχουμε και την ανικανότητα του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης (ποιας ανάπτυξης;), Ακόμη και σήμερα 23/12/14 να μπούνε τα χρήματα στους λογαριασμούς οι παραγωγοί που έχουν τα δικαιώματα τους σε άλλες τράπεζες πλην της Πειραιώς θα κάνουν μαύρα Χριστούγεννα απένταροι. Ακόμα οι αγρότες δεν έχουν εισπράξει
- την επιστροφή του ΦΠΑ για το 2013,
- την επιστροφή του ειδικού φόρου στα καύσιμα
- και τις εξισωτικές αποζημιώσεις, εξαιτίας του σχεδίου δράσης που αποχαρακτηρίζει 11 εκατομμύρια στρέμματα βοσκοτόπων
Ιδιαίτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι τευτλοπαραγωγοί, οι οποίοι έχουν παραδώσει εδώ και τρεις μήνες την παραγωγή τους στο μοναδικό εργοστάσιο που έχει απομείνει, στο Πλατύ Ημαθίας και είναι ακόμα απλήρωτοι. Οι Ελληνικές κυβερνήσεις αφού πρώτα με την πολιτική τους απαξίωσαν την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, πούλησαν την ποσόστωση και έκλεισαν τα τέσσερα από τα πέντε εργοστάσια, τώρα αφήνουν απλήρωτους τους εναπομείναντες παραγωγούς, σε ένα προϊόν που πλέον η χώρα μας είναι ελλειμματική. Εμείς ως Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.κόμμα.Ελλάδας καλούμε τον υπουργό και τον αναπληρωτή αν έχουν ίχνος ευθιξίας να παραδεχθούν την ανευθυνότητα-ανικανότητα τους και να παραιτηθούν σήμερα κιόλας ,αν και αυτό δεν θα διορθώσει τον πόνο των χιλιάδων παραγωγών που δεν θα μπορούν να πάρουν στα παιδιά τους ούτε ένα μελομακάρονο.

Συνάντηση Βάκη Τσιομπανίδη- Απόστολου Γκλέτσου


alt alt

Τον πρόεδρο του νεοσύστατου κόμματος ''Τελεία'' Απόστολο Γκλέτσο θα συναντήσει την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στην Ορεστιάδα ο πρόεδρος του Αγροτικού.Κτηνοτροφικού.Κόμματος.Ελλάδας (ΑΚΚΕΛ) Βάκης Τσιομπανίδης, στα πλαίσια προσπάθειας συσπείρωσης των αντιμνημονιακών - υγειών πολιτικών δυνάμεων του τόπου.


αυτοκτόνησε κτηνοτρόφος γιατί η τράπεζα του κράτησε παράνομα την επιδότηση

alt

Το τραγικό συμβάν έγινε το πρωί της Τρίτης (2/12) στο Παλαιοχώρι Λαμίας, πάνω από την Αγία Παρασκευή, όπου ο 68χρονος διατηρούσε κτηνοτροφική μονάδα.

Η γυναίκα του 68χρονου  πήγε στην μονάδα το πρωί, καθώς είχε ανησυχήσει διότι  ο σύζυγός της είχε αργήσει να επιστρέψει στο σπίτι.

Όταν άνοιξε την πόρτα της αποθήκης «πάγωσε» βλέποντας τον άντρα της να είναι κρεμασμένος από το μεγάλο ξύλινο δοκάρι. Όπως έγινε γνωστό ο άτυχος κτηνοτρόφος πήγε στην τράπεζα να εισπράξει την ενιαία ενίσχυση και οι τράπεζα του γνωστοποίησε ότι το ποσό παρακρατήθηκε λόγο οφειλών. Ο πρόεδρος του ΑΚΚΕΛ Βάκης Τσιομπανίδης ήρθε σε επαφές με τον πρόεδρο του κτηνοτροφικού συλλόγου Λαμίας καθώς και με την οικογένεια του ιδιόχειρα και θα προχωρήσουν σε μήνυση και αγωγή κατά παντός υπευθύνου για την παράνομη-εγκληματική παρακράτηση των επιδοτήσεων που οδήγησαν τον συνάδελφο μας στο απονενοημένο αυτό διάβημα.
Κτηνοτρόφοι: στο ίδιο “δράμα” θεατές

alt

Για την κινητοποίηση των αγροκτηνοτρόφων της Α.Μ.- Θ. στην Κομοτηνή και τι μέλλει γενέσθαι με τα σοβαρά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ο Βάκης Τσιομπανίδης,Πρόεδρος του Αγροτικού.Κτηνοτροφικού.Κόμματος.Ελλάδας και εκπρόσωπος των Κτηνοτρόφων του Έβρου.

[youtube=http://youtu.be/C9ksYWRhbUs


Απορρίφθηκε η βουλευτική τροπολογία για το αφορολόγητο των επιδοτήσεων


Τσατσάκης Γιάννης

Με τη δικαιολογία ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί «αξιολόγηση των συνεπειών της και ποσοτικοποίηση των ενδεχόμενων οικονομικών αποτελεσμάτων της από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους» έμεινε τελικά εκτός του νομοσχεδίου για τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα που ψηφίστηκε την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, χωρίς καν να συζητηθεί, η τροπολογία των 17 βουλευτών της ΝΔ για το αφορολόγητο των κοινοτικών ενισχύσεων, καθώς και για μια σειρά άλλων φορολογικών ρυθμίσεων που αφορούν τους αγρότες.

Οι βουλευτές υποστήριξαν ότι η πρότασή τους είχε γίνει δεκτή από τον προηγούμενο Γενικό Γραμματέα Εσόδων Χάρη Θεοχάρη.Οι βουλευτές υποστήριξαν ότι η πρότασή τους είχε γίνει δεκτή από τον προηγούμενο Γενικό Γραμματέα Εσόδων Χάρη Θεοχάρη.

Λίγο πριν τη ψήφιση του νομοσχεδίου ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας δήλωσε στη Βουλή ότι, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, «δεν είναι δυνατή η αποδοχή της για ένταξη στο παρόν σχέδιο νόμου», αφήνοντας ωστόσο ανοικτό το «παράθυρο» για ενδεχόμενη ενσωμάτωσή της -όπως και άλλων τροπολογιών που απορρίφθηκαν- σε κάποιο... μελλοντικό νομοσχέδιο.

Σε κάθε περίπτωση, είναι φανερό ότι, όπως έγραψαν σε σχετικά ρεπορτάζ τους η Agrenda και το Agronews, το ζήτημα της φορολογικής των κοινοτικών επιδοτήσεων και των αποζημιώσεων ως αποτέλεσμα της τήρησης λογιστικών βιβλίων παραμένει ανοικτό.Μέχρι στιγμής, το μόνο που υπάρχει είναι ... προφορικές διαβεβαιώσεις περί του αντιθέτου από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης την ώρα που το καθ' ύλην αρμόδιο υπουργείο Οικονομικών αποφεύγει να δεσμευθεί.

Στις δικές τους παρεμβάσεις, πάντως, στη Βουλή ορισμένοι από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που υπέγραφαν την τροπολογία υποστήριξαν ότι η πρότασή τους είχε υποβληθεί και είχε γίνει δεκτή από τον ... προηγούμενο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, Χάρη Θεοχάρη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσω του υπεύθυνου αγροτικής πολιτικής, Β. Αποστόλου εμφανίστηκε διατεθειμένος να στηρίξει υπό προϋποθέσεις την τροπολογία.

Υπενθυμίζεται ότι με την τροπολογία που κατέθεσαν οι 17 βουλευτές της ΝΔ, ζητούσαν:

- Να εξαιρεθούν από τη φορολόγηση του εισοδήματος των αγροτών, τα ημερομίσθια του αγρότη και των μελών της οικογένειάς του, σύμφωνα με το αφορολόγητο των μισθωτών.

- Να εξαιρεθούν από τη φορολογία εισοδήματος τα τεκμήρια διαβίωσης.

- Να καταργηθεί το τέλος επιτηδεύματος για τους αγρότες.

- Να μην φορολογούνται οι κοινοτικές ενισχύσεις.

- Να μην παρακρατούνται οι κοινοτικές ενισχύσεις.

- Οι αγρότες να εξαιρούνται της υποχρέωσης καταβολής προκαταβολής φόρου.

O διάλογος στη Βουλή

Aκολουθούν μερικά αποσπάσματα από τη σχετική συζήτηση που έγινε στη Βουλή: 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Θα ήθελα λίγο να τοποθετηθώ επί των βουλευτικών τροπολογιών. Ως προς το σύνολο αυτών των βουλευτικών τροπολογιών, θα έλεγα ότι αφορά πλήθος διαφορετικών ρυθμίσεων, αρμοδιότητας πολλών διαφορετικών Υπουργείων. Θίγονται πολλά και, πράγματι, αρκετά σημαντικά ζητήματα. Ενδεικτικά αναφέρω ότι στις προτεινόμενες τροπολογίες περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, για ληξιπρόθεσμες οφειλές των δήμων αλλά και φορολογικές ρυθμίσεις.

Ως εκ τούτου, για την αποδοχή τους απαιτείται κατ' αρχάς μελέτη των προτεινόμενων ρυθμίσεων, αξιολόγηση των συνεπειών τους και ποσοτικοποίηση των ενδεχόμενων οικονομικών αποτελεσμάτων τους από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Συνεπώς δεν είναι δυνατή η αποδοχή τους για ένταξη στο παρόν σχέδιο νόμου.

Σας ευχαριστώ πολύ.

... ... ... ... ... ... ....

 

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγκαλούμαστε ως Κυβέρνηση και ως συγκυβερνώντες Βουλευτές ότι θέλουμε με διάφορες ρυθμίσεις να σώσουμε τις καρέκλες μας. Αυτό που θέλω να απαντήσω είναι ότι άλλοι ακολουθούν τέτοιες πρακτικές, ψάχνοντας εδώ και εκεί να σώσουν τη δική τους καρέκλα.

Εμείς ακολουθούμε μία συγκεκριμένη δύσκολη πολιτική, την οποία εφαρμόζουμε μιλώντας ειλικρινά στους πολίτες, χωρίς να υποσχόμαστε «λαγούς με πετραχήλια» και είμαστε ξεκάθαροι σε αυτά που μπορούμε να προσφέρουμε. Δεν υποσχόμαστε σε κανέναν ότι αύριο το πρωί θα τρώει με χρυσά κουτάλια.

Όμως, είμαστε αυτή η Κυβέρνηση, η Συγκυβέρνηση που σηκώνει τεράστιο βάρος στις πλάτες της, που έσωσε τη χώρα από τη χρεοκοπία, σιγά-σιγά οδηγεί τη χώρα με σύνεση και συνέπεια στη μετά μνημόνιο εποχή και με σταθερά βήματα στην ανάπτυξη.

Στα πλαίσια αυτών των αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων είναι και αυτό το νομοσχέδιο για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τις διάφορες ρυθμίσεις που επιφέρει. Δεν θα μπω στη διαδικασία να αναφερθώ περαιτέρω. Στηρίζω το νομοσχέδιο γιατί είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

Κύριε Υπουργέ, θα σταθώ σε μία τροπολογία που έχουμε καταθέσει δεκαεπτά συνάδελφοι και που -πιστέψτε με- πολλοί ακόμα συνάδελφοι θα ήθελαν να την συνυπογράψουν. Είναι η τροπολογία με γενικό αριθμό 1996 και ειδικό 298 που αναφέρεται στη φορολόγηση των αγροτών.

Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το θέμα, επειδή δεχόμαστε πολλά χτυπήματα κάτω από τη μέση. Ας αφήσουν τον αισχρό λαϊκισμό ακόμα και συνάδελφοι μέσα στην ίδια την παράταξη. Εμείς δεν λαϊκίζουμε! Στέλνω μήνυμα σε αυτούς τους συναδέλφους ...

Φέρνουμε συγκεκριμένη πρόταση την οποία έχουμε συζητήσει από την αρχή του έτους, με τον τότε Γενικό Γραμματέα, τον κ. Θεοχάρη. Η πρότασή μας είχε γίνει δεκτή.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

(SS)

Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στην τροπολογία που καταθέσαμε δεκαεπτά, αν δεν κάνω λάθος, συνάδελφοι Βουλευτές όσον αφορά τη φορολόγηση των αγροτών.

Εδώ, κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε μου να πω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους γεωργούς σαν εργάτες γης. Και η ουσία είναι αυτή. Ο εργάτης γης θα πρέπει να έχει το αφορολόγητο των μισθωτών, κύριε Υπουργέ. Αυτή τη στιγμή -τα είπε και ο κ. Τζαμτζής προηγουμένως αναλυτικότερα- θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους με άλλο μάτι. Δεν είναι επιχειρηματίας, κύριε Υπουργέ, ο κτηνοτρόφος ο οποίος είναι στη στάνη του και έχει βγάλει καθαρά κέρδη 10.000. Είναι πάνω στο βουνό, στη στάνη όλη μέρα και όλη νύχτα, ασχολείται με τα ζώα του, μέσα στη λάσπη και ερχόμαστε εμείς να τον αντιμετωπίσουμε σαν επιχειρηματία, σαν έμπορο. Κύριε Υπουργέ, είναι επιτακτική ανάγκη να μπει το αφορολόγητο των μισθωτών και στους γεωργός.

Τα βιβλία εσόδων - εξόδων -γι' αυτό, άλλωστε, δεν γίνεται αναφορά από κανέναν αγροτικό σύλλογο και από κανέναν γεωργό- ναι, έπρεπε να μπουν και μάλιστα -αν θέλετε την άποψή μου- πολλά χρόνια πριν, γιατί έτσι απεικονίζεται πραγματικά τι εισπράττει ο κάθε γεωργός. Διότι μέχρι σήμερα, με τα αντικειμενικά κριτήρια που είχαμε, όπως για παράδειγμα «αν καλλιεργείς βαμβάκι, 50 ευρώ το στρέμμα» ήταν άδικο, γιατί κάποια χρονιά μπορεί να μην έβγαζες καθόλου παραγωγή και να σε φορολογούσαν χωρίς λόγο.

Εδώ, όμως, τώρα ερχόμαστε και φορολογούμε από το μηδέν. Είναι πολύ άδικο, κύριε Υπουργέ. Το μηδέν για τον εργάτη γης είναι απαράδεκτο. Και θέλω να πιστεύω ότι σε επόμενο νομοσχέδιο, που θα φέρουμε ξανά την τροπολογία, θα γίνει δεκτή από την πλευρά σας.

Και κάτι άλλο για τη φορολόγηση των επιδοτήσεων: Εδώ και σαράντα χρόνια περίπου οι επιδοτήσεις δεν φορολογούντουσαν, κύριε Υπουργέ, και σήμερα ερχόμαστε να τις φορολογήσουμε. Η εξισωτική επιδότηση δίνεται για να στηρίξουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι επιβιώνουν δύσκολα, το επάγγελμά τους είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εδώ, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με άλλο μάτι.

Τι λέμε, κύριε Υπουργέ, σήμερα; Ότι δύο βασικά είναι οι πόλοι ανάπτυξης σε αυτήν τη χώρα: Ο τουρισμός και ο πρωτογενής τομέας. Τον πρωτογενή τομέα, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, δεν μπορούμε να τον φορολογούμε από το πρώτο ευρώ με 13%.

Εδώ θα πρέπει να πάρετε θέση. Νομίζω ότι είναι δίκαιο το αίτημά μας, των δεκαεπτά Βουλευτών. Και σας πληροφορώ πως αν κάναμε προσπάθεια, θα ήταν εβδομήντα επτά αυτοί οι Βουλευτές. Θέλω, λοιπόν, να το δείτε και σε κάποια επόμενη συζήτηση που θα έχουμε στη Βουλή, να είστε στην ευχάριστη θέση να μας ανακοινώσετε ότι θα γίνει δεκτή αυτή η τροπολογία.

Σας ευχαριστώ πολύ.

... ... ... ... ... ... ... ....

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Παρόλη τη σπουδαιότητα της ρύθμισης αυτής είμαι υποχρεωμένος να πω δύο λόγια για την τροπολογία που έφεραν συνάδελφοι Βουλευτές, την τροπολογία 1996, που αφορά στο φορολογικό καθεστώς των αγροτών. Είναι γεγονός -και το ξέρουμε όλοι σε αυτήν την Αίθουσα- ότι με το ν.4172/2013 εισήχθησαν διατάξεις που άλλαζαν το φορολογικό καθεστώς των Ελλήνων αγροτών. Μάλιστα, όπως όλοι θυμόμαστε, την εποχή εκείνη πριν από ένα σχεδόν χρόνο είχε δημιουργηθεί σάλος εξαιτίας και της μη γνώσης, αλλά και της γενικότερης οικονομικής αντιμετώπισης που υφίσταντο οι Έλληνες της ελληνικής περιφέρειας, οι Έλληνες πολίτες, οι Έλληνες παραγωγοί, με άλλο λόγια οι Έλληνες αγρότες.

Τότε, στις 27 Ιανουαρίου του 2014, επεδίωξα να συναντήσω τον τότε Γενικό Γραμματέα, τον κ. Θεοχάρη. Τον έφερα σε επαφή με συνεταιριστικές οργανώσεις, αλλά και με λογιστές της περιφέρειάς μου, του νομού Λακωνίας προκειμένου σε μια δημιουργική συζήτηση να φωτιστούν σκοτεινές πλευρές που πράγματι τότε υπήρχαν και να δοθούν οι δέουσες λύσεις, οι οποίες ήταν απαραίτητο να δοθούν. Πράγματι, υπήρξαν κάποιες βελτιώσεις, βελτιώσεις οι οποίες κατέτειναν προς την επίλυση και τον καθησυχασμό των Ελλήνων αγροτών σχετικά με αυτόν τον θόρυβο που είχε δημιουργηθεί.

Το βασικό, όμως, πρόβλημα δεν επιλύθηκε και επιτείνεται κατά τη στιγμή αυτή με τη λήξη του οικονομικού έτους. Είχαμε επισημάνει από τότε ότι αποτελεί μεγάλο λάθος να αντιμετωπίζονται οι Έλληνες αγρότες, οι πολίτες της ελληνικής περιφέρειας, αυτοί που παράγουν νυχθημερόν σε αυτόν τον τόπο σαν επιχειρηματίες. Δεν αρνούνται οι Έλληνες αγρότες να φορολογηθούν, αλλά η αντίληψη της διοίκησης να τους εκλαμβάνει ως επιχειρηματίες και να υποχρεώνονται σε προκαταβολή φόρου και τέλος επιτηδεύματος και τήρηση βιβλίων και στοιχείων είναι κάτι το οποίο αποτελεί μια θρυαλλίδα στη γενικότερη κοινωνική αναζωπύρωση και στο γενικότερο κοινωνικό προβληματισμό, ο οποίος υπάρχει σήμερα και στην ένσταση.

Μάλιστα, έχει τεθεί τόσο από τη ΠΑΣΕΓΕΣ όσο και από τους φοροτεχνικούς ότι υπάρχουν και απορίες και γκρίζες ζώνες στο φορολογικό καθεστώς. Όπως είναι φυσικό πρέπει άμεσα να ξεκαθαριστεί το τοπίο για να γνωρίζουν και οι αγρότες, αλλά και οι λογιστές τους, στους οποίους με την ουρά πηγαίνουν οι αγρότες προκειμένου να προχωρήσουν τις φορολογικές τους υποθέσεις τι μέλλει γενέσθαι και να σταματήσει η παραπληροφόρηση και κυρίως να σταματήσει ο λαϊκισμός πολλών οι οποίοι -και κυρίως εννοώ την Αντιπολίτευση- προσπαθούν να εκμεταλλευθούν αυτήν την κατάσταση για ίδιο όφελος.

Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν ορισμένες τροποποιήσεις και βελτιώσεις στη νομοθεσία, όπως να καταργηθεί και το τέλος επιτηδεύματος και η προκαταβολή φόρου για τους αγρότες.

Επίσης, ο μειωμένος φορολογικός συντελεστής του 13% δεν αποφέρει, κύριε Υπουργέ, μεγάλο όφελος όσο υπάρχουν τα τεκμήρια διαβίωσης. Πιστεύω δε ότι το θέμα των τεκμηρίων θα επανεξεταστεί συνολικά για το σύνολο των Ελλήνων φορολογουμένων. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να δει άμεσα η Κυβέρνηση, διότι έχει προκαλέσει τεράστιες αδικίες σε μεγάλη μερίδα της ελληνικής κοινωνίας. Τεκμήριο μπορούμε να θεωρήσουμε, όπως προείπαν και άλλοι συνάδελφοι, το χωράφι, τα υποστατικά, τις αποθήκες, τα οποία είναι τα μέσα της παραγωγής;

Θα θεωρήσω δεδομένη εξάλλου τη δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ότι οι κοινοτικές επιδοτήσεις, κάτι που μας απασχόλησε πριν λίγο καιρό σε αυτήν την Αίθουσα, δεν θα φορολογηθούν. Αναμένω και τη δέσμευση του Υπουργείου Οικονομικών ότι δεν προτίθεται να θέσει τέτοιο θέμα, δηλαδή τη φορολόγηση των κοινοτικών επιδοτήσεων που δεν είναι εισόδημα, είναι ένα διαρθρωτικό μέτρο το οποίο από της εισόδου της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος για την παραγωγή και την περαιτέρω βελτίωση των καλλιεργειών.

Επίσης, πολλοί συνάδελφοι έχουμε θέσει πολλές φορές στην Αίθουσα αυτή ότι είναι ανεπίτρεπτο να παρακρατούνται επιδοτήσεις και αποζημιώσεις των αγροτών έναντι ληξιπρόθεσμων οφειλών. Επίσης, έχουμε και το απαράδεκτο φαινόμενο της παρακράτησης βεβαιωμένων μη ληξιπρόθεσμων οφειλών από επιστροφές φόρου και ΦΠΑ χωρίς τη συναίνεση του φορολογουμένου και για ολόκληρο το ποσό. Δηλαδή, σε πολλούς από τους αγρότες μας παρακρατήθηκε η επιστροφή του ΦΠΑ για να εξοφλήσει οφειλή από ΕΝΦΙΑ που δεν είχε καταστεί ληξιπρόθεσμη και για ολόκληρο το ποσό, ενώ θα μπορούσε να το εξοφλήσει σε περισσότερες δόσεις όπως γίνεται παντού. Για άλλη μια φορά θα το πω αυτό είναι απαράδεκτο.

Η δε γραφειοκρατία που δημιουργήθηκε, κύριε Υπουργέ, από τη διαδικασία του συμψηφισμού οφειλών σήμερα καθυστερεί και την καταβολή των επιστροφών ΦΠΑ με τους αγρότες να βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς τα χαράτσια και οι υποχρεώσεις τρέχουν και δεν μπορούν να ανταποκριθούν.

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, στην τοποθέτηση για την τροπολογία που κατετέθη από το συνάδελφο κ. Τζαμτζή, ο οποίος την ανέπτυξε, για τη φορολόγηση των αγροτών -και ο κ. Δαβάκης προηγουμένως αναφέρθηκε στο ζήτημα αυτό- είχαμε έναν έπαινο από πλευράς του συναδέλφου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο οποίος θεώρησε ενδεχομένως ότι ο κ.

Έχει ειπωθεί ότι δεν θα γίνει δεκτή καμία τροπολογία. Όμως, οφείλω να αναπτύξω μία τροπολογία, σε ό,τι αφορά ζητήματα για τους δήμους ή αν θέλετε οφειλές προς τους δήμους από δημότες. Έχουν να κάνουν ιδιαίτερα με ζητήματα οφειλών που δεν έχουν βεβαιωθεί ακόμα, καθότι οι δήμοι δεν απέστειλαν τα σχετικά στοιχεία προς το δημόσιο, έτσι ώστε αυτά να ενσωματωθούν και να αποτελέσουν απαίτηση του δημοσίου προς αυτούς. (OR)

... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Τέλος, επειδή υπάρχει και μία σειρά από άλλες, βουλευτικές τροπολογίες, εγώ θα αναφερθώ σε μία γιατί θυμίζει το εξής: Ενώ οι συγκεκριμένοι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι δεκαεπτά Βουλευτές, που υπέγραψαν την τροπολογία για τη φορολογία των αγροτών, έχουν ψηφίσει με χέρια και με πόδια όλα αυτά τα νομοσχέδια -και τα φορολογικά- που αφορούν και τη φορολογία των αγροτών γνωρίζοντας τις επιπτώσεις, αλλά και συνολικότερα νόμους όσον αφορά την ίδια τη δυνατότητα των αγροτών να καλλιεργούν τη γη τους, να παράγουν και να μπορούν να διαθέτουν σε τιμές που να ικανοποιούν τις ανάγκες τους -μέσα από την υλοποίηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και μιας σειράς άλλων αντιαγροτικών ρυθμίσεων- έρχονται τώρα να ζητούν την επιείκεια του δικαστηρίου, όπως κάνει αυτός που σκοτώνει τον πατέρα του ζητώντας από το δικαστήριο να  έχει μία ευεργετική αντιμετώπιση γιατί είναι ορφανός. Έ, ο λαϊκισμός έχει και κάποιο όριο, στο κάτω-κάτω της γραφής.

Θέλουν, λοιπόν, να φανούν οι συγκεκριμένοι ότι έχουν την έξωθεν καλή μαρτυρία και ότι αγωνιούν για τα προβλήματα της φτωχομεσαίας αγροτιάς, όταν με συνέπεια και συνειδητά έχουν ψηφίσει το σύνολο των αντεργατικών, αντιαγροτικών και  αντιλαϊκών νομοσχεδίων.

Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

... ... ... ... ... ... .....

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, όσο κι αν φαίνεται παράξενο,  η παρέμβασή μου έχει ως στόχο να στηρίξει την τροπολογία που έχουν καταθέσει δεκαεπτά Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και αφορά τον αγροτικό χώρο. Διότι όντως, όλα αυτά τα ζητήματα που αναφέρονται στην τροπολογία, είτε αφορούν το καθαρό αγροτικό φορολογητέο εισόδημα -που δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει για τους αγρότες-, είτε το τέλος επιτηδεύματος -δεν είναι επιτηδευματίας ο αγρότης, ο αγρότης είναι παραγωγός-, είτε ζητήματα που έχουν σχέση με τον ΕΝΦΙΑ. Είναι αδιανόητο αυτό, στην παραγωγική δραστηριότητα τα εργαλεία άσκησής της να θεωρούνται ως φορολογητέα ύλη στον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων. Και υπάρχουν και άλλα ζητήματα που αναφέρονται στην τροπολογία.

Και πραγματικά εκπλήσσομαι, γιατί δεν ζητήθηκε από τους Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, της Συγκυβέρνησής, από τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που συνεργάζονται, από εμάς που πάντα φωνάζαμε και λέγαμε ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα για τον αγροτικό χώρο. Εκτός εάν το κάνουν για λόγους επικοινωνιακούς. Τότε πραγματικά αδικούν την προσπάθεια που έχουν κάνει.

  

       (FT)

(SS)

Και σας το λέμε αυτό, γιατί δεν μπορεί να ισχυρίζεται ο Εισηγητής ότι, «Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτά τα είχαμε κουβεντιάσει εμείς με τον κ. Θεοχάρη, τον πρώην Γενικό Γραμματέα και τα είχε κάνει δεκτά». Ερώτημα: Μήπως τα έκανε δεκτά μετά την καρατόμησή του; Είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντηθεί, για τον απλούστατο λόγο ότι ο κ. Θεοχάρης ήταν αυτός τα εισηγήθηκε. Και γνωρίζουμε όλοι με ποιες διαδικασίες επιβλήθηκαν ακόμη και στους συγκεκριμένους Βουλευτές που αντιδρούσαν. Άρα, από αυτήν την άποψη ας κατεβάσουν λίγο τον πήχη.

Εμείς έχουμε να προτείνουμε. Και πραγματικά ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει τις προτάσεις για τον αγροτικό χώρο. Και κατηγορούμαστε πολλές φορές ότι είμαστε θιασώτες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Ξέρετε στην κατάσταση που έχουμε φτάσει, εμείς δεν λέμε όχι σε ό,τι εργαλείο μπορεί λίγο να μας βοηθήσει. Απλά έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά τη διαχείριση και κυρίως τη στόχευση που έχει η συγκεκριμένη Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Προτείνουμε, λοιπόν, στους συναδέλφους να επανέλθουν και να καταθέσουμε μια πρόταση απάλειψης πολλών δυσάρεστων καταστάσεων που έχουν δημιουργηθεί, ιδιαίτερα στο φορολογικό καθεστώς του αγροτικού χώρου, και όλοι μαζί να βοηθήσουμε, με μια τεκμηρίωση -διότι πραγματικά δεν υπάρχει τεκμηρίωση έτσι όπως έχει κατατεθεί η συγκεκριμένη τροπολογία- τον αγροτικό χώρο.

Αυτά και μακράν παρεξηγήσεων ότι εμείς θέλουμε επικοινωνιακά να διαχειριστούμε το συγκεκριμένο ζήτημα. Όχι.

πηγή agronews


TO ΑΚΚΕΛ για τους ''χαμένους'' βοσκότοπους

Mε την αυστηρή εφαρμογή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης βοσκοτόπων, χωρίς να λαμβάνεται υπ' όψιν η ιδιαιτερότητα του Ελλαδικού χώρου, 11,5 εκατομμύρια στρέμματα που έως σήμερα αποτελούσαν κατ' εξοχήν και κατά παράδοση βοσκότοπους εκμεταλλεύσιμους από τους κτηνοτρόφους μας, εξαιρούνται από το σύστημα ενισχύσεων (ενιαίας και εξισωτικής).
Εάν αυτό εφαρμοστεί τελικά, θα έχει ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση των επιδοτήσεων των ήδη χειμαζόμενων κτηνοτρόφων της χώρας μας και θα αποτελέσει - εν όψει μάλιστα της εφαρμογής τη νέας ΚΑΠ - παράγοντα εγκατάλειψης της κτηνοτροφικής παραγωγής και ως εκ τούτου μείωση έως και εξαφάνιση της παραγωγής των μοναδικών ποιοτικών αγροδιατροφικών προϊόντων ζωικής προέλευσης .

Με τη φωτοερμηνεία που εφαρμόζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, το 44,4% των βοσκοτόπων κρίνεται μη επιλέξιμο και δεν προσμετράται στην εξισωτική αποζημίωση για το έτος 2013, με συνέπεια απώλεια τπολλών εκατομυρίων ευρώ από την ενιαία ενίσχυση (δικαιώματα) για τους κτηνοτρόφους της .
Εκτός αυτού, το νέο Σχέδιο καθιστά προβληματική την υλοποίηση άλλων προγραμμάτων, όπως Βιολογικής Κτηνοτροφίας, Διατήρησης Αυτόχθονων Φυλών κ.λπ..

Μελετώντας και αναλύοντας τα δεδομένα που έλαβε υπ' όψιν ο ΟΠΕΚΕΠΕ, φθάσαμε στο συμπέρασμα ότι τα στοιχεία του είναι λανθασμένα και όπως προκύπτει από την ανάλυσή τους, δε φαίνεται να έχει γίνει σοβαρή δουλειά από τον Οργανισμό.

Το ΑΚΚΕΛ προσανατολίζεται σε δυναμικές κινητοποιήσεις αλλά και προσφυγή στην Ελληνική δικαιοσύνη κατά παντός υπευθύνου για το θέμα των ''χαμένων'' βοσκοτόπων. Αν η πολιτική ηγεσία δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα που η κυβέρνηση dhmio;yrghse  δημιούργησε τότε ναι είναι

 μη επιλέξιμοι και θα πρέπει να παραιτηθούν .

altΈρχεται φορολογία για τα ελαιοκτήματα

Σαμαρά δεν θέλατε;  

alt
Στο 1,5 ευρώ το στρέμμα καθορίστηκε ο ελάχιστος φόρος για την
 αγροτική γη όλης της χώρας. Για την ελαιοκαλλιέργεια ο ελάχιστος
 φόρος θα φθάνει σε μερικές περιοχές σε μεγαλύτερο ποσά καθώς
 ο συντελεστής χρήσης για τις ελιές είναι υψηλότερος.
Στον ενιαίο φόρο περιλαμβάνονται όλες οι εκτός σχεδίου εκτάσεις
 μεταξύ αυτών και τα οικόπεδα τα οποία επιβαρύνονται με διπλάσιο
 ακόμη και τριπλάσιο φόρο αν βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη
 των 200μ. από τη θάλασσα.


Από το κείμενο, πάντως, που έχει διαρρεύσει στη δημοσιότητα από
 το υπουργείο Οικονομικών δεν προκύπτει διαχωρισμός μεταξύ γης 
που ανήκει κατ' επάγγελμα αγρότες και ετεροεπαγγελματίες. Δεν 
αποκλείεται, ωστόσο, κάτι τέτοιο να γίνει στο τελικό κείμενο που έχει
 δοθεί προς διαβούλευση στη δημοσιότητα εντός των επόμενων
 ημερών, ίσως και ορών.
κατ' επάγγελμα αγροτών και ετερο

Πιο αναλυτικά, ο υπολογισμός φόρου στα αγροτεμάχια θα γίνεται
 ως εξής:

 Για τα γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού προκύπτει από το
 Βασικό Συντελεστή Φορολογίας που ορίζεται σε 0,0015 ευρώ 
ανά τετραγωνικό μέτρο σε συνδυασμό, κατά περίπτωση, με 
επιπλέον συντελεστές ως εξής:
Οι συντελεστές φορολόγησης αγροτεμαχίων θα ορίζονται ως
 εξής:
- Αναλόγως της θέσης, προσδιορίζεται ο Συντελεστής Θέσης 
(ΣΘ) που αντιστοιχεί στην ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία (ΑΒΑ) 
του δημοτικού διαμερίσματος στο οποίο ανήκει το αγροτεμάχιο.
για ελάχιστη ΑΒΑ 0,1-0,49 ευρώ ανά τ.μ. ο συντελεστής είναι 1
για ελάχιστη ΑΒΑ 0,5-0,99 ευρώ ανά τ.μ. ο συντελεστής είναι 1,2
για ελάχιστη ΑΒΑ 1-1,99 ευρώ ανά τ.μ. ο συντελεστής είναι 1,5
για ελάχιστη ΑΒΑ 2-2,99 ευρώ ανά τ.μ. ο συντελεστής είναι 1,8
για ελάχιστη ΑΒΑ 3-4,99 ευρώ ανά τ.μ. ο συντελεστής είναι 2
για ελάχιστη ΑΒΑ 5-6,99 ευρώ ανά τ.μ. ο συντελεστής είναι 2,5
για ελάχιστη ΑΒΑ 7-9,99 ευρώ ανά τ.μ. ο συντελεστής είναι 3
για ελάχιστη ΑΒΑ 10-14,99 ευρώ ανά τ.μ. ο συντελεστής είναι 3,5
για ελάχιστη ΑΒΑ 15-19,99 ευρώ ανά τ.μ. ο συντελεστής είναι 4
για ελάχιστη ΑΒΑ 20 ευρώ ανά τ.μ. και άνω ο συντελεστής είναι 5

- Αναλόγως της χρήσης του αγροτεμαχίου, προσδιορίζεται 
Συντελεστής Χρήσης (ΣΧ).
Δασική έκταση έχει συντελεστή 0,7
Βοσκότοπος έχει συντελεστή 0,8
Μονοετής καλλιέργεια έχει συντελεστή 1
Μεταλλείο - Λατομείο έχει συντελεστή 1,2
Υπαίθρια Έκθεση έχει συντελεστή 1,5
Ελαιοκαλλιέργεια έχει συντελεστή 2
Δενδροκαλλιέργεια έχει συντελεστή 2,5
http://www.lesvosnews.net/
- Αναλόγως της απόστασης από τη θάλασσα, 
προσδιορίζεται Συντελεστής Απόστασης από Θάλασσα.
Μέχρι 100 μέτρα έχει συντελεστή 3
Από 100 μέχρι 200 έχει συντελεστή 2
Από 200 μέχρι 500 έχει συντελεστή 1,5
Από 500 μέχρι 800 έχει συντελεστή 1,2
Από 800 και πάνω έχει συντελεστή 1

- Αναλόγως με την επιφάνεια, προσδιορίζεται Συντελεστής
 Απομείωσης Επιφάνειας.

- Αν το αγροτεμάχιο έχει πρόσοψη σε εθνική, επαρχιακή ή
 αγροτική οδό, τότε εφαρμόζεται Συντελεστής Πρόσοψης
 (ΣΠ) ίσος με 1,2.

- Αναλόγως της ύπαρξης κατοικίας. Σε περίπτωση ύπαρξης
 κατοικίας εντός του αγροτεμαχίου εφαρμόζεται Συντελεστής
 Κατοικίας (ΣΚ) ίσος με 5. Αν η κατοικία είναι η μοναδική για 
την οικογένεια (υπόχρεος, σύζυγος και προστατευόμενα μέλη)
 του φυσικού προσώπου που έχει τα εμπράγματα δικαιώματα
 και έχει επιφάνεια χαμηλότερη των 150 τ.μ. ο συντελεστής δεν
 εφαρμόζεται.

- Ο φόρος προκύπτει ως γινόμενο της επιφάνειας του
 αγροτεμαχίου σε τετραγωνικά μέτρα, του βασικού συντελεστή 
φορολογίας, του συντελεστή θέσης, του συντελεστή χρήσης, του
 συντελεστή απόστασης από τη θάλασσα, του συντελεστή
 απομείωσης επιφανείας, του συντελεστή πρόσοψης και του
 συντελεστή κατοικίας.http://www.lesvosnews.net
alt

Τσαυταρη εισαι ψευτης!!!!!

Κανένας κτηνοτρόφος απλήρωτος για την ευλογιά, λέει ο Τσαυτάρης

Κανένας κτηνοτρόφος απλήρωτος για την ευλογιά, λέει ο Τσαυτάρης
«Έχουμε αποζημιώσει όλους τους κτηνοτρόφουςπου έπρεπε να αποζημιωθούν για την απόσυρση του ζωικού κεφαλαίου τους. Και έχουμε αποζημιώσει και όλους τους κτηνοτρόφους που δεν έχασαν ζωικό κεφάλαιο, αλλά χρειάστηκε να το κλείσουν, για να μην εκτεθεί το ζωικό τους κεφάλαιο στην ευλογία, άρα δεν μπορούσαν να βοσκήσουν στα βοσκοτόπια για την απόκτηση των ζωοτροφών - και μάλιστα, με περισσότερα κονδύλια από όσα είχαμε προϋπολογίσει αρχικά», τόνισε ο υπουργός Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Θανάσης Τσαυτάρης στη βουλή απαντώντας σε επικρίσεις βουλευτή.
«Δεν έμεινε κανένας απλήρωτος! Αν υπάρχει κάποιος, να μου το πείτε, για να το λύσουμε το πρόβλημα αύριο», πρόσθεσε ο κ. Τσαυτάρης.

«Πήραν 6 ευρώ προκαταβολή και είπαμε ότι θα πάρουν τα υπόλοιπα 4 ευρώ, τα οποία και πήραν εγκαίρως», διευκρίνισε εν συνεχεία απαντώντας στο Μαρ. Ουζουνίδη.

Επιμέλεια: Αλέξανδρος Μπίκας
πηγη:http://www.paseges.gr

Λειψές οι πληρωμές στους κτηνοτρόφους λέει η ΠΕΚ

 • Αλεξανδρής Πέτρος

Μέτρα στήριξης της κτηνοτροφίας και άμεση πληρωμή των «χρεωστούμενων» στους αγρότες ζητά η ΠΕΚ.

alt

Με ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων χαιρετίζει την εκλογική παρουσία των αγροτοκτηνοτρόφων και τους συγχαίρει για τον αντιμημονιακό τους αγώνα και ταυτόχρονα συγχαίρει και όσους μέσα από διάφορα αυτοδιοικητικά σχήματα κατάφεραν να εκλεγούν ή να έχουν μια καλή παρουσία και εκλογική θέση.

Ταυτόχρονα όμως η ΠΕΚ καταγγέλλει τις «λειψές» και κακές προεκλογικές πληρωμές της επιδότησης του άρθρου 68 και της επιστροφής του Ε.Φ.Κ.. Ζητούμε την άμεση πληρωμή όλων, όπως  και του «deminimis», την άμεση πληρωμή όσων επλήγησαν από την ευλογιά, η μετάδοση της οποίας μας ανησυχεί, όπως επίσης και την άμεση πληρωμή των βιολογικών, για τα οποία το υπουργείο μας εμπαίζει από τον Νοέμβριο. Καταθέτουμε την ανησυχία μας για το πρόβλημα των βοσκοτόπων, και για όσα προβλέπονται στην νέα Κ.Α.Π. για την οποία επαναλαμβάνουμε τον αίτημά μας για μια περιφέρεια - μια τιμή! Καταγγέλλουμε την μεγάλη ταλαιπωρία των κτηνοτρόφων από την τήρηση των μητρώων εκτροφής -βιβλία «εγκυκλοπαίδειες»- και την τήρηση βιβλίων εσόδων-εξόδων με την καθημερινή συμπλήρωση δελτίων αποστολής. Επίσης διαμαρτυρόμαστε για τον ιδιώτη κτηνίατρο και απαιτούμε την αναβάθμιση των δημόσιων κτηνιατρείων.  

Υπενθυμίζουμε σε όλους τον αγώνα που δώσαμε για το γάλα και τη δικαίωσή μας από τις εξελίξεις με την πτώση των τιμών παραγωγού αλλά όχι του καταναλωτή.

Τους καλούμε να μην επιχειρήσουν το ίδιο και με το γιαούρτι, διότι κάτι τέτοιο θα είναι η ταφόπλακα της κτηνοτροφίας. Η κτηνοτροφία δεν μπορεί να είναι ο αιμοδότης των πολυενθνικών αλλά της οικονομίας μας.

Καλούμε όλους τους κτηνοτρόφους σε ετοιμότητα και επαγρύπνηση και ζητούμε άμεση συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, απαιτώντας την άμεση λήψη μέτρων στήριξης της κτηνοτροφίας.


Ολλανδικό ενδιαφέρoν για την Αίγα Σκοπέλου


alt
Στη Σκόπελο βρέθηκε για μερικές ημέρες, καλεσμένος του Θανάση Φαδάκη, ο Ολλανδός ειδικός στα θέματα ΓίδαςEmiel van Haaren.
O Ολλανδός επισκέφτηκε κτηνοτρόφους - παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων του Νησιού, ενημερώθηκε για την Αίγα Σκοπέλου και τα προϊόντα που παράγονται από αυτή, τα δοκίμασε και συζήτησε το ενδεχόμενο εξαγωγής τους και διάδοσης τους.
Ο κ. Emiel van Haaren είναι μοναδικός στο είδος του και αξίζει να σημειωθεί ότι ταξιδεύει και οργανώνει αιγοφάρμες και διαχειρίζεται προϊόντα Αίγας από την Μεγάλη Βρετανία έως τα Αραβικά Εμιράτα, την Ουκρανία, Ρωσία και τις Η.Π.Α.
Το επόμενο ραντεβού κανονίστηκε για το Φθινόπωρο.

Η ανεργία πλήττει τις αγροτικές περιοχές

Η ανεργία πλήττει τις αγροτικές περιοχές
Οι αγροτικές περιοχές αν και αποδειχτήκαν λιγότερο ευάλωτες στην κρίση, πλήττονται από την ανεργία, ειδικά των νέων (η ανεργία ανάμεσα στους νέους 15-24 ετών, υπερέβη το 55% το 2012, καθιστώντας την Ελλάδα την χώρα με την απολύτως υψηλότερη ανεργία στην ΕΕ-27, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat), ενώ διαπιστώνεται έλλειμμα κατάρτισης (Η Ελλάδα έχει ένα συντριπτικό ποσοστό αγροτών, σχεδόν 97%, χωρίς τυπική κατάρτιση) ή ευρύτερων εφοδίων για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο της συμφωνίας για το νέο ΕΣΠΑ 2014 - 2020, το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας εμφανίζουν οι περιφέρειες με ισχυρό αγροτικό τομέα.

 

Η απασχόληση στον αγροτικό τομέα αν και βαίνει μειούμενη, διατηρεί σημαντικό ποσοστό (12%), όμως θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν εξασφαλίζει ένα ικανοποιητικό επίπεδο εισοδήματος για όλο τον αγροτικό πληθυσμό.

 

Δεδομένης της οικονομικής κρίσης, της αύξησης της ανεργίας και της μη ύπαρξης διεξόδου στην αγορά εργασίας καθώς επίσης και του υψηλού κόστους ζωής στα αστικά κέντρα, παρατηρείται τάση επιστροφής στην ύπαιθρο, ανθρώπινου δυναμικού νέας ηλικίας και υψηλής κατάρτισης.

 

Η «ελκυστικότητα» των αγροτικών περιοχών, είτε για τον υφιστάμενο πληθυσμό είτε για τους πρόσφατα - εγκατεστημένους, καθίσταται αναγκαίο να συνδυαστεί με τα κατάλληλα «κίνητρα και την υποστήριξη εγκατάστασης» στις αγροτικές περιοχές όσον αφορά στη διατήρηση και δημιουργία νέων ΜΜΕ και θέσεων απασχόλησης αλλά και την παροχή των απαραίτητων προς αυτούς, υπηρεσιών, καταλήγει το σχετικό κεφάλαιο.

 

Στέφανος Παπαπολυμέρου

papapolimerou@paseges.gr


Στο... "απόσπασμα" και το ελληνικό γιαούρτι, μετά το γάλα και τη Φέτα

Στο...


Έρχεται νέο χτύπημα για την κτηνοτροφία, όπως πρώτο έχει γράψει εδώ και αρκετό καιρό το paseges.gr αυτή τη φορά με άμεσο θύμα το ελληνικό γιαούρτι. Ο πρόεδρος του ΣΕΚ, κ. Τάκης Πεβερέτος καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες, ώστε να αποτραπεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιεί επαφές με τους αρμόδιους φορείς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του paseges.gr αυτές τις μέρες γίνονται διαβουλεύσεις στο υπουργείο Ανάπτυξης και στον ΕΦΕΤ, με σκοπό την πλήρη εφαρμογή των επιταγών του ΟΟΣΑ για τα αγροτικά προϊόντα και δη το ελληνικό γιαούρτι.

 

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα προωθούνται το ελληνικό γιαούρτι θα μπορεί πλέον να παρασκευάζεται και από άλλα είδη γάλακτος, πέραν του νωπού που επιτρέπεται σήμερα μόνο στην Ελλάδα. Αυτό θα έχει ως συνέπεια ένα νέο χτύπημα για την κτηνοτροφία, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΕΚ, κ. Παναγιώτης Πεβερέτος.

 

 

 

Θυμίζουμε ότι προ καιρού συστήθηκε επιτροπή  στον ΕΦΕΤ, με συμμετοχή και των βιομηχάνων, με σκοπό την τεκμηρίωση, ότι το γιαούρτι θα μπορεί να παρασκευάζεται και από άλλα είδη γάλακτος.

 

 

Αν κάτι τέτοιο περάσει, πρόσθεσε ο κ. Πεβερέτος, θα πρόκειται για τελειωτικό χτύπημα στην αγελαδοτροφία.

 

 

«Αυτό σημαίνει, ή ότι χάνουμε το brand name σε δύο κτηνοτροφικά προϊόντα που αποτελούν την ατμομηχανή των ελληνικών εξαγωγών ή ότι θα διοχετεύεται στην ξένη αγορά τυρί και γιαούρτι από ελληνικό φρέσκο γάλα και στην εγχώρια αγορά τυρί και γιαούρτι από φθηνή - εισαγόμενη σκόνη γάλακτος ή και επικίνδυνη για την υγεία του καταναλωτή, όπως για παράδειγμα προέκυψε από το διατροφικό σκάνδαλο με την κινέζικη κονσέρβα γάλακτος με μελαμίνη», εξήγησε παράλληλα.

 

 

Από την πλευρά του και ο πρόεδρος της ΕΑΣ Αγρινίου και μέλος στο ΔΣ της ΠΑΣΕΓΕΣ, κ. Θωμάς Κουτσουπιάς χαρακτήρισε επικίνδυνες τέτοιες πρακτικές.

 

 

 

Αλέξανδρος Μπίκας

 

mpikas@paseges.gr


Και ο ανεξάρτητος βουλευτής Κώστας Γιοβανόπουλος στηρίζει ΑΚΚΕΛ (video)


alt
Στην Ξάνθη βρέθηκε σήμερα ο ανεξάρτητος βουλευτής Ημαθίας Κώστας Γιοβανόπουλος προκειμένου να συναντηθεί με τον πρόεδρο του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδος Βάκη Τσιομπανίδη και το στέλεχος, πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ξάνθης και υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο Τοπείρου με την παράταξη του Θ. Μίχογλου Σάκη Λουκμακιά, προκειμένου να εκφράσει την στήριξη του για την κάθοδο τους στις ευρωεκλογές.
Στην συνέχεια ο πρόεδρος του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Κόμματος Βάκης Τσιομπανίδης ανέφερε ότι σκοπός με την είσοδο τους στην Ευρωβουλή είναι να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας και είναι ο μόνος αναπτυξιακός τομέας που μπορεί να βγάλει την Χώρα από την κρίση. Το ψηφοδέλτιο τους είναι έτοιμο και καλλούν τους Έλληνες Πολίτες να στηρίξουν αυτήν την πρωτοβουλία.

Στα χνάρια του Μαρίνου Αντύπα το Αγροτικό κόμμα.Από το Κιλελέρ ξεκινάει ο αγώνας


Την Θεσσαλία θα επισκεφθεί ο πρόεδρος του Αγροτικού.Κτηνοτροφικού.Κόμματος.Ελλάδας Βάκης 
Τσιομπανίδης στις 25 Μαΐου 2014. Συγκεκριμένα θα 
επισκεφθεί το μνημείο του Κιλελέρ όπου θα καταθέσει
 στεφάνι στην μνήμη των πεσόντων συναδέλφων μας
 απο το αντιπαραγωγικό-αντιαγροτικό καθεστώς (το
 ίδιο με το σημερινό).

Στην συνέχεια θα πραγματοποιηθεί ομιλία στο
 δημαρχείο του Κιλελέρ , όπου θα δοθούν νέα ονόματα
 υποψηφίων ευρωβουλευτών. 


Το Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα.Ελλάδας για την πάταξη της φοροδιαφυγής

Το Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα.Ελλάδας για την πάταξη της φοροδιαφυγής . 10 δις ευρώ θα μπορούσαν να εισρεύσουν στα ταμία του κράτους αύριο κιόλας απο την πάταξη της φοροδιαφυγής .....Το ερώτημα είναι ποιος μπορεί να το κάνει; Oι διεφθαρμένοι πολιτικοί μας; τα κόμματα που είναι εξαρτώμενα απο της χορηγίες των μεγάλο φοροφυγάδων; Τα νέα κόμματα που ξεκινάνε με παλαιούς σπόνσορες; Κανείς. Το μόνο κόμμα που κάνει την ειδοποιό διαφορά είναι το ΑΚΚΕΛ , κόμμα χωρίς εξαρτήσεις χορηγίες και σπόνσορες,κόμμα που απαρτίζεται απο ανθρώπους του καθημερινού μόχθου, που τους μεγαλοκαρχαρίες φοροφυγάδες μόνο απο την τηλεόραση μπορεί να έχουν ακουστά.....Στηρίζοντας το ΑΚΚΕΛ στηρίζεις την μόνη ρεαλιστική πρόταση και την ελπίδα εξόδου απο την κρίση....ΑΚΚΕΛ η δική σου φωνή !!!!

10 δις ευρώ θα μπορούσαν να εισρεύσουν στα ταμία του κράτους αύριο κιόλας απο την πάταξη της φοροδιαφυγής .....Το ερώτημα είναι ποιος μπορεί να το κάνει; Oι διεφθαρμένοι πολιτικοί μας; τα κόμματα που είναι εξαρτώμενα απο της χορηγίες των μεγάλο φοροφυγάδων; Τα νέα κόμματα που ξεκινάνε με παλαιούς σπόνσορες; Κανείς. Το μόνο κόμμα που κάνει την ειδοποιό διαφορά είναι το ΑΚΚΕΛ , κόμμα χωρίς εξαρτήσεις χορηγίες και σπόνσορες,κόμμα που απαρτίζεται απο ανθρώπους του καθημερινού μόχθου, που τους μεγαλοκαρχαρίες φοροφυγάδες μόνο απο την τηλεόραση μπορεί να έχουν ακουστά.....Στηρίζοντας το ΑΚΚΕΛ στηρίζεις την μόνη ρεαλιστική πρόταση και την ελπίδα εξόδου απο την κρίση....ΑΚΚΕΛ η δική σου φωνή !!!!


ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

alt

[σχολιασμός] Συζήτηση με καλεσμένο στο στούντιο του Ράδιο Έβρος στην Ορεστιάδα τον Βάκη Τσιομπανίδη - Πρόεδρος Αγροτοκτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδας.

 


ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ - Ο ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΕΙ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ


alt

Πρόσω ολοταχώς δουλεύουν οι μηχανές του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Κόμματος
 Ελλάδος,
το οποίο ιδρύθηκε πολύ πρόσφατα στην Ορεστιάδα και θα λάβει μέρος στις
 επερχόμενες Ευρωεκλογές. Στόχος του κόμματος είναι να φέρει στο προσκήνιο τα
προβλήματα του
 πρωτογενούς τομέα συνολικά, ενώ αυτή την περίοδο γίνονται επαφές, διαβουλεύσεις
και
συγκεντρώσεις των υποστηρικτών και των υποψηφίων ανά την Ελλάδα.


Ποιος είναι ο ιδρυτής του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Κόμματος (Α.Κ.Κ.Ελ.)

alt

Ευάγγελος (Βάκης) Τσιομπανίδης - Κτηνοτρόφος

Γεννήθηκε το 1973 στην Ορεστιάδα του Έβρου. Έως τα 17 
του χρόνια έζησε στο Διδυμότειχο και από εκεί και πέρα στην Ορεστιάδα. 

Σπούδασε Νομική στο πανεπιστήμιο «Paisi hilendarski» στην Φιλιππούπολη Βουλγαρίας, όπου και ιδρύει την εταιρεία
 ELLADA LTD. 

Μετά το τέλος των σπουδών του έρχεται στην Ελλάδα όπου 
το 2005 εντάσσεται σε πρόγραμμα νέων αγροτών και 
ασχολείται έως και σήμερα 100% με την προβατοτροφία. 
Φοίτησε 2 έτη στο ανοιχτό πανεπιστήμιο  στο τμήμα 
''Ελληνικός πολιτισμός''.   Είναι μέλος του πρώτου στην
 Ελλάδα 
κτηνοτροφικού συνεταιρισμού «αμνός Θρακών». 

Στις Δημοτικές εκλογές τον Οκτώβριο του 2002 είναι
 υποψήφιος δήμαρχος Ορεστιάδας επικεφαλής της
 Δημοκρατικής
 Αγωνιστικής Συνεργασίας με την στήριξη όλων των
 προοδευτικών δυνάμεων.


Ιδρυτικό μέλος του ΔΗ.Κ.ΚΙ, γραμματέας νεολαίας για
 4 χρόνια
 και Α' γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής Έβρου για
 8 χρόνια, υποψήφιος Ευρωβουλευτής (4η θέση) στις 
Ευρωεκλογές του
 2004.

Υποψήφιος Βουλευτής ανεξάρτητος-συνεργαζόμενος
 με την
 ΔΗΜ.ΑΡ στις εκλογές 2012. 

Διατέλεσε επίσης εκπρόσωπος του ΠΑΜΕ βόρειου 
Έβρου. 

Είναι παντρεμένος με την Σοφία Καλογραιάκη Νηπιαγωγό 
και έχουν έναν γιο τον Γεώργιο 6 ετών και ένα κοριτσάκι
 6 μηνών.

Έχουν χάσει τον ύπνο τους οι κτηνοτρόφοι της Θράκης
Μαθαίνουν πώς να ζουν με τον ιό της ευλογιάς

Ησυχία δεν βρίσκουν οι κτηνοτρόφοι της Θράκης βλέποντας τον ιό της ευλογιάς να παραμένει ανυποχώρητος μετά και τα τελευταία επιβεβαιωμένα κρούσματα εκδήλωσής του, που ήρθαν να αυξήσουν τη λίστα των ζώων που σφαγιάστηκαν και να επιτείνει τον οικονομικό μαρασμό των κτηνοτρόφων. 

Κάθε νέο κρούσμα φέρνει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τις ευθύνες στην εξάπλωση της νόσου, τις τρομακτικές συνέπειες αυτής αλλά και το ιδιαίτερα αβέβαιο και ρευστό μέλλον των κτηνοτρόφων. 

«Μετά από 45 ημέρες ύφεσης ο ιός επέστρεψε στην Ξάνθη», σημειώνει ο κ. Αθανάσιος Λουκμακιάς, εξηγώντας πως «εδώ και 6 μήνες οι τοπικοί έμποροι του νομού μας έχουν εκμεταλλευτεί στο ακέραιο. Παίρνουν τα αμνοερίφια μας με 3,6 ευρώ, που είναι η κατώτερη τιμή, και εάν μπορούσαν να τα αγοράσουν και πιο χαμηλά θα το έκαναν και αυτό». 

Ερωτηθείς σχετικά με τα μέτρα προστασίας από πλευράς της Πολιτείας και δη των τοπικών Αρχών, ο κ. Λουκμακιάς αναφέρει πως «όσον αναφορά τα μέτρα προστασίας ασφαλώς και δεν υπήρχαν και συνεχίζουμε να το καταγγέλλουμε. Εδώ και 15 ημέρες παρουσιάστηκε κρούσμα στην Κομοτηνή και η τάφρος στο Πόρτο Λάγος δεν υπάρχει. Αυτοί μας είπαν ότι δεν παίζει μεγάλο ρόλο η τάφρος και άντε να το δεχθούμε και αυτό. Εκτιμώ ότι θα έπρεπε οι υπηρεσίες με όλα τα μέσα να βρίσκονται σε όλες τις μονάδες και να βοηθούν τους κτηνοτρόφους. Φανταστείτε ότι η κτηνιατρική υπηρεσία δεν είχε ούτε 5 λίτρα πετρέλαιο για να πάει να ελέγξει εάν υπάρχει κρούσμα ή όχι. Στην αρχή ακόμη και οι ίδιοι οι κτηνίατροι έβαλαν λεφτά για τα καύσιμα των οχημάτων, ενώ ο Σύλλογος Κτηνοτρόφων στην Καβάλα έδωσε 100 ευρώ για να βάλει πετρέλαιο στην υπηρεσία για να βγει να κάνει έλεγχο. Όλα αυτά συντελούν στο σκηνικό της καταστροφής». 

«Δεχόμαστε πόλεμο» 
Σύμφωνα με τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων Ξάνθης τα αμνοερίφια Ξάνθης και Ροδόπης είναι τα ποιοτικότερα σε όλη τη χώρα με την περιοχή να βάλλεται. 

«Πριν από τρία χρόνια οι εξαγωγές προς την Τουρκία μας κράτησαν όρθιους, φύγανε όλα τα ζώα μας και μάλιστα σε πολύ καλές τιμές. Σταμάτησαν τώρα με το σκεπτικό ότι δεν φτάνουν για την ελληνική αγορά τα αμνοερίφια», επισημαίνει ο κ. Λουκμακιάς τονίζοντας πως «έχει γίνει μια έκθεση στις Βρυξέλλες για το πιο ποιοτικό αμνοερίφιο της χώρας και αυτό το έχουν οι νομοί Ξάνθης και Ροδόπης και καταλαβαίνετε ότι δεχόμαστε πόλεμο από τους υπόλοιπους νομούς. Θα έπρεπε η τοπική κοινωνία και μάλιστα οι πολιτικοί να μας προστατεύσουν». 

«Μαθαίνουμε να ζούμε με τον ιό»
«Αν κάθε 30 και 40 μέρες εμφανίζεται και ένα κρούσμα θα πρέπει προφανώς εμείς οι κτηνοτρόφοι να μάθουμε να ζούμε με τον ιό της ευλογιάς. Δεν υπάρχει κτηνοτρόφος που να μην πέρασε από την καρδιολογική του Νοσοκομείου Ξάνθης, πέρασαν όλοι από εκεί. Η ψυχολογική πίεση είναι τεράστια. Το μέλλον είναι απρόβλεπτο για εμάς τους κτηνοτρόφους εδώ στην Ξάνθη. Δεχόμαστε πόλεμο είτε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο και δεν ξέρω μέχρι που μπορεί να φτάσει αυτό» προσθέτει.

Μάχη για φέτα και παρμεζάνα μεταξύ Ε.Ε. και ΗΠΑ

Μάχη για φέτα και παρμεζάνα μεταξύ Ε.Ε. και ΗΠΑΤην προστασία των τυροκομικών της προϊόντων στην αμερικανική αγορά -και ιδιαίτερα της παρμεζάνας και της φέτας- επιθυμεί η ΕΕ με το σκεπτικό πως τα παραγόμενα προϊόντα στις ΗΠΑ δεν μπορούν να συναγωνιστούν την ποιότητα και την αυθεντικότητα στην παραγωγή τους με αυτά από την Ιταλία και την Ελλάδα, αναφέρει ρεπορτάζ στην εφημερίδα Ottawa Citizen.

Ειδικά για την φέτα τονίζεται ότι η παραγωγή της συνδέεται τόσο στενά με την Ελλάδα ώστε αυτή να αποτελεί ένα προϊόν συνδεδεμένο με την ίδια την χώρα. Όπως μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο προσχέδιο της κοινής δήλωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και οι ηγέτες της ΕΕ αναμένεται να δεσμευθούν για την άρση όλων των εμπορικών δασμών στην επικείμενη διμερή Σύνοδο Κορυφής της 26ης Μαρτίου.

Σημειώνεται ότι οι Αμερικανοί παραγωγοί τυροκομικών προϊόντων όσο και οι εταιρείες που πωλούν τα αμερικανικά προϊόντα με τις ευρωπαϊκές ονομασίες, σε μία αγορά 4 δισ. δολαρίων, εναντιώνονται σε ενδεχόμενους περιορισμούς από πλευράς ΕΕ θεωρώντας ότι θα πληγεί η αγορά και ότι θα δημιουργηθεί σύγχυση στους καταναλωτές.

Στο δημοσίευμα επισημαίνεται ότι από πλευράς ΕΕ δεν αναφέρεται τι προτείνεται ενώ τονίζεται ότι αυτήν την εβδομάδα θα συνεχιστεί στις Βρυξέλλες η συζήτηση για επίτευξη συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου ΕΕ-ΗΠΑ.Στο ρεπορτάζ σημειώνεται ακόμα πως ο εκπρόσωπος Τύπου της ΕΕ τόνισε ότι το θέμα των τυροκομικών είναι ένα σημαντικό θέμα για την ΕΕ. Επιπλέον τονίζεται ότι στη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ-Καναδά υπάρχει ο όρος που προβλέπει πως οι νέοι παραγωγοί φέτας που παρασκευάζεται στον Καναδά είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν τα προϊόντα τους ως «στυλ φέτας», ή «τύπου φέτας» και δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν σύμβολα ή απεικονίσεις που παραπέμπουν στην Ελλάδα.

Στο ρεπορτάζ επισημαίνεται ότι παρά το γεγονός ότι από πλευράς ΕΕ δεν έχει δηλωθεί τίποτα δημοσίως, θα πρέπει να θεωρείται αναμενόμενη μία αντίστοιχη προσέγγιση για μία σειρά τυριών, μεταξύ αυτών και της φέτας, στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.Τέλος, στο ρεπορτάζ υπογραμμίζεται ότι η συμφωνία με τις ΗΠΑ μπορεί να περιλαμβάνει προβλέψεις και για άλλα προϊόντα όπως το ελληνικό γιαούρτι, τα πορτοκάλια βαλέντσια, το προσούτο κ.α.


Φωνή αγωνίας από τους κτηνοτρόφους

 
Φωνή αγωνίας από τους κτηνοτρόφους του νομού μας

Για γενικότερο σχέδιο του Υπουργείου και για συντονισμένες ενέργειες εξόντωσης της ελληνικής κτηνοτροφίας, κάνει λόγο ο Σύλλογος Κτηνοτρόφων - Βοοτρόφων Ημαθίας σε ανοιχτή επιστολή του προς τους βουλευτές του Νομού μας, από τους οποίους ζητούν να ασχοληθούν με τα θέμα και να μπλοκάρουν κάθε προσπάθεια ενάντια στην ελληνική κτηνοτροφία. Στην επιστολή τους αναφέρουν τα εξής:

«Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές του Νομού μας

Είναι γνωστό ακόμα και σε όσους δεν έχουν σχέση με το επάγγελμα μας, η κρίση του κλάδου μας και γενικότερα της ελληνικής κτηνοτροφίας. Η αύξηση του λειτουργικού κόστους εξαιτίας κυρίως των ζωοτροφών και των λιπασμάτων, έχει φέρει πολλούς συναδέλφους μας στα πρόθυρα της χρεωκοπίας. Τελευταία γίνεται πολύ λόγος για την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του φρέσκου γάλακτος, όπου όπως δηλώνει το σύνολο των αγελαδοτρόφων θα αφανίσει άμεσα τον κλάδο με συνέπεια εκτός των άλλων στο να οδηγήσει στην ανεργία περίπου 100.000 κτηνοτρόφους. Αυτό που δεν έχει γίνει γνωστό στο ευρύ κοινό, είναι και ένα άλλο μέχρι στιγμής άλυτο πρόβλημα των κτηνοτρόφων, «η υποχρέωση τους για την περιβαλλοντική διαχείριση των οργανικών αποβλήτων που παράγουν». Η κοπριά των μονάδων μας, αποτελεί απόβλητο το οποίο πρέπει να αδρανοποιείται, με συνέπεια ένα ακόμη δυσβάστακτο κόστος. Σε άλλη περίπτωση αντιμετωπίζουμε το κυνήγι της πολιτείας και βαρύτατα πρόστιμα.Τον τελευταίο καιρό στον Νομό μας, όπως και σε όλη την Ελλάδα, γίνονται προσπάθειες εγκατάστασης μονάδων βιοαερίου, είτε από τους κτηνοτρόφους είτε από ενδιαφερόμενους επενδυτές. Η λύση των μονάδων βιοαερίου, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια στην Ευρώπη όπου εκτός από το αυτονόητο, την απαλλαγή μας από τα απόβλητα, δίνουν και σαν ανταποδοτικό δωρεάν λίπασμα στους κτηνοτρόφους για την μείωση του κόστους της καλλιέργειας.Φαίνεται όμως ότι υπάρχει πρόθεση να μην υπάρχει καμία ανάπτυξη στην κτηνοτροφία. Στο νέο Νομοσχέδιο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ασημάκη Παπαγεωργίου, εκτός της μεγάλης μείωσης στις τιμές του βιοαερίου, μπαίνει και όριο 25 MW, από την στιγμή μάλιστα που δεν υπάρχει ακόμα καμία μονάδα εν λειτουργία. Λες και τα 25 MW θα δημιουργήσουν τεράστια τρύπα στο έλλειμα του ΛΑΓΗΕ, μπροστά στα 4500 ΜW των άλλων ΑΠΕ. Η μοναδική λύση που υπήρχε ματαιώνεται και αυτή, από το ίδιο Υπουργείο που έρχεται από την άλλη και μας τιμωρεί με πρόστιμα λόγω των αποβλήτων.Μάλλον κάποιο γενικότερο σχέδιο πρέπει να υπάρχει, και ο κ. Παπαγεωργίου το γνωρίζει πολύ καλά,  γιατί όλα τα παραπάνω μοιάζουν περισσότερο για συντονισμένες ενέργειες εξόντωσης της ελληνικής κτηνοτροφίας, παρά τις προσπάθειες για μεταρρύθμιση. Δεν γνωρίζουμε αν ο κ. Παπαγεωργίου και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Μανιάτης έχουν  επαφή με την ελληνική επαρχία. Εσείς όμως που ζείτε τα προβλήματα μας και τον αγώνα που δίνουμε για την επιβίωση μας, θα πρέπει τουλάχιστον να μπλοκάρετε κάθε προσπάθεια έμμεση ή άμεση ενάντια σε έναν από τους λίγους ακόμα τομείς του πρωτογενή τομέα. Την ελληνική κτηνοτροφία.» Απλά να σημειώσουμε τις ευθύνες για τη κατάσταση διαχρονικά των κυβερνήσεων και της Ε.Ε και επομένως προς τα εκεί θα πρέπει να στρέψουν τα βέλη τους οι κτηνοτρόφοι μας αλλά και την αιχμή των αγώνων που θα πρέπει ν' αναπτύξουν!


Νέο κρούσμα ευλογιάς στην Ξάνθη;


 

ευλογια στο Μυρωδάτο;

http://www.xanthitimes.gr/

Ήταν ανέλπιστη, όπως μας λέει ο προϊστάμενος του τμήματος κτηνιατρικής της Π.Ε. Ξάνθης κ. Γκαζάνος Κώστας, η υπόθεση του πιθανού νέου κρούσματος της ευλογιάς που εμφανίσθηκε σε κοπάδι 150 προβάτων στον οικισμό Μυρωδάτου.
Σύμφωνα με τον κ. Γκαζάνο, η Π.Ε. Ξάνθης ήταν έτοιμη να λύσει τον κόκκινο συναγερμό μετά από παρακολούθηση της ευλογιάς στον νομό και να άρει τις όποιες απαγορεύσεις με δεδομένο ότι η ευλογιά παρουσίασε μία μηδενική παρουσία τον τελευταίο καιρό. Επιβεβαιώθηκε η υπόνοια ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για το νέο κρούσμα της ευλογιάς και όταν τελειώσει ο εργαστηριακός έλεγχος κατά πάσα πιθανότητα την Τετάρτη, τότε θα παρθούν όλα εκείνα τα μέτρα με τις θανατώσεις ζώων και τις οικονομικές μαχαιριές στον κτηνοτρόφο αλλά και στην Ξανθιώτικη Οικονομία.

 ΑΚΚΕΛ: για την καταστροφή χημικών όπλων στην Μεσόγειο θάλασσα


alt
Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ Αγροτικού .Κτηνοτροφικού. Κόμματος . Ελλάδας ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Απειλή Για τη Γαύδο, την Κρήτη, την Πελοπόννησο, τη Μάλτα, την Ιταλία κι ολόκληρη τη Μεσόγειο, είναι η εγκληματική ενέργεια να «πειραματιστούν» την υδρόλυση εν πλω εξαιρετικά επικίνδυνων υλικών, τα οποία σε περίπτωση ατυχήματος θα βυθιστούν στη θάλασσα μας και θα καταστρέψουν κάθε ζωντανό οργανισμό !!!! Το ΑΚΚΕΛ θα δώσει όποια μάχη μπορεί δίπλα στους κατοίκους των νησιών ώστε να σταματήσει αυτό το έγκλημα !!!!

Η θέση του ΑΚΚΕΛ για την κρίση της Ουκρανίας!!Η κατάσταση βαίνει άκρως ανησυχητική. 
Στις δύσκολες αυτές στιγμές ως ΑΚΚΕΛ θεωρούμε ότι η χώρα
 δεν πρέπει να έχει εχθρική στάση προς την ομόδοξη Ρωσία,
 και πως αν δεν μπορούμε να την υποστηρίξουμε 
τουλάχιστον ας είμαστε ουδέτεροι. 
Ο κύριος Βενιζέλος με τις συναντήσεις και τις θέσεις που 
εξέφρασε στους πραξικοπηματίες της Ουκρανίας εκφράζει
 μόνο τον εαυτό του, και σε καμία περίπτωση πάντως δεν
 εκφράζει τα αισθήματα του Ελληνικού λαού.

Αγροτικό.Κτηνοτροφικο.Κόμμα.Ελλάδας η κίνηση των ανθρώπων της παραγωγής !!!!!

alt

Το Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα.Ελλάδας δεν γεννήθηκε για να καλύψει πολιτικά κενά, υπάρχουν αλώστε στην Ελλάδα υπερ αρκετά κόμματα,κινήματα και παρατάξεις που καλύπτουν όλο το φάσμα

 της πολιτικής ιδεολογίας. Το Α.Κ.Κ.ΕΛ δημιουργήθηκε απο την αγωνία των ανθρώπων της παραγωγής,των ανθρώπων του μόχθου για την επιβίωση μας και το μέλλον των παιδιών μας....Δεν ήμαστε

 πολιτικοί-οικονομικοί αναλυτές, αγρότες κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι ήμαστε, μπορούμε όμως να καταλάβουμε ότι η μια και μόνη λύση για την έξοδο της χώρας μας απο την κρίση είναι Η

 ΠΑΡΑΓΩΓΗ,

 και όχι η υπερφορολόγηση που ληστρικά επιβάλει η κυβέρνηση Σαμαρά. Δεν ήμαστε αριστερό ή δεξιό κόμμα, το κίνημα μας είναι ενωτικό και όχι διχαστικό . Το Α.Κ.Κ.ΕΛ δεν απευθύνεται

 αποκλειστικά

 σε ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, αγωνιζόμαστε όμως μέσα απο τον πρωτογενή τομέα για την διατροφική επάρκεια της χώρας, καθώς και για την δημιουργία πραγματικού 


πλεονάσματος που θα προέρχεται απο τις εξαγωγές αγοδιατροφικών προϊόντων και όχι απο την χωρίς έλεος φορολόγησης των πολιτών και την συνεχή λιτότητα που μας επιβάλουν οι δανειστές μας και

 οδηγούν κάθε μέρα τους Έλληνες στην εξαθλίωση !!!!


Το ΑΓΡΟΤΙΚΟ.ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ.ΚΟΜΜΑ.ΕΛΛΑΔΑΣ και η κάθοδος του στις Ευρωεκλογές


Το Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα.Ελλάδας σας ενημερώνει
 ότι για την παρούσα εκλογική αναμέτρηση και ως το
 επικείμενο συνέδριο υπεύθυνη θα είναι η επταμελής
 επιτροπή του Α.Κ.Κ.ΕΛ μέλη της οποίας είναι...

Ο ιδρυτής - πρόεδρος Βάκης Τσιομπανίδης τηλ. 6973474235 

Καθώς και οι...

Παρασχούδης Χρήστος 6979488372 
Κοντογιάννη Μάγδα 6976340791
Μπανές Φάνης 6972237176
Αρετός Χρήστος 6976927926
Ξεσφίγγης Βασίλης 6998406333
Θεοδωρίδης Σάββας 6973460633

Η συντονιστική ομάδα θα έχει ευθύνη την κατάρτιση
 ψηφοδελτίου για τις ευρωεκλογές καθώς τις θέσεις του
 κόμματος και τον οικονομικό τομέα εώς το πρώτο
 συνέδριο του κόμματος που θα εκλέξει διοικούσα 
επιτροπή

Μεγάλη διαμαρτυρία ψαράδων για τις μηχανότρατες που θερίζουν τον Β.Ευβοϊκό


alt
Μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το πρωί της Παρασκευής ψαράδες από την Φθιώτιδα, την Εύβοια και το Νότιο Πήλιο...

Συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί στο λιμάνι της Αρκίτσας διαμαρτυρόμενοι για την καταστροφή του θαλάσσιου πλούτου από τις μηχανότρατες που την τελευταία τριετία αλιεύουν μέσα στον κόλπο, θερίζοντας όλα τα θαλάσσια είδη.

Ζητούν από την κυβέρνηση να άρει το βασιλικό διάταγμα του 1967 που έφερε σε ισχύ πριν από τρία χρόνια και αφορά μόνο τον Ευβοϊκό Κόλπο και καμία άλλη κλειστή θάλασσα. Αμέσως μετά την διαμαρτυρία τους στο λιμάνι οι ψαράδες πήγαν στα διόδια της Τραγάνας. Τέλος του Μάρτη σχεδιάζουν ν' ακατέβουν και στην Αθήνα.

Με πληροφορίες από lamiastar.gr

Το πρώτο Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα προ των πυλών


alt
Α.Κ.Κ.ΕΛ: Το πρώτο Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα προ των πυλών - Υποψήφιος και ο πρόεδρος των αγροτών Νέστου Γιάννης Πασαλίδης; 7 Μαρτίου 2014 Το πρώτο Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα στην Ελλάδα είναι προ των πυλών. Ένας κτηνοτρόφος από την Ορεστιάδα, ο κ. Βάκης Τσιομπανίδης, έχει ετοιμάσει ήδη το καταστατικό του κόμματος, το οποίο έθεσε πριν από λίγες ημέρες προς δημόσια διαβούλευση. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας ο κ. Τσιομπανίδης θα καταθέσει το καταστατικό στο Πρωτοδικείο για αναγνώριση και στη συνέχεια, μαζί με τους συνεργάτες του, θα παρουσιάσει τις θέσεις του νέου κομματικού φορέα και το πρόγραμμα διακυβέρνησης. Όπως αναφέρεται στην πρώτη επίσημη ανακοίνωση του Α.Κ.Κ.ΕΛ., βασική αρχή της νέας παράταξης είναι η δημοκρατική οργάνωση και λειτουργία του με ψηφιακές διαδικασίες, όπου αυτό είναι εφικτό και εφαρμογή της Άμεσης Δημοκρατίας στο εσωτερικό του. Το κόμμα, όπως επισημαίνουν οι ιδρυτές του, λειτουργεί με βάση τις αρχές της Δημοκρατίας και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της Γ.Σ. του ΟΗΕ και Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου) και δεν τοποθετείται στον ξεπερασμένο πολιτικό άξονα αριστερά-κέντρο-δεξιά. Τα θέματα που αναμένεται να αναδείξει ο νέος πολιτικός φορέας κατά τη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα είναι αυτά, της οργάνωσης της αγροτικής και  κτηνοτροφικής ζωής της κοινωνίας μας, της μεγαλύτερης συμμετοχής όλων στην λήψη αποφάσεων μέσω διαδικασιών Άμεσης Δημοκρατίας με φυσική παρουσία ή με ψηφιακά μέσα κατά περίπτωση, σε τοπικό, εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο, της προώθησης της Διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα της Δημόσιας Διοίκησης, της προστασίας του Περιβάλλοντος και της Βιοποικιλότητας, της επιβίωσης των Ελλήνων αγροτών και κτηνοτρόφων, της αποτροπής κάθε είδους αδικίας σε βάρος του πρωτογενούς τομέα, της βελτίωσης του επιπέδου ζωής αγροτών και κτηνοτρόφων και της τροποποίησης της νομοθεσίας για τις πατέντες, σε πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ώστε να υπάρξει μείωση της δημόσιας δαπάνης για φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Βασικός στόχος του νέου κόμματος είναι να πάρει μέρος στις επικείμενες ευρωεκλογές και να εκπροσωπηθούν στο υπό διαμόρφωση ψηφοδέλτιο όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι πρώτοι υποψήφιοι του Α.Κ.Κ.ΕΛ. προέρχονται από τον Έβρο και την Θεσσαλία, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετές κρούσεις έγιναν από τον κ. Τσιομπανίδη και στη δική μας περιοχή. Μέχρι στιγμής έχει ανταποκριθεί θετικά ο αντιπρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Καβάλας, Θάνος Αθανασιάδης, ο οποίος έλκει την καταγωγή από την Λεκάνη. Σε συζητήσεις με τους ιδρυτές του κόμματος βρίσκεται εδώ καιρό και ο πρόεδρος των Αγροτών του Νέστου, Γιάννης Πασαλίδης. Ερωτηθείς για το θέμα αυτό ο ίδιος απάντησε ότι: «Γίνονται κουβέντες με τους ιδρυτές αυτού του κόμματος,  που δεν είναι το πρώτο αγροτικό κόμμα στην Ελλάδα αν ανατρέξει κανείς στην ιστορία.  Για το αν θα συμφωνήσω ή όχι τίθενται πολλά θέματα. Χαίρομαι που οι  συνάδελφοί μου έχουν προχωρήσει σε μια κίνηση, αλλά έχω πει ότι δεν πρέπει να μείνουν μόνον στον πρωτογενή τομέα. Θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις, είναι κάτι που γεννιέται τώρα, δεν είναι εύκολο. Δυστυχώς, μόνον τα περιφερειακά μέσα ασχολούνται με τους αγρότες, εμείς δεν είμαστε «ποτάμια» ή «ρυάκια», δεν έχουμε αναγνωρισιμότητα, ασχολούνται τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης  μαζί μας, μόνον όταν έχουμε κινητοποιήσεις.» Όσον αφορά τις μέχρις στιγμής  απαντήσεις  που έχουν δοθεί στους αγρότες επί των αιτημάτων τους από τους  κυβερνώντες, ο κ. Πασαλίδης δηλώνει ότι «Έχουν βγει αρκετές διευκρινιστικές εγκύκλιοι όσον αφορά το φορολογικό και περιμένουμε 2-3 μεγάλα αιτήματα, όπως είναι το πετρέλαιο και τα ημερομίσθια των οικογενειών των αγροτών που ζητάμε να συνυπολογίζονται ως έξοδο, για  τους εργάτες γης, έλληνες και αλλοδαπούς. Ο κ. Θεοχάρης φάνηκε συνεπής, γι αυτό και εκδόθηκαν διευκρινιστικές εγκύκλιοι  σε θέματα της δικής του αρμοδιότητας. Όσον αφορά τον κ. Τσαυτάρη, εμείς έχουμε ζητήσει να παραιτηθεί.» Πηγή: Εφημερίδα ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ

Πηγή: KavalaPress.gr

«Ζεστή» η φετινή επέτειος για τα 104 χρόνια από το Κιλελέρ

Στις 6 Μαρτίου του 1910, ημέρα Σάββατο, χαράματα, οι κολίγοι από όλη τη Θεσσαλία ξεκίνησαν με μαύρες και κόκκινες σημαίες, για το μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο της Λάρισας. Πλήθος λαού και χωρικοί των απομακρυσμένων περιοχών κατέβαιναν τραγουδώντας προς τους σταθμούς του τραίνου. Σε λίγο η εικόνα θα άλλαζε εντελώς και ο κάμπος θα βάφονταν με αίμα.

Οι φετινές εκδηλώσεις του Κιλελέρ στις 15-16 Μαρτίου θα είναι αφιερωμένες στις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις.Οι φετινές εκδηλώσεις του Κιλελέρ στις 15-16 Μαρτίου θα είναι αφιερωμένες στις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις και τις δυνατότητες ανάπτυξής τους μέσα από συλλογικές-συνεταιριστικές δράσεις θα είναι φέτος αφιερωμένες οι φετινές εκδηλώσεις του Κιλελέρ που θα πραγματοποιηθούν στις 15-16 Μαρτίου.

Συνθήκες διαβίωσης των αγροτών του θεσσαλικού κάμπου το 1910
Το αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα, δηλαδή η απαλλοτρίωση των τσιφλικιών και το μοίρασμά τους στους αγρότες, δεν λύθηκε με την ανεξαρτησία της χώρας ενώ στη Θεσσαλία που προσαρτήθηκε στο ελληνικό κράτος το 1881 το ζήτημα πήρε εκρηκτικές διαστάσεις. Για τους αγρότες της Θεσσαλίας το 1881 σηματοδότησε απλά την αλλαγή στο δυνάστη τους, με τον Έλληνα τσιφλικά πολλές φορές να αποδεικνύεται χειρότερος του προκατόχου του.

Οι κολίγοι υποχρεώνονταν να δίνουν στο τσιφλικά το 1/3 ή το 1/2 της παραγωγής και άλλα προϊόντα, ενοίκιο για τη βοσκή των ζώων τους καθώς και να στέλλουν μια γυναίκα για ζύμωμα. Παράλληλα ζούσαν σε τρώγλες και ανέχονταν την ταπείνωση του μαστιγώματος και του βιασμού των γυναικών τους από τους μεγαλοκτηματίες.

Σε αυτές τις πρωτόγονες φεουδαρχικές παραγωγικές σχέσεις όπου οι λίγοι δυνάστευαν τους πολλούς, φούντωσε το κοινωνικό κίνημα των κολίγων, ζητώντας απαλλοτρίωση και μοίρασμα της γης. Το σύνθημα της απαλλοτρίωσης το πρόβαλαν οι ριζοσπάστες και σοσιαλιστές της εποχής όπως ο Μαρίνος Αντύπας, που το 1906 κατέβηκε στη Θεσσαλία προπαγανδίζοντας την ιδέα της απαλλοτρίωσης, με αποτέλεσμα τη δολοφονία του από τους τσιφλικάδες στις 9/3/1907. Τους κολίγους ενέπνευσαν και οι απεργίες των Βολιωτών καπνεργατών καθώς και το κίνημα στο Γουδί το 1909, που ως γεγονός συνέβαλε στην εδραίωση της πίστης τους.

Η πρώτη πράξη συνειδητοποίησης των αγροτών ήταν η δημιουργία δικών τους οργανώσεων. Αρχικά ιδρύθηκε στην Καρδίτσα ο «Γεωργικός Σύλλογος» ακολουθούμενος από αντίστοιχους συλλόγους στη Λάρισα και τα Τρίκαλα. Από το 1908 η Θεσσαλία ήταν ηφαίστειο έτοιμο να ξεσπάσει αφού οι αγρότες ήταν σε διαρκή κινητοποίηση. Το πρώτο μεγάλο συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε το Φλεβάρη του 1909 στην Καρδίτσα. Στις αρχές του 1910 ο οργασμός κινητοποίησης γενικεύεται σε όλη την περιοχή. Οι πρωτοπόροι αγρότες και μερικοί διανοούμενοι περιοδεύουν τη Θεσσαλία προπαγανδίζοντας τον αγώνα για το αγροτικό ζήτημα. Οι εξεγερμένοι αγρότες ξέσπασαν και σε πράξεις βίας κατά των τσιφλικάδων και του κράτους. Ενδεικτικό της όξυνσης των πνευμάτων ήταν η πρόθεση να κατέλθουν στο συλλαλητήριο του Μάρτη του 1910 οπλισμένοι, κάτι που αποτράπηκε με την παρέμβαση των δημάρχων, που λειτουγούσαν ως ασυνείδητοι πράκτορες των αστοτσιφλικάδων.


Το αίμα έβαψε τον κάμπο
Επιστρέφοντας στην 6η Μαρτίου, οι κολίγοι στο σταθμό του Κιλελέρ (σημερινή Κυψέλη) επιβιβάστηκαν στο τρένο για τη Λάρισα χωρίς να βγάλουν εισιτήριο και οι σιδηροδρομικοί τους ζήτησαν να αποβιβαστούν, κάτι που έγινε χωρίς αντίσταση. Όμως ο διευθυντής του σιδηρόδρομου Πολίτης, έδωσε συνέχεια βρίζοντας χυδαία τους αγρότες που απάντησαν με γιουχαΐσματα και με πετροβολισμό του τραίνου. Τα αίματα άναψαν και ο Πολίτης ζήτησε από στρατιώτες που μετέβαιναν στη Λάρισα για το αγροτικό συλλαλητήριο να αντιμετωπίσουν ένοπλα τους αγρότες. Οι στρατιώτες πυροβόλησαν το πλήθος με αποτέλεσμα να δολοφονήσουν δύο αγρότες και να τραυματίσουν πολλούς άλλους. 

Το τραίνο φτάνοντας στο σταθμό Τσουλάρ, δε σταμάτησε για να πάρει τους εκεί συγκεντρωμένους κολίγους. Η οργή των αγροτών έφτασε στο κατακόρυφο και οι τσολιάδες από τα παράθυρα πυροβολούν και πάλι. Δύο ακόμη αγρότες πέφτουν νεκροί και πολλοί άλλοι τραυματίζονται. Η είδηση της αιματοχυσίας δεν άργησε να φτάσει στους συγκεντρωμένους στη Λάρισα. Οι αγρότες διαμαρτύρονται και φωνάζουν εναντίον των δολοφόνων ζητώντας γη και δικαιοσύνη. Οι δυνάμεις καταστολής χτυπούν στο ψαχνό. Χύνεται και πάλι αίμα, γίνεται μάχη σώμα με σώμα και οι αγρότες βγαίνουν νικητές. Οι αρχές μετά από πολλή ώρα μάχης, βλέποντας την αδυναμία καταστολής των αγροτών, διατάσσουν το στρατό να παύσει πυρ.

Έτσι το συλλαλητήριο τελείωσε με την έγκριση ψηφίσματος που στάλθηκε στην Αθήνα. Το ψήφισμα εξέφραζε την απαρέσκεια των αγροτών για την μη υποβολή νόμου περί απαλλοτρίωσης και απαιτούσε την άμεση υποβολή και ψήφιση του, καθώς και την αύξηση των κονδυλίων του Γεωργικού Ταμείου. Καταλήγοντας εξέφραζαν την οδύνη για την άδικη επίθεση που δέκτηκαν, θύματα της οποίας ήταν άοπλοι σκλάβοι.

Μετά το μακελειό η κυβέρνηση Δραγούμη έσυρε τους αγρότες στα δικαστήρια όπου αθωώθηκαν. Το Κιλελέρ δεν πήγε χαμένο. Το αγροτικό κίνημα φούντωσε σε όλη τη χώρα αναγκάζοντας λίγα χρόνια αργότερα το Βενιζέλο να απαλλοτριώσει τα τσιφλίκια. Το Κιλελέρ μένει εκεί, φάρος φωτεινός για τους αγρότες κάθε εποχής, να τους δείχνει το δρόμο της νίκης στους αγώνες τους.

agronews

(Με πληροφορίες από: Wikipedia)

Η κοινωνική και οικονομική περιθωριοποίηση των κτηνοτρόφων.


 από Η Άλλη Άποψη
Η κοινωνική και οικονομική περιθωριοποίηση των κτηνοτρόφων.

Του Σίμου Ανδρονίδη, υποψήφιου διδάκτορα ΑΠΘ

 Είναι γεγονός πως καθ'όλη την διάρκεια της βαθιάς οικονομικής κρίσης, οι κτηνοτρόφοι έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τις αντιλαϊκές και αντεργατικές πολιτικές, από τις πολιτικές της ευρύτερης μνημονιακής, πολιτικής και οικονομικής διαχείρισης. Και σε αυτή την περίπτωση, οι μικροί και μεσαίοι κτηνοτρόφοι είναι αυτοί που συστηματικά εξωθούνται στο κοινωνικό, οικονομικό, αλλά και πολιτικό περιθώριο. Η «αυστηρή» απαίτηση της τρόικας για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της «εργαλειοθήκης» του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) έρχεται για να δώσει την χαριστική βολή στους μικρούς και μεσαίους κτηνοτρόφους.

  Η απελευθέρωση της πώλησης και της διάθεσης του φρέσκου γάλακτος, θα ωφελήσει αφενός μεν τις πολυεθνικές βιομηχανίες παρασκευής και διάθεσης φρέσκου γάλακτος, αφετέρου δε τις εκείνες τις εγχώριες γαλακτοβιομηχανίες που συνδέονται οργανικά με τις αντίστοιχες πολυεθνικές. Η δημιουργία μίας εξόχως μονοπωλιακής αγοράς θα έχει ως αποτελέσματα: 1. Την συσσώρευση και την ταυτόχρονη μεγιστοποίηση του κέδρους για τις μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες, και 2. Την κοινωνική και οικονομική εξόντωση των μικρών και μεσαίων κτηνοτρόφων, και ιδίως των αγελαδοτρόφων, καθότι είναι αυτοί που θα πληγούν ιδιαίτερα. Η απελευθέρωση της πώλησης και της διάθεσης φρέσκου γάλακτος θα συμπιέσει ακόμη περισσότερο το ήδη πενιχρό διαθέσιμο εισόδημα των αγελαδοτρόφων, καθώς η ολική και πλήρη απελευθέρωση της πώλησης του γάλακτος έρχεται να συμπληρώσει την πώληση του προϊόντος των αγελαδοτρόφων (διάθεση γάλακτος) στις εγχώριες γαλακτοβιομηχανίες σε εξευτελιστικές τιμές. Η απελευθέρωση της πώλησης και διάθεσης του γάλακτος, θα έχει και συνέπειες για τους εργαζόμενους-καταναλωτές, καθότι η ποιότητα του φρέσκου γάλακτος θα σημαντικά χαμηλότερη από την σημερινή.

  Η ιδιοποίηση του μόχθου και του κόπου των κτηνοτρόφων-αγελαδοτρόφων, μεταφράζεται με στυγνά οικονομικούς-τεχνοκρατικούς όρους, στην μεγιστοποίηση του κέρδους των γαλακτοβιομηχανιών. Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργείται και διαμορφώνεται ένα ενιαίο νομοθετικό αμάλγαμα το οποίο και θωρακίζει τα συμφέροντα των μεγάλων βιομηχανιών γάλακτος, ενώ εξωθεί μία μεγάλη κατηγορία μικρών και μεσαίων κτηνοτρόφων στην εγκατάλειψη της κτηνοτροφικής παραγωγής, στην απόγνωση, στην ανεργία και στην ανέχεια. Ο μικρός και μεσαίος κτηνοτρόφος «προλεταριοποιείται» άμεσα, καθώς η «προλεταριοποίηση» του παράγει άμεσα αποτελέσματα. Η «προλεταριοποίηση» του ακολουθεί την αντίστοιχη εργατική «φορά». Ενώ ο εργαζόμενος πλέον διαθέτει την εργατική του δύναμη σχεδόν δωρεάν (βλ. την προσίδια διαδικασία «κινεζοποίησης» της αγοράς εργασίας, όπου η μείωση των μισθών θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση από το κεφάλαιο για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας), έτσι και η διάθεση του φρέσκου γάλακτος από τους κτηνοτρόφους σε εξευτελιστικά χαμηλές τιμές  ισούται με την απόσπαση κέρδους και υπερκέρδους από πλευράς των μεγάλων βιομηχανιών γάλακτος. 

 Ο δομικός μετασχηματισμός της κτηνοτροφικής παραγωγής, της συνολικής αγροτικής παραγωγής, παράγει τους όρους για την διαμόρφωση μίας κτηνοτροφικής-αγροτικής παραγωγής «των από πάνω», εκεί όπου ο συσχετισμός δυνάμεων γέρνει συντριπτικά υπέρ των βιομηχανιών γάλακτος, με τις «ευλογίες» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Οι μικροί και μεσαίοι κτηνοτρόφοι, από κοινού με τους μικρούς και μεσαίους αγρότες, από κοινού με τους εργαζόμενους οφείλουν να βάλουν φραγμούς στην πολιτική που οδηγεί στην οικονομική τους εξόντωση. Αυτό των ενιαίο μπλοκ «των από κάτω», διαμορφούμενο με όρους μαζικού κοινωνικού κινήματος μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανατροπή όχι μόνο της ασκούμενης κυβερνητικής πολιτικής, αλλά και του ίδιου του δοσμένου κοινωνικοοικονομικού σχηματισμού, δηλαδή του καπιταλιστικού συστήματος. 


Η Εξέγερση του ΚιλελέρΑιματηρά επεισόδια, που συνέβησαν στις 6 Μαρτίου 1910 και εντάσσονται στη μακρά ιστορία του αγροτικού ζητήματος στη Θεσσαλία. Παρότι έλαβαν χώρα κατά κύριο λόγο στην Λάρισα, πήραν το όνομά τους από το χωριό Κιλελέρ (σήμερα Κυψέλη), από το οποίο δόθηκε το έναυσμα. Η επέτειος αυτή τιμάται κάθε χρόνο και αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση της ελληνικής αγροτιάς, που έχει την ευκαιρία να προβάλει τα αιτήματά της.

Το αγροτικό ζήτημα στη Θεσσαλία εμφανίζεται οξυμένο από την επαύριο της ένταξης της περιοχής στην ελληνική επικράτεια το 1881. Οι κολίγοι υπήρξαν οι χαμένοι της ενσωμάτωσης και οι τσιφλικάδες οι μεγάλοι κερδισμένοι. Το λάθος των κυβερνήσεων εκείνης της εποχής ήταν ότι εφάρμοσαν το βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο, που ίσχυε στην Παλαιά Ελλάδα, παραγνωρίζοντας τα δικαιώματα των κολίγων, βάσει του οθωμανικού δικαίου.

Επί Τουρκοκρατίας, οι τσιφλικάδες είχαν μόνο το δικαίωμα εισπράξεως των προσόδων επί των μεγάλων εκτάσεων που κατείχαν, ενώ οι κολίγοι είχαν πατροπαράδοτα δικαιώματα επί των κοινόχρηστων χώρων του τσιφλικιού (επί της γης, των οικιών, των δασών και των βοσκοτόπων). Με τη νέα κατάσταση, οι έλληνες πλέον τσιφλικάδες, που διαδέχθηκαν τους οθωμανούς, είχαν δικαιώματα απόλυτης κυριότητας σε όλη την ιδιοκτησία τους, ενώ οι κολίγοι είχαν περιπέσει σε καθεστώς δουλοπαροίκου.

Οι κολίγοι διεκδίκησαν μαχητικά την επαναφορά των πραγμάτων στο προηγούμενο καθεστώς, ενώ έθεταν και θέμα απαλλοτριώσεων. Ο εκσυγχρονιστής Χαρίλαος Τρικούπης, που κυριαρχούσε στην πολιτική σκηνή, ήταν αντίθετος με τη διανομή της γης στους κολίγους, γιατί δεν ήθελε να χάσει τους ξένους επενδυτές και την εισροή νέων κεφαλαίων στην Ελλάδα.

Η κατάσταση άλλαξε δραματικά στην αυγή του 20ου αιώνα, με την ίδρυση των πρώτων αγροτικών συλλόγων σε Λάρισα, Καρδίτσα και Τρίκαλα. Με τη βοήθεια φωτισμένων αστών της εποχής, οι κολίγοι υιοθέτησαν σύγχρονες μορφές πάλης (μαζικές κινητοποιήσεις, συλλαλητήρια στις μεγάλες πόλεις, ψηφίσματα σε Κυβέρνηση, Βουλή και Βασιλιά κ.ά.). Η δολοφονία του Μαρίνου Αντύπα από όργανο των τσιφλικάδων το 1907 χαλύβδωσε το αγωνιστικό τους φρόνημα.

Στις αρχές του 1910, κύριο αίτημα των κολίγων ήταν η απαλλοτρίωση της γης και η διανομή των τσιφλικιών στους καλλιεργητές της, πάνω στη βάση της μικρής οικογενειακής ιδιοκτησίας. Η χώρα βρισκόταν υπό τον αστερισμό του Στρατιωτικού Συνδέσμου και πρωθυπουργός ήταν ο «υπηρεσιακός» Στέφανος Δραγούμης.

 

alt

Οι πρωτεργάτες των αγροτικών κινητοποιήσεων επιβιβάζονται στο τρένο για να προσαχθούν σε δίκη

Οι κολίγοι είχαν προγραμματίσει το Σάββατο 6 Μαρτίου πανθεσσαλικό συλλαλητήριο στη Λάρισα, με αφορμή τη συζήτηση του αγροτικού νομοσχεδίου στη Βουλή. Από νωρίς το πρωί άρχισαν να συρρέουν στην πόλη διαδηλωτές από τα γύρω χωριά. Στο σιδηροδρομικό σταθμό του Κιλελέρ, κάπου 200 χωρικοί θέλησαν να επιβιβασθούν σε τρένο χωρίς να πληρώσουν εισιτήριο. Ο διευθυντής των Θεσσαλικών Σιδηροδρόμων, Πολίτης, που επέβαινε στο τρένο, τους το αρνήθηκε. Οι χωρικοί οργίστηκαν κι άρχισαν να λιθοβολούν το συρμό, σπάζοντας τα τζάμια των βαγονιών.

Το τρένο απομακρύνθηκε, αλλά σε απόσταση ενός χιλιομέτρου επαναλαμβάνονται οι ίδιες σκηνές από ομάδα 800 χωρικών. Οι άνδρες της στρατιωτικής δύναμης που ευρίσκοντο εντός του τρένου και μετέβαιναν στη Λάρισα για το συλλαλητήριο, διατάχθηκαν από τον επικεφαλής τους να πυροβολήσουν στον αέρα για εκφοβισμό. Οι χωρικοί εξαγριώνονται και τους επιτίθενται με πέτρες και ξύλα. Οι στρατιώτες ξαναπυροβολούν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο ή κατ' άλλους τέσσερις χωρικοί και να τραυματισθούν πολλοί. Ανάλογα επεισόδια έγιναν και στο χωριό Τσουλάρ (σήμερα Μελία), με δύο νεκρούς χωρικούς και 15 τραυματίες.

Οι συμπλοκές μεταξύ άοπλων διαδηλωτών και δυνάμεων καταστολής επεκτάθηκαν και στη Λάρισα, όταν οι αγρότες πληροφορήθηκαν τα αιματηρά επεισόδια στο Κιλελέρ και το Τσουλάρ. Δύο κολίγοι έπεσαν νεκροί, όταν το ιππικό ανέλαβε δράση. Το συλλαλητήριο έγινε, τελικά, με ειρηνικό τρόπο στις 3 το μεσημέρι στην Πλατεία της Θέμιδος. Ο φοιτητής Γεώργιος Σχοινάς διάβασε το ψήφισμα της συγκέντρωσης, που απεστάλη στη Βουλή και την Κυβέρνηση. Οι αγρότες ζητούσαν άμεση ψήφιση του νομοσχεδίου για την απαλλοτρίωση των τσιφλικιών, ενώ εξέφρασαν τη βαθιά λύπη και οδύνη τους «για την άδικον επίθεσιν κατά του φιλήσυχου και νομοταγούς λαού, ής θύματα υπήρξαν άοπλοι και αθώοι λευκοί σκλάβοι της Θεσσαλίας».

Για τις ταραχές στο Κιλελέρ, στο Τσουλάρ και τη Λάρισα, πολλά άτομα συνελήφθησαν και προφυλακίστηκαν. Αρκετοί αγρότες αθωώθηκαν στη συνέχεια με βουλεύματα, ενώ συνολικά 62 διαδηλωτές παραπέμφθηκαν σε δίκη. Αθωώθηκαν όλοι στις 23 Ιουνίου 1910, σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της κατάστασης.

Η εξέγερση του Κιλελέρ ξεσήκωσε κύμα συμπάθειας σε όλη τη χώρα, ενώ αυξήθηκε η κοινωνική πίεση για την επίλυση του αγροτικού ζητήματος. Η πολιτική εξουσία δεν μπορούσε άλλο να κλείνει τα μάτια. Το πρώτο δειλό βήμα για τη λύση του προβλήματος έγινε το 1911 από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, που διαδέχθηκε τον Στέφανο Δραγούμη στην πρωθυπουργία. Πάρθηκαν ορισμένα νομοθετικά μέτρα υπέρ των κολίγων, αλλά απαλλοτριώσεις δεν έγιναν κι ένας λόγος ήταν οι πόλεμοι που ακολούθησαν. Μόνο μετά το 1923, όταν το πρόβλημα της αποκατάστασης των προσφύγων έλαβε εκρηκτικές διαστάσεις, άρχισαν από την κυβέρνηση Νικολάου Πλαστήρα απαλλοτριώσεις τσιφλικιών σε μεγάλη κλίμακα.ΠΗΓΗ: http://www.sansimera.gr

Πρωταθλητές των εξαγωγών τα αγροδιατροφικά προϊόντα για το 2013


Λιάμης Λεωνίδας

«Ναυαρχίδα» των ελληνικών εξαγωγών, που συνέχισαν να στέκονται όρθιες και το 2013 με μια επίδοση της τάξης των 27,5 δισ. ευρώ, η οποία υπό προϋποθέσεις μπορεί να φθάσει τα 30 δισ. ευρώ, κατά τη διάρκεια του 2014, χαρακτηρίζει τον εγχώριο αγροδιατροφικό τομέα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ).

alt
«Ο θησαυρός της χώρας βρίσκεται πάνω στο ελληνικό έδαφος και αφορά στα προϊόντα του πρωτογενή τομέα τα οποία για μια ακόμη χρονιά συνέχισαν να κινούνται σε θετικό έδαφος όσον αφορά στην πορεία τους στις διεθνείς αγορές, βελτιώνοντας τις εξαγωγικές επιδόσεις τους ακόμη και σε υψηλό διψήφιο ποσοστό», τόνισε στo Αgronews ο Δημήτρης Λακασάς, θυμίζοντας τις ιδιαίτερα αρνητικές συνθήκες κάτω από τις οποίες δρουν οι εξαγωγείς.

Για να τεκμηριώσει τη θέση του ο επικεφαλής των βορειοελλαδιτών εξαγωγέων ανέφερε ότι οι εξαγωγές των λιπών και ελαιολάδων αυξήθηκαν 42% το 2013, των γαλακτοκομικών κατά 13%, των νωπών καρπών και φρούτων 9% και κατά 3% των φρούτων και λαχανικών, όταν την ίδια στιγμή άλλοι τομείς κατέγραψαν είτε σταθεροποίηση, είτε κάμψη εξαγωγών.

Ιδιαίτερη προσοχή, σύμφωνα με τον κ. Λακασά, θα πρέπει να δοθεί στην περίπτωση της Ουκρανίας, όπου η συντριπτική πλειονότητα των προϊόντων αξίας περίπου 150 εκατ. ευρώ που εξάγουμε εκεί είναι φρούτα και νωπά λαχανικά όχι τόσο για αυτή καθ' αυτή την τοπική αγορά, αλλά κυρίως για τις παράπλευρες απώλειες που μπορεί να επιφέρει η κρίση.

«Τα γεγονότα που εκτυλίσσονται τις τελευταίες εβδομάδες στην Ουκρανία μας προκαλούν μεγάλη ανησυχία, διότι πολύ φοβόμαστε ότι θα επηρεάσουν και τις σχέσεις με τη Ρωσία, όπου πέρυσι κατευθύνθηκαν προϊόντα αξίας άνω των 400 εκατ. ευρώ, επίσης κυρίως του αγροδιατροφικού τομέα», επισήμανε για να προσθέσει πως «ελπίζουμε να επικρατήσει η λογική και η διπλωματία, αντί των όπλων, γιατί θα μπει σε κίνδυνο η ευρύτερη περιοχή».

 

Αύξηση εξαγωγών κατά 57,1% τα τελευταία πέντε χρόνια

Παρουσιάζοντας γενικότερα στατιστικά στοιχεία για την πορεία των ελληνικών εξαγωγών από το 2009 έως και σήμερα, ο κ. Λακασάς τόνισε πως έχει καταγραφεί αύξηση στην αξία τους της τάξης του 57,1%, φθάνοντας το 2013 στα 27,5 δισ. ευρώ ή το 15,2% του ΑΕΠ.

«Τους τελευταίους 4-5 μήνες διαβάζω ότι οι ελληνικές εξαγωγές ξεφουσκώνουν και πως δεν τραβάνε άλλο. Δεν ισχύει αυτό. Ούτε κόπωση υπάρχει, ούτε τίποτε. Έχουμε σταθερή επίδοση, καθώς η μείωση μεταξύ του 2013 και του 2012 είναι της τάξης του 0,02%», είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε: «Έχουμε κρατηθεί όρθιοι, ιδίως αν αναλογιστεί κανείς ότι εντός της χώρας ζούμε 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, το κόστος χρήματος για εμάς είναι τριπλάσιο από ό,τι για τον Γερμανό και διπλάσιο από ό,τι πληρώνει ο Ισπανός και ο Ιταλός, το ενεργειακό και το μεταφορικό κόστος επίσης είναι υψηλότερο, η έλλειψη ρευστότητας εμφανής και όλα αυτά όταν την ίδια στιγμή η Τουρκία και η Ιταλία που είναι από τους πρώτους εμπορικούς μας εταίρους αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με την Κύπρο και την Αίγυπτο. Και σαν να μην έφθανε η Αραβική Άνοιξη, τώρα βλέπουμε να φλέγεται και η Ουκρανία».

 

 

Ένα μικρό οικονομικό θαύμα και οι προϋποθέσεις για τη συνέχισή του

Υπό τις συνθήκες αυτές, ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ τόνισε ότι οι ελληνικές εξαγωγές και ως επί μέρους τμήμα τους και ο πρωτογενής τομέας, μαζί με τον τουρισμό, αποτελούν ένα μικρό οικονομικό θαύμα, καθώς μαζί έχουν συνεισφέρει στην εθνική οικονομία 38,5 δισ. ευρώ και πολλές χιλιάδες θέσεις εργασίας.

«Για να βγει η Ελλάδα από την κρίση είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη να διατηρήσει την πολιτική, κοινωνική και την οικονομική της σταθερότητα, καθώς και τον ευρωπαϊκό της προσανατολισμό», είπε ο κ. Λακασάς, προσθέτοντας ότι είναι επίσης μεγάλη ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί η ελληνική προεδρία στην Ε. Ε., προκειμένου να ανακηρυχθεί η ΑΟΖ. «Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να βάλουμε σαν εγγύηση τα 150 δισ. ευρώ, από τα έσοδα που προσδοκούμε από την αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, ώστε να μειώσουμε το χρέος της χώρας, κάτω από το 120% του ΑΕΠ».

 

Δεν έχουμε πιάσει ταβάνι

Κληθείς να σχολιάσει την εντύπωση πως ίσως τα υψηλά επίπεδα που έχει πιάσει ο τομέας των εξαγωγών, είναι τα ανώτερα που μπορεί να επιτύχει, ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ εκτίμησε πως «δεν έχουμε πιάσει ακόμη ταβάνι. Αν ισχύσει από την 1η Ιουλίου η μείωση κατά 3,9% στις εργοδοτικές εισφορές, που είναι μνημονιακή μας υποχρέωση, εφαρμοστεί ένας flat tax rate, με ορίζοντα 5ετούς σταθερότητας και δεν έχουμε πολιτικοοικονομικές ή κοινωνικές εξελίξεις, το 2014 μπορούμε να αυξήσουμε κατά 10% την αξία των εξαγωγών μας και να φθάσουμε τα 30 δισ. ευρώ».

Είναι αναγκαίο, επιπλέον, να υπάρξει κάποια ρύθμιση αναφορικά με την κοινή θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), και του ΣΕΒΕ για διαχωρισμό στη χρηματοδότηση των εξαγωγικών επιχειρήσεων από τις μη εξαγωγικές, όσον αφορά κυρίως στην επάρκεια κεφαλαίων και σε χαμηλότερα επιτόκια.

«Αν δεν βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας και την δεν ενισχύσουμε την καινοτομία μας δεν θα μπορέσουμε να αυξήσουμε την εξωστρέφειά μας», ανέφερε ο κ. Λακασάς και επανέλαβε πως πρόταση του ΣΕΒΕ και εθνικός στόχος είναι το 2020 η συνεισφορά της εξωστρέφειας (εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, τουρισμός, ναυτιλία, άμεσες ξένες επενδύσεις) σε ποσοστό 50% στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας, επένδυση σε Έρευνα & Ανάπτυξη το 1,5% του ΑΕΠ, συνεισφορά της μεταποίησης στο 20%του ΑΕΠ και μείωση της ανεργίας στα επίπεδα του κοινοτικού μέσου όρου του12% για τον ίδιο χρονικό ορίζοντα.

 

Λειτουργικό κόστος και ανταγωνιστικότητα

Στη συνέντευξη τύπου, εξάλλου, παρουσιάστηκαν και τα αποτελέσματα της έρευνας που έκανε τις τελευταίες 2 εβδομάδες το ΙΕΕΣ (Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών & Σπουδών) του ΣΕΒΕ, σε δείγμα άνω των 100 επιχειρήσεων μελών του, για τα προβλήματα, το λειτουργικό κόστος & την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι σημαντικότεροι παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στην ανταγωνιστικότητα και τη λειτουργία των επιχειρήσεων είναι η έλλειψη ρευστότητας (63%) το υψηλό ενεργειακό κόστος (60%), το υψηλό μεταφορικό κόστος (60%), η γραφειοκρατία (70%), το φορολογικό καθεστώς (76%), το Μη μισθολογικό κόστος (68%) κι οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας (72%).  Εντυπωσιακό είναι επίσης ότι περί το 79% των ερωτηθέντων πρότεινε την απλοποίηση και τη σταθερότητα του φορολογικού καθεστώτος, ενώ είναι πια εμφανές ότι το κόστος των αμοιβών των εργαζομένων δεν αποτελεί πρόβλημα, καθώς το 70% των επιχειρήσεων απάντησε ότι τους επηρεάζει καθόλου έως μέτρια.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το στοιχείο σχετικά με την εξαγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων για το 2013, δεδομένων βέβαια και των συνθηκών είναι ότι το 46% δήλωσε ότι οι εξαγωγές τους το 2013 αυξήθηκαν, 23% παρέμειναν στα ίδια επίπεδα και περίπου το 31% ότι κατέγραψαν μείωση.


Άκαρπη η συνάντηση με Σκορδά, επιμένει στο γάλα ημέρας η κυβέρνηση


Τσατσάκης Γιάννης

(upd 4) Πρόταση για αντικατάσταση του γάλακτος «μακράς διαρκείας» από έναν χαρακτηρισμό που θα παραπέμπει σε «γάλα με επιμηκούμενη διάρκεια ζωής» χωρίς παράλληλα να υπάρξει αλλαγή στο καθεστώς των πέντε ημερών για το φρέσκο κατέθεσε στον υφυπουργό Ανάπτυξης, Θ. Σκορδά η αντιπροσωπεία των αγελαδοτρόφων που συναντήθηκε μαζί του νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης 5 Μαρτίου.

Oι αγελαδοτρόφοι κατευθύνονται στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όπου θα έχουν συνάντηση με το Μ. Χαρακόπουλο.Oι αγελαδοτρόφοι κατευθύνονται στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όπου θα έχουν συνάντηση με το Μ. Χαρακόπουλο.

Αυτό αποκάλυψαν πριν από λίγο οι αγελαδοτρόφοι στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν στο ξενοδοχείο Τιτάνια.  Ο κ. Σκορδάς περιορίστηκε να πει ότι θα μεταφέρει την πρόταση στον υπουργό, Κωστή Χατζηδάκη. 

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης υποσχέθηκε ότι δεν πρόκειται να υλοποιηθούν οι προτάσεις του ΟΟΣΑ για παραγωγή γιαουρτιού και τυροκομικών από σκόνη γάλακτος, κίνηση που ο κ. Πεβερέτος χαρακτήρισε καταρχήν ως ένα «πρώτο θετικό αποτέλεσμα». 

Ωστόσο, στο θέμα της διάρκειας ζωής του γάλακτος το υπουργείο εμφανίζεται να επιμένει στην πρόταση για «γάλα ημέρας». Μάλιστα, στη διάρκεια της συνάντησης με τους αγελαδοτρόφους ο κ. Σκορδάς επανέλαβε ότι η μερική απελευθέρωση στην αγορά γάλακτος πρέπει να υλοποιηθεί ανεξάρτητα από τις θέσεις της τρόικας.
Θέση που υποστήριξε και νωρίτερα σε δηλώσεις του στο ΣΚΑΪ  όπου έκανε λόγο για «οργανωμένες συντεχνίες που βρίσκουν τον τρόπο να προστατεύονται» ενώ, παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση κατά των καταναλωτικών οργανώσεων κατηγορώντας τες για... αφωνία στο ζήτημα της απελευθέρωσης της αγοράς γάλακτος.

«Οι καταναλωτικές οργανώσεις για όλα έχουν άποψη, εκτός από αυτό, (...) θέλω να πω ότι είναι βαθιά υποκριτική η δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα, όταν παρά πολλές φορές παρά πολύ οργανωμένες συντεχνίες βρίσκουν τον τρόπο να προστατεύονται, ενώ κάποιες μεταρρυθμίσεις θα έπρεπε να τις κάνουμε μόνοι μας και να μη μάς τις έλεγε καμία τρόικα και κανένας ΟΟΣΑ» επισήμανε.

Ο υφυπουργός χαρακτήρισε αρκετά εξισορροπημένη την πρόταση για γάλα ημέρας ή δυο ημερών. «Είναι η αμέσως καλύτερη λύση, όχι μια γενική ένδειξη τύπου 'φρέσκο'.» Πρόσθεσε ότι τρόικα θέλει από τη δική της πλευρά πιο τολμηρή αλλαγή πάνω στη βάση του κειμένου του ΟΟΣΑ, αλλά η μελέτη δεν είναι και το Ευαγγέλιο.

Nα σημειωθεί ότι οι αγελαδοτρόφοι ζήτησαν επίσης από την κυβέρνηση τη συγκρότηση μιας ομάδας εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων των συναρμόδιων υπουργείων (Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης), των παραγωγών και των βιομηχανιών προκειμένου να συζητηθεί το θέμα καθώς και όλα όσα αφορούν στον κλάδο της γαλακτοπαραγωγής. 

"Η περαιτέρω απελευθέρωση του γάλακτος δε θα ρίξει την τιμή αφού ήδη το μακράς διαρκείας είναι ακριβότερο από το φρέσκο γάλα", είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΣΕΚ, Τάκης Πεβερέτος. Συνάντηση με Χαρακόπουλο

Αυτή την ώρα οι αγελαδοτρόφοι κατευθύνονται στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όπου θα έχουν συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό, Μάξιμο Χαρακόπουλο.

Νωρίτερα σε δηλώσεις τους στο Agronews αγελαδοτρόφοι από τα Φάρσαλα είπαν τα εξής: «Αν τα μέτρα αυτά περάσουν τότε θα κλείνει μια κτηνοτροφική μονάδα κάθε μέρα. Θέλουν να πλημμυρίσει η ελληνική αγορά με εισαγόμενο γάλα και αυτό θα έχει αρνητικές συνέπειες τόσο για τους αγελαδοτρόφους όσο και τους Έλληνες καταναλωτές».

Επίσης, ο αγελαδοτρόφοςΣτέφανος Μηλιώδης, από τις Σέρρες, δήλωσε στο Agronews ότι: «Έχουμε έρθει από όλη την Ελλάδα για να διαμαρτυρηθούμε για την καταστροφή της τοπικής παραγωγής που ετοιμάζουν. Θέλουμε το ελληνικό φρέσκο γάλα να πηγαίνει φθηνό σε όλα τα ελληνικά νοικοκυριά και το επόμενο βήμα μετά από αυτή τη συγκέντρωση είναι να απευθυνθεί ο κλάδος στους Έλληνες καταναλωτές ώστε να αναδείξουμε και το πρόβλημα».


Νωρίτερα το Agronews μετέδιδε τα εξής:

Φρένο στα σχέδια του υπουργείου Ανάπτυξης για επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του φρέσκου γάλακτος η οποία θα πλήξει ανεπανόρθωτα την ελληνική κτηνοτροφία επιχειρούν να βάλουν οι αγελαδοτρόφοι με το αγωνιστικό ραντεβού που δίνουν στην Αθήνα την Τετάρτη 5 Μαρτίου. Παραγωγοί από πολλές περιοχές της χώρας, κυρίως από τη Μακεδονία και τη Θράκη που καλύτπουν πάνω από το 60% της εγχώριας γαλακτοπαραγωγής, θα βρεθούν στην πρωτεύουσα προχωρώντας αρχικά σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Ανάπτυξης στη Μεσογείων.

Όπως αναφέρεται σε κοινό ανακοινωθέν του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας και της Ένωσης Φυλής Holstein Ελλάδας,θα επιδιωχθεί συνάντηση με τον υπουργό, Κωστή Χατζηδάκης προκειμένου να του μεταφέρουν τις θέσεις τους ενώ ανάλογες συναντήσεις θα επιδιωχθούν με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθ. Τσαυτάρη και τον αναπληρωτή υπουργό, Μάξιμο Χαρακόπουλο.

Στυ συνέχεια, αντιπροσωπεία των παραγωγών με επικεφαλής το προεδρείο του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας θα επισκεφθεί τη Βουλή και θα παραδώσει επιστολή στους βουλευτές ενώ θα ακολουθήσει στις 1 το μεσημέρι συνέντευξη Τύπου των αγελαδοτρόφων γαλακτοπαραγωγής στο ξενοδοχείο Τιτάνια.

Στόχος των κτηνοτρόφων είναι να αποτρέψουν το «έγκλημα διαρκείας» με το γάλα και παράλληλα να εκθέσουν το σύνολο των προβλημάτων της αγελαδοτροφίας.

 

Επιμένει στο γάλα ημέρας το υπουργείο Ανάπτυξης

Οι κινητοποιήσεις των παραγωγών έρχονται σε μια πολύ κρίσιμη χρονική στιγμή καθώς το θέμα του γάλακτος φαίνεται ότι εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα «αγκάθια» της διαπραγμάτευσης μεταξύ κυβέρνησης και τρόικας. Μάλιστα, τέθηκε επί τάπητος στο ραντεβού που είχαν το βράδυ της Τρίτης ο Κωστής Χατζηδάκης με το κλιμάκιο των εκπροσώπων των δανειστών.

Συμφωνία δεν επιτεύχθηκε αφού οι τροϊκανοί εμφανίζονται να επιμένουν στην πλήρη απελευθέρωση της αγοράς γάλακτος ενώ από την πλευρά του το υπουργείο Ανάπτυξης προτείνει μια πιο...λάιτ εκδοχή του μέτρου που προβλέπει την εισαγωγή του όρου «γάλα ημέρας» με παράλληλη όμως απαλοιφή του όρου «φρέσκο» και καθορισμό των ημερών διάθεσης με ευθύνη της βιομηχανίας.

Πρόταση η οποία, ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι αγελαδοτρόφοι, ισοδυναμεί ουσιαστικά με επιμήκυνση της διάρκειας ζωής από το... παράθυρο και ανοίγει διάπλατα την πόρτα για εισαγωγές από το εξωτερικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που επιμένει να εκφράζει τη διαφωνία του με τις κινήσεις Χατζηδάκη δεν έχει προσκληθεί στις συζητήσεις με τους δανειστές.

Ωστόσο, πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν και στον κυριακάτικο Τύπο, θέλουν την ηγεσία του υπουργείου να βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με βουλευτές της επαρχίας με στόχο τη συγκρότηση ενός μπλοκ που θα αποτρέψει την κατάργηση του φρέσκου γάλακτος σε περίπτωση που η κυβέρνηση φέρει τελικά τη σχετική ρύθμιση στη Βουλή.


"ΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ". ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ.


ΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΟΛΗ ΑΠΟ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΡΔΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ.

 Του δικηγόρου Κωνσταντίνου Μπαρμπαγιάννη.

Τον τελευταίο μήνα υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τον Υπουργό και τον υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Χατζηδάκη και Σκορδά να επιτραπεί η εισαγωγή στη χώρα μας γάλακτος μακράς διαρκείας χάριν του οποίου θα αφαιρεθεί η λέξη ΦΡΕΣΚΟ από την συσκευασία. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα πρώτον να μην γνωρίζουμε τι θα πίνουμε, δεύτερον η ανάπτυξη η οποία θα βασιζόταν στον πρωτογενή τομέα να μην έρθει ποτέ, τρίτον την μείωση μόνο 0,05 λεπτών ανά λίτρο γάλακτος στο ράφι για τον καταναλωτή και τέταρτον την σταδιακή συρρίκνωση και καταστροφή εν συνεχεία της Ελληνικής κτηνοτροφίας.
Την ίδια ώρα οι ξένες γαλακτοβιομηχανίες που εδρεύουν στη χώρα μας τρίβουν τα χέρια τους καθώς έχοντας ήδη την μερίδα του λέοντος, θα δουν τα κέρδη τους να αυξάνονται καθώς δεν θα απορροφούν το Ελληνικό γάλα αλλά θα προβούν σε μεγαλύτερες εισαγωγές γάλακτος από ευρωπαϊκές χώρες.
Τι επιδιώκει ο κ. Χατζηδάκης, δεν ακούει τους πολιτικά προϊστάμενούς του οι οποίοι θέλουν να στηρίξουν την γεωργία και την κτηνοτροφία; Η πολυπόθητη ανάπτυξη από που θα έρθει αν ο κάθε Υπουργός δεν κάνει σωστά την δουλειά του στηρίζοντας πάνω απ' όλα τα προϊόντα της πατρίδας του;
Ο ίδιος δε ανέφερε (ο Υπουργός) ότι η τιμή του γάλακτος θα πέσει 5% δηλαδή από το 1,00 ευρώ περίπου θα πωλείται 0,95 λεπτά και το κέρδος ποιο θα είναι για τους Έλληνες κτηνοτρόφους ; Μα φυσικά κανένα απλά θα οδηγήσει την Ελληνική κτηνοτροφία σε βάθος χρόνου σε αφανισμό. Ήδη με βάση τα στοιχεία του ΕΛΟΓΑΚ ο αριθμός των Ελλήνων κτηνοτρόφων μειώθηκε αρκετά.

Θα πρέπει να μας πουν οι κύριοι Χατζηδάκης και Σκορδάς (Υπουργός και Υφυπουργός) αν θα συνεχίσουν να είναι απέναντι από τον Έλληνα κτηνοτρόφο ή αν θα βοηθήσουν αυτόν τον τόπο τον Έλληνα κτηνοτρόφο και όχι τις ξένες εταιρίες.

Έδεσσα 4/3/2014
Κώστας Μπαρμπαγιάννης
Δικηγόρος.

Στην πλατεία Κάνιγγος με το Σκορδά οι αγελαδοτρόφοι για το γάλα


Τσατσάκης Γιάννης

(upd) Με τον υφυπουργό Ανάπτυξης, Θανάσα Σκορδά συναντάται αυτή την ώρα αντιπροσωπεία έξι αγελαδοτρόφων στο κτίριο του υππροκειμένου να του παρουσιάσουν τις θέσεις τους και να του εξηγήσουν ότι η επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του φρέσκου γάλακτος, πόσο μάλλον η πλήρης κατάργησή του ως προσδιορισμού, θα αποτελέσει ταφόπλακα για την ελληνική κτηνοτροφία.

Εκπρόσωποι των παραγωγών θα επιδιώξουν συναντήσεις με την ηγεσία των υπουργείων Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης.Εκπρόσωποι των παραγωγών θα επιδιώξουν συναντήσεις με την ηγεσία των υπουργείων Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Έξω από το κτίριο βρίσκονται περισσότεροι από 50 παραγωγοί οι οποίοι κατέφθασαν νωρίτερα από διάφoρες περιοχές της Ελλάδας. 

Αργότερα η αντιπροσωπεία των κτηνοτρόφων θα επιδιώξει συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Νωρίτερα το Agronews μετέδιδε τα εξής:

Φρένο στα σχέδια του υπουργείου Ανάπτυξης για επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του φρέσκου γάλακτος η οποία θα πλήξει ανεπανόρθωτα την ελληνική κτηνοτροφία επιχειρούν να βάλουν οι αγελαδοτρόφοι με το αγωνιστικό ραντεβού που δίνουν στην Αθήνα την Τετάρτη 5 Μαρτίου. Παραγωγοί από πολλές περιοχές της χώρας, κυρίως από τη Μακεδονία και τη Θράκη που καλύτπουν πάνω από το 60% της εγχώριας γαλακτοπαραγωγής, θα βρεθούν στην πρωτεύουσα προχωρώντας αρχικά σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Ανάπτυξης στη Μεσογείων.

Όπως αναφέρεται σε κοινό ανακοινωθέν του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας και της Ένωσης Φυλής Holstein Ελλάδας,θα επιδιωχθεί συνάντηση με τον υπουργό, Κωστή Χατζηδάκης προκειμένου να του μεταφέρουν τις θέσεις τους ενώ ανάλογες συναντήσεις θα επιδιωχθούν με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθ. Τσαυτάρη και τον αναπληρωτή υπουργό, Μάξιμο Χαρακόπουλο.

Στυ συνέχεια, αντιπροσωπεία των παραγωγών με επικεφαλής το προεδρείο του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας θα επισκεφθεί τη Βουλή και θα παραδώσει επιστολή στους βουλευτές ενώ θα ακολουθήσει στις 1 το μεσημέρι συνέντευξη Τύπου των αγελαδοτρόφων γαλακτοπαραγωγής στο ξενοδοχείο Τιτάνια.

Στόχος των κτηνοτρόφων είναι να αποτρέψουν το «έγκλημα διαρκείας» με το γάλα και παράλληλα να εκθέσουν το σύνολο των προβλημάτων της αγελαδοτροφίας.

 

Επιμένει στο γάλα ημέρας το υπουργείο Ανάπτυξης

Οι κινητοποιήσεις των παραγωγών έρχονται σε μια πολύ κρίσιμη χρονική στιγμή καθώς το θέμα του γάλακτος φαίνεται ότι εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα «αγκάθια» της διαπραγμάτευσης μεταξύ κυβέρνησης και τρόικας. Μάλιστα, τέθηκε επί τάπητος στο ραντεβού που είχαν το βράδυ της Τρίτης ο Κωστής Χατζηδάκης με το κλιμάκιο των εκπροσώπων των δανειστών.

Συμφωνία δεν επιτεύχθηκε αφού οι τροϊκανοί εμφανίζονται να επιμένουν στην πλήρη απελευθέρωση της αγοράς γάλακτος ενώ από την πλευρά του το υπουργείο Ανάπτυξης προτείνει μια πιο...λάιτ εκδοχή του μέτρου που προβλέπει την εισαγωγή του όρου «γάλα ημέρας» με παράλληλη όμως απαλοιφή του όρου «φρέσκο» και καθορισμό των ημερών διάθεσης με ευθύνη της βιομηχανίας.

Πρόταση η οποία, ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι αγελαδοτρόφοι, ισοδυναμεί ουσιαστικά με επιμήκυνση της διάρκειας ζωής από το... παράθυρο και ανοίγει διάπλατα την πόρτα για εισαγωγές από το εξωτερικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που επιμένει να εκφράζει τη διαφωνία του με τις κινήσεις Χατζηδάκη δεν έχει προσκληθεί στις συζητήσεις με τους δανειστές.

Ωστόσο, πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν και στον κυριακάτικο Τύπο, θέλουν την ηγεσία του υπουργείου να βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με βουλευτές της επαρχίας με στόχο τη συγκρότηση ενός μπλοκ που θα αποτρέψει την κατάργηση του φρέσκου γάλακτος σε περίπτωση που η κυβέρνηση φέρει τελικά τη σχετική ρύθμιση στη Βουλή.


Επίθεση Πιπιλή στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ για τους κτηνοτρόφους


Agronews

Σφοδρή προσωπική επίθεση στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιο Τσαυτάρη, τον αναπληρωτή υπουργό Μάξιμο Χαρακόπουλο, αλλά και σε βουλευτές της περιφέρειας όπως ο Ιορδάνης Τζαμτζής, εξαπέλυσε στον ΣΚΑΪ και τον Άρη Πορτοσάλτε η Φωτεινή Πιπιλή με αφορμή τις αντιδράσεις τους για την απελευθέρωση της διάρκειας του γάλακτος.

alt

Μάλιστα, η ίδια καταλόγισε στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ απραξία για τους κτηνοτρόφους από το 2012 οπότε συγκροτήθηκε η νέα κυβέρνηση, τη στιγμή που ο καταναλωτής πλήττεται από την τιμή του γάλακτος.

«Οι Χαρακόπουλος, Τσαυτάρης και Τζαμτζής και άλλοι βουλευτές βλέπουν το δέντρο, και όχι το δάσος. Θα έχουν τώρα να αντιμετωπίσουν στη βουλή τους βουλευτές που εκφράζουν τη μεγάλη μάζα των καταναλωτών, και όχι τους ψηφοφόρους τους» σημείωσε.

«Οι κτηνοτρόφοι είναι 3.500 άτομα, είναι το πιο σκληρό επάγγελμα που υπάρχει, αλλά το μόνο που έχουν κάνει για 22 μήνες ο κ. Τσαυτάρης και Χαρακόπουλος είναι να αντιδρούν στην εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, δεν έχουν πάρει ως υπουργοί μια απόφαση για να στηριχθούν οι ομάδες των κτηνοτροφών και από την άλλη πλευρά το καταναλωτής να ψωνίζει ισοδύναμο στην τιμή γάλα. Οι βουλευτές από την επαρχία, επειδή είναι πολύ περισσότεροι από αυτούς των αστικών κέντρων, καπελώνουν την οποιαδήποτε προσπάθεια... Θα μας βρουν μπροστά τους, και θα με βρουν μπροστά τους» τόνισε η βουλευτής της ΝΔ.

«Τι έχετε κάνει κ. Τσαυτάρη και Χαρακόπουλε για να προστατέψετε ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα όπως αυτό του κτηνοτρόφου; είναι δικό σας πρόβλημα, και δεν είναι του καταναλωτή που αγοράζει το ακριβότερο γάλα στην Ευρώπη» δήλωσε χαρακτηριστικά.


Αύξηση άμεσων ενισχύσεων για την κτηνοτροφία


Γιαννακοπούλου Φανή
|        
Οι άμεσες ενισχύσεις στους κτηνοτρόφους θα αυξηθούν από 19% στο 25%, στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ.
alt

«Είμαι αισιόδοξος για την ελληνική κτηνοτροφία, η οποία θα είναι ο μεγάλος κερδισμένος της νέας ΚΑΠ, καθώς από 19% θα αυξηθεί στο 25% το κομμάτι της «πίτας» των άμεσων ενισχύσεων στους κτηνοτρόφους. Παρά τα εμπόδια, η Ελλάδα της δημιουργίας, η Ελλάδα της παραγωγής, η Ελλάδα της περιφέρειας θα τα καταφέρει», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στην ετήσια χοροεσπερίδα των κτηνοτρόφων της Θεσσαλίας, στην Ελασσόνα, ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε στις προσπάθειες της κυβέρνησης για την στήριξη του κτηνοτροφικού κόσμου, επισημαίνοντας,  μεταξύ άλλων, τα εξής:

- Για δεύτερη χρόνια βρέθηκαν τα χρήματα για την αποκατάσταση της εξισωτικής αποζημίωσης. Επιπλέον, εφέτος δόθηκαν άλλα 30 εκατομμύρια για υποχρεώσεις προηγούμενων χρόνων της εξισωτικής».

Την οριστική νομιμοποίηση των αυθαίρετων σταυλικών εγκαταστάσεων χωρίς κανένα πρόστιμο.

- Την απλοποίηση της διαδικασίας ίδρυσης νέας κτηνοτροφικής μονάδας.

- Την ενίσχυση για την καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών.

- Τις προκηρύξεις για τα σχέδια βελτίωσης, τη ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια στην ΑΤΕ κλπ.

Οι κτηνοτρόφοι δεν είναι συντεχνία και κατεστημένα συμφέροντα

Παράλληλα, ο κ. Χαρακόπουλος απάντησε σε αυτούς που χαρακτηρίζουν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους ευνοημένη κοινωνική τάξη, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Εκτός, όμως, από τα προβλήματα, έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλές φορές και αρνητικά στερεότυπα που ενδημούν πέριξ της πλατεία Κολωνακίου για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, καθώς κάποιοι τους χαρακτηρίζουν συντεχνία και κατεστημένα συμφέροντα. Θα τους καλούσα να έρθουν απόψε εδώ, στην Ελασσόνα, που χτυπά η καρδιά της κτηνοτροφίας και να σφίξουν ροζιασμένα χέρια και να αντικρίσουν τα αυλακωμένα από τον ήλιο και τον αέρα πρόσωπα. Να δουν ανθρώπους που εργάζονται 365 μέρες το χρόνο δίχως σχόλη, δίχως το δικαίωμα μια μέρα να κοιμηθούν λίγο παραπάνω. Και τότε να μιλήσουν για συντεχνίες».

Αναφερόμενος στις προτάσεις του ΟΟΣΑ επεσήμανε ότι  ακόμη περιμένει πειστικές απαντήσεις, επιμένοντας ωστόσο στη θέση του ότι εφόσον εφαρμοστούν θα επιφέρουν πλήγμα στον πρωτογενή τομέα.

«Αναφέρθηκε ο πρόεδρος, ο Νίκος Παλάσκας, στην έκθεση του ΟΟΣΑ, και σε συμφέροντα, και μου ζήτησε να μην κάνω πίσω στην υπόθεση του γάλακτος. Με γνωρίζετε χρόνια. Ξέρετε πως δεν με πτοούν οι δυσκολίες και οι κατηγορίες, αν πιστεύω ότι έχω δίκιο στις θέσεις που υποστηρίζω. Η αντίθεσή μου στις προτάσεις του ΟΟΣΑ για το γάλα, το γιαούρτι και το ελαιόλαδο, εκπορεύεται από την πεποίθηση ότι θα αποτελέσουν, εφόσον εφαρμοστούν, πλήγμα για την πρωτογενή μας παραγωγή. Αναμένω ακόμη πειστικές απαντήσεις στα επιχειρήματα που ανέπτυξα διεξοδικά τις προηγούμενες μέρες».

Να σημειωθεί ότι ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάξιμος Χαρακόπουλος ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση του προέδρου της Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας Νίκου Παλάσκα και του προέδρου του Κτηνοτροφικού Επαρχιακού Συλλόγου Ελασσόνας Τάσου Αντωνίου, απηύθυνε χαιρετισμό στην ετήσια χοροεσπερίδα των κτηνοτρόφων της Θεσσαλίας, στην Ελάσσονα.

Στην εκδήλωση ήταν παρόντες ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο Δήμαρχος Ελασσόνας Γιώργος Πασχόπουλος, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι και πολλοί κτηνοτρόφοι.


Δεν θα μείνει αγελάδα στην Ελλάδα


alt

Το τέ­λος της εγ­χώ­ριας πα­ρα­γω­γής γά­λα­κτος θα ση­μά­νει η ε­πι­μή­κυν­ση της διάρ­κειας ζωής του φρέ­σκου γά­λα­κτος

Τι πέ­ντε, τι πε­ντέ­μι­σι, τι ε­φτά μέ­ρες; Όταν λέ­με φρέ­σκο γά­λα εν­νοού­με φρέ­σκο. Αυ­τή εί­ναι η το­πο­θέ­τη­ση του υ­πουρ­γού Ανά­πτυ­ξης, Κω­στή Χατ­ζη­δά­κη, στη συ­ζή­τη­ση που ε­κεί­νος ά­νοι­ξε για την ε­πι­μή­κυν­ση της διάρ­κειας ζωής του φρέ­σκου γά­λα­κτος α­πό τις πέ­ντε στις ε­φτά μέ­ρες. Ο υ­πουρ­γός Αγρο­τι­κής Ανά­πτυ­ξης, Αθα­νά­σιος Τσαυ­τά­ρης, κά­νει λό­γο για το­πο­θε­τή­σεις χω­ρίς ε­πι­στη­μο­νι­κή τεκ­μη­ρίω­ση, που θέ­τουν σε κίν­δυ­νο την υ­γεία του κα­τα­να­λω­τή, ε­νώ ο  Κ. Χατ­ζη­δά­κης α­πα­ντά ό­τι «οι α­γε­λα­δο­τρό­φοι ο­φεί­λουν να συ­νει­σφέ­ρουν στην α­ντι­με­τώ­πι­ση της κρί­σης την ώ­ρα που ε­νά­μι­ση ε­κα­τομ­μύ­ρια άν­θρω­ποι εί­ναι ά­νερ­γοι».
Αφορ­μή για τη συ­ζή­τη­ση στά­θη­κε η έκ­θε­ση του ΟΟ­ΣΑ (Οργα­νι­σμός Οι­κο­νο­μι­κής Συ­νερ­γα­σίας και Ανά­πτυ­ξης), η ο­ποία πα­ρου­σιά­ζει το φρέ­σκο ελ­λη­νι­κό γά­λα α­κρι­βό­τε­ρο κα­τά 35% α­πό το μέ­σο ό­ρο της Ε.Ε. Βέ­βαια, τα στοι­χεία αυ­τά εί­ναι α­να­λη­θή, α­φού το ελ­λη­νι­κό φρέ­σκο γά­λα εί­ναι 5 η­με­ρών με χα­μη­λή πα­στε­ρίω­ση, ε­νώ στην Ε.Ε. δεν υ­πάρ­χει α­ντί­στοι­χων προ­δια­γρα­φών φρέ­σκο γά­λα, αλ­λά το μα­κράς διάρ­κειας των δέ­κα η­με­ρών με υ­ψη­λή πα­στε­ρίω­ση. Ο Κ. Χατ­ζη­δά­κης ι­σχυ­ρί­ζε­ται ό­τι ο κα­τα­να­λω­τής θα έ­χει τη δυ­να­τό­τη­τα να ε­πι­λέ­ξει, α­νά­λο­γα με το δια­θέ­σι­μο βα­λά­ντιο, ό­ποιο φρέ­σκο γά­λα θέ­λει α­πό μίας η­μέ­ρας έως ε­φτά η­με­ρών. Την ε­πι­στη­μο­νι­κή του δια­φω­νία εκ­φρά­ζει ο Ελλη­νι­κός Γεωρ­γι­κός Οργα­νι­σμός (ΕΛ­ΓΟ ΔΗ­ΜΗ­ΤΡΑ). Σύμ­φω­να με τον γε­νι­κό διευ­θυ­ντή δια­σφά­λι­σης ποιό­τη­τας, Αντώ­νη Φω­τό­που­λο, «η ε­πι­μή­κυν­ση διάρ­κειας ζωής του γά­λα­κτος ση­μαί­νει υ­ψη­λό­τε­ρη πα­στε­ρίω­ση στο γά­λα, ά­ρα και μείω­ση της θρε­πτι­κής του α­ξίας. Επί­σης, η κα­τάρ­γη­ση της υ­πο­χρεω­τι­κής α­να­γρα­φής της χώ­ρας προέ­λευ­σης δεν θα ε­πι­τρέ­πει στους κα­τα­να­λω­τές να δια­κρί­νουν το ελ­λη­νι­κό γά­λα α­πό το ει­σα­γό­με­νο, το ο­ποίο πα­ρά­γε­ται και δια­κι­νεί­ται σε δια­φο­ρε­τι­κές συν­θή­κες».
Η μο­να­δι­κή ε­ξοι­κο­νό­μη­ση προς ό­φε­λος του κα­τα­να­λω­τή, σύμ­φω­να με τον α­να­πλη­ρω­τή υ­πουρ­γό Ανά­πτυ­ξης, Μά­ξι­μο Χα­ρα­κό­που­λο, θα εί­ναι 1,5 ευ­ρώ το μή­να για μια τε­τρα­με­λή οι­κο­γέ­νεια, ε­νώ οι συ­νέ­πειες για την εγ­χώ­ρια κτη­νο­τρο­φι­κή πα­ρα­γω­γή θα εί­ναι ο­λέ­θριες. Όπως ε­πι­ση­μαί­νουν στην «Επο­χή» α­γε­λα­δο­τρό­φοι «οι με­μο­νω­μέ­νοι πα­ρα­γω­γοί βρί­σκο­νται σε δυ­σχε­ρή κα­τά­στα­ση, α­φού έ­χουν κλεί­σει οι στρό­φιγ­γες του δα­νει­σμού με α­πο­τέ­λε­σμα να μην γί­νο­νται νέες ε­πεν­δύ­σεις, ε­νώ ταυ­τό­χρο­να έ­χει αυ­ξη­θεί δρα­μα­τι­κά το κό­στος πα­ρα­γω­γής. Η ε­πι­μή­κυν­ση της διάρ­κειας ζωής του γά­λα­κτος θα ση­μαί­νει την κα­τα­στρο­φή της εγ­χώ­ριας πα­ρα­γω­γής».

Το τέ­λος της γα­λα­κτο­βιο­μη­χα­νίας
 
«Δεν θα μεί­νει α­γε­λά­δα στην Ελλά­δα», το­νί­ζει ο Θεό­δω­ρος Χό­βο­λος, μέ­λος του πα­ραρ­τή­μα­τος Ηπεί­ρου του Πα­νελ­λή­νιου Κτη­νια­τρι­κού Συλ­λό­γου.  «Ήδη το 2011 ε­φτά στους δέ­κα κτη­νο­τρό­φους ε­γκα­τέ­λει­ψαν το ε­πάγ­γελ­μα, α­φού δεν μπο­ρού­σαν να ε­ξα­σφα­λί­σουν ού­τε έ­να με­ρο­κά­μα­το α­πό την πα­ρα­γω­γή γά­λα­κτος», κα­τα­λή­γει. «Θα κλεί­σουν ό­λοι οι μι­κροί πα­ρα­γω­γοί. Αν υ­πο­λο­γί­σου­με ό­τι το κό­στος πα­ρα­γω­γής εί­ναι ή­δη ο­ρια­κό η ε­πι­μή­κυν­ση της ζωής του φρέ­σκου γά­λα­κτος θα ση­μά­νει την κα­τα­στρο­φή της ελ­λη­νι­κής κτη­νο­τρο­φίας» συ­μπλη­ρώ­νει ο Τά­σος Αντω­νίου α­πό τον συ­νε­ται­ρι­σμό βο­σκών Λι­βα­δίου Ολύ­μπου, «Βο­σκός».
Σή­με­ρα στην Ελλά­δα λει­τουρ­γούν 3.000 βου­στά­σια, ε­νώ προ δε­κα­ε­τίας ή­ταν 30.000 και προ ει­κο­σα­ε­τίας 100.000. Σε αυ­τά, κα­θώς και στις μο­νά­δες πα­ρα­γω­γής ζωο­τρο­φών, α­πα­σχο­λού­νται 100.000 ερ­γα­ζό­με­νοι, οι ο­ποίοι θα βρε­θούν ά­νερ­γοι, α­φού με την ε­πι­μή­κυν­ση η δια­νο­μή θα πε­ριο­ρι­στεί α­πο­κλει­στι­κά στο γά­λα ει­σα­γω­γής, που θα έ­χει πια τον α­πε­ριό­ρι­στο χρό­νο να φτά­σει α­πό την ΕΕ σε κά­θε ρά­φι σού­περ μάρ­κετ πα­ρα­γκω­νί­ζο­ντας το εγ­χώ­ριο φρέ­σκο γά­λα ως «α­κρι­βό­τε­ρο» κα­τά 0,10 λε­πτά.
«Στην Ελλά­δα, τη δε­κα­ε­τία του '60 για να εν­σω­μα­τω­θεί η ελ­λη­νι­κή κτη­νο­τρο­φία γί­νο­νταν κρα­τι­κο­συ­νε­ται­ρι­στι­κές γα­λα­κτο­βιο­μη­χα­νίες. Έτσι α­πό τις 29 γα­λα­κτο­βιο­μη­χα­νίες μό­νο οι 7 ή­ταν ι­διω­τι­κές. Από τη δε­κα­ε­τία του '90 ξε­κί­νη­σε  η "α­να­διάρ­θρω­ση" με την ι­διω­τι­κο­ποίη­ση ή το κλεί­σι­μο των μο­νά­δων, με τε­λευ­ταίο πα­ρά­δειγ­μα την ι­διω­τι­κο­ποίη­ση της ΔΩ­ΔΩ­ΝΗ το 2012», μας λέει ο Θ. Χό­βο­λος κα­τα­λή­γο­ντας ό­τι «η πεν­θή­με­ρη διάρ­κεια ζωής  ε­ξα­σφα­λί­ζει την ύ­παρ­ξη ελ­λη­νι­κού γά­λα­κτος, δια­φο­ρε­τι­κά η πα­ρα­γω­γή στην Ελλά­δα θα ε­κλεί­ψει».
«Το μυ­στή­ριο που πρέ­πει να λυ­θεί εί­ναι για­τί το μα­κράς διάρ­κειας γά­λα εί­ναι α­κρι­βό­τε­ρο α­πό το φρέ­σκο στα ρά­φια των σού­περ μάρ­κετ», υ­πο­γραμ­μί­ζει ο Α. Φω­τό­που­λος. «Δεν κα­τα­λα­βαί­νω το ό­φε­λος», συ­μπλη­ρώ­νει ο Τ. Αντω­νίου και κα­τα­λή­γει «με αυ­τές τις ρυθ­μί­σεις θα ε­ξα­λει­φθεί το φρέ­σκο γά­λα α­πό την α­γο­ρά και θα ε­πι­κρα­τή­σει μό­νο το μα­κράς διάρ­κειας με σα­φώς χα­μη­λό­τε­ρα θρε­πτι­κά συ­στα­τι­κά».

Δώ­ρο στις πο­λυε­θνι­κές

«Η ε­πι­μή­κυν­ση της διάρ­κειας ζωής του φρέ­σκου γά­λα­κτος που σχε­διά­ζει ο κ. Χατ­ζη­δά­κης α­πο­τε­λεί πρώ­τον κα­τα­στρο­φι­κή ε­πι­λο­γή για την ελ­λη­νι­κή κτη­νο­τρο­φία, την ύ­παι­θρο και το α­γρο­τι­κό ε­μπο­ρι­κό ι­σο­ζύ­γιο α­φού θα κα­τα­κλυ­στεί η ελ­λη­νι­κή α­γο­ρά α­πό ει­σα­γό­με­νο γά­λα, δεύ­τε­ρον δώ­ρο κυ­ρίως στις πο­λυε­θνι­κές γα­λα­κτο­βιο­μη­χα­νίες και τρί­τον προώ­θη­ση προϊό­ντων μειω­μέ­νης θρε­πτι­κής α­ξίας» το­νί­ζει ο βου­λευ­τής Αργο­λί­δας με τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Δη­μή­τρης Κο­δέ­λας και συ­μπλη­ρώ­νει: «Εάν εν­δια­φε­ρό­ταν πραγ­μα­τι­κά ο κ. Χατ­ζη­δά­κης για την τι­μή του γά­λα­κτος θα πρό­τει­νε μέ­τρα μείω­σης του κό­στους πα­ρα­γω­γής των Ελλή­νων κτη­νο­τρό­φων, ε­λέγ­χου της α­γο­ράς (γα­λα­κτο­βιο­μη­χα­νίες, α­λυ­σί­δες λια­νι­κής) και μείω­σης του ΦΠΑ που ε­πι­βα­ρύ­νει κα­τά 13% την τι­μή! Η ε­πι­λο­γή του υ­πουρ­γού, βα­σι­σμέ­νη σε μια αμ­φι­σβη­τού­με­νης α­ξιο­πι­στίας έκ­θε­ση του ΟΟ­ΣΑ, έρ­χε­ται σε συ­νέ­χεια της κα­τάρ­γη­σης της υ­πο­χρεω­τι­κής α­να­γρα­φής της χώ­ρας προέ­λευ­σης στο γά­λα και στα γα­λα­κτο­κο­μι­κά προϊό­ντα και στην εκ­χώ­ρη­ση της ο­νο­μα­σίας "φέ­τα" για το λευ­κό τυ­ρί που πα­ρά­γε­ται στον Κα­να­δά, ζη­τή­μα­τα που ε­πί­σης χει­ρί­στη­κε το υ­πουρ­γείο Ανά­πτυ­ξης. Για ποιούς δου­λεύει τε­λι­κά ο υ­πουρ­γός Ανά­πτυ­ξης; Πά­ντως σί­γου­ρα ό­χι για την α­νά­πτυ­ξη της πα­ρα­γω­γής μας ή τα συμ­φέ­ρο­ντα του έλ­λη­να κα­τα­να­λω­τή».
Κά­θε χρό­νο η πα­ρα­γω­γή γά­λα­κτος πα­ρου­σιά­ζει μείω­ση με τη ση­με­ρι­νή να φτά­νει τους 640.000 τό­νους φρέ­σκου γά­λα­κτος, ε­νώ πέ­ρυ­σι ή­ταν 800.000. Οι α­γε­λα­δο­τρό­φοι δη­λώ­νουν α­δυ­να­μία να συ­νε­χί­σουν να κρα­τούν τις μο­νά­δες πα­ρα­γω­γής. «Πα­ρό­τι η κοι­νο­τι­κή ο­δη­γία ο­ρί­ζει ρη­τά ό­τι πρέ­πει να πλη­ρω­νό­μα­στε το γά­λα ε­ντός 35 η­με­ρών, τα σού­περ μάρ­κετ μας ε­ξο­φλούν σε 7 ή 8 μή­νες. Αν α­πλά ε­φαρ­μο­ζό­ταν η υ­πάρ­χου­σα νο­μο­θε­σία θα μειω­νό­ταν κα­τα­κό­ρυ­φα η τι­μή του γά­λα­κτος» το­νί­ζουν στην «Επο­χή». Όμως ο κ. Χατ­ζη­δά­κης φαί­νε­ται α­πο­φα­σι­σμέ­νος να α­φα­νί­σει την εγ­χώ­ρια πα­ρα­γω­γή προς ό­φε­λος των με­γά­λων ξέ­νων γα­λα­κτο­βιο­μη­χα­νιών. Το χει­ρό­τε­ρο εί­ναι ό­τι δη­λώ­νει πως το κά­νει προς ό­φε­λος των α­νέρ­γων, τον α­ριθ­μό των ο­ποίων ο ί­διος σκο­πεύει να αυ­ξή­σει ά­με­σα κα­τά 100.000 του­λά­χι­στον.

Ιωάν­να Δρό­σου


ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΑΙΟΥ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΕΚΛΕΞΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΑΓΡΟΤΗ Ή ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟ!!alt
Σε  περίπου 2 μήνες και κάτι, έχουμε Ευρωεκλογές και φυσικά οι κατ επάγγελμα 
αγρότες και κτηνοτρόφο και δεν θα έχουν την ευκαιρία να διαθέτουν κανέναν 
εκπρόσωπό τους, αφού τα κόμματα του συστήματος θα επιλέξουν τον αρεστό
 τους(συνήθως δικηγόρο, ιατρό, ελεύθερο επαγγελματία κλπ), σύμφωνα
 με την κομματική του προσφορά, την αναγνωρισιμότητά του στην ύπαιθρο 
ή στην περιφέρεια, όπως γινόταν όλες τις προηγούμενες φορές.
Ο άνθρωπος που πονάει το επάγγελμά του, που «ματώνει» γι αυτό, που 
βιώνει την σκληρή καθημερινότητά του, ο υποψήφιος Ευρωβουλευτής που
 προέρχεται από τα σπλάχνα του αγροτικού πληθυσμού εκλείπει και είναι 
πολύ κρίμα, για πολλοστή φορά, να μην έχει αυτήν την ευκαιρία να 
διεκδικήσει την ψήφο μας.
 Το κέντρο λήψης πολιτικών αποφάσεων δεν είναι η Αθήνα, είναι οι 
Βρυξέλλες και είναι η ώρα η Ελλάδα να εκλέξει έναν τουλάχιστον 
άνθρωπο, που να εκπροσωπεί τον αγρότη και τον πολύπαθο Έλληνα
 κτηνοτρόφο.
Μην απεμπολήσετε και αυτήν την φορά αυτό το δικαίωμα, φίλοι αγρότες
 και κτηνοτρόφοι.
Μην ανεχτείτε τον όποιο φυτευτό τάχαμου αγρότη γιατί είμαστε 
συνυπεύθυνοι σ αυτό που συντελείται για τον κλάδο αυτό που θα
 βγάλει τον τόπο από την κρίση!

Για να εκδικιθεί τον γειτονά του έριξε ποντικοφάρμακο στο κοπάδι του....

Σε περιπέτειες χωρίς τέλος έχει βάλει δύο γείτονες η διαμάχη τους για τα.....


κτήματα που εδώ και πολύ καιρό, καλά κρατεί.


Συγκεκριμένα, στο χωριό Περατιά της Βόνιτσας μία


45χρονη γυναίκα βρίσκεται σε διαρκή κόντρα με τον 72χρονο γείτονά της για τα κτήματά τους που συνορεύουν. Η κόντρα πήρε, δύο μέρες πριν, μεγάλες διαστάσεις , τέτοιες ,που οδήγησαν την 45χρονη στη σύλληψη, αφού προσπάθησε να δηλητηριάσει με ποντικοφάρμακο το κοπάδι του γείτονα!


Όταν ο 72 χρονος είδε το ποντικοφάρμακο που η γυναίκα είχε ρίξει στα σύνορα των δύο κτημάτων, απομάκρυνε κατευθείαν τα πρόβατά του από το σημείο και κάλεσε την αστυνομία. Η 45χρονη ομολόγησε την πράξη της και συνελήφθη.


Το ίδιο όμως απόγευμα, ο ηλικιωμένος άνδρας, δέχθηκε, όπως κατήγγειλε αργότερα στην αστυνομία, επί τούτου χτύπημα από μηχανάκι που οδηγούσε 25χρονος άνδρας, που όπως αποδείχθηκε, πρόκειται για τον γιο τη συλληφθείσας γειτόνισσας! Ο 72χρονος δεν χτύπησε σοβαρά και πήγε άμεσα στην αστυνομία να καταγγείλει το συμβάν.


Η 45χρονη αφέθηκε τελικά ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα και ο γιός της βρίσκεται στη διαδικασία του αυτοφώρου.


Πηγή agriniopress.gr

«Πράσινο» από τρόικα στον συμψηφισμό επιδοτήσεων με οφειλές στον ΟΓΑ

alt

Στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας θα συμπεριληφθεί, όπως όλα δείχνουν, η πρόταση για συμψηφισμό των κοινοτικών επιδοτήσεων που λαμβάνουν οι αγρότες με τις οφειλόμενες εισφορές στον ΟΓΑ.

Το μέτρο περιλαμβάνεται στο μακρύ κατάλογο των ρυθμίσεων με τις οποίες το υπουργείο φιλοδοξεί να κλείσει τις «μαύρες τρύπες» των ασφαλιστικών ταμείων και παρουσιάστηκε στους εκπροσώπους της τρόικας στη συνάντηση που είχαν με τον Γιάννη Βρούτση την Τρίτη 5 Νοεμβρίου.

Το «πράσινο φως» των δανειστών ανοίγει ουσιαστικά το δρόμο για την επιβολή του. Πρακτικά, η καταβολή της επιδότησης για όσους αγρότες την δικαιούνται θα συνδέεται με την κατοχή ασφαλιστικής ενημερότητας.

Κάτι που σημαίνει ότι οι παραγωγοί που έχουν ληξιπρόθεσμες εισφορές στον ΟΓΑ θα πρέπει είτε να τις εξοφλήσουν εξ ολοκλήρου είτε, εναλλακτικά, να υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης (ώστε να λάβουν την απαραίτητη ασφαλιστική ενημερότητα).

Υπενθυμίζεται ότι στο ίδιο νομοσχέδιο - η κατάθεση του οποίου, όμως, καθυστερεί λόγω διαφωνιών της τρόικας σε μια σειρά ζητημάτων- περιλαμβάνεται ρύθμιση και για συνταξιοδότηση των αγροτών στα 62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης. 


http://www.agronews.gr/

Μετά το κράξιμο ξύπνησε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για τους νέους κτηνοτρόφους


alt

Χρειάστηκε το  χθεσινό "κράξιμο" από το Lesvosnews.net και το σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας "Τα ΝΕΑ της Λέσβου" για να ξυπνήσει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και να «συμμορφώσει» το Δ/ντη της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής κ. Σαχσαμάνογλου ώστε να μπορούν οι υποψήφιοι Νέοι Γεωργοί να εκδίδουν Μητρώο  Εκμετάλλευσης (Αιγοπροβάτων για τους περισσότερους). Η Δ/νση Κτηνιατρικής σταμάτησε να ζητάει άδεια λειτουργίας από τους υποψηφίους Νέους Γεωργούς. Αρκεί να υποδείξουν το αγροτεμάχιο στο οποίο θα εκδοθεί στο μέλλον η άδεια λειτουργίας.

Το δελτίο τύπου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου αναφέρει:

Από τη Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι οι υποψήφιοι ένταξης στο μέτρο 112 «εγκατάσταση νέων γεωργών» του ΠΑΑ 2007 - 2013 για το έτος 2014 για να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να αποκτήσουν «Κωδικό Αριθμό Εκμετάλλευσης» και «Μητρώο Εκμετάλλευσης» πρέπει να είναι:

1ον Ήδη κάτοχοι ζωικού κεφαλαίου.

2ον Με παραχωρητήριο ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή βεβαίωση του Δήμου να αποδεικνύεται η δυνατότητα φιλοξενίας των ζώων σε σταυλική εγκατάσταση που στερείται άδειας εγκατάστασης σύμφωνα με το Ν. 4056/12.

-----------

Επόμενως με βάση την παραπάνω ανακοίνωση όπως αναφέραμε  αντιμετωπίζεται το πρόβλημα που υπήρξε σχετικά με την έκδοση Μητρώου Εκμετάλλευσης για τους υποψήφιους Νέους Γεωργούς. Για την έκδοση του Μητρώου Εκμετάλλευσης η Δ/νση Κτηνιατρικής έθετε μέχρι σήμερα ως προϋπόθεση την ύπαρξη άδειας λειτουργίας κτηνοτροφικής μονάδας δίνοντας δική της ερμηνεία στις εγκυκλίους των Υπουργείων .

Καλό θα είναι ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιαννάκης να ακούει εγκαίρως όσα συμβαίνουν και να μην ταλαιπωρούνται άδικα οι πολίτες !!!


Στις 5 Μαρτίου στην Αθήνα οι αγελαδοτρόφοι


Αλεξανδρής Πέτρος

Αγωνιστικό ραντεβού στην Αθήνα δίνουν την Τετάρτη 5 Μαρτίου, οι αγελαδοτρόφοι από όλη την Ελλάδα.

alt

Οι κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται για την ακούραστη και ύποπτη όπως τη χαρακτηρίζουν επιμονή του υπουργείου Ανάπτυξης, για τη διάρκεια ζωής του φρέσκου γάλακτος, με την απάλειψη του όρου φρέσκου και τη σταδιακή επικράτηση στην αγορά του εισαγόμενου γάλακτος των δέκα ημερών που θα σημάνει και την καταστροφή της ελληνικής γαλακτοπαραγωγούς αγελαδοτροφίας.

Οι αγελαδοτρόφοι γαλακτοπαραγωγής θα ξεκινήσουν με πούλμαν από διάφορες περιοχές της χώρας και κυρίως από τη Μακεδονία και τη Θράκη, περιοχές  που καλύπτουν πάνω από το 60% της γαλακτοπαραγωγής, με προορισμό την Αθήνα, όπου θα επιδιώξουν συνάντηση με τον υπουργό Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάση Τσαυτάρη και τον υφυπουργό - αρμόδιο για θέματα κτηνοτροφίας Μάξιμο Χαρακόπουλο.

Αντιπροσωπεία των κτηνοτρόφων υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) θα επισκεφθεί τη Βουλή προκειμένου να επιδώσει επιστολή στο σύνολο των βουλευτών του Κοινοβουλίου,  με τις καταγγελίες και τις  θέσεις  του κλάδου, ζητώντας τους να μη συμβάλλουν με την ψήφο τους, στο τέλος της ελληνικής αγελαδοτροφίας.

Την ίδια ημέρα - Τετάρτη 5 Μαρτίου  2014- στη 1 το μεσημέρι, οι εκπρόσωποι των αγελαδοτρόφων γαλακτοπαραγωγής θα δώσουν  συνέντευξη  Τύπου στο ξενοδοχείο Τιτάνια ( Πανεπιστημίου  52,  Αθήνα).


Νέο κρούσμα ευλογιάς στα Παγούρια Ροδόπης-αλαλούμ με τις αποζημιώσειςalt 
Ξαναχτύπησε ο ιός της ευλογιάς στον οικισμό των Παγουρίων της Ροδόπης, βάζοντας τέλος στην συγκρατημένη αισιοδοξία που είχε εκφρασθεί τις τελευταίες 10-15 μέρες, μετά την ύφεση που είχε σημειωθεί.
Οι Κτηνοτρόφοι για άλλη μια φορά κάνουν λόγο για ελλιπή μέτρα προφύλαξης από πλευράς της πολιτείας, καθώς το τελευταίο κρούσμα στα Παγούρια, εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα με έγκλειστα ζώα και με τον ιδιοκτήτη να τηρεί από μόνος του μέτρα αυτοπροστασίας και να ψεκάζει με τα δικά του μέσα οικονομικά και τεχνικά.
Επίσης οι Κτηνοτρόφοι του νομού Ροδόπης, καταγγέλλουν το Αρμόδιο υπουργείο για το αλαλούμ που επικρατεί με το θέμα των αποζημιώσεων για τα έγκλειστα ζώα,  με κάποιους Κτηνοτρόφους να αποζημιώνονται και κάποιους να μην λαμβάνουν ούτε ευρώ. Συγκεκριμένα δεν έχουν αποζημιωθεί οι Κτηνοτρόφοι  του Παλλαδίου, του Νέου Σιδηροχωρίου, του Μικρού και του Μεγάλου Κρανοβουνίου. Αντίθετα έχουν πάρει χρήματα(6,5 ευρώ το πρόβατο και όχι για όλες τις ημέρες του εγκλεισμού) οι οικισμοί του Κοσμίου, του Παραδημής και της Ιτέας.
Οι Κτηνοτρόφοι  για  επεδίωξαν χθες συνάντηση με τον  Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Άρη Γιαννακίδη, ο οποίος όμως  για σοβαρούς λόγους υγείας απουσίαζε από το γραφείο του.
Νέα συνάντηση θα προγραμματίσουν οι Κτηνοτρόφοι αυτή τη φορά με τους Βουλευτές του Νομού(Στυλιανίδη Ν.Δ, Καραγιουσούφ ΣΥΡΙΖΑ, Χατζηοσμάν ΠΑΣΟΚ)

Υποχρεωτικά στο Taxisnet μισθωτήρια αγροτικής γης άνω των 1.200 ευρώ


Αλεξανδρής Πέτρος

Διευκρινίσεις όσον αφορά τα μισθωτήρια ενοκίασης αγροτικής γης, που επιβεβαιώνουν το ρεπορτάζ του Agronews της 25ης Φεβρουαρίου, εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών, προσθέτοντας ότι οι ετήσιες μισθώσεις μέχρι 1.200 ευρώ δεν είναι υποχρεωτικό να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο Taxisnet.

Όσα μισθωτήρια δεν είχαν υποβληθεί χειρόγραφα μέχρι τις 31/12/13 μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 28/02/14 χωρίς πρόστιμα.Όσα μισθωτήρια δεν είχαν υποβληθεί χειρόγραφα μέχρι τις 31/12/13 μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 28/02/14 χωρίς πρόστιμα.

Αναλυτικά, το υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει τα εξής:

- Η υποχρέωση δήλωσης της μίσθωσης βαρύνει τον εκμισθωτή και όχι τον εκμεταλλευτή του χωραφιού (αγρότη).

- Όσα μισθωτήρια δεν είχαν υποβληθεί με το χειρόγραφο σύστημα (μέχρι 31/12/13) μπορούν να υποβληθούν μέχρι 28/02/14 χωρίς πρόστιμα.

- Αν ένα μισθωτήριο είναι στη μέση της διάρκειάς του, δεν πρέπει να υποβληθεί ξανά, παρά μόνο στην ανανέωση. Αν, φυσικά, υπήρχε υποχρέωση υποβολής και δεν δηλώθηκε αρχικά, μπορεί να υποβληθεί μέχρι 28/2 χωρίς πρόστιμα.

- Οι εκμισθωτές έχουν ένα μήνα από τη σύναψη της μίσθωσης για να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά.

- Οι μισθώσεις μέχρι 100 ευρώ (το μήνα) δεν έχουν υποχρέωση υποβολής στο ηλεκτρονικό σύστημα, όπως δηλαδή ίσχυε και με το προηγούμενο σύστημα.

- Οι προφορικές συμφωνίες μισθώσεων έχουν υποχρέωση υποβολής, όπως ακριβώς και οι έγγραφες.


Το νέο αυτοκίνητο της Hyundai, κινείται με κοπριά!
alt

Τα καύσιμα στη χώρα μας, έχουν πάρει την πάνω βόλτα για τα καλά και όλοι μας έχουμε αρχίσει να ψάχνουμε για εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης και ενέργειας! Τώρα ... μπορούμε να πιάσουμε την ελληνική κυβέρνηση στα πράσαμιας και το νέο όχημα που θα κυκλοφορήσει η Hyundai, θα καίει ... κοπριά!

Η γνωστή εταιρεία αυτοκινήτων, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι σχεδιάζει να ξεκινήσει τη επιχορηγούμενη μίσθωση (leasing) οχημάτων, των οποίων το «ρεζερβουάρ» θα καίει επεξεργασμένα λύματα! Σε μερικές εβδομάδες δηλαδή από σήμερα, υπάρχει πιθανότητα να συναντήσουμε στους δρόμους, το νέο Tucson, το οποίο θα χρησιμοποιεί υδρογόνο για τη μετακίνηση του, προερχόμενο από περιττώματα!

Η πολύπλοκη διαδικασία της μετατροπής των λυμάτων σε υδρογόνο, διαχωρίζει τα στέρεα σώματα από το νερό, τα τροφοδοτεί σε μικρόβια και έτσι μετατρέπονται σε μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα. Έπειτα μέσω μίας ειδικής διεργασίας, το μεθάνιο μετατρέπεται σε υδρογόνο και έτσι το όχημα ... καταφέρνει και κινείται!

Μέχρι στιγμής, έχουν εκφράσει ενδιαφέρον 90.000 άτομα προκειμένου να αποκτήσουν το νέο δημιούργημα της Hyundai, γεγονός το οποίο δεν προκαλεί έκπληξη λόγω των μηδενικών εκπομπών ρύπων! Το μόνο που μένει είναι να δούμε αν τελικά στου δρόμους μυρίσει επιτυχία ... ή κάτι άλλο
!


Σκληρή ανακοίνωση από τους κτηνοτρόφους της ΑΜ-Θ

Σκληρή ανακοίνωση από τους κτηνοτρόφους της ΑΜ-Θ

Ψεύτη αποκαλούν οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι της Περιφέρειας ΑΜ-Θ τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι οποίοι σε από κοινού επιστολή τους κάνουν λόγο για ψευδής δηλώσεις του Υπουργού δια βήματος της Βουλής των Ελλήνων.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, «μετά την απάντηση στη Βουλή του Υπουργού Α.Α.Τ.  κ.Τσαυτάρη σε ερώτηση του Βουλευτή Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας κ.Σταύρου Καλογιάννη, σχετικά με τα προγράμματα διατήρησης ντώπιων σπάνιων φυλών αγροτικών ζώων και εγκατάστασης νέων γεωργών, βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να καταγγείλουμε ότι ψευδώς απάντηση στην ερώτηση του συγκεκριμένου βουλευτή ότι έχει πληρωθεί ήδη η Βιολογική Κτηνοτροφία και η Βιολογική Γεωργία.

Καλούμε τον Υπουργό να ζητήσει άμεσα συγγνώμη μέσω του βήματος της Βουλής από τους παραγωγούς που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα Βιολογικής Κτηνοτροφίας και Γεωργίας, κυρίως όμως να ζητήσει συγγνώμη από τον ελληνικό λαό, στον οποίο από το βήμα της βουλής είπε ψέματα.

Καλό θα ήταν ο κ.Υπουργός πρώτα να πράττει και μετά να δηλώνει. Με τις υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ να λειτουργούν με ρυθμούς χελώνας, κατάφεραν να φέρουν σε οικονομικό αδιέξοδο τους παραγωγούς των βιολογικών, τους οποίους το υπουργείο έχει απλήρωτους και για το 2012 και για το 2013.

Με τα λόγια του κ. Υπουργού δεν μπορεί να πληρωθεί καμία οικονομική υποχρέωση των παραγωγών. Στη θεωρία είναι καλός. Ο πρωτογενής τομέας όμως χρειάζεται εκτός από θεωρία και πράξη. Θα πρέπει ο κ.Υπουργός να συνειδητοποιήσει ότι από την εργασία μας προσπαθούμε να επιβιώσουμε. ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΧΟΜΠΙ ΜΑΣ».


Απάντηση ΥπΑΑΤ σχετικά με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία»


Κωνσταντίνος Παπανικολάου

Ως απολύτως ανακριβές και ότι δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα καταγγέλει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το δημοσίευμα της "Ελευθεροτυπία" το οποίο αναφέρεται σε απώλεια ευρωπαικών πόρων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

alt
Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προς τον συντάκτη της "Ελευθεροτυπίας", αναφέρονται τα εξής:

"Το 2013 οι πληρωμές του ΠΑΑ  ανήλθαν σε 557,6 εκατ. Ευρώ με αποφασιστική επιτάχυνση των απορροφήσεων, και αύξηση κατά 401% σε μηνιαία βάση από το Σεπτέμβριο του 2013 και μέχρι το τέλος του έτους. Ειδικότερα, μεταξύ πολλών άλλων πρωτοβουλιών και δράσεων, ενεργοποιήθηκε και λειτουργεί το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, πολύτιμο εργαλείο για την υλοποίηση σχεδίων βελτίωσης, μεταποίησης και αγροτουρισμού, επιταχύνθηκαν αποφασιστικά τα επενδυτικά προγράμματα με θετικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην αγροτική οικονομία, δόθηκε σημαντική ώθηση στο πρόγραμμα Leader που υλοποιείται από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης σε όλη την Περιφέρεια και πληρώθηκαν τόσο η εξισωτική αποζημίωση στο ύψος των περασμένων ετών, καθώς επίσης και όλοι οι δικαιωθέντες από ενστάσεις κατά τα έτη 2008-2012. 
Το ποσό των 27,3 εκατομμυρίων ευρώ,  που τελείως παραπλανητικά και αναληθώς παρουσιάζεται στο δημοσίευμα ως ποσό πόρων που απωλέσθησαν, υπογραμμίζεται ότι αφορά ποσό, για το οποίο προβλέπεται η δυνατότητα εξαίρεσης από τον Κανόνα ν+2 λόγω δικαστικών εμπλοκών για συγκεκριμένα δημόσια έργα του Προγράμματος όπως ορίζεται στους Κανονισμούς(ΕΚ) 1290/2005 και 1306/2013. 
Η ως άνω διαδικασία είναι θεσμοθετημένη από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, υιοθετείται συχνά από τα Κράτη Μέλη ως προβλεπόμενη τυπική κανονιστική διαδικασία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η υλοποίηση έργων καθυστερεί εξαιτίας δικαστικών αποφάσεων και εμπλοκών με ανασταλτικό αποτέλεσμα και δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση με απώλεια κοινοτικών πόρων. 
Αντίθετα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω των διαδικασιών που εφάρμοσε διασφάλισε απόλυτα τη μη απώλεια πόρων από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για το 2013 και διατηρεί αλώβητο τον προϋπολογισμό και τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Προγράμματος της Αγροτικής Ανάπτυξης  για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013. 
Αναφορικά με το Επιχειρησιακό Προγράμματος Αλιείας, κατά την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο ουδεμία απώλεια πόρων σημειώθηκε, όπως λανθασμένα αναφέρεται στο δημοσίευμα. Αντιθέτως, οι πληρωμές για το 2013  ανήλθαν συνολικά  σε 21,9 εκατ. ευρώ    σε  όρους Δημόσιας Δαπάνης, με την ταχεία αξιολόγηση και πληρωμή των επενδυτικών μέτρων στον τομέα της Μεταποίησης και Εμπορίας και την πρόοδο στην κατασκευή αλιευτικών λιμένων και καταφυγίων, ξεπερνώντας κατά πολύ τον ετήσιο στόχο, στηρίζοντας αποφασιστικά τις επιχειρήσεις του κλάδου και λαμβάνοντας πολύ θετικές αναφορές εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής".

Κλείνοντας την ανακοίνωση το Υπουργείο χαρακτηρίζει ως πλήρως παραπλανητικό το άρθρο της "Ελευθεροτυπίας" κατηγορώντας ότι εξυπηρετεί σκοπιμότητες και όχι την αντικειμενική και πλήρη ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού.

ΚΚΕ: Επίκαιρη Ερώτηση για τη σκανδαλώδη προκήρυξη για το ΟΣΔΕ


alt

Επίκαιρη Ερώτηση για να ακυρωθεί η σκανδαλώδης φωτογραφική προκήρυξη για το ΟΣΔΕ που αλυσοδένει τους αγρότες και υπονομεύει τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Μωραΐτης.

Αναλυτικά η Επίκαιρη Ερώτηση:

«Θέμα: Να ακυρωθεί η σκανδαλώδης φωτογραφική προκήρυξη για το ΟΣΔΕ που αλυσοδένει τους αγρότες και υπονομεύει τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Καταγγελίες γίνονται και κατακραυγή έχει ξεσηκωθεί από αγρότες, γεωπόνους, σωματεία, αγροτικούς συλλόγους, γεωτεχνικούς συλλόγους και ομοσπονδίες και άλλους φορείς ενάντια στη σκανδαλώδη φωτογραφική προκήρυξη για το ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου), που ζητάνε να ακυρωθεί.

Οι όροι και προϋποθέσεις της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, ο χρόνος των λίγων εργάσιμων ημερών για τους ενδιαφερόμενους, φωτογραφίζουν αυτούς που είχαν την ευθύνη του ΟΣΔΕ μέχρι τώρα, ΠΑΣΕΓΕΣ - Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών - "GAIA Eπιχειρείν" μαζί και συγκεκριμένη εταιρεία, που αν και πληρωνόντουσαν για τις υπηρεσίες του ΟΣΔΕ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΑΑΤ), ωστόσο παράνομα χαράτσωναν άγρια για τις ίδιες υπηρεσίες γεωργούς και κτηνοτρό­φους (κερδίζοντας εκατομμύρια ευρώ). Αν και υπήρχαν καταγγελίες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αυτό δεν έκανε τίποτα για να το σταμα­τήσει. Αντίθετα το Υπουργείο συνεχίζει προκλητικά την ίδια τακτική, την καθ' ολοκληρία στήριξή του στο υπάρχον σχήμα και με τη συγκεκριμένη προκήρυξη, που χαρακτηρίζεται ότι "φωτογραφίζει σκηνικό που έχει μεθοδευτεί" και είναι σε βάρος των αγροτών.

Φτάνουν μάλιστα στο σημείο ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών, όπως η Ένωση Αγρινίου να ζητάει υπογραφές αγροτών με εν λευκώ εξουσιοδοτήσεις που εξοργίζουν, μέσα από συμβάσεις εκχώρησης απαιτήσεων και εξουσιοδοτήσεις (τα επισυνάπτουμε).

Ταυτόχρονα με την ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών και κομματιών δουλειάς του ΟΠΕΚΕΠΕ, την αντικατάσταση της σταθερής και μόνιμης εργασίας με εργασιακή εμπειρία, για να γίνουν φτηνότεροι και ακόμη φτωχότεροι οι εργαζόμενοι, το Υπουργείο υποβιβάζει τον Οργανισμό και υποχρεώνει και αλυσοδένει τον αγροτοπαραγωγό, ώστε να υποβάλει την αίτηση ΟΣΔΕ αποκλειστικά μέσω του φορέα που έχει εξουσιοδοτηθεί μέχρι το 2020, χωρίς να διευκρινίζει αν θα επιβαρύνεται να πληρώνει επιπλέον ή όχι. Δηλαδή υποχρεώνει να δίνει ουσιαστικά λευκή επιταγή στο φορέα και να υπογράφει για λογαριασμό του όλες τις αποφάσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ταυτόχρονα φαίνεται να στερείται ο αγροτοπαραγωγός τη δυνατότητα να καταθέτει ο ίδιος την αίτησή του, αλλά μόνο μέσω ενδιάμεσου, γεγονός απαράδεκτο!

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Γιατί δεν αναλαμβάνει το Υπουργείο με τις δικές του υπηρεσίες και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη δημόσια και δωρεάν εξυπηρέτηση των αγροτών για τις αιτήσεις του ΟΣΔΕ, με ταυτόχρονη προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των αγροτοπαραγω­γών, με λιγότερο κόστος, χρόνο και καλύτερη ποιότητα.

- Τι θα κάνει η κυβέρνηση προκειμένου να επιστραφούν στους δικαιούχους αγρότες όσα χρήματα καταχρηστικά έχουν παρακρατηθεί από τις πληρωμές των άμεσων ενισχύσεων.

- Τι μέτρα θα πάρει για την αναβάθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ με εξασφάλιση μόνιμης και σταθερής εργασίας για τους εργαζόμενους».


Η γαλλική Fromagerie Guilloteau μπήκε στην ελληνική αγορά


Συνεργασία με τη «Πατσίκας» και δημιουργία γραφείων στη Θεσσαλονίκη


Picture 0 for Η γαλλική Fromagerie Guilloteau μπήκε στην ελληνική αγορά

της Άννης Καρολίδου

Οι Γάλλοι της Fromagerie Guilloteau κατόρθωσαν να μπούνε στην ελληνική αγορά, εξασφαλίζοντας 

πρώτη ύλη, κατσικίσιο γάλα, για τις διάφορες ποικιλίες του πολύ γνωστού τυριού 'fromager d'

affinois'.

Η γαλλική εταιρεία, έχοντας κλείσει συνεργασία με το Καστοριανό τυροκομείο Πατσίκας & ΣΙΑ ΟΒΕ

 αλλά βεβαίως και συμβόλαια με μεγάλο αριθμό κτηνοτρόφων,  πρόκειται, όπως πληροφορείται η 

Voria.gr, να ανοίξει τον επόμενο μήνα γραφεία στη Θεσσαλονίκη, ενώ υπάρχουν και τα σχέδια για

 τη δημιουργία μονάδας παστερίωσης και συμπύκνωσης του κατσικίσιου γάλακτος, σε βάθος χρόνου.

Η κίνηση της Fromagerie Guilloteau, για την εξασφάλιση σημαντικών ποσοτήτων κατσικίσιου

 γάλακτος, πέτυχε, παρότι η ζήτηση για το συγκεκριμένο προϊόν είναι μεγάλη από πλευράς ελληνικών 

γαλακτοβιομηχανιών αλλά και μικρών τοπικής εμβέλειας επιχειρήσεων που ασχολούνται ειδικά με

 την παραγωγή τυριών ΠΟΠ.

Οι Γάλλοι έχουν ήδη εξασφαλίσει πρώτη ύλη από 240 και πλέον παραγωγούς από όλη τη βόρεια

 Ελλάδα, ενώ οι όροι συνεργασίας φέρνουν κοντά στη Fromagerie Guilloteau και άλλους 

κτηνοτρόφους, σε μία περίοδο που πολλές ελληνικές επιχειρήσεις, λόγω προβλημάτων ρευστότητας,

 καθυστερούν πληρωμές και δεν μπορούν να ανταγωνιστούν σε επίπεδο τιμών.

Η «Πατσίκας» - τυροκομείο με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Αναρράχη Πτολεμαΐδας και στη

 Κλεισούρα Καστοριάς - έχει αναλάβει την παστερίωση του εισκομιζόμενου γάλακτος. Φέτος 

υπολογίζεται ότι η γαλλική εταιρεία θα απορροφήσει περί τις 7.000 - 10.000 τόνους, καθώς 

ενισχύεται το δίκτυο των συνεργαζόμενων παραγωγών.

Η κίνηση της Fromagerie Guilloteau, δείχνει τις προοπτικές που δημιουργεί για τους Έλληνες 

κτηνοτρόφους, η αύξηση της παραγωγής κατσικίσιου γάλακτος, όχι μόνο για την παραγωγή των

 παραδοσιακών ελληνικών τυριών, αλλά και για τυριά ξένων τύπων, γνωστά στη διεθνή αγορά.

Σε ό,τι αφορά στη Fromagerie Guilloteau, η βιομηχανία, έχει έδρα στο Πελουσέν, στη περιοχή Λουάρ

 και εισκομίζει, σε καθημερινή βάση, περί τους 200 τόνους. Η εταιρεία παράγει ορισμένα από τα 

πλέον γνωστά διεθνώς γαλλικά τυριά, όπως το 'pave d' affinois', το 'le brin', διάφορες ποικιλίες του

 'fromager d' affinois'.


Διευκρινήσεις ζητούνται για το Μητρώο αιγοπροβάτων


Κρόκου Μαρία

Θεσσαλοί κτηνοτρόφοι ζήτησαν διευκρινήσεις για το Μητρώο Αιγοπροβάτων από τον Χαρακόπουλο.

alt

Ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάξιμος Χαρακόπουλος, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας Νίκο Παλάσκα καθώς και κτηνοτρόφους μέλη της Ομοσπονδίας. Στη συνάντηση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκος Μπαμπασίδης.

Κατά τη συνάντηση, οι κτηνοτρόφοι εξέφρασαν τους προβληματισμούς τους σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης του Μητρώου αιγοπροβάτων. Ο κ. Χαρακόπουλος σε επικοινωνία που είχε με τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Αποστολάκο ζήτησε να υπάρξουν, το συντομότερο δυνατό, διευκρινιστικές οδηγίες, στα περιφερειακά υποκαταστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να μην δημιουργούνται ερωτηματικά στους κτηνοτρόφους κατά τη συμπλήρωση του Μητρώου αιγοπροβάτων.


Σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ αγρότες με επιδότηση άνω των 5000 ευρώ....


Τσατσάκης Γιάννης

Παραστατικά εσόδων κι εξόδων -αλλά όχι βιβλία- θα πρέπει να τηρούν όσοι αγρότες έχουν ακαθάριστα έσοδα άνω των 15.000 ευρώ ή έλαβαν ποσό ενιαίας ενίσχυσης άνω των 5.000 ευρώ, όπως προβλέπει η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εσόδων, Χάρη Θεοχάρη η οποία δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Απαλλάσσονται από 1.1.2014, από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων οι αγρότες του ειδικού καθεστώς Φ.Π.Α.Απαλλάσσονται από 1.1.2014, από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων οι αγρότες του ειδικού καθεστώς Φ.Π.Α.

Οι εν λόγω αγρότες εντάσσονται ουσιαστικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ -αλλά με ένα ιδιότυπο τρόπο αφού δεν έχουν την υποχρέωση τήρησης απλογραφικών βιβλίων, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά,  «εφόσον δεν ασκείται άλλη δραστηριότητα, για την οποία υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων».

Aναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση, ισχύουν τα εξής:

«1. Απαλλάσσονται, από 1.1.2014, από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), όπως ισχύει, οι οποίοι πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών, ακαθάριστα έσοδα, κατώτερα των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και έλαβαν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης κατώτερα των πέντε χιλιάδων (5.000).

Σε περίπτωση μη πλήρωσης ενός εκ των ανωτέρω κριτηρίων, εφαρμόζονται πλήρως οι διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. και οι εν λόγω αγρότες εντάσσονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ με δυνατότητα μη τήρησης απλογραφικών βιβλίων, εφόσον δεν ασκείται άλλη δραστηριότητα, για την οποία υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων. Όσοι αγρότες πληρούν ένα από τα κριτήρια αυτά και δεν ασκήσουν την επόμενη διαχειριστική περίοδο την αγροτική τους εκμετάλλευση ούτε δικαιούνται να λάβουν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης, δεν υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων.

Στην περίπτωση που μέχρι το τέλος της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου δεν προκύπτει το ύψος των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, λαμβάνεται υπόψη το ποσό της προ-προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου. Επί μεταβίβασης δε, των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η υποχρέωση για τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων καταλαμβάνει τους αγρότες με εναπομείναντα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης πάνω από το προβλεπόμενο όριο (5.000 ευρώ και άνω).»

 

Διαβάστε εδώ ολόκληρη τη σχετική απόφαση με την Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων αγροτών ειδικού καθεστώτος.pdf


Yπό εξέταση μείωση φόρου για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος

Παζάρια για να αυξηθεί στις 20.000 το εισοδηματικό όριο


Τσατσάκης Γιάννης|

Με νέες «διορθωτικές» κινήσεις και αλλαγές της τελευταίας στιγ΅ής στο φορολογικό επιχειρεί η κυβέρνηση να κά΅ψει τις αντιδράσεις των αγροτών οι οποίες, όπως φάνηκε και από τα συλλαλητήρια στην Αθήνα αλλά και στην περιφέρεια την περασ΅ένη εβδο΅άδα, παρα΅ένουν έντονες.

alt
Από το υπουργείο Οικονο΅ικών αφήνουν τώρα ανοικτό το ενδεχό΅ενο να ισχύσει χα΅ηλότερος συντελεστής 5% ή 6% για τους αγρότες που παρα΅ένουν στο ειδικό καθεστώς ενώ, παρά τις επίση΅ες διαψεύσεις, στο τραπέζι έχει πέσει και πρόταση να αυξηθεί στα 20.000 ευρώ (από 15.000) το εισοδη΅ατικό όριο για υπαγωγή στο κανονικό καθεστώς. Σε κάθε περίπτωση, οι τελικές ρυθ΅ίσεις θα ενσω΅ατωθούν στο νέο ΅ίνι-φορολογικό νο΅οσχέδιο το οποίο ανα΅ένεται να κατατεθεί στη Βουλή την ερχό΅ενη εβδο΅άδα.
Στο ΅εταξύ, ΅εγάλος αριθ΅ός κυβερνητικών βουλευτών της περιφέρειας έχει περάσει τις τελευταίες ΅έρες το κατώφλι του υπουργείου Οικονο΅ικών ζητώντας νέες βελτιώσεις στο φορολογικό καθεστώς καθώς και διευκρινίσεις σε κρίσι΅α ζητή΅ατα που εκκρε΅ούν. Χαρακτηριστική η λίστα ΅ε τις 16 προτάσεις-παρε΅βάσεις που παρέδωσαν στον κ. Θεοχάρη την Τετάρτη 19 βουλευτές της Ν ζητώντας από αυτόν συγκεκρι΅ένες απαντήσεις.

Οι 16 απαντήσεις Θεοχάρη
-Η΅ερο΅ίσθια αγροτών και ΅ελών της οικογένειάς τους: Ο κ. Θεοχάρης διαβεβαίωσε ότι θα υπολογιστεί ποσό για τη σύζυγο και τα ενήλικα τέκνα που απασχολούνται στις αγροτικές, κτηνοτροφικές, αλιευτικές και πτηνοτροφικές δραστηριότητες. 
-Τέλος επιτηδεύ΅ατος: Οι βουλευτές έθεσαν θέ΅α πλήρους κατάργησης, ωστόσο ο Γ.Γ. Εσόδων απάντησε αρνητικά δηλώνοντας αναρ΅όδιος και παραπέ΅ποντας σε νο΅οθετική ρύθ΅ιση. 
-Τόκοι δανείων: Σύ΅φωνα ΅ε τον κ. Θεοχάρη, οι τόκοι δανείων αγροτών, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων και αλιέων που δεν έχουν εξοφληθεί θα ΅πορούν να υπολογίζονται στα έξοδα. 
-Μηχανολογικός εξοπλισ΅ός-αγορά γης: Το ίδιο θα ΅πορεί να γίνει και ΅ε τις αποσβέσεις από την αγορά ΅ηχανολογικού εξοπλισ΅ού και γης.  
-Έξοδα άρδευσης: Θα υπολογίζονται στα έξοδα. 
-Εισφορές ΕΛΓΑ: Τα έξοδα ασφάλισης της γεωργικής παραγωγής ή του ζωικού κεφαλαίου θα υπολογίζονται στα έξοδα του αγρότη.
-Eισφορές ΟΓΑ: Θα εκπίπτουν επίσης οι δαπάνες για ασφάλιση του αγρότη και των ΅ελών της οικογένειάς του στον ΟΓΑ. 
-Εφόδια: Ο κ. Θεοχάρης διαβεβαίωσε ότι δε θα υπάρχει πλαφόν εξόδων σε πετρέλαια φυτοφάρ΅ακα, λιπάσ΅ατα και άλλα αγροεφόδια.
-Αγροτικά ΅ηχανή΅ατα: Ο κ. Θεοχάρης παρέπε΅ψε το αίτη΅α για συντελεστή 13% στην αγορά ΅ηχανη΅άτων και λοιπών αγροεφοδίων σε πολιτική απόφαση. 
-Λειτουργικές δαπάνες: Θα συ΅περιληφθεί το σύνολό τους στα έξοδα. 
-Φορολόγηση ενισχύσεων: Οι βουλευτές ζήτησαν να ΅η φορολογούνται οι κοινοτικές ενισχύσεις. Η απάντηση ήταν ότι αυτό ΅πορεί να γίνει ΅έχρι ενός ύψους 50.000 αλλά γενικότερα «είναι θέ΅α πολιτικής βούλησης». 
-Επιστροφή ΦΠΑ: Σχετικά ΅ε τον συ΅ψηφισ΅ό του και την απόδοσή του στον αγρότη όταν είναι πιστωτικός (δηλαδή του οφείλει του κράτος), ο κ. Θεοχάρης υποσχέθηκε ότι στους αγρότες θα επιστρέφεται ά΅εσα και δε θα ΅ετακυλίεται σε επό΅ενη χρονιά. 
-Χα΅ηλότερος συντελεστής 5-6% για αγρότες ή ετεροεπαγγελ΅ατίες ΅ε τζίρο κάτω των 15.000 ευρώ. Σύ΅φωνα ΅ε τον Γ.Γ. Εσόδων η πρόταση αυτή θα εξεταστεί. 
-Αγροτικό πετρέλαιο: Για το θέ΅α της επιστροφής του ΕΦΚ πετρελαίου ο κ. Θεοχάρης πέταξε το ΅παλάκι στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί΅ων λέγοντας ότι περι΅ένει την πρότασή τους. 

Αξίζει να ση΅ειωθεί ότι οι βουλευτές ζήτησαν να δοθεί λύση στο πρόβλη΅α ΅ετάκλησης αλλοδαπών εργατών, και το εξά΅ηνο εργασίας να ΅πορεί να το δουλέψει όλο τον χρόνο, τ΅η΅ατικά. 

Παράλληλα τόνισαν ότι οι ασφαλισ΅ένοι στον ΟΓΑ, το ΙΚΑ ή άλλο τα΅είο, οι οποίοι εργάζονται σε αγροτική εργασία, δεν πρέπει να έχουν κρατήσεις για ασφάλεια, διότι είναι ήδη ασφαλισ΅ένοι και δεν πρέπει να πληρώνουν δεύτερη φορά. Ωστόσο, σύ΅φωνα ΅ε τον κ. Θεοχάρη, α΅φότερα τα ζητή΅ατα αυτά  ε΅πίπτουν στην αρ΅οδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Το ελληνικό αγροτικό «παράδοξο»


alt
Οι τελευταίες αγροτικές κινητοποιήσεις αποτελούν «κραυγή αγωνίας» των Ελλήνων αγροτών μπροστά στο διαφαινόμενο «ξεκλήρισμα» της μικρομεσαίας αγροτιάς, που αποτελεί τον βασικό πυλώνα της Ελληνικής περιφέρειας, αλλά και...


της παραπαίουσας υπό χρεοκοπία Ελληνικής οικονομίας.

Ο μνημονιακός «όλεθρος» για την Χώρα συνολικά, είχε δραματικές επιπτώσεις στον αγροτικό τομέα, δημιουργώντας συνθήκες οξύτατης «νεοκολληγοποίησης» της πλειοψηφίας της αγροτικής τάξης. Η Χώρα μας «ψυχορραγεί» κάτω από το βάρος των ξενόδουλων μνημονιακών συμβάσεων «εξόντωσης» και πορεύεται «χωρίς σχοινιά στον γκρεμό».

Τα τελευταία φοροεισπρακτικά μέτρα κατά των αγροτών καταδεικνύουν περίτρανα ότι, από το σύστημα παρακμής, που κυβερνά την Χώρα και έχει εκχωρήσει τα κυριαρχικά δικαιώματα στον ξένο παράγοντα, όχι μόνο δεν έχει, έστω και κατ' ανάγκη, λόγω της χρεοκοπίας, στρατηγική για την ενίσχυση και ύπαρξη της Ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, αλλά, ως «θεραπαινίδες» των διεθνών τοκογλύφων δανειστών, μετατρέπονται σε καταστροφείς και των τελευταίων υπολειμμάτων της πρωτογενούς αγροτικής παραγωγής μας. Είναι οι «νεκροθάφτες» της όποιας ελπίδας για ανάπτυξη της δευτερογενούς «χρυσοφόρας» διατροφικής βιομηχανίας, που θα μπορούσε να αποτελέσει βασικό πυλώνα αναστροφής της χρεοκοπίας και της απαξίωσης της Ελλάδας.

Η πορεία και η κατάληξη του αγροτικού ζητήματος στην Ελλάδα από την σύσταση του Ελληνικού Κράτους (1830) έως σήμερα καταδεικνύει, περισσότερο απ' οτιδήποτε άλλο, τις τρομακτικές στρεβλώσεις του Ελληνικού περιφερειακού καπιταλιστικού συστήματος, με την απουσία σοβαρής εθνικής αστικής τάξης (στην θέση της υπάρχει η παρασιτική οικονομική ολιγαρχία, με έντονα τα μαυραγοριτικά στοιχεία της «αρπαχτής» και του προσωπικού πλουτισμού) και την απουσία σοβαρού Κράτους και αντίστοιχων δομών, μέσω του οποίου θα υπήρχαν, ως στοιχειώδης άμυνα, πολιτικές, που δεν θα οδηγούσαν στο Ελληνικό αγροτικό «παράδοξο». Το πώς, δηλαδή, μία Χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία έχει σήμερα την μεγαλύτερη αγροτική τάξη στην Ευρώπη, που αγγίζει το 20% του ενεργού δυναμικού της Χώρας, να έχει ταυτόχρονα τεράστιο έλλειμμα στο αγροτικό ισοζύγιο, που, σε ετήσια βάση, ξεπερνά τα 2 δις ευρώ, όταν το κόστος για τις ενεργειακές ανάγκες του έτους σε πετρέλαιο είναι μικρότερο αυτού !!!

Αιτία αυτού του φαινομένου ήταν η οικονομική και πολιτική εξάρτηση της παρασιτικής οικονομικής ολιγαρχίας, που αποδέχθηκε και καθόρισε για την Χώρα την στρεβλή αναλογία φυτικής παραγωγής και κτηνοτροφίας (70 - 30%). Και, αφού συστηματικά προσανατόλισαν την αγροτική τάξη προς αυτή την κατεύθυνση, υπονομεύοντας την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας (κρέας, γάλα), απ' όπου προέρχεται κυρίως το έλλειμμα, αποδέχθηκαν χωρίς ίχνος αντίστασης, τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Τρόικας και της άδικης ΚΑΠ (80% των πόρων κατευθύνεται στον πλούσιο Βορρά και 20% στις Χώρες του Νότου). Στην συνέχεια, μεγέθυναν αυτό το εθνικό έγκλημα με την AGENDA 2000 - 2006 και τους καταστρεπτικούς Κανονισμούς για τα, τότε, διαμορφωθέντα από τους ίδιους, ως «εθνικά προϊόντα» (βαμβάκι, καπνό, λάδι κ.λπ.).

Παράλληλα, απεμπολήθηκαν οι μεγάλες ευκαιρίες, που δόθηκαν στην Χώρα, εξαιτίας των παγκόσμιων διατροφικών «Τσερνομπίλ» των «τρελών αγελάδων» κ.λπ., έτσι ώστε, με συνδυασμένες πολιτικές, χρησιμοποιώντας παραγωγικά τα χρήματα της ΚΑΠ, σε συνδυασμό και με χορήγηση εθνικών πόρων για υποδομές και πρωτότυπες αγροτικές παραγωγικές μορφές, να μετατραπεί η Ελλάδα σε πρότυπη αγροτική Χώρα, με βιολογικά και επώνυμα προϊόντα σε όλα τα επίπεδα.

Το εθνικό αυτό «έγκλημα» ολοκληρώθηκε κατά την περίοδο του μνημονιακού «οδοστρωτήρα», όπου, για μία ακόμα φορά, η παρασιτική οικονομική ολιγαρχία και οι πολιτικές «θεραπαινίδες» αυτής, που κυβερνούν τον τόπο και αποτελούν το σύστημα της παρακμής, δεν έκαναν, καν, το αυτονόητο εθνικό καθήκον για την οικονομία και για την Σωτηρία του Λαού: Να ενισχύσουν, δηλαδή, στοχευμένα τον πρωτογενή αγροτικό τομέα, δημιουργώντας συνθήκες καταπολέμησης της τρομακτικής ανεργίας του 30% και δημιουργίας μικρομεσαίων ανταγωνιστικών βιομηχανιών διατροφικών προϊόντων, με πρώτο στόχο την κάλυψη των διατροφικών αναγκών του Ελληνικού Λαού και την μείωση του αγροτικού ελλείμματος.
Τίποτε άλλο δεν τους πρέπει, παρά το «Αιδώς Αργείοι» !!!


Του Γεωργίου Παπασίμου
Δικηγόρου
Μέλους Δ.Σ. του «ΠΡΑΤΤΩ»
Blog: papasimos.wordpress.com
Twitter: @PapasimosG

Αυτό είναι το πιο ακριβό τυρί του κόσμου – Δείτε πόσο κοστίζει και γιατί


alt

Ένα ιδιαίτερο γαλακτοκομικό προϊόν φέρνει στο προσκήνιο η σερβική κουζίνα. Ο λόγος για το pule donkey cheese, το ακριβότερο τυρί στον κόσμο που παρασκευάζεται από γάλα γαϊδούρας.

Τιμή του; 1.000 ευρώ το κιλό, ακριβώς λόγω της σπανιότητάς του, καθώς υπάρχουν μόλις 100 γαϊδούρια που αρμέγονται για την παρασκευή του pule, ενώ για να γίνει ένα κιλό τυρί απαιτούνται 25 λίτρα γάλακτος.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα perierga το τυρί παράγεται στην Zasavica της Σερβίας, ενώ η τιμή του μπορεί να φτάσει μέχρει και 3.000 ευρώ το κιλό.

Όσοι το έχουν δοκιμάσει μιλάνε για ένα ιδιαίτερο τυρί, που έχει έντονα ξινή γεύση και δυνατή μυρωδιά, είναι πλούσιο σε λιπαρά και στην εμφάνιση θυμίζει το ανθότυρο. Το εν λόγω προϊόν διατίθεται κυρίως στο εξωτερικό, σε γκουρμέ κουζίνες και υψηλής γαστριμαργικής ποιότητας εστιατόρια, ενώ ενδείκνυται η χρήση του τόσο σε σαλάτες με γλυκίζουσες σος αλλά και ως συνοδευτικό διάφορων κρεατικών αφού πρώτα ψηθεί στη σχάρα.

Ηθικόν δίδαγμα: Κάτι ήξερε η Κλεοπάτρα!


ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΟΥΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ευλογιά σκότωσε στη Θράκη 79.650 ζώα

Οι αρχικές εκτιμήσεις ανέφεραν 45.000 ζώα


alt
Σοκαριστικά στοιχεία για τις επιπτώσεις της ευλογιάς στο ζωικό κεφάλαιο της Θράκης ανέδειξε η ομιλία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  Αθανάσιου Τσαυτάρη, στη Βουλή, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Έβρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων Μαρίνου Ουζουνίδη, σχετικά με τις καθυστερήσεις στις πληρωμές αποζημιώσεων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων. Όπως είπε χαρακτηριστικά «τα πράγματα σήμερα είναι δύσκολα. Κινούμεθα στο επίπεδο του εφικτού. Θέλουμε η κάθε δεκάρα που θα καταφέρουμε να εξοικονομήσουμε για να βοηθήσουμε τον κτηνοτρόφο, να πιάσει τόπο». Μόλις προχθές έγινε η οριστική καταγραφή της ζημιάς που ανήλθε στα 79.650 ζώα, ενώ οι αρχικές εκτιμήσεις ανέφεραν 45.000 ζώα. «Δώσαμε μέρος της αποζημίωσης που υποσχεθήκαμε αφού είχαμε εξασφαλίσει τα χρήματα, μέχρις ότου να βρούμε και τα υπόλοιπα», ανέφερε ο υπουργός. 
Αναλυτικά η ομιλία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιου Τσαυτάρη, έχει ως εξής: 

«Έχω μιλήσει αρκετές φορές σε αυτό το Βήμα για τα προβλήματα που έχουμε με τους γείτονές μας. Επειδή δεν έχουν επισταμένη κτηνιατρική προστασία στην Τουρκία και στις άλλες χώρες, στο παρελθόν είχαμε από τον Έβρο είσοδο τέτοιων προβλημάτων. Τώρα, δυστυχώς με την Εγνατία Οδό και τους κάθετους άξονες, καθώς και τα ανοίγματα προς τη νότια πλευρά της Βουλγαρίας, έχουμε πολύ μεγαλύτερες εκτάσεις αντιμετώπισης του συγκεκριμένου προβλήματος, ιδιαίτερα από τις περιοχές αυτές, γιατί μέχρι τώρα όλος ο μηχανισμός ήταν προσανατολισμένος προς την πλευρά του Έβρου, εφόσον από εκεί προερχόταν το πρόβλημα. Τι έγινε, λοιπόν; Δε θα συμφωνήσω μ' αυτά που είπατε. Όταν το πρόβλημα εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον Έβρο εμείς δράσαμε άμεσα. Σας θυμίζω όμως ότι μιλούμε για ένα πρόβλημα που έχει μια δυναμική. Όλα αυτά που λέτε είναι σωστά. Κανένας όμως από την πρώτη μέρα δεν μπορούσε να προβλέψει ποια θα είναι η έκταση του προβλήματος, γιατί δίνει κανείς μια μάχη να την μπλοκάρει. Γι' αυτό κάνουμε τις σφαγές των ζώων μέσα στα κοπάδια. Γι' αυτό κλείνουμε τα κοπάδια των άλλων κτηνοτρόφων, να μην βγουν έξω έτσι ώστε να μην εκτεθούν στο μόλυσμα, επειδή το μόλυσμα κινείται από την ατμόσφαιρα. Αν αναλογιστείτε αυτές τις δυο δράσεις θα δείτε τι προβλήματα έχουμε. Πρώτον, αυτοί που έσφαξαν για λόγους πρόληψης, για να μην επεκταθεί, θα πρέπει να αποζημιωθούν για το ζωικό τους κεφάλαιο. Και αυτό κάναμε. 

Δεύτερον, αυτοί που έκλεισαν τα κοπάδια τους και δεν μπορούσαν να πάνε να τα βοσκήσουν στα βοσκοτόπια θα πρέπει να αποζημιωθούν για την έξτρα ζωοτροφή. Από το σημείο εκείνο και μετά δεν μιλούμε για εκτατική, βοσκήσιμη, κοπαδιάρικη κτηνοτροφία αλλά για ενσταβλισμένη. Άρα, πρέπει να βρούμε χρήματα για τις τρεις αυτές δραστηριότητες. 
Την εκτίμηση την έκαναν οι ντόπιοι άνθρωποι. Είπαν «υπολογίζουμε ότι στις περιοχές, στις οποίες βλέπουμε το μέγεθος της κτηνοτροφίας της περιοχής, το μέγεθος των κοπαδιών, θα έχουμε μια ζημιά της τάξεως των 45.000 αιγοπροβάτων». Ξέρετε πόσο ήρθε προχθές ο λογαριασμός σε ό,τι αφορά στους αριθμούς; Ανήλθε στα 79.650 ζώα. Δεν μπορούσε να το προβλέψει κανείς από την πρώτη μέρα ότι τόσα θα ήταν τα ζώα. Δεν παύει να είναι ένα φαινόμενο το οποίο εξελισσόταν. Εμείς φροντίσαμε να βρούμε τα χρήματα για τα 45.000 ζώα. Και αρχίσαμε να τα δίνουμε. Όταν εμφανίστηκαν αυτά τα νούμερα είχαμε αυτό το δίλημμα.  Τι κάνει κανείς όταν έχει στα χέρια του αυτά τα χρήματα και μπορεί να βοηθήσει δίνοντας ένα μέρος της αποζημίωσης που υποσχεθήκαμε, μέχρις ότου να βρούμε και τα υπόλοιπα για να δώσουμε και τα υπόλοιπα χρήματα; 

Πρόθεσή μας είναι να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα επειδή αφορά στην κτηνοτροφία και επειδή αφορά ολικές ζημιές σε κάποιους κτηνοτρόφους».


Αθ.Τσαυτάρης:Δώσαμε μέρος της αποζημίωσης για την ευλογιά των αιγοπροβάτων


Βουλή


Ομιλία Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,κ. Αθανάσιου Τσαυτάρη, στη Βουλή, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Έβρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Μαρίνου Ουζουνίδη, σχετικά με τις καθυστερήσεις στις πληρωμές αποζημιώσεων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων.


Αναλυτικά η ομιλία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιου Τσαυτάρη, έχει ως εξής:

«Έχω μιλήσει αρκετές φορές σε αυτό το Βήμα για τα προβλήματα που έχουμε με τους γείτονές μας. Επειδή δεν έχουν επισταμένη κτηνιατρική προστασία στην Τουρκία και στις άλλες χώρες, στο παρελθόν είχαμε από τον Έβρο είσοδο τέτοιων προβλημάτων. Τώρα, δυστυχώς με την Εγνατία Οδό και τους κάθετους άξονες, καθώς και τα ανοίγματα προς τη νότια πλευρά της Βουλγαρίας, έχουμε πολύ μεγαλύτερες εκτάσεις αντιμετώπισης του συγκεκριμένου προβλήματος, ιδιαίτερα από τις περιοχές αυτές, γιατί μέχρι τώρα όλος ο μηχανισμός ήταν προσανατολισμένος προς την πλευρά του Έβρου, εφόσον από εκεί προερχόταν το πρόβλημα.

Τι έγινε, λοιπόν; Δε θα συμφωνήσω μ' αυτά που είπατε. Όταν το πρόβλημα εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον Έβρο εμείς δράσαμε άμεσα. Σας θυμίζω όμως ότι μιλούμε για ένα πρόβλημα που έχει μια δυναμική. Όλα αυτά που λέτε είναι σωστά. Κανένας όμως από την πρώτη μέρα δεν μπορούσε να προβλέψει ποια θα είναι η έκταση του προβλήματος, γιατί δίνει κανείς μια μάχη να την μπλοκάρει. Γι' αυτό κάνουμε τις σφαγές των ζώων μέσα στα κοπάδια. Γι' αυτό κλείνουμε τα κοπάδια των άλλων κτηνοτρόφων, να μην βγουν έξω έτσι ώστε να μην εκτεθούν στο μόλυσμα, επειδή το μόλυσμα κινείται από την ατμόσφαιρα.

Αν αναλογιστείτε αυτές τις δυο δράσεις θα δείτε τι προβλήματα έχουμε. Πρώτον, αυτοί που έσφαξαν για λόγους πρόληψης, για να μην επεκταθεί, θα πρέπει να αποζημιωθούν για το ζωικό τους κεφάλαιο. Και αυτό κάναμε.

Δεύτερον, αυτοί που έκλεισαν τα κοπάδια τους και δεν μπορούσαν να πάνε να τα βοσκήσουν στα βοσκοτόπια θα πρέπει να αποζημιωθούν για την έξτρα ζωοτροφή. Από το σημείο εκείνο και μετά δεν μιλούμε για εκτατική, βοσκήσιμη, κοπαδιάρικη κτηνοτροφία αλλά για ενσταβλισμένη. Άρα, πρέπει να βρούμε χρήματα για τις τρεις αυτές δραστηριότητες.

Την εκτίμηση την έκαναν οι ντόπιοι άνθρωποι. Είπαν «υπολογίζουμε ότι στις περιοχές, στις οποίες βλέπουμε το μέγεθος της κτηνοτροφίας της περιοχής, το μέγεθος των κοπαδιών, θα έχουμε μια ζημιά της τάξεως των 45.000 αιγοπροβάτων». Ξέρετε πόσο ήρθε προχθές ο λογαριασμός σε ό,τι αφορά στους αριθμούς; Ανήλθε στα 79.650 ζώα. Δεν μπορούσε να το προβλέψει κανείς από την πρώτη μέρα ότι τόσα θα ήταν τα ζώα. Δεν παύει να είναι ένα φαινόμενο το οποίο εξελισσόταν. Εμείς φροντίσαμε να βρούμε τα χρήματα για τα 45.000 ζώα. Και αρχίσαμε να τα δίνουμε. Όταν εμφανίστηκαν αυτά τα νούμερα είχαμε αυτό το δίλημμα.

Θα σας εξηγήσω τι κάναμε στη λεπτομέρεια. Είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου. Τι κάνει κανείς όταν έχει στα χέρια του αυτά τα χρήματα και μπορεί να βοηθήσει δίνοντας ένα μέρος της αποζημίωσης που υποσχεθήκαμε, μέχρις ότου να βρούμε και τα υπόλοιπα για να δώσουμε και τα υπόλοιπα χρήματα;

Στη δευτερολογία μου θα σας εξηγήσω με ακρίβεια τι κάνουμε για την κάθε μία απ' αυτές τις περιπτώσεις. Πρόθεσή μας είναι να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα επειδή αφορά στην κτηνοτροφία και επειδή αφορά ολικές ζημιές σε κάποιους κτηνοτρόφους. Μάλιστα θα κληθούν να αντικαταστήσουν το ζωικό κεφάλαιο και θα σας πω γι' αυτό».

Δευτερολογία

«Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
 Πόσο εύκολα μπορεί να παραποιήσει κανείς πράγματα, αντικειμενικά! Και δεύτερον, πόσο εύκολα μπορεί να επεκτείνει κανείς μια συζήτηση που αφορά τα αιγοπρόβατα και την ευλογιά σε μια συζήτηση για τις λακκούβες της Εγνατίας και τους διευθυντές και με τη συζήτηση για τα τόσα εκατομμύρια.
Μαρίνος Ουζουνίδης: Μα, έχουν σχέση τα αιγοπρόβατα με την Εγνατία. Μεταφέρονται τα πρόβατα. Δεν υπάρχουν σφαγεία!

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Δεν έχουν με τις λακούβες όμως, κύριε Ουζουνίδη, ...θέλετε να μη μιλήσω; Να μη μιλήσω. Είπατε την άποψή σας. Παραποιείτε την αλήθεια. Για τα ζώα έχει σημασία το άνοιγμα των συνόρων με τους κάθετους άξονες προς τη Βουλγαρία. Δεν έχει να κάνει σε τίποτα με τις λακκούβες της Εγνατίας. Επειδή έχει λακκούβες η Εγνατία, ήρθε η ευλογιά; Αυτό διατείνεστε; Σας παρακαλώ!

Ας απαντήσουμε όμως στην ουσία. Τα πράγματα είναι έτσι όπως τα λέτε και χαίρομαι που συμφωνείτε. Δεν πρέπει το Υπουργείο να κάνει έναν δειγματοληπτικό έλεγχο, να δει, να κάνει διασταυρώσεις των στοιχείων, για να δει πραγματικά αν αυτός που δήλωσε ότι του ψόφησαν χίλια πρόβατα, πραγματικά έχει χίλια δηλωμένα στη δήλωση του ΟΣΔΕ; Δεν θα πρέπει να γίνει αυτός ο έλεγχος; Και στο παρελθόν έριξαν εκατοντάδες εκατομμύρια με τα ελικόπτερα στη Θράκη, όπως και κι εσείς λέτε. Άρα, και να ρίξουμε και διακόσια, αν δεν πιάσουν τόπο, δεν θα φάνε οι άνθρωποι με χρυσά κουτάλια.

Τα πράγματα σήμερα είναι δύσκολα, κινούμεθα στο επίπεδο του εφικτού, θέλουμε η κάθε δεκάρα που θα καταφέρουμε να εξοικονομήσουμε για να βοηθήσουμε τον κτηνοτρόφο, να πιάσει τόπο.

Δεύτερον, πού ήταν η διαφορά; Δεν διακρίνουμε εμείς τα καλά και τα άχρηστα πρόβατα. Οι κτηνοτρόφοι μας έχουν παλιές, αβελτίωτες φυλές αυτού του μεγέθους και αυτής της αξίας πρόβατα. Όταν πας να το αγοράσεις αυτό, κάνει 80 ή 90 ευρώ. Έχουν όμως και βελτιωμένες φυλές, ιδιαίτερα στις περιοχές που επεκτάθηκε η αρρώστια, που είναι πολύ ακριβά, βελτιωμένα χιώτικα πρόβατα, που η αξία τους ξεπερνάει τα 100 και τα 120 ευρώ και φτάνει και μέχρι τα 150 και 200 ευρώ.

Επομένως, θα πρέπει να αποτιμηθεί. Εμείς κάναμε μια εκτίμηση για 40.000 ή για 50.000 ζώα, για αυτά τα ποσά. Τώρα θα έρθει η λεπτομέρεια και θα πουν: Δεν θα πάρει ο Ουζουνίδης, που έχει αυτά τα πρόβατα, την ίδια τιμή που θα πάρει ο Τσαυτάρης, που έχει τα βελτιωμένα. Αυτή η διαφοροποίηση θα γίνει και θα  πάρει χρόνο.

Σας επισημαίνω και το τρίτο που είπατε και που κι αυτό είναι σωστό. Κάποιος δήλωσε ότι τα δικά του πρόβατα εγκυμονούσαν, άρα έχασε και τα αρνιά. Θα πρέπει να δώσουμε στον καθένα, όπως υποσχεθήκαμε, 10 ευρώ. Τα χρήματα που είχαμε υπολογίσει για τόσες χιλιάδες ζώα, έφταναν. Μόλις, όμως, εμφανίστηκαν τα πολύ περισσότερα τους δώσαμε 6,5 ευρώ και θα τους δώσουμε και τα υπόλοιπα. Και αυτά θα πρέπει να πιστοποιηθούν.

Άρα, όπως και η δική σας πρόθεση είναι -και σέβομαι την αγωνία σας- να βοηθήσετε ως Βουλευτής της περιοχής, τους ντόπιους κτηνοτρόφους, η ίδια αγωνία διέπει και εμάς. Εμείς, δηλαδή, δεν θέλουμε να τους βοηθήσουμε; Δεν έχει παρουσία το κράτος εκεί; Εκεί υπάρχουν ντόπιοι κτηνίατροι, οι υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί.
Δηλαδή, πρέπει ο Υπουργός να πάει να πάρει τα δείγματα του αίματος ή του ζώου για να κάνει τους ελέγχους; Όχι.

Το προγραμματισμένο μου ταξίδι στην Ξάνθη ήταν για άλλο λόγο. Ξεκινήσαμε μια μεγάλη προσπάθεια στην περιοχή σας με τη γεωθερμία. Ανοίξαμε αυτά τα γεωθερμικά πεδία. Είναι δωρεάν ενέργεια για τη γεωργία μας. Όλοι φωνάζετε ότι η ενέργεια είναι πολύ ακριβή στον τόπο μας. Να, ένας τρόπος να την αξιοποιήσουμε για να μπορούμε να έχουμε θερμοκηπιακές καλλιέργειες και άλλες παραγωγές χωρίς πετρέλαιο και καύση αερίου, κλπ.

Επομένως, ορθώς πήγα και πολύ καλά γίνεται και σύντομα θα ξαναπάμε για να δούμε ότι άρχισαν να παράγουν αυτά τα θερμοκήπια.

Θέλω να πιστεύω ότι οι υπηρεσίες μας κάνουν σωστά τη δουλειά τους και ο ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει σωστά τη δουλειά του και θέλω να πιστεύω ότι και αυτά τα θέματα θα τα λύσουμε γρήγορα.

Το έχω πει και από αυτό το Βήμα, ότι η μόνη κράτηση που επιτρέπεται να γίνεται από τις επιδοτήσεις, μετά την κατάθεση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο λογαριασμό του δικαιούχου γεωργού, είναι μόνον αυτή για την οποία ο ίδιος έκανε υπεύθυνη δήλωση για τα ασφάλιστρα του ΕΛΓΑ. Ο ίδιος την ώρα που ασφάλιζε την παραγωγή του τον Απρίλιο, Μάιο είπε «δεν έχω τώρα να βάλω 200 ευρώ, θα πάρω τον Οκτώβριο προκαταβολές και τον Δεκέμβριο θα κάνω την εξόφληση», όπως και γίνεται. Δηλώνει υπεύθυνα με την υπογραφή του ότι αντί να τα πληρώσει τώρα να τον βοηθήσουμε να τα πάρει ο ΕΛΓΑ τον Οκτώβριο. Και αυτό γίνεται.
Ευχαριστώ πολύ».


http://agrocapital.gr/


Εχουν δίκαιο οι αγρότες;
altΣε αρκετές περιπτώσεις τα αιτήματα των
 αγροτών και των κτηνοτρόφων είναι υπερβολικά, όμως κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη συμβολή τους στην Ελληνική οικονομία αλλά και το
 γεγονός ότι η δυσχερής κατάσταση που επικρατεί οδηγεί στον αφανισμό των μικρομεσαίων παραγωγών. Ειδικά για τους κτηνοτρόφους η κατάσταση 
ακόμη και τους καλά στεκούμενους είναι τραγική, αφού οι περισσότεροι 
οδηγούνται στην πώληση των ζώων και κλείσιμο των εγκαταστάσεων.

Πολλοί λένε ότι οι παραγωγοί ζητάνε πολλά, την ώρα που η πλειοψηφία των 
κλάδων της οικονομίας πλήττεται και δεν αντιδρούν έντονα. Η αλήθεια είναι 
ότι διεκδικούν πολλά και στην πλειοψηφία μη επιτεύξιμα, όμως αυτό δεν 
σημαίνε
ι ότι ο κλάδος δεν πρέπει να έχει ευνοϊκότερη μεταχείριση από τους άλλους.
 Και αυτό γιατί η Ελληνική παραγωγή πρέπει να διατηρηθεί σε ικανοποιητικό
 επίπεδο, αφού είναι ο κλάδος που έχει άμεση συνάρτηση με την 
σταθερότητα της Ελληνικής οικονομίας, ενώ αν εκλείψει θα υπάρξει σοβαρό 
πρόβλημα τροφοδότησης της κοινωνίας, αφού δεν είναι δυνατόν μια χώρα
 να εξαρτάται καθαρά από τις εξαγωγές. Αυτό θα ήταν καταστροφικό για 
το μέλλον της.

Ήδη το εμπορικό ισοζύγιο σε σχέση με τις εισαγωγές αγροτικών και 
κτηνοτροφικών προϊόντων είναι απελπιστικό για τη χώρα μας, ενώ αυτή η 
κατάσταση θα επιβαρύνει κατά πολύ την οικονομία μας αν συνεχιστεί για 
τα επόμενα 3 χρόνια. Το 13% φορολογία επί του τζίρου, η ακριβή τιμή του 
Πετρελαίου, οι τιμές των ζωοτροφών και τα χρήματα που δεν αποδίδονται 
στην ώρα τους θα οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια στον αφανισμό του
 κλάδου αν δεν αλλάξουν τα πράγματα, γιατί οι υπάρχουσες συνθήκες σε 
συσχετισμό με τα παραπάνω μετατρέπουν την ενασχόληση με τον 
πρωτογενή τομέα ασύμφορη.

Η κυβέρνηση οφείλει να αναθεωρήσει την πολιτική της προς τους 
παραγωγούς για έναν και μόνο λόγο. Η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα
 θα φέρει στην Ελλάδα την πολυπόθητη αλλαγή κλίματος και την αειφόρο
 ανάπτυξη. Αν πετύχουμε την αυτάρκεια στα αγροτικά και κτηνοτροφικά 
προϊόντα θα έχουμε μια σταθερή βάση για την ανάπτυξη της χώρας. Γι' 
αυτό η φορολογική ελάφρυνση, η πάταξη της γραφειοκρατίας και η 
απόδοση κινήτρων πρέπει να είναι οι πρώτες προτεραιότητες της 
κυβέρνησης. Εκτός αυτού θα έχουμε αισθητή μείωση της ανεργίας, 
ενδυνάμωση της υπαίθρου, διακοπή διαρροής συναλλάγματος και 
ενίσχυση της παραγωγής της χώρας.
 
Εκτός αυτών αν αλλάξει η ψυχολογία και το κλίμα σ' αυτόν τον 
επιβαρυμένο κλάδο αυτομάτως θα επέλθει και αλυσιδωτή αλλαγή 
κλίματος και στους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας. Θα κινηθεί το
 εμπόριο, ο τουρισμός και γενικότερα θα φανεί ότι μπορούμε να σταθούμε
 στα πόδια μας. Μπορεί κάποιος να θεωρήσει «λαϊκίστικη» την προσέγγιση,
 όμως είναι η πραγματικότητα. Η φύση της δουλειάς και οι συνθήκες ζωής
 των ανθρώπων του πρωτογενή τομέα είναι τόσο διαφορετική από τις 
υπόλοιπες εργασίες, ακόμη και τις πιο σκληρές που κανείς δεν μπορεί να
 πει ότι ο κλάδος αυτός είναι ευνοημένος. 

Το γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια έγιναν εγκλήματα όσον αφορά 
τις επιδοτήσεις και τα πριμ δεν πρέπει να ισοπεδώνει τις καταστάσεις και
 να μετατρέπει όλους τους παραγωγούς σε υπόλογους. Στο κάτω κάτω  
τα δεδομένα υπάρχουν και όσοι δεν τήρησαν τις προδιαγραφές να 
λογοδοτήσουν. Στην Ελλάδα πληρώνουμε πρώτα την ατιμωρησία, την 
διαφθορά και στο τέλος που τα χλωρά καίγονται μαζί με τα ξερά ...

Χαρακόπουλος: Επενδύουν στην άγνοια των αγροτών

http://www.enikos.gr

Πολιτική

Χαρακόπουλος: Επενδύουν στην άγνοια των αγροτών

Χαρακόπουλος: Επενδύουν στην άγνοια των αγροτών

Επισπεύδονται οι διαδικασίες για την έκδοση, από τη Γενική Γραμματεία Εσόδων, της εγκυκλίου που θα δίνει τις απαραίτητες διευκρινίσεις για την αλλαγή στο καθεστώς φορολόγησης των αγροτών, τονίζει σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάξιμος Χαρακόπουλος.

«Επικοινώνησα σήμερα με τον υπουργό Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, και με διαβεβαίωσε ότι θα επισπευστούν οι διαδικασίες για την έκδοση από τη Γενική Γραμματεία Εσόδων της διευκρινιστικής εγκυκλίου» σημειώνει ο κ. Χαρακόπουλος και προσθέτει: «Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα υπαγωγής των αγροτών που θα κρατούν στοιχεία εσόδων εξόδων στον ΟΑΕΕ. Οι αγρότες αυτοί παραμένουν στον ΟΓΑ. Τα λέω όλα αυτά γιατί, δυστυχώς, πολλοί είναι εκείνοι που επενδύουν στην άγνοια και την ανασφάλεια των αγροτών, κατατρομοκρατώντας τους. Θέλω να διευκρινίσω γι άλλη μια φορά ότι δεν μιλούμε για βιβλία εσόδων-εξόδων, αλλά για στοιχεία εσόδων-εξόδων, γεγονός που σημαίνει ότι οι αγρότες δεν είναι υποχρεωμένοι να πηγαίνουν κάθε μήνα στον λογιστή, αλλά μία φορά τον χρόνο, όταν κάνουν τη φορολογική τους δήλωση, θα υποβάλλουν και μία κατάσταση με τα παραστατικά εσόδων-εξόδων».

Αναφερόμενος στις συνεχιζόμενες, εδώ και 20 ημέρες, κινητοποιήσεις των αγροτών, ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης παραδέχεται πως «οι αγρότες, όπως και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω της οικονομικής κρίσης. Εμείς διατηρούμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τους αγρότες και προσπαθούμε πάντα στο πλαίσιο του εφικτού να δώσουμε λύσεις σε χρόνιες παθογένειες. Ένα από τα βασικά αιτήματα των αγροτών είναι το υψηλό κόστος παραγωγής. Πράγματι, το κόστος της ενέργειας παραμένει υψηλό, όπως και οι τιμές στο πετρέλαιο και στο αγροτικό ρεύμα. Πρέπει βέβαια να σας πω ότι ήμασταν συνεπείς στη δέσμευσή μας και η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου ήταν στα περσινά επίπεδα, όπως επίσης βάλαμε φρένο στις αυξήσεις που είχαν δρομολογηθεί στο αγροτικό ρεύμα για τον Μάιο και τον Ιούλιο του 2013. Δεν θα υπάρξουν αυξήσεις στο αγροτικό ρεύμα, ούτε φέτος ούτε του χρόνου».

Ερωτηθείς για τις αιχμές του υπουργείου Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σχετικά με τις τιμές των παραγωγών και τη μείωση του κόστους, ο κ. Χαρακόπουλος σημειώνει: «Το να στοχοποιείται αποκλειστικά ο Έλληνας παραγωγός για την υψηλή τιμή του γάλακτος στο ράφι αποτελεί σίγουρα έκπληξη και μάλιστα τη στιγμή που η Δικαιοσύνη, ο αρμόδιος εισαγγελέας, ερευνά τις πρόσφατες περίεργες αυξήσεις στις τιμές του γάλακτος. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι ούτε οι τιμές θα μειωθούν, ούτε ανάπτυξη θα δούμε πυροβολώντας την πρωτογενή μας παραγωγή».


Να ενημερωθούν άμεσα και υπεύθυνα οι αγρότες τι θα ισχύσει με τη φορολογία τους


alt
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ:

Συνάντηση είχε χθες Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου ο Γιώργος Καρασμάνης, με τον...


Υφυπουργό Οικονομικών κ. Μαυραγάνη και τον Γενικό Γραμματέα Εσόδων του Υπουργείου κ. Θεοχάρη, με αντικείμενο το μείζον ζήτημα της φορολόγησης των αγροτών.

Ο Βουλευτής ξεκαθάρισε ότι, όταν το τεκμαρτό εισόδημα του αγρότη, είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό (φορολογητέο) εισόδημα, ο συντελεστής είναι ένας και μοναδικός: 13%. Επίσης ότι, για την ενοικιαζόμενη αγροτική γη για το 2014, δεν χρειάζεται παραστατικό πληρωμής από την Τράπεζα, ισχύει η απόδειξη προπληρωμής στον ιδιοκτήτη.

Ο Γιώργος Καρασμάνης, κατέδειξε με τεκμηριωμένα στοιχεία ότι, οι επιδοτήσεις δεν φορολογούνται, Ανέφερε μάλιστα ότι, το 1994, η Επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών στην οποία συμμετείχε με τον καθηγητή και πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Μαραβέγια για την φορολόγηση των αγροτών με το ¨αντικειμενικό σύστημα¨ (που ίσχυσε μέχρι το 2013), δεν συμπεριέλαβε τις επιδοτήσεις στο φορολογητέο εισόδημα.

Υπενθύμισε δε ότι, σε προγενέστερη συνάντηση τους (δελτίο τύπου 1/2/14), είχε κάνει συγκεκριμένες επισημάνσεις και προτάσεις για τη βελτίωση της φορολόγησης των αγροτών και την απλούστευση του γραφειοκρατικού συστήματος και επιπλέον είχε ζητήσει να προβλεφθεί ένα ποσόν για τα μεροκάματα των μελών της οικογένειας. Και ο Γ.Γ. απάντησε ότι θεωρεί την πρόταση του Γιώργου Καρασμάνη ρεαλιστική και εφικτή και ότι θα την προχωρήσει. 

Ο Βουλευτής ζήτησε να εκδοθεί άμεσα μια επίσημη ανακοίνωση, που να διευκρινίζει με απλά λόγια στους αγρότες τι ακριβώς θα ισχύσει με τη φορολόγησή τους καθώς και ποιες δαπάνες εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημά τους. Αυτό, για να μπει επιτέλους τέλος στην παραπληροφόρηση και στη σύγχυση που προκαλεί στον αγροτικό μας κόσμο.

Υφυπουργός και Γενικός Γραμματέας αποδέχτηκαν την πρόταση. 
Ωστόσο, ο Γιώργος Καρασμάνης, ενημερώνει τους αγρότες ότι, οι δαπάνες που εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημά τους, σύμφωνα με τον ν. 4172/2013, είναι:Δαπάνες που εκπίπτουν σύμφωνα με τον Ν. 4172/2013 
" Ενοίκια
" Μεροκάματα εργατών
" Σπόροι, λιπάσματα, φυτοφάρμακα και καύσιμα (χωρίς πλαφόν).
" Ασφαλιστικές εισφορές ΟΓΑ και ΕΛΓΑ
" Δαπάνες άρδευσης (ΓΟΕΒ - ΤΟΕΒ)
" Επισκευές και ανταλλακτικά μηχανημάτων
" Τοκοχρεολυτική αποπληρωμή δανείων
" Λήψη υπηρεσιών από επιτηδευματίες κλπ
" Δαπάνες για απόσβεση παγίου μηχανολογικού εξοπλισμού.

Σε ό,τι αφορά το θέμα της απόσβεσης για την αγορά αγροτικής γης, ο Βουλευτής διευκρινίζει ότι, όπως πουθενά διεθνώς δεν συμβαίνει αυτό, έτσι και στην Ελλάδα σύμφωνα με τον ν.4172/2013 ότι δεν υπόκειται σε φθορά και αχρήστευση λόγω παλαιότητας, δεν αποσβένεται.
Επίσης ότι, όταν ο αγρότης του κανονικού καθεστώτος έχει πιστωτικό ΦΠΑ, σύμφωνα με τον Κώδικα αποδίδεται στον δικαιούχο στο τέλος της χρονιάς.
Τέλος, διευκρινίζει ο Γιώργος Καρασμάνης ότι, ανεξαρτήτως τζίρου (πάνω ή κάτω από 15.000) εκπίπτουν όλες οι δαπάνες των αγροτών.

Από το Πολιτικό Γραφείο

Παράταση για τις δηλώσεις ενοικιαστηρίων αγροτικής γης ζητά ο Κομήτσας


Τσατσάκης Γιάννης

Τη χορήγηση παράτασης στην προθεσμία ηλεκτρονικής δήλωσης των μισθωτηρίων αγροτικής γης στο TAXISNET ζητά ο δήμαρχος Κιλελέρ Ρίζος Κομήτσας, με έγγραφό του προς τις ηγεσίες των Υπουργείων Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπογραμμίζοντας ότι έως την επόμενη Παρασκευή είναι αδύνατον να προλάβουν όλοι οι ιδιοκτήτες να δηλώσουν τα αγροτεμάχια.

Ο δήμαρχος Κιλελέρ Ρίζος Κομήτσας.Ο δήμαρχος Κιλελέρ Ρίζος Κομήτσας.

Στο έγγραφο, που κοινοποιείται σε όλους τους βουλευτές του νομού Λάρισας, ο κ. Κομήτσας ζητά από την ηγεσία του Υπ.Α.Α.Τ. να μεριμνήσει, ώστε να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα, εξαιτίας των ενοικιαστηρίων, με τη φετινή υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ και την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης για τους δικαιούχους παραγωγούς.

Αναλυτικά στην επιστολή του ο δήμαρχος Κιλελέρ τονίζει: 

«Κύριε Υπουργέ

Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί στον αγροτικό κόσμο όλης της χώρας με αφορμή την επικείμενη εκπνοή, την επόμενη Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014, της προθεσμίας για την ηλεκτρονική υποβολή των μισθωτηρίων συμβολαίων αγροτικής γης στο TAXISNET.

Οι καλλιεργητές υπογραμμίζουν ότι ο χρόνος που έχει απομείνει σε καμία περίπτωση δεν επαρκεί για να προλάβουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων να προχωρήσουν στην υποβολή των αναγκαίων στοιχείων, καθώς σε πολλές περιπτώσεις είναι ηλικιωμένοι, δεν έχουν λάβει ακόμη κλειδάριθμο από τις Δ.Ο.Υ., ζουν στο εξωτερικό ή δεν έχουν άμεση πρόσβαση στη σχετική εφαρμογή του TAXISNET.

Μείζον πρόβλημα αντιμετωπίζουν όμως και οι Οικονομικές Υπηρεσίες των περιφερειακών - αγροτικών Δήμων της χώρας, αφού τα ενοικιαστήρια γης που μισθώνουν είναι εκατοντάδες και με έναν ή δύο υπαλλήλους, δεν είναι δυνατόν να προλάβουν να τα δηλώσουν όλα στο TAXISNET έως την επόμενη Παρασκευή.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Δήμου Κιλελέρ, που διαθέτει περίπου 13.500 στρέμματα αγροτικής γης, τα οποία ενοικιάζει σε καλλιεργητές με 5ετή συμβόλαια. Οι ενοικιαστές είναι εκατοντάδες και ο όγκος των συμβολαίων, που πρέπει οι υπάλληλοι του Δήμου να υποβάλουν ηλεκτρονικά, είναι τεράστιος και σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να γίνει εγκαίρως η υποβολή τους μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. 

Κύριε Υπουργέ

Επειδή το μέτρο της ηλεκτρονικής υποβολής των μισθωτηρίων συμβολαίων αγροτικής γης εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, φέτος, δίχως να προηγηθεί η αναγκαία ενημέρωση των καλλιεργητών και των ιδιοκτητών των αγρών, σας ζητούμε να δοθεί μία εύλογη παράταση της σχετικής προθεσμίας για να προλάβουν όλοι οι εμπλεκόμενοι να δηλώσουν τα μισθωτήρια ηλεκτρονικά και να προληφθούν προβλήματα ή ακόμη και λάθη στην εν λόγω διαδικασία.

Επίσης, πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει κανένα, απολύτως, πρόβλημα για τους αγρότες μας, εξαιτίας της αλλαγής στη διαδικασία υποβολής  των μισθωτηρίων συμβολαίων αγροτικής γης, με την υποβολή των φετινών δηλώσεων ΟΣΔΕ. Το ζήτημα είναι σοβαρό και ζητούμε η ηγεσία του Υπ.Α.Α.Τ. και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. να μεριμνήσουν και να εγγυηθούν ότι δε θα υπάρξει κανένα, απολύτως, πρόβλημα με την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης για τους παραγωγούς, που καλλιεργούν νοικιασμένα χωράφια. »


Τέλος 2014 λήγουν όλα τα δικαιώματα και χορηγούνται νέα από το 2015


Αλεξανδρής Πέτρος

«Η αντικατάσταση του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης με το νέο καθεστώς της βασικής ενίσχυσης από το 2015 συνεπάγεται τη λήξη ισχύος των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης στις 31.12.2014 και τη χορήγηση νέων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015».

Η έναρξη του νέου καθεστώτος βασικής ενίσχυσης από το 2015 συνεπάγεται τη λήξη ισχύος των δικαιωμάτων στις 31.12.2014.Η έναρξη του νέου καθεστώτος βασικής ενίσχυσης από το 2015 συνεπάγεται τη λήξη ισχύος των δικαιωμάτων στις 31.12.2014.

Αυτό ανακοινώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με αφορμή την παράταση της προθεσμίας για τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων μέχρι τις 15 Μαΐου. Ουσιαστικά, οι αλλαγές που φέρνει το 2014 στο καθεστώς των κοινοτικών ενισχύσεων είναι οι εξής:

1. Γραμμική μείωση στην αξία των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης για το 2014

2. Περισσότερος χρόνος (μέχρι 15 Μαΐου) και νέα εγκύκλιος για τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων

3. Με τον Καν.(ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θέσπισης κανόνων για άμεσες ενισχύσεις βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, ο οποίος πρόκειται να εφαρμοστεί από 1η Ιανουαρίου 2015, θεσπίζονται νέα καθεστώτα άμεσης στήριξης προς τους γεωργούς και μεταρρυθμίζεται η Κοινή Αγροτική Πολιτική, όπως την γνωρίζαμε ως τώρα. Στα άρθρα 9, 24 και 34 ορίζονται τα κριτήρια του ενεργού γεωργού, οι προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και οι κανόνες που διέπουν τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων ενίσχυσης, μετά το πρώτο έτος εφαρμογής του νέου καθεστώτος βασικής ενίσχυσης.

Η αντικατάσταση του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης με το νέο καθεστώς  της βασικής ενίσχυσης από το 2015 συνεπάγεται τη λήξη ισχύος των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης στις 31.12.2014 και τη χορήγηση νέων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015.

4. Η μεταβίβαση δικαιωμάτων ενίσχυσης λόγω πώλησης ή μίσθωσης εκμετάλλευσης ή μέρους αυτής το 2014 επηρεάζει την χορήγηση των νέων δικαιωμάτων ενίσχυσης το 2015 όσον αφορά στο πρόσωπο στο οποίο θα χορηγηθούν τα νέα δικαιώματα καθώς και στον υπολογισμό της αρχικής μοναδιαίας αξίας.

 

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:

1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2014

Ο Καν. (ΕΚ)73/2009 εξακολουθεί να αποτελεί τη βάση για τη χορήγηση εισοδηματικής στήριξης στους γεωργούς κατά το έτος 2014, τροποποιείται δε με τον Καν.(ΕΕ) 1310/2013, στα πλαίσια της ανάγκης για συμμόρφωση με τον Καν.(ΕΕ) 1311/2013, ο οποίος ορίζει το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020.

Προκειμένου να τηρηθεί το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 και ιδιαίτερα να ευθυγραμμιστεί το ποσό που είναι διαθέσιμο για τις άμεσες ενισχύσεις προς τους γεωργούς το 2014,  εφαρμόζεται γραμμική μείωση στην αξία των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης 2014.

 

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

 

Η ηλεκτρονική καταχώριση των αιτήσεων Μεταβίβασης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2014 θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

1. Οι ενδιαφερόμενοι ακολουθούν τη διαδικασία εγγραφής για τη λήψη κωδικού για τη διαδικτυακή καταχώριση της Αίτησης Μεταβίβασης Δ.Ε.Ε 2014 η οποία  είναι ενεργή, προκειμένου να καταχωρίζουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις μεταβίβασης Δ.Ε.Ε. Επισημαίνεται ότι για τους χρήστες που είχαν λάβει κωδικό τα έτη 2012, 2013 δεν απαιτείται η εγγραφή τους για λήψη νέου κωδικού, ισχύει ο παλιός κωδικός. Η διαδικτυακή εφαρμογή βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://entitlements.opekepe.gr/

Αίτηση εγγραφής για δημιουργία νέου λογαριασμού μπορούν να υποβάλλουν μόνο οι μεταβιβαστές της αίτησης μεταβίβασης και σε περίπτωση κληρονομιάς οι κληρονόμοι, προκειμένου να καταχωρήσουν ηλεκτρονικά την αίτηση μεταβίβασης.

2. α. Η καταληκτική ημερομηνία  τόσο της ηλεκτρονικής καταχώρισης των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης στη διαδικτυακή εφαρμογή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όσο και της αποστολής τους με συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και οι οποίες θα αποστέλλονται ανάλογα με την κατηγορία μεταβίβασης στην αντίστοιχη ταχυδρομική δ/νση είναι η 15η  Μαΐου του 2014, έπειτα από την παράταση που δίνεται μόνο για το έτος ενίσχυσης 2014. Οι αιτήσεις που θα παραλαμβάνονται χωρίς να έχει προηγηθεί καταχώριση στην ανωτέρω εφαρμογή απορρίπτονται.                                                                            

β. Η έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής για την ηλεκτρονική καταχώριση  της Αίτησης Μεταβίβασης Δ.Ε.Ε θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση. Με την έναρξη λειτουργίας οι αιτήσεις μεταβίβασης Δ.Ε.Ε καταχωρίζονται υποχρεωτικά στη διαδικτυακή εφαρμογή πριν την αποστολή τους ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

- Καταχώριση

- Οριστικοποίηση

- Εκτύπωση

- Υπογραφή από του συμβαλλόμενους

- Θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής για κάθε συμβαλλόμενο χωριστά από αρμόδια αρχή.

Αποστολή του φακέλου της αίτησης μεταβίβασης Δ.Ε.Ε. με συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά με συστημένη επιστολή στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε εντός των ανωτέρω προθεσμιών.

 

Με τον Καν.(ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θέσπισης κανόνων για άμεσες ενισχύσεις βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, ο οποίος πρόκειται να εφαρμοστεί από 1η Ιανουαρίου 2015, θεσπίζονται νέα καθεστώτα άμεσης στήριξης προς τους γεωργούς και μεταρρυθμίζεται η Κοινή Αγροτική Πολιτική, όπως την γνωρίζαμε ως τώρα. Στα άρθρα 9, 24 και 34 ορίζονται τα κριτήρια του ενεργού γεωργού, οι προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και οι κανόνες που διέπουν τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων ενίσχυσης, μετά το πρώτο έτος εφαρμογής του νέου καθεστώτος βασικής ενίσχυσης.

 

Η αντικατάσταση του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης με το νέο καθεστώς  της βασικής ενίσχυσης από το 2015 συνεπάγεται τη λήξη ισχύος των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης στις 31.12.2014 και τη χορήγηση νέων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015.

 

Αναμένεται η ολοκλήρωση της κοινοτικής νομοθεσίας και η κοινοποίηση των αποφάσεων του κράτους μέλους σχετικά με τους κανόνες επιλεξιμότητας και πρόσβασης στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης σε περίπτωση υφιστάμενης κληρονομιάς, διαδοχής βάσει συμβατικής μίσθωσης, μεταβολής του νομικού καθεστώτος ή επωνυμίας, μεταβίβασης δικαιωμάτων ενίσχυσης, σε περίπτωση συγχώνευσης ή κατάτμησης της εκμετάλλευσης και σε περίπτωση συμβατικής ρήτρας σχετικά με το δικαίωμα λήψης των δικαιωμάτων ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης.

 

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προχωρήσει σε έκδοση εγκυκλίου σχετικά με τις αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων ενίσχυσης για το μεταβατικό έτος 2014, στην οποία θα ορίζονται περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικές με τυχόν αλλαγές σε περίπτωση πώλησης ή μίσθωσης εκμετάλλευσης  και δικαιωμάτων το 2014, εφόσον αυτή επηρεάζει την κατανομή των δικαιωμάτων στο νέο καθεστώς της βασικής ενίσχυσης.

 

Οι αιτήσεις μεταβιβάσεων ΔΕΕ 2014 πραγματοποιούνται πάντα με  ευθύνη των παραγωγών,  ειδικά όμως για το μεταβατικό έτος 2014 θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα παρακάτω:

 

1) Τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης, που οι παραγωγοί έχουν στην κατοχή τους το 2014 λήγουν την 31.12.2014 και το 2015 θα κατανεμηθούν νέα δικαιώματα ενίσχυσης σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις κατανομής και βάσει της δήλωσης του αριθμού των επιλέξιμων εκταρίων

2) Η μεταβίβαση δικαιωμάτων ενίσχυσης λόγω πώλησης ή μίσθωσης εκμετάλλευσης ή μέρους αυτής το 2014 επηρεάζει την χορήγηση των νέων δικαιωμάτων ενίσχυσης το 2015 όσον αφορά στο πρόσωπο στο οποίο θα χορηγηθούν τα νέα δικαιώματα καθώς και στον υπολογισμό της αρχικής μοναδιαίας αξίας.

Έτσι σε περίπτωση μίσθωσης ή πώλησης της εκμετάλλευσης ή μέρους αυτής, τα νέα δικαιώματα χορηγούνται στους μισθωτές ή αγοραστές, που πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας και που θα δηλώσουν επιλέξιμα εκτάρια εκτός εάν υπάρξει από κοινού απόφαση, με τη μορφή ιδιωτικού συμφωνητικού τα δικαιώματα να κατανεμηθούν στον πωλητή ή εκμισθωτή,  Επισημαίνεται ότι όλες οι λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού υπόκεινται  σε διαβούλευση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

3. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

Λόγω της τροποποίησης του ΚΑΝ (ΕΚ) 73/2009 και της εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων για το έτος 2014 βάσει του Καν. (ΕΕ) 1310/2013, παρατείνεται για το έτος 2014 η προθεσμία υποβολής των  αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης έως την 15η Μαΐου 2014.


Βρείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση με τη Μεταβίβαση δικαιωμάτων για το 2014.doc

ΠΟΓΕΔΥ: «Ο Χατζηδάκης τρίβεται στην γκλίτσα του τσοπάνη»Την έντονη αντίδραση των γεωτεχνικών του δημοσίου συναντά η στάση του υπουργού Ανάπτυξης να προωθήσει μέτρα- που όπως υποστηρίζουν - πλήττουν τον πρωτογενή τομέα με τελευταίο αυτό της επιμήκυνσης της διάρκειας ζωής του φρέσκου γάλακτος.

alt

Σε μία άκρως σκωπτική ανακοίνωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, τονίζει ότι η στάση αυτή του κ. Χατζηδάκη υπαγορεύεται «από την αγωνία του να γίνει αρεστός στους δανειστές και να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά τους, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις στην πρωτογενή παραγωγή».

Μάλιστα, η ΠΟΓΕΔΥ, παίρνει αφορμή και από τη φωτογραφία της επίσκεψης του υπουργού σε τυροκομείο της περιφέρειας της Ηπείρου, στην οποία απεικονίζεται να περιεργάζεται μια γκλίτσα που του χάρισαν σχολιάζοντας ως εξής: «η γίδα όταν θέλει ξύλο τρίβεται στη γκλίτσα του τσοπάνου» .

Καταλήγοντας στη σκληρή της ανακοίνωση η ΠΟΓΕΔΥ ζητά να μάθει αν τα πρόστιμα που έχει προβλέψει το υπουργείο Ανάπτυξης, ως ασφαλιστική δικλείδα για τους παραβάτες της αγοράς τροφίμων και έχει βάλει η υπαγόμενη σε αυτόν Επιτροπή Ανταγωνισμού σε τι ποσοστό αυτά έχουν εισπραχθεί ...

 

Ολόκληρη η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

 «Με την ευκαιρία της φωτογραφίας από την επίσκεψή του υπουργού Ανάπτυξης σε τυροκομείο στην κατά «σύμπτωση» περιφέρεια του  συνοδοιπόρου του κ. Καχριμάνη, που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας και στην οποία φαίνεται ο «δραστήριος» Υπουργός να περιεργάζεται με προσοχή μία γκλίτσα, ως γεωτεχνικοί θέλουμε να του θυμίσουμε τη σοφή παροιμία του λαού μας «η γίδα όταν θέλει ξύλο τρίβεται στη γκλίτσα του τσοπάνου» .

Βέβαια  επειδή επίσης ισχύει   «μία φωτογραφία ίσον χίλιες λέξεις» φαίνεται  αυτό που έχει στο μυαλό του ο κ. Χατζηδάκης είναι η υλοποίηση μιας πολιτικής που ως αποτέλεσμα θα έχει να  μείνουν οι κτηνοτρόφοι  μόνο  με τις γκλίτσες και χωρίς ζώα.

Ο συγκεκριμένος υπουργός, εκμεταλλευόμενος με τον πιο ανάλγητο τρόπο την αγωνία της κοινωνίας για πτώση των τιμών των καταναλωτικών αγαθών,  και ειρωνευόμενος πρόσφατα, όσους αντιδρούν στα προωθούμενα από αυτόν μέτρα στα πλαίσια υλοποίησης της δήθεν μελέτης του ΟΟΣΑ, πρότεινε να δημιουργηθεί κίνημα υπέρ της ακρίβειας. Θέλουμε να του υπενθυμίσουμε ότι αυτός και η καταστροφική αντιαναπτυξιακή πολιτική του σε συνεργασία με την ασυδοσία και αισχροκέρδεια των μεγάλων επιχειρήσεων έχει ήδη δημιουργήσει  κίνημα υπέρ της ακρίβειας στο οποίο αυτός  δικαιωματικά έχει τη θέση του προέδρου.

Επειδή όμως έχουμε θέσει στον λαλίστατο Υπουργό Ανάπτυξης και κατά το παρελθόν ερωτήματα σχετικά με την  αισχροκέρδεια  στο γάλα και  ακόμη δεν έχουμε  λάβει απαντήσεις, θα  του υποβάλουμε μερικά ακόμη ερωτήματα έτσι ώστε να μας απαντήσει συνολικά. Εκτός και εάν προτιμά να λάβουμε τις απαντήσεις  στα ερωτήματα αυτά όταν ολοκληρωθεί η έρευνα του εισαγγελέα που διερευνά την υπόθεση οπότε οι  απαντήσεις θα είναι  και αξιόπιστες.

Συγκεκριμένα εκτός από το βασικό ερώτημα που έχουμε υποβάλλει, σχετικά με το ποιες είναι οι αιτίες που ενώ η τιμή του γάλακτος  στη χώρα μας ως πρώτη ύλη είναι παραπλήσιο με τις άλλες χώρες, η τιμή του τελικού προϊόντος είναι 34% υψηλότερη, θέλουμε  να ρωτήσουμε τον Υπουργό της ακρίβειας και τα εξής:

Η αύξηση των διοδίων που ανακοινώθηκε πρόσφατα θα συντελέσει στη μείωση των τιμών του γάλακτος; Το διπλάσιο ΦΠΑ που έχει επιβληθεί στο γάλα σε σχέση  με τις άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες είναι κίνητρο για την πτώση των τιμών;  Η τιμή της ενέργειας  αλλά και το κόστος των καυσίμων των μεταφορικών μέσων που είναι πολύ μεγαλύτερο στη Χώρα μας, πως επηρεάζει την τιμή του γάλακτος ως τελικό προϊόν; Σε ποιες αιτίες οφείλεται η  αύξηση που παρατηρήθηκε τελευταία στη τιμή του φρέσκου γάλακτος  στα Σουπερμάρκετ αφού η τιμή της πρώτης ύλης δεν μεταβλήθηκε; Κατά σύμπτωση η αύξηση είναι όση και  το προσδοκόμενο όφελος από τη μείωση των  επιστροφών  εάν καταργηθεί ο όρος «φρέσκο γάλα». Μήπως λοιπόν αυτή είναι η μείωση που θα επιτευχθεί   προς «όφελος του καταναλωτή;.

Βέβαια τα παραπάνω δεν είναι τυχαία ή μεμονωμένα περιστατικά, δείγματα της «ιδιοφυίας» του Υπουργού Ανάπτυξης. Άλλο  σημαντικό δείγμα αποτελεί το νομοσχέδιο για τις αδειοδοτήσεις που έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα  και σύμφωνα με το οποίο η άδειες θα χορηγούνται  σχεδόν αυθημερόν  με μια απλή δήλωση του ενδιαφερόμενου και μετάθεση των ελέγχων στο στάδιο της λειτουργίας.  Προκύπτει όμως το ερώτημα, ποιος θα κάνει  αυτούς τους ελέγχους, έστω και δειγματοληπτικούς, όταν όλες οι ελεγκτικές υπηρεσίες έχουν αποστελεχωθεί και απαξιωθεί εξαιτίας των μνημονιακών πολιτικών που εφαρμόζονται και  έχουν ως  αποτέλεσμα την παύση διορισμών αλλά και  την απόλυση προσωπικού;

Μήπως σε συνέχεια της αποστελέχωσης και απαξίωσης των ελεγκτικών μηχανισμών επακολουθήσει η από καιρό σχεδιαζόμενη ιδιωτικοποίηση τους; Εξάλλου  πρόσφατα είδαμε ένα δείγμα αυτής της πολιτικής με τη θεσμοθέτηση του κτηνίατρου εκτροφής. Αλήθεια γιατί δεν εφαρμόσθηκε και στις κτηνοτροφικές επιχειρήσεις η λογική της αυτοσυμμόρφωσης αλλά επιβλήθηκε με νόμο ο «κτηνίατρος εκτροφής» αυξάνοντας υπέρογκα το λειτουργικό κόστος ειδικά στις μικρές εκμεταλλεύσεις;

Ως Έλληνες Γεωτεχνικοί, όπως και  ολόκληρη η κοινωνία, κατανοούμε την ανάγκη περιορισμού της γραφειοκρατίας, όμως αυτός ο περιορισμός δε μπορεί να γίνει σε βάρος άλλων αξιών και αναγκών. Γνωρίζει ο συγκεκριμένος Υπουργός ότι πολλές επιχειρήσεις, όπως οι επιχειρήσεις τροφίμων σχετίζονται με τη Δημόσια Υγεία, την οποία κανείς δε μπορεί να θέτει υπό αμφισβήτηση; Εάν κάποιος δε τηρεί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να εξοικονομήσει χρήματα και αυξήσει τα κέρδη του δεν θα διαταράσσει τον  ανταγωνισμό μέχρι να  εντοπισθεί από τους δειγματοληπτικούς ελέγχους; Η πρότασή του για την άμεση χορήγηση άδειας λειτουργίας και τον  δειγματοληπτικό έλεγχο εκ των υστέρων  δεν έρχεται σε αντίθεση με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς που ο ίδιος ως Ευρωβουλευτής ψήφιζε; Έχει αναλογισθεί ότι αυτή η πολιτική μπορεί να οδηγήσει σε επιβολή προστίμων από την ΕΕ ή δεν τον αφορά;

Και επειδή ισχυρίζεται ότι έχει προβλέψει, ως ασφαλιστική δικλείδα, υψηλά πρόστιμα για τους παραβάτες, μπορεί να μας πει  τι πρόστιμα έχει βάλει η υπαγόμενη σε αυτόν Επιτροπή Ανταγωνισμού και σε τι ποσοστό αυτά έχουν εισπραχθεί;

Είναι κατανοητή η αγωνία του κ. Χατζηδάκη να γίνει αρεστός στους δανειστές μας και να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά τους, αδιαφορώντας  για τις επιπτώσεις στην πρωτογενή παραγωγή. Θέλουμε όμως να του κάνουμε γνωστό ότι  σε αυτή του την προσπάθεια θα βρει απέναντί του όχι μόνο τους Έλληνες αγρότες αλλά και το σύνολο του γεωτεχνικού κόσμου. 


Απόφαση για την παραγωγή και διάθεση γάλακτος γαϊδούρας


Αλεξανδρής Πέτρος

Τις προϋποθέσεις και τους όρους που πρέπει να ακολουθούνται κατά την παραγωγή, επεξεργασία και διάθεση γάλακτος ιπποειδών, μεταξύ αυτών και του γάλακτος γαϊδούρας, το οποίο κατευθύνεται για ανθρώπινη κατανάλωση ορίζει σχετική απόφαση που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

alt

Πρόκειται για μια απόφαση την οποία είχε ήδη προαναγγείλει ο κ. Χαρακόπουλος, ανακοινώνοντας ότι εξετάζεται η κατάρτιση του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου που θα επιτρέπει τη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης του γάλακτος όνου.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση ισχύουν τα εξής:  

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα καθορίζεται το πλαίσιο το οποίο διέπει την παραγωγή, την επεξεργασία και τη διάθεση γάλακτος ιπποειδών το οποίο προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση καθώς και των προϊόντων αυτού.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Κανόνες για την παραγωγή γάλακτος ιπποειδών προς ανθρώπινη κατανάλωση

Άρθρο 3

Απαιτήσεις για την πρωτογενή παραγωγή

1. Για την εφαρμογή της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης όλες οι εκμεταλλεύσεις ιπποειδών παραγωγής γάλακτος της επικράτειας, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εκτρεφόμενων ζώων τους, εγγράφονται, μετά από αίτηση του υπεύθυνου της εκμετάλλευσης, σε μητρώα που τηρούν οι οικείες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Τμήματα Κτηνιατρικής, των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Λεπτομέρειες εφαρμογής της εγγραφής των ζώων των εκμεταλλεύσεων ιπποειδών παραγωγής γάλακτος καθορίζονται με εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ.

2. Το γάλα πρέπει να προέρχεται από εκμεταλλεύσεις ιπποειδών παραγωγής γάλακτος που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για την υγεία και την ευζωία των ζώων, καθώς και για την υγιεινή των τροφίμων.

3. Σε ότι αφορά τα κριτήρια του νωπού γάλακτος ισχύουν τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ, Τμήμα ΙΧ, Κεφάλαιο Ι, Παράγραφος ΙΙΙ 3 α ιι) του Κανονισμού (ΕΚ) 853/2004.

4. Οι εκμεταλλεύσεις ιπποειδών παραγωγής γάλακτος εντάσσονται στο ετήσιο πρόγραμμα τακτικών επίσημων ελέγχων του άρθρου 12 του Π.Δ. 79/2007 (A΄ 95).

Άρθρο 4

Απαιτήσεις για την επεξεργασία

1. Το γάλα υφίσταται θερμική επεξεργασία με αποτέλεσμα ισοδύναμο τουλάχιστο με αυτό της παστερίωσης (αρνητική δοκιμή της αλκαλικής φωσφατάσης).

2. Η επεξεργασία του γάλακτος πρέπει να πραγματοποιείται σε εγκεκριμένη εγκατάσταση παραγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Η επεξεργασία μπορεί να περιλαμβάνει την παραγωγή παστεριωμένου γάλακτος, γάλακτος υψηλής παστερίωσης, συμπυκνωμένου γάλακτος, γάλακτος σε μορφή σκόνης, άλλων ειδών γάλακτος καθώς και διαφόρων γαλακτοκομικών προϊόντων (οξινισμένων προϊόντων γάλακτος, τυροκομικών κ.λπ.).

3. Είναι δυνατή η κατάψυξη του γάλακτος ιπποειδών εφόσον αυτό έχει υποστεί την απαραίτητη θερμική επεξεργασία.

4. Δίνεται η δυνατότητα παραγωγής γάλακτος ιπποειδών για ανθρώπινη κατανάλωση ή γαλακτοκομικών προϊόντων από αυτό, στην εκμετάλλευση ιπποειδών εφόσον η δραστηριότητα αυτή υπάγεται και συμμορφώνεται με τους «Εθνικούς Κανόνες - παρεκκλίσεις στον τομέα των τροφίμων ζωικής προέλευσης σε εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 852/2004 και (ΕΚ) 853/2004».

5. Το γάλα ιπποειδών προς ανθρώπινη κατανάλωση και τα προϊόντα αυτού θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα κριτήρια του Κανονισμού (ΕΚ) 2073/2005.

Άρθρο 5

Απαιτήσεις για τη διάθεση

1. Η επισήμανση του γάλακτος ιπποειδών για ανθρώπινη κατανάλωση και των γαλακτοκομικών προϊόντων αυτού καθώς και η χρήση του για την παρασκευή άλλων προϊόντων υπόκειται στην ισχύουσα γενική και ειδική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία όπως αυτή κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει.

2. Στη συσκευασία του γάλακτος ιπποειδών προς ανθρώπινη κατανάλωση αναγράφονται οι ενδείξεις «Γάλα όνου» ή «Γάλα γαϊδούρας» ή «Γαϊδουρίσιο γάλα» ή «Γάλα φορβάδας» ανάλογα με το είδος του εκτρεφόμενου ιπποειδούς. Στην περίπτωση του κατεψυγμένου γάλακτος υπάρχει επιπλέον η ένδειξη «κατεψυγμένο».

3. Στη συσκευασία του γάλακτος ιπποειδών προς ανθρώπινη κατανάλωση και των προϊόντων αυτού επιτίθεται το σήμα αναγνώρισης της εγκεκριμένης εγκατάστασης παραγωγής γάλακτος - γαλακτοκομικών προϊόντων εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από «Εθνικούς Κανόνες - παρεκκλίσεις στον τομέα των τροφίμων ζωικής προέλευσης σε εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 852/2004 και (ΕΚ) 853/2004».

4. Το γάλα μέχρι τη διάθεσή του στον τελικό καταναλωτή συντηρείται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην διαταράσσεται η αλυσίδα ψύξης με βάση τις θερμοκρασίες συντήρησης που ορίζει ο παρασκευαστής.

5. Ο προσδιορισμός της διάρκειας ζωής του είναι ευθύνη του παρασκευαστή.

6. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται οι όροι «φρέσκο» ή/και «παστεριωμένο» ισχύουν οι προβλέψεις του Π.Δ. 113/1999 (ΦΕΚ 115 A΄).

Βρείτε εδώ ολόκληρη τη σχετική Απόφαση για την αξιοποίηση του γάλακτος των ιπποειδών.pdf


«Παράθυρο» Θεοχάρη για φόρο 6% σε αγρότες με έσοδα κάτω των 15.000 ευρώ

Την πρόθεσή του να εξετάσει τη δυνατότητα επιβολής χαμηλότερου συντελεστή φορολόγησης 5-6% για τους αγρότες ή ετεροεπαγγελματίες που έχουν ετήσια έσοδα κάτω των 15.000 ευρώ μετέφερε σε 19 βουλευτές της ΝΔ που συναντήθηκαν μαζί του την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης.

alt

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι στα έξοδα των αγροτών θα συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των λειτουργικών δαπανών καθώς επίσης και οι τόκοι των δανείων, τα έξοδα ασφάλισης, τα έξοδα άρδευσης και οι αποσβέσεις του μηχανολογικού εξοπλισμού.

Ενημέρωσε επίσης ότι δεν πρόκειται να υπάρξει πλαφόν εξόδων στα αγροεφόδια ενώ, σχετικά με τον συμψηφισμό του ΦΠΑ και την απόδοσή του στον αγρότη όταν θα είναι πιστωτικός, ο κ. Θεοχάρης, παρά το γεγονός ότι σήμερα οι εφορίες δεν αποδίδουν τα χρήματα αυτά, τόνισε ότι στους αγρότες θα επιστρέφονται άμεσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πιθανό να δοθεί στη δημοσιότητα εντός της ημέρας η διευκρινιστική εγκύκλιος για το φορολογικό καθεστώς των αγροτών, ενώ οι τελευταίες βελτιώσεις αναμένεται να ενσωματωθούν σε νέο φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο θα έρθει την ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή (μεταξύ άλλων θα προβλέπει και μειώσεις φορολογικών προστίμων).

Πιο αναλυτικά, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση των βουλευτών της ΝΔ που είχαν συνάντηση με τον κ. Θεοχάρη, οι απαντήσεις του Γ.Γ. σε ό,τι αφορά στα 16 αιτήματα-προτάσεις που κατατέθηκαν έχουν ως εξής:

 

1 )   Σχετικά με τα ημερομίσθια των αγροτών και των μελών της οικογένειας τους, τόνισε ότι θα υπολογιστεί ποσό για την σύζυγο και τα ενήλικα τέκνα που ασχολούνται στις αγροτικές, κτηνοτροφικές, αλιευτικές και πτηνοτροφικές δραστηριότητες.

2)      Σχετικά με την κατάργηση του Τέλος Επιτηδεύματος ανέφερε ότι την απόφαση δεν μπορεί να την πάρει αυτός ο ίδιος και πρέπει να ρυθμιστεί νομοθετικά.

3)      Οι τόκοι δανείων θα υπολογίζονται στα έξοδα των αγροτών, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων και αλιέων.

4)      Οι αποσβέσεις για αγορά πάγιου μηχανολογικού εξοπλισμού θα συμπεριλαμβάνονται στα έξοδα εκτός από την αγορά γης.

5)      Τα έξοδα άδρευσης θα υπολογίζονται ως έξοδα της αγροτικής καλλιέργειας.

6)       Τα έξοδα ασφάλισης της γεωργικής παραγωγής ή του ζωικού κεφαλαίου θα υπολογίζονται στα έξοδα του αγρότη.

7)      Θα εκπίπτουν οι δαπάνες για ασφάλιση του αγρότη και των μελών της οικογενείας του στον ΟΓΑ.

8)      Δεν θα υπάρχει πλαφόν εξόδων σε πετρέλαια, φυτοφάρμακα, λιπάσματα και άλλα αγροεφόδια.

9)      Σχετικά με το αίτημα να οριστεί χαμηλός συντελεστής 13% στην αγορά μηχανημάτων και λοιπών αγροεφοδίων ο κ. Θεοχάρης τόνισε ότι είναι θέμα πολιτικής απόφασης.

10)  Υπογράμμισε ότι θα υπολογίζονται στα έξοδα το σύνολο των λειτουργικών δαπανών όπως το αιτούνται οι Βουλευτές.

11)  Σχετικά με την πρόταση νη μην φορολογούνται οι κοινοτικές ενισχύσεις ο κ. Θεοχάρης τόνισε ότι αυτό μπορεί να γίνει μέχρι ενός ύψους 50.000 ευρώ αλλά γενικότερα είναι θέμα πολιτικής βούλησης.

12)  Για την 13η πρόταση σχετικά με τον συμψηφισμό του ΦΠΑ και την απόδοσή του στον αγρότη όταν θα είναι πιστωτικός, ο κ. Θεοχάρης, παρά το γεγονός ότι σήμερα οι εφορίες δεν αποδίδουν τα χρήματα αυτά, τόνισε ότι στους αγρότες θα επιστρέφονται άμεσα.

13)  Σχετικά με την επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου ο Γενικός Γραμματέας τόνισε ότι πρόταση πρέπει να υποβάλλει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

14)  Η 16η πρόταση που αφορά τους αγρότες ή ετεροεπαγγελματίες με τζίρο κάτω από 15.000 ευρώ, τόνισε ότι  θα πρέπει να εξεταστεί.

15)  Σχετικά με τις προτάσεις 12 και 15 ο κ. Θεοχάρης ανέφερε ότι εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

 

Στη συνάντηση με τον κ. Θεοχάρη έδωσαν το παρών οι βουλευτές κ.κ.Τζαμτζής Ιορδάνης, Βλαχογιάννης Ηλίας, Σκόνδρα Ασημίνα, Μαρίνος Ανδρέας, Δερμεντζόπουλος Αλέξανδρος, Πασχαλίδης Ιωάννης, Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Ταμήλος Μιχάλης, Αντωνιου Μαρία, Καρανάσιος Ευθύμιος, Αραμπατζή Φωτεινή, Τσαβδαρίδης Λάζαρος, Μπατσαρά Γεωργία, Σαμπαζιώτης Δημήτριος, Αναστασιάδης Σάββας, Κουτσογιαννακόπουλος Κωνσταντίνος, Παναγιωτόπουλος Νίκος, Κοντογιάννης Γεώργιος, Κλειτσιώτης Κωνσταντίνος, σχετικά με τις προτάσεις που κατέθεσαν σε μορφή ερώτησης για τη φορολόγηση των αγροτών, την οποία  υπέγραψαν 33 Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

 

Την συνάντηση την οποία είχε   προγραμματίσει ο Βουλευτής κ. Τζαμτζής πραγματοποιήθηκε  στις 5 μμ. της Τρίτης  18-2-2014.

 

Οι προτάσεις των βουλευτών που είχαν κατατεθεί:

 

1)Τα ημερομίσθια  του αγρότη, κτηνοτρόφου, πτηνοτρόφου και        αλιέα, καθώς και των μελών της οικογενείας του που εργάζονται στις  παραπάνω  εργασίες, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ του αγρότη, διότι η προσωπική εργασία τους δεν αμείβεται.

 

2)      Πρέπει να καταργηθεί το τέλος επιτηδεύματος, διότι ο αγρότης δεν είναι  επιτηδευματίας , αλλά παραγωγός.

 

3)      Οι τόκοι δανείων του αγρότη, κτηνοτρόφου, πτηνοτρόφου και αλιέα,  που έχει συνάψει και ακόμη δεν έχουν εξοφληθεί, πρέπει να υπολογίζονται στα έξοδα.

 

4)      Πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στα έξοδα, αποσβέσεις από  την αγορά γης και αγορά πάγιου μηχανολογικού εξοπλισμού.

 

5)       Στα έξοδα πρέπει να υπολογίζονται τα έξοδα άρδευσης.

 

6)      Τα έξοδα ασφάλιση της γεωργικής παραγωγής ή του  ζωικού κεφαλαίου στον ΕΛΓΑ,  πρέπει να συνυπολογίζονται στα έξοδα.

 

7)      Να εκπίπτουν οι δαπάνες για ασφάλιση του αγρότη και των μελών της οικογενείας του στον ΟΓΑ.

 

8)       Να μην υπάρχει πλαφόν εξόδων σε πετρέλαια, φυτοφάρμακα, λιπάσματα και

 άλλα αγροεφόδια.

 

9)  Να οριστεί χαμηλός συντελεστής 13% στην αγορά μηχανημάτων και λοιπών αγροεφοδίων.

 

10)    Να υπολογίζεται στα έξοδα το σύνολο των λειτουργικών δαπανών.

 

11)    Να μην συνυπολογίζονται οι ενισχύσεις  στο υπό φορολόγηση εισόδημα.

 

12)    Οι  ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, το ΙΚΑ ή άλλο ταμείο, οι οποίοι εργάζονται σε αγροτική εργασία, δεν πρέπει να έχουν κρατήσεις για ασφάλεια, διότι είναι ήδη ασφαλισμένοι και δεν πρέπει να πληρώνουν 2ηφορά.

 

13)   Όταν ο αγρότης είναι κατά τον συμψηφισμό του ΦΠΑ πιστωτικός, δηλαδή του οφείλει το κράτος, το ποσόν πρέπει να αποδίδεται στον αγρότη και όχι να μετακυλύετε σε επόμενη χρονιά.

 

14)  Πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα της επιστροφής του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου.

 

15)   Πρέπει να δοθεί λύση στο πρόβλημα μετάκλησης αλλοδαπών εργατών, και το εξάμηνο εργασίας να μπορεί να το δουλέψει όλο τον χρόνο, τμηματικά.

 

16)  Οι αγρότες ή οι ετεροεπαγγελματίες  με τζίρο κάτω από 15000 ευρώ,  πρέπει να φορολογούνται με χαμηλότερο συντελεστή 5%-6%, ή με την κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων, διότι μέχρι 15000 τζίρο δεν εκπίπτουν οι δαπάνες που πραγματοποιούν οι αγρότες ή  οι ετεροεπαγγελματίες αυτοί.


Σαουδάραβες στην Καβάλα για εξαγωγή αμνοεριφίων


alt
Σαουδάραβες στην Καβάλα για εξαγωγή αμνοεριφίων 18 Φεβρουαρίου 2014 Χθες το πρωί αντιπροσωπεία από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Ριάντ επισκέφθηκαν τον Αντιπεριφερειάρχη κ Αρχέλαο Γρανά . Μετά από μια επαφή που είχε ο πρέσβης του Ριάντ με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης της Σαουδικής Αραβίας, ήρθε στην Καβάλα μια επιτροπή για να αποφασίσουν να συνεργαστούν μαζί μας για την μεταφορά ζώντων ζώων, αιγοπρόβατα και βοοειδή. Τελικός δρόμος της Ευρώπης  για θαλάσσιες εξαγωγές ζώων το λιμάνι της Καβάλας Το λιμάνι της Καβάλας είναι το λιμάνι, που έχει αδειοδότηση και  μπορεί να εξάγει ζωντα ζώα. Η άδεια υπάρχει και από την Ευρωπαική Ένωση ώστε να αποτελεί το τελικό λιμάνι της Ευρώπης από όπου θα μπορούν να διακινούνται τα ζώα. Η αντιπροσωπεία ήρθε για να κάνει επαφές και συναντήσεις. Αρχικά πήγαν στα Ιωάννινα, στην Θεσσαλονίκη και τώρα στην Καβάλα, όπου επισκέφθηκαν το εργαστήριο του Χημείου για να δούνε τι εξετάσεις χρειάζονται τα ζώα και στην συνέχεια θα πάνε στο λιμάνι και την ΚΡΕΚΑ. Όπου εκεί διαχειμάζουν τα ζώα και στην συνέχεια φορτώνονται στα πλοία και φεύγουν. Το ενδιαφέρον τους στρέφεται σε μεγάλο αριθμό, αφού η προηγούμενη εξαγωγή έφτασε και ξεπέρασε τα 1000 βοοειδή και μάλιστα στις 20 Φεβρουαρίου φορτώνουμε και φεύγει και άλλο πλοίο. Όπως είπε ο κ. Γρανάς, η κίνηση που έχουμε είναι πολύ καλή. Μας δίνεται η δυνατότητα να εξάγουμε από την περιοχή  μας ζώντα ζώα άλλα και να δουλεύει και το λιμάνι και η ΚΡΕΚΑ. Κατορθώσαμε να επιτύχουμε αρκετά πράγματα. Πρόσκληση των Σαουδαράβων στην «Kavala Expo» Παράλληλα έγινε ενημέρωση από τον κ Δέμπα για να μάθουν τα προιόντα που διαθέτει ο Νομός μας και μπορούν να εξαχθούν. Μάλιστα έγινε συνεννόηση για να κρατηθεί μια αλληλογραφία με το Υπουργείο και τον Ελληνοαραβικό Σύνδεσμο που υπάρχει στην Αθήνα. Ο κ, Δέμπας μάλιστα πρότεινε κατά την διάρκεια της έκθεσης «Kavala Expo 2014» να έρθουν ενδιαφερόμενοι από το Υπουργείο του Ριάντ να επισκεφθούν την έκθεση και να έχουν συναντήσει με επιχειρηματίες της περιοχής μας. 
Πηγή: Εφημερίδα ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

Πηγή: KavalaPress.gr

Οι καθυστερήσεις καταβολής των De minimis στους κτηνοτρόφους


Οι καθυστερήσεις καταβολής των κοινοτικών ενισχύσεων στους κτηνοτρόφους του νομού Πρέβεζας στην βουλή από τον Κ. Μπάρκα

Παρά το γεγονός ότι οι ενισχύσεις αυτές ήταν και για το 2012 και για το 2013 αλλά προβλέπονταν και για το 2014 οι παραγωγοί έλαβαν μόνο το κομμάτι της ενίσχυσης που αφορούσε το οικονομικό έτος 2012

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας κατέθεσε στις 18 Φεβρουαρίου 2014 Ερώτηση προς τον κ Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Καθυστερήσεις στην καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων στους κτηνοτρόφους του νομού Πρέβεζας για το 2013»

Το 2012 ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων είχε ανακοινώσει την ενίσχυση των κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων, βοοτρόφων, και αιγοπροβατοτρόφων της χώρας με 25 εκατομμύρια το χρόνο για τρία χρόνια.

Οι ενισχύσεις αυτές που ήταν τύπου deminimis (ήσσονος μεγεθών) και θα καταβάλλονταν λόγω της αδυναμίας των παραγωγών να αγοράσουν ζωοτροφές καθώς το έτος 2012 σημειώθηκαν πολύ μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των ζωοτροφών.

Παρά το γεγονός ότι οι ενισχύσεις αυτές ήταν και για το 2012 και για το 2013 αλλά προβλέπονταν και για το 2014 οι παραγωγοί έλαβαν μόνο το κομμάτι της ενίσχυσης που αφορούσε το οικονομικό έτος 2012 ενώ για το έτος 2013 δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ παρά τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων φορέων ότι θα λάβουν σύντομα τα χρήματα αυτά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και το 2013 οι τιμές των ζωοτροφών είχαν διατηρηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, αντίστοιχα με αυτά του 2012.

Επίσης, όπως καταγγέλλουν οι 150 ζωοτρόφοι του νομού Πρέβεζας τα χρήματα της ενίσχυσης για το 2013 το Υπουργείο τα έχει παραλάβει αλλά δεν προβαίνει στο μοίρασμα των χρημάτων αυτών σε αυτούς που η δουλεία τους και η επιβίωση τους σχετίζεται ακριβώς από αυτά τα κονδύλια.

Ο κ Υπουργός ερωτάται μεταξύ άλλων για ποιο λόγο έχει καθυστερήσει η καταβολή των ενισχύσεων στους κτηνοτρόφους, πτηνοτρόφους, βοοτρόφους και αιγοπροβατοτρόφους της χώρας για το 2013; Και σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί προκειμένου οι ενισχύσεις αυτές να καταβληθούν χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις;


Αναμένονται ανακοινώσεις για αλλαγές στην φορολόγηση των αγροτών

Αναμένονται ανακοινώσεις για αλλαγές στην φορολόγηση των αγροτών
Διευκρινιστικές ανακοινώσεις για αλλαγές, προς το δικαιότερο, της φορολόγησης των αγροτών αναμένονται εντός της ημέρας, όπως ανέφερε ο Βουλευτής Ν. Τρικάλων της Ν.Δ. κ. Ηλίας Βλαχογιάννης, χθες στην βουλή κατά την διάρκεια της συζήτησης για τον Ενιαίο Φορέα Εξωστρέφεια.

Σύμφωνα με τον κ. Βλαχογιάννη, που είναι ένας από τους τριάντα τέσσερις Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που κατέθεσαν ερώτηση με 16 προτάσεις για τη φορολόγηση των αγροτών προς τους υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και με την Κυβέρνηση και αναμένονται πολλές βελτιώσεις.

 

Εντωμεταξύ νομοσχέδιο-σκούπα του υπουργείου Οικονομικών πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα.
 

Στέφανος Παπαπολυμέρου

papapolimerou@paseges.gr


Λιγότεροι κατά 6,2% οι αγελαδοτρόφοι το 2012-2013


Agronews

Στοιχεία του ΕΛΓΟ Δήμητρα δείχνουν μείωση στον αριθμό Ελλήνων αγελαδοτρόφων και στην παραγωγή.

alt
Στην έξοδο των ελλήνων κτηνοτρόφων από το επάγγελμα φαίνεται ότι οδηγεί το υψηλό κόστος παραγωγής σε συνδιασμό με τα γενικότερα προβλήματα του κλάδου καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ την προηγούμενη γαλακτομική περίοδο 2012 - 2013 ασχολούνταν με την αγελαδοτροφία 3.686 παραγωγοί, έναντι 3.930 το 2011 - 2012 (μείωση 6,2%).

Αντίστοιχα, το 2012- 2013 η παραγωγή αγελαδινού γάλακτος ήταν 627 χιλιάδες τόνοι, ενώ την αντίστοιχη προηγούμενη ήταν 642.590 χιλιάδες τόνοι. Η μείωση εδώ σε ποσοστό επί τοις εκατό αγγίζει το 2,33%.

 

Βρείτε εδώ τον σχετικό πίνακα: Εξέλιξη αριθμού αγελαδοτρόφων και παραγωγής αγελαδινού γάλακτος.pdf


Ο ΑΚΟΎΡΑΣΤΟΣ ΒΟΣΚΌΣ


Ο ακούραστος βοσκός


Γράφει ο 
Γεώργιος Νικολής 

Τον συνάντησα στο βουνό κάτω από την Παναγία Τσαμπίκα την ψηλή, εκεί που έχει την στάνη του και που βρίσκεται εκεί κάθε μέρα επί εξήντα χρόνια. Ανέβηκε στα βουνά όταν ήταν 14 ετών και μέχρι σήμερα στα εβδομήντα πέντε του είναι ακόμα εκεί ακούραστος να βόσκει τα κατσίκια του. 

Το βλέμμα του σπινθηρίζει από ζωντάνια και το πρόσωπό του μετά από τόσα χρόνια στα βουνά είναι φανερά ηλιοκαμένο. 

Είναι από τους πραγματικούς αγωνιστές της φύσεως, της ζωής και του πρωτογενούς τομέα. Είχε πολλά να μας πει, για την περιοχή το πως έχει αλλάξει με τον ερχομό του τουρισμού, πως είναι η σημερινή κατάσταση στα βοσκοτόπια και φυσικά τα παράπονά του. 

Ανιψιός του αείμνηστου βουλευτή Δωδεκανήσου του Γιώργου Λαμπριανού, έχει γνώσεις περί πολιτικής και φοβερή μνήμη. Γνωρίζει τα πάντα για την περιοχή Κολυμπίων εκεί που έχει την στάνη του όπως και την κάθε πέτρα και θάμνο και φυσικά όλα τα ονόματα και μονοπάτια της περιοχής. 

Είναι ο Χαράλαμπος Λαμπριανός από τον Αρχάγγελο της Ρόδου, ο βοσκός που παρά την ηλικία του στα εβδομήντα πέντε χρόνια, σφύζει από υγεία και ζωή και κάθε μέρα περπατάει τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιόμετρα, βοσκώντας τα κατσίκια του. 

ΌΑρχισε να μας διηγείται την ιστορία του ως βοσκός, αναπολώντας τα παλιά χρόνια και κοιτάζοντας προς το βουνό της Παναγίας Τσαμπίκας. 

«Ανέβηκα στα βουνά από την ηλικία των 14 ετών και τώρα που είμαι 75, ακόμα εδώ βρίσκομαι και εδώ θα είμαι όσο να με σηκώνουν τα πόδια μου. Το βουνό, τα ζώα μου και η φύση γενικά είναι η ζωή μου, χωρίς αυτά δεν μπορώ. 

Τα βοσκοτόπια εδώ γύρω μας στα Κολύμπια παλιά τα περισσότερα ήταν του δημοσίου και υπήρχαν και αρκετές εκτάσεις για βοσκή. 

Το Ελληνικό κράτος όμως μετά την απελευθέρωση της Δωδεκανήσου από τους Ιταλούς, το 1948 αντί να δώσει εκτάσεις για βοσκή στους κτηνοτρόφους της περιοχής όπως έγινε στις άλλες περιοχές της Ελλάδος, που το κράτος έδωσε κτηνοτροφικό κλήρο στους κτηνοτρόφους για να βόσκουν τα ζώα τους, κάτι τέτοιο δεν έγινε στα Δωδεκάνησα, αντιθέτως το κράτος έδωσε τις εκτάσεις σε ακτήμονες οι οποίοι με την σειρά τους χρόνια μετά τις πούλησαν σε ιδιώτες. 

Τώρα και με την εξέλιξη στον τουρισμό στην περιοχή Κολυμπιων έχουν μειωθεί σημαντικά οι εκτάσεις του βοσκοτόπου εδώ στην περιοχή μας και έχει μείνει μόνο το 10% από τις εκτάσεις που υπήρχαν πριν για βοσκή, με αποτέλεσμα να αναγκαζόμαστε να οδηγούμε τα ζώα μακρύτερα για να βοσκήσουν. 

Τα ζώα αυτά όπως είναι τα κατσίκια, είναι ελεύθερης βοσκής και δεν μπορείς να τα έχεις κλεισμένα σε μάντρα, πρέπει να βγουν έξω να βοσκήσουν, για αυτό και ονομάζονται ελεύθερης βοσκής και έχουν την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ζώα ελεύθερης βοσκής. 

Δυστυχώς εκτός από το πρόβλημα μείωσης των εκτάσεων ελεύθερης βοσκής, έχουμε και το πρόβλημα με τους δρόμους διότι πριν υπήρχαν ελάχιστοι δρόμοι στα χωράφια, τώρα γέμισε δρόμους παντού και τα ζώα είναι εγκλωβισμένα και σε συνδυασμό με την λίγη έκταση βοσκής που έχει απομείνει εδώ στην περιοχή δεν είναι αρκετά για να συντηρηθούν. 

Στο πρόβλημα αυτό συγκαταλέγεται και το θέμα νερού αφού πριν είχαμε αρκετό νερό που κατέβαινε με τα αυλάκια από τις Επτά Πηγές, τα τελευταία χρόνια όμως έχει σταματήσει και αυτό και αναγκαζόμαστε να κουβαλούμε νερό σε δοχεία για να ποτίζουμε τα ζώα μας. 

Οι ζωοτροφές είναι ακριβές και η τιμή του κρέατος πολύ χαμηλή σε σύγκριση με την Ιταλία και Γερμανία που το κιλό το φρέσκο κρέας εκεί πουλιέται από τον κτηνοτρόφο μέχρι και 15-20 ευρώ ενώ εμείς το πολύ να το πουλήσουμε 5-6 ευρώ για αυτό μας δίνουν και τις επιδοτήσεις, για να καλυφτεί το κενό αυτό, όμως οι επιδοτήσεις δεν φτάνουν και δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε οικονομικά ειδικά όταν υπάρχουν τα εισαγόμενα κρέατα και οι ζωοτροφές έχουν ακριβύνει. 

Ο πρωτογενής τομέας της κτηνοτροφίας όπως είμαστε εμείς με τα ζώα, για να ανταπεξέλθει στις σημερινές ανάγκες του με την μείωση των βοσκότοπων και την αύξηση της τιμής των ζωοτροφών, πρέπει να στηριχτεί περισσότερο από το κράτος, δυστυχώς η στήριξη που έχουμε είναι ελάχιστη και αγωνίζομαι καθημερινώς με νύχια και δόντια για να μπορέσω να συντηρήσω τα ζώα μου. 

Ένα μεγάλο μέρος των κτηνοτρόφων/βοσκών στο νησί μας δεν κατάφερε να τα βγάλει πέρα και αρκετοί εγκατέλειψαν τα κατσίκια τους στην φύση και είναι αυτά που ως επί το πλείστον γυρίζουν στα βουνά και κατεβαίνουν και στους δρόμους ανεξέλεγκτα. 

Τα δικά μου τα ζώα είναι υπό έλεγχο στο που θα πάνε να βοσκήσουν αφού είμαστε μαζί με τα ζώα μας από το πρωί μέχρι το βράδυ . Κουραζόμαστε αρκετά κάθε μέρα όμως η ζωή στο βουνό είναι και πλυντήριο εγκεφάλου, διότι εδώ ξεχνάς τα βάσανα της καθημερινότητας. 

Για μένα το βουνό είναι το πανεπιστήμιο της ζωής και το καθημερινό φαγητό μου εδώ κοντά στα κατσίκια μου είναι, λίγο ψωμί, μερικές ελιές και κρεμμύδι και δυο ποτηράκια ούζο και όλα μου τα χρόνια γιατρός δεν ξέρω τι θα πει, αφού ο γιατρός μου είναι το βουνό, τα κατσίκια μου και γενικά η φύση».
Στο Άβατο των μαύρων Ελλήνων της Θράκης


alt

«Τα παιδιά μας τώρα άλλαξαν, έγιναν παρδαλά. Ο γιος μου πήρε νύφη άσπρη. Χάνεται το μαύρο σιγά σιγά». «Τι ψάχνεις κουρτσούδι μ';» λέει ο βοσκός του χωριού.

Εχει αφρικανικά χαρακτηριστικά και θρακιώτικη προφορά. Συνδυασμός που ξενίζει όποιον τυχαία περάσει από το Αβατο, λίγα χιλιόμετρα έξω από την Ξάνθη.

Εκεί, μακριά από τα μάτια του κόσμου, συναντά κανείς τους μαύρους Ελληνες της Θράκης.

Οι πρόγονοί τους ήρθαν στην Ελλάδα την εποχή της Τουρκοκρατίας, ως σκλάβοι των μπέηδων, και παρέμειναν στη χώρα μας. Σκλάβοι της άγνοιας είναι σήμερα οι απόγονοι εκείνων των Αφρικανών.

Ελληνες, με εξωτική όψη και μουσουλμανικά ονόματα, οι οποίοι δεν ξέρουν πότε ήρθαν και από πού. Κάποιοι θεωρούν ότι οι πρόγονοί τους ήρθαν ως μισθοφόροι των Αγγλων στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι ρίζες ενός ολόκληρου χωριού είναι αμελητέα ποσότητα στα κιτάπια της παγκόσμιας ιστορίας.

Μοναδικό στοιχείο που ρίχνει φως στο μυστήριο της παρουσίας τους στο Αβατο είναι το χρώμα του δέρματός τους: «Μαύροι, σαν το κασκόλ σου. Ετσι ήμασταν εδώ παλιά. Σήμερα έχουμε μείνει λίγοι» μου είπαν όταν τους επισκέφθηκα στον πεδινό αγροτικό οικισμό τους.

«Δεν υπάρχει άλλος σαν εμένα, τόσο μαύρος βοσκός στην Ελλάδα» λέει ο Μεμέτογλου Μπαχρί

«Δεν υπάρχει άλλος σαν εμένα, τόσο μαύρος βοσκός στην Ελλάδα» λέει ο Μεμέτογλου ΜπαχρίΝωρίς το μεσημέρι, μιας παγερής ημέρας του Φεβρουαρίου, βρίσκομαι στην καλύβα -όχι του μπαρμπα-Θωμά, αλλά- του μπαρμπα-Μεμέτογλου. Στέκεται όρθιος στην αυλή, στρέφει τον καθρέφτη του στις λιγοστές ακτίνες του ήλιου και διορθώνει το σχήμα στο λεπτό γκρίζο μουστάκι του.

Πέντε-έξι άγριες χήνες περιφρουρούν την περιουσία του και επιτίθενται σαν κυνηγόσκυλα σε όποιον ξένο τολμά να εισέλθει απρόσκλητος στο σπίτι. Η παρουσία μου τις εξαγριώνει, κρώζουν σαν υστερικές και οι φωνές τους ξεσηκώνουν τα υπόλοιπα ζώα της αυλής. «Τι θέλεις κορίτσι μου;» ακούγεται από το βάθος η φωνή του ιδιοκτήτη.

«Καλωσήρθατε, μα πείτε μου και το λόγο. Γιατί ήρθατε σε εμένα; Είμαι παππούς» λέει με τη χαρακτηριστική θρακιώτικη προφορά.

«Αυτός είναι ο πιο μαύρος από όλους» μου είχαν πει στο καφενείο οι συντοπίτες του. Τον λένε Μεμέτογλου Χακίχ, είναι 85 ετών, γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Αβατο. «Εμείς εδώ γεννηθήκαμε, εδώ μεγαλώσαμε. Ελληνες είμαστε κορίτσι μου. Αυτή είναι η πατρίδα μας.

Πολλές φορές μας ρωτάνε ποιοι είστε εσείς. Οι παππούδες μας είχαν έρθει εδώ δούλοι των μπέηδων -κι από τότε μείναμε εδώ. Η καταγωγή μας είναι από την Αραβία» λέει υπερήφανος. Η επικρατέστερη θεωρία για την καταγωγή τους, όμως, είναι ότι προέρχονται από την Αφρική, πιθανόν από το Σουδάν.

«Οπου και να πάτε, δεν θα βρείτε μαύρο. Σε όλη τη Θράκη να πάτε, δεν θα βρείτε αλλού, παρά μόνο στο Αβατο. Παλιά υπήρχαν και στα γύρω χωριά. Τώρα μείναμε τέσσερις οικογένειες. Το χωριό ήταν "μπέικο", γι' αυτό εδώ είναι οι μαύροι. Ακουγα από τους παλιούς, από τον πατέρα μου που ζούσε αλλά συγχωρέθηκε, ότι το χωριό μας ήταν βάλτος. Γι' αυτό και λεγόταν Αβατο.

Ο μπαμπάς μου ήταν μαύρος. Κατάμαυρος!» λέει ο ιδιοκτήτης του καφενείου, Ραΐμ Ρασίμ, 55 ετών. Η όψη του προδίδει πως αναμείχθηκαν οι φυλές. Είναι μιγάς, με γαλάζια μάτια.

«Ο παππούς μου έλεγε ότι τους προγόνους μας τούς φέρανε στο λιμάνι στα Αβδηρα κι από εκεί ήρθαν εδώ», λέει ο Ογκιούν Σαμπρ

«Ο παππούς μου έλεγε ότι τους προγόνους μας τούς φέρανε στο λιμάνι στα Αβδηρα κι από εκεί ήρθαν εδώ», λέει ο Ογκιούν Σαμπρ«Η μητέρα μου ήταν από τον Καύκασο, ο παππούς μου από το Σουδάν. Αυτό είναι το μόνο που ξέρω» λέει. «Είχα ρωτήσει τον πατέρα μου -αυτός έλεγε ότι στον Α' Παγκόσμιο έφεραν μισθωτούς να πολεμήσουν.

Κάποιοι έμειναν. Επρεπε να του έχω βάλει μαγνητοφωνάκι, να έχω κρατήσει την ιστορία. Γιατί τώρα όλα αυτά θα ξεχαστούν». Απέναντι από το καφενείο το τζαμί -λόγω κρίσης δεν υπάρχει μιναρές- δίνει το θρησκευτικό στίγμα του χωριού. «Είμαστε Ελληνες μουσουλμάνοι, αφρικανικής καταγωγής» λέει ο Ρασίμ.

«Ποτέ δεν συμφωνούμε για την καταγωγή μας. Πολλά ακούς και διαφορετικά» συνεχίζει ο ίδιος. «Η γιαγιά μου ήταν από το Σουδάν. Μιλούσε αραβικά. Τη θυμάμαι που καθότανε στο τζάκι και κοιτούσε γύρω, ψάχνοντας αναπτήρα. Και μου έλεγε, δώσ' μου ναρ. Μου ζητούσε φωτιά, στα αραβικά».

alt

Μέχρι τη δεκαετία του 1990, «κανείς δεν είχε παντρευτεί Ελληνίδα. Παλιά, τους πάντρευε ο μπέης, μεταξύ τους. Ενας ξένος, όταν είναι σε ένα μέρος, με ποιον θα παντρευτεί; Με τον ξένο. Σιγά σιγά αυτό άλλαξε» λέει ο Ρασίμ. Οι πρώτοι μικτοί γάμοι, βέβαια, έγιναν το 1945, με γυναίκες από το Κίρτζαλι της Βουλγαρίας. Αποτέλεσμα; «Οι παππούδες μου μαύροι, οι προπαππούδες ακόμα πιο μαύροι, τα παιδιά μου σπασμένα μαύρα, τα εγγόνια μου παρδαλά!» λέει ο βοσκός του χωριού, Μεμέτογλου Μπαχρί. «Δεν υπάρχει άλλος σαν εμένα, τόσο μαύρος βοσκός στην Ελλάδα» λέει. Δίπλα του, η ηλικιωμένη σύζυγός του, Μεμέτ Χαϊμέ. Αν δεν την ακούσεις να μιλάει ελληνικά, αναρωτιέσαι τι δουλειά έχει μια τροφαντή Αφρικανή στα ελληνικά χωράφια. Με μια γκλίτσα προσπαθεί να βάλει σε τάξη τα αρνάκια που ξεφεύγουν από το ποίμνιο. «Δύσκολα τα πράγματα εδώ. Ανεργία παιδί μου. Κι αυτά τα ζα, ανάθεμά τα, 60 όλα κι όλα και 30 αρνάκια, πρώτα τρώνε και μετά πληρώνουν. Εμείς πουλάμε γάλατα και αρνιά. Γεράσαμε, αλλά ακόμα δουλεύουμε από το πρωί ώς το βράδυ» λέει ο ηλικιωμένος βοσκός.

«Είναι κι άλλοι έτσι σκούροι στο χωριό;» τον ρωτάω. «Ψάχνεις τους μαύρους; Γιατί δεν μιλάς; Κανείς αυτό δεν το γνωρίζει. Εχει μαύρους πολλούς εδώ. Τα παιδιά μας τώρα άλλαξαν, έγιναν παρδαλά. Ο γιος μου πήρε νύφη άσπρη. Χάνεται το μαύρο σιγά σιγά». Η μοναδική ιστορική «προίκα» που θα δώσει στα εγγόνια του είναι ότι «μας έφεραν από την Αφρική, υπηρέτες στους μπέηδες. Τίποτα άλλο δεν ξέρουμε».

Οι ευέξαπτες χήνες που επιτέθηκαν στη συντάκτριά μας

Οι ευέξαπτες χήνες που επιτέθηκαν στη συντάκτριά μας«Αν πάμε τριακόσια χρόνια πριν, τότε θα βρούμε πώς ήρθαν οι γονείς μου. Κι αν πάμε στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, θα βρούμε πώς αποφάσισαν να εγκατασταθούν εδώ. Ο παππούς μου έλεγε στον πατέρα μου ότι τους προγόνους μας τους φέρανε στο λιμάνι στα Αβδηρα κι από εκεί ήρθαν εδώ», λέει ο Ογκιούν Σαμπρί. «Οταν σε ρωτάνε από πού είσαι, τι απαντάς;» τον ρωτάω. «Φυσικά Ελληνας, τώρα μη με προσβάλλεις» λέει δυσαρεστημένος από το ερώτημα. «Συγγνώμη, αλλά είμαι λίγο περίεργος μ' αυτά. Εχω πρόβλημα. Τραύματα που έχω περάσει ... Ελληνας είμαι. Εδώ γεννήθηκα, εδώ υπηρέτησα».

«Οταν είμαι σε κάποια ξένη πόλη, οι Αφρικανοί μου λένε στο δρόμο "hey man whats up". Εγώ τους κοιτάζω. Ξέρεις, εγώ με ελληνικό ντύσιμο, τζινάκι, μποτούλες, αυτοί με κάτι φαρδιά παντελόνια, περίεργα καπέλα. Τους κοίταζα όταν ήμουν μικρός και έλεγα "Τι φοράνε; Τι γίνεται εδώ;". Τώρα ξέρω, αυτοί πήραν δρόμο, εμείς μείναμε στο Αβατο».

Είναι απόφοιτος Δημοτικού και από 12 ετών εργάζεται ως αλουμινάς στο χωριό. «Οι οικονομικές συνθήκες δεν μου επέτρεψαν να συνεχίσω το σχολείο και άρχισα να φτιάχνω πόρτες και παράθυρα. Κάνω τόσα χρόνια την ίδια δουλειά, την ξέρω καλά» λέει.

«Σαν παιδί που ήμουν, άκουγα πολλά» συνεχίζει. «Κάτι θα σου πουν, κάτι θα ακούσεις στο σχολείο για το χρώμα σου». Πριν από 30 χρόνια, όταν ο 41χρονος ήταν μαθητής Δημοτικού, στο σχολείο του Αβάτου τα μισά παιδιά ήταν μαύρα. «Σήμερα ένα ή δύο έχουμε μαύρα, κατάμαυρα» λέει. Σύμφωνα με τον ίδιο, «ρατσισμός δεν υπάρχει εδώ στο χωριό. Και στην Ξάνθη ξέρουν όταν μας βλέπουν» λέει ο ίδιος και περιγράφει εμπειρίες από τα ταξίδια του στην Ευρώπη. «Οταν λέω ότι είμαι Ελληνας, όλοι μένουν με το στόμα ανοιχτό. Να πας να μάθεις την ιστορία της χώρας σου, μου λένε. Να πας από κει που είσαι».

«Είμαστε περίπου 50 παιδιά στο χωριό. Το σχολείο είναι στο Εράσμιο», λέει η Μερβέ Σαμπρί, μια όμορφη μιγάδα, μαθήτρια Γυμνασίου

«Είμαστε περίπου 50 παιδιά στο χωριό. Το σχολείο είναι στο Εράσμιο», λέει η Μερβέ Σαμπρί, μια όμορφη μιγάδα, μαθήτρια ΓυμνασίουΑναρωτιέμαι αν τον σταματάει για έλεγχο η ελληνική Αστυνομία. Βάζει τα γέλια. «Τι να σου πω τώρα ... Ξέρεις εσύ, φαντάζεσαι. Με σταματάνε και αρχίζουν "τι κάνεις εδώ" και τέτοια. Στην Κομοτηνή με έχουν σταματήσει δύο φορές. Τη μία, μάλιστα, με πήγαν μέσα στο τμήμα, γιατί με πέρασαν για μετανάστη. Με πάνε στο διοικητή, του δείχνουν την ταυτότητά μου και εκείνος κοιτούσε μία αυτούς, μία εμένα. "Τι μου τον φέρατε αυτόν;" λέει. "Τι σας έλεγα τόση ώρα. Τι με πάτε τζάμπα μέσα; Αφήστε με στην ησυχία μου"».

«Κανείς δεν ξέρει να σου πει τίποτα με σιγουριά. Και φτάνεις να μην ξέρεις ποιος είσαι» συνεχίζει ο Ογκιούν. «Πριν από χρόνια, μέχρι και το DNA ψάχναμε, ήμασταν αποφασισμένοι. Βρήκαμε τον κοινοτάρχη από το Σουδάν στη Θεσσαλονίκη, μου ήρθε πρόσκληση να πάω εκεί, να ψάξω τις ρίζες μου. Δεν πήγα. Τελευταία στιγμή φοβήθηκα. Δεν ξέρω τι» λέει ο Ογκιούν.

«Η μαμά μου τούς θυμάται εδώ με χαλκάδες στη μύτη. Είναι απόγονοι των οικογενειών που δούλευαν στα χωράφια του Μεχμέτ Αλί» λέει ο Ιωάννης Αγκόρτσας, ο παθολόγος που «κουράρει» την κοινότητα του Αβάτου, προσπαθώντας ταυτόχρονα να τους φέρει σε επαφή με την ιστορία τους. «Τους είχαν φέρει για να δουλεύουν στα χωράφια. Οταν έγινε η ανταλλαγή πληθυσμών με τη Συνθήκη της Λωζάννης, ή θα έφευγαν ή θα έμεναν εδώ. Δεν είχαν πού αλλού να πάνε, γι' αυτό και έμειναν εδώ. Το 1923 έγιναν επίσημα Ελληνες πολίτες, και ως τέτοιοι πήραν με εντολή της ελληνικής κυβέρνησης μερίδιο από τα τσιφλίκια των Τούρκων» λέει ο ίδιος.

«Η ιστορία των ανθρώπων αυτών είναι άγνωστη. Υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε μόνο -ότι ήταν γιοι εργατών που παρέμειναν στην Ελλάδα μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο» λέει ο καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Νικόλαος Ξηροτύρης, ένας από τους -μετρημένους στα δάχτυλα του ενός χεριού- επιστήμονες που έχουν ερευνήσει τις ρίζες αυτής της κοινότητας. Ο πρώτος επιστήμονας που εντόπισε τους μαύρους της Θράκης ήταν πρίγκιπας Πέτρος της Δανίας και της Ελλάδας. Ανθρωπολόγος ο ίδιος, σε μελέτη του στα χωριά της βόρειας Ελλάδας εντυπωσιάστηκε από την κοινότητα. «Η περιοχή αυτή ήταν αιγυπτιακό τσιφλίκι. Τους είχαν φέρει πλούσιοι Αιγύπτιοι. Από την Κατοχή και μετά όμως ξεκίνησαν οι μικτοί γάμοι και είναι δύσκολο να βρεις γνήσιους» λέει ο καθηγητής.

Οι νεότεροι θέλουν, όπως λένε, «να αλλάξει η ράτσα. Να σπάσει το μαύρο». «Εγώ λευκή παντρεύτηκα, μια Μολδαβή, αλλά δεν τη δέχτηκαν οι γονείς. Ημουν ερωτευμένος μέχρι τα κόκαλα» λέει ο Ογκιούν. «Οσο πάει και ασπρίζουμε» λέει ο Ρασίμ. «Να, αυτός εκεί ο κατάμαυρος έχει μια κόρη δυο μέτρα». Ο γιος του παντρεύτηκε στη Γερμανία. Νεαρά παιδιά παίζουν στους δρόμους του Αβάτου. «Είμαστε περίπου 50 παιδιά στο χωριό. Το σχολείο είναι στο Εράσμιο, απέχει περίπου 40 λεπτά με τα πόδια. Πηγαίνουμε με το αυτοκίνητο» λέει η Μερβέ Σαμπρί, μια όμορφη μιγάδα, μαθήτρια Γυμνασίου. Στα 14 της, μιλάει αγγλικά, τουρκικά, ελληνικά και λίγα γερμανικά, ακούει ελληνική και τουρκική μουσική, στεναχωριέται που «πολλά παιδιά δεν συνεχίζουν να σπουδάζουν μετά το Λύκειο», ονειρεύεται να γίνει κομμώτρια, παραπονιέται που δεν υπάρχει κοντά σινεμά. «Περνάμε την ώρα μας στο facebook» λέει.

Για την ιστορία της οικογένειάς της δεν γνωρίζει πολλά. Θυμάται, όπως τα περισσότερα παιδιά που ζουν μόνιμα εδώ, ότι «η γιαγιά μου ήταν μαύρη». Η ζωή των προγόνων τους, τα βάσανα, τα έθιμα, οι παραδόσεις, το ταξίδι από την Αφρική στην Ξάνθη, η σκλαβιά και η απελευθέρωση που ήρθε το 1923, έσβησαν για πάντα μαζί με τις τελευταίες ιστορίες των παππούδων που κανείς δεν θυμάται καθαρά. Κι έτσι μοναδικός σύνδεσμος της Μερβέ με το Σουδάν είναι τα άφρο μαλλιά και τα σαρκώδη χείλη. Οπως λέει ο καθηγητής Νικόλαος Ξηροτύρης: «Σιγά σιγά, το μόνο που θα μείνει θα είναι ένας μύθος. Οτι εδώ, σ' αυτό το χωριό, ζούσαν κάποτε Αφρικανοί».

enet.g
r


Έκλεψαν άρρωστο μοσχάρι από στάβλο Εκκληση από τον ιδιοκτήτη να μην καταναλωθεί

Με ένα ... μοσχάρι έφυγαν άγνωστοι το βράδυ της Πέμπτης από τον στάβλο του κ. Σταματόπουλου στα Λεχαινά. Οι άγνωστοι...
πήραν το μοσχάρι και σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το στάβλο το έσφαξαν και «φόρτωσαν» το κρέας.

Την Παρασκευή το μεσημέρι, ο ιδιοκτήτης του μοσχαριού ανακάλυψε το κεφάλι και το δέρμα του ζώου του στο σημείο που το έσφαξαν οι ζωοκλέφτες και ειδοποίησε άμεσα το Αστυνομικό Τμήμα των Λεχαινών. 

Η κλοπή ωστόσο του ζώου είναι το λιγότερο που απασχολεί αυτή τη στιγμή τον ιδιοκτήτη του, καθώς το μοσχάρι ήταν άρρωστο και του είχε χορηγήσει ισχυρή αντιβίωση, κάτι που το καθιστά ακατάλληλο και ιδιαίτερα επικίνδυνο για να καταναλωθεί από άνθρωπο. 

Ο κ. Σταματόπουλος ανέφερε το περιστατικό στους αστυνομικούς, οι οποίοι «χτενίζουν» την περιοχή για να βρουν το σφαγμένο ζώο, ενώ την ίδια στιγμή, σε επαφή που είχαμε μαζί του, ο ιδιοκτήτης του στάβλου απευθύνει έκκληση στους ζωοκλέφτες να μην πουλήσουν το κρέας του ζώου και να μην το καταναλώσουν ούτε οι ίδιοι αλλά να το πετάξουν προκειμένου να μην κινδυνεύσει κανείς! 

patrisnews.com

Δεν λαμβάνονται υπόψη επιδοτήσεις έως 5.000 ευρώ για τήρηση παραστατικών


«Δεν λαμβάνονται υπόψη επιδοτήσεις έως 5.000 ευρώ για την τήρηση παραστατικών εσόδων εξόδων»
Την διαβεβαίωση πως δεν θα λαμβάνεται καθόλου υπόψη οι
 επιδοτήσεις έως 5.000 ευρώ για την συμπλήρωση του ορίου
 των 15.000 ευρώ τζίρου, που είναι και το όριο ένταξης των
 αγροτών στο καθεστώς τήρησης παραστατικών εσόδων
 εξόδων, έδωσε ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
 Χάρης Θεοχάρης.
Η εν λόγω διαβεβαίωση δόθηκε πριν λίγο μέσω του
 λογαριασμού στο Twitter, απαντώντας σε σχετικό
 ερώτημα που του τέθηκε.
 
Μάλιστα, ο γενικός γραμματέας, για του λόγου το αληθές επικαλείται τη σαφήνεια σχετικής 
εγκυκλίου, η οποία όμως δεν έχει δοθεί στην δημοσιότητα.
 
Στέφανος Παπαπολυμέρου
papapolimerou@paseges.gr

Οι αγρότες ΕΙΝΑΙ, δεν είναι ο εχθρός «ανόητε…..»

altΤου Μιλτιάδη Ζιάκα

Είναι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Δεν είναι ο εχθρός « ανόητε ....».
Είναι ο πατέρας αγρότης και η μάνα αγρότισσα.
Που οργώνουν και ρίχνουν το σπόρο στη γη και έτσι αρχίζει ο νέος κύκλος της ζωής.
Τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους δεν τους λοιδορούν.
Δεν τους απαξιώνουν. Δεν τους υβρίζουν. Δεν τους δέρνουν. Τους σέβονται και τους στηρίζουν.

Είναι αυτοί που πάνω τους στηρίχθηκε η δημιουργία του σύγχρονου Ελληνικού Κράτους.
Είναι αυτοί που παράγουν τη διατροφή του λαού και στηρίζουν καθοριστικά την οικονομία της χώρας.
Είναι αυτοί που από τα μικρά τους χρόνια μέχρι και το τέλος της ζωής τους αγωνίζονται.
Είναι αυτοί που στις δύσκολες στιγμές της ιστορίας της χώρας έσωσαν το λαό από την πείνα.
Είναι αυτοί που πήραν μέρος πρώτοι στους εθνικοαπελευθερωτικούς, λαϊκούς και δημοκρατικούς αγώνες.
Είναι αυτοί που και σήμερα, παρ' όλο τη φτώχεια τους, με φιλότιμο και περηφάνια δίνουν τη μάχη της επιβίωσης, της δημιουργίας και της παραγωγής. Για αυτό και πρέπει άμεσα να δοθεί λύση στα αιτήματά τους.
Ότι είχε να αποδώσει ο μέχρι σήμερα τρόπος αξιοποίησης του αγροτικού τομέα απέδωσε.
Η ανάγκη για προϊόντα διατροφής, ο ανταγωνισμός και το εμπόριο απαιτούν πλέον βαθιά και ριζική μεταρρύθμιση.
Είναι απαραίτητο και επιβεβλημένο, οι αγρότες να προχωρήσουν άμεσα για να δημιουργήσουν ομάδες παραγωγών και δυνατούς συνεταιρισμούς- στο πλαίσιο ενός 5ετούς εθνικού προγράμματος ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα- στην παραγωγή των παραδοσιακών προϊόντων , σε εναλλακτικές καλλιέργειες και στην κτηνοτροφία.
Με το σχέδιο αυτό, της καθετοποίησης της παραγωγής (παραγωγή- τυποποίηση- διακίνηση) οι αγρότες θα έχουν τη γη τους, θα εργάζονται στην τυποποίηση και τη διακίνηση και θα απολαμβάνουν το κέρδος της υπεραξίας. Ταυτόχρονα οι καταναλωτές θα αγοράζουν φθηνότερα όλα τα προϊόντα. Έτσι θα δοθεί ένα τέλος και στους μεσάζοντες.
Έτσι αυτή η μεγάλη μεταρρύθμιση μπορεί να γίνει ο πυλώνας της οικονομικής ανάκαμψης, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας όλων των ειδικοτήτων και θα συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση της ανεργίας.
Τα τυποποιημένα και αρίστης ποιότητας αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα μπορούν και πρέπει να καλύψουν το 100% της διατροφής τόσο στη χώρα όσο και στον τουριστικό τομέα, αναδεικνύοντας έτσι και την ελληνική διατροφή.
Παράλληλα δέκα εκατομμύρια έλληνες και 20 εκ. τουρίστες κάθε χρόνο αποτελούν ένα μεγάλο κίνητρο για επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα στη χώρα μας.
Οι ομάδες παραγωγών και οι συνεταιρισμοί είναι αυτοί που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της χώρας και ταυτόχρονα να στραφούν δυναμικά και στον εξαγωγικό τομέα.
Σήμερα όμως, με την πολιτική της η Κυβέρνηση, επιβάλλοντας φόρους στα σπίτια, χαράτσια και φόρους στα χωράφια, έχει επιβαρύνει τόσο πολύ το κόστος παραγωγής που είναι ασύμφορο πλέον για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, να συνεχίσουν την προσπάθειά τους.
Στόχος της είναι να οδηγήσει τους αγρότες στην εγκατάλειψη της γης τους, έτσι ώστε, να απαξιωθεί η γη και να αγοράσουν τα χωράφια τους μισοτιμής μεγαλοτσιφλικάδες, με αποτέλεσμα οι αγρότες να μετατραπούν από αφεντικά της γης τους σε εργάτες γης, στα ίδια τους τα χωράφια, γυρίζοντας πίσω πολλές δεκαετίες.
Επειγόντως αυτή η πολιτική πρέπει να αλλάξει, για αυτό και χρειάζεται να διαμορφωθεί ένα μεγάλο λαϊκό κίνημα με βάση τους αγρότες, τους ανέργους, τους εργαζόμενους, το συνδικαλιστικό κίνημα, τους καταστηματάρχες, τους μικρομεσαίους, τους βιοτέχνες αλλά και με όσους αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα των καιρών να αντισταθούν και να ανατρέψουν μία πολιτική που έχει οδηγήσει τη χώρα στην καταστροφή.


«ΑΝΕΛ Στεκόμαστε στο πλευρό των αγροτών και των κτηνοτρόφων»


alt
Είναι λυπηρό εκ μέρους του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιου Τσαυτάρη να αθετεί εδώ και μήνες τις υποσχέσεις του απέναντι στους κτηνοτρόφους οι οποίοι έχουν αποδεκατιστεί πλήρως εξαιτίας του ιού της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.   
Ο κ. Υπουργός που έχει υποσχεθεί κάποια ποσά ως αποζημίωση για κάθε θανάτωση ή εγκλεισμό ζώου, θα πρέπει


να τηρήσει την υπόσχεση του και να καταβάλλει στους πληγέντες κτηνοτρόφους το ποσό που υποσχέθηκε και ασφαλώς δικαιούνται.
Όπως είναι συνεπείς οι κτηνοτρόφοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης απέναντι στο κράτος έτσι πρέπει να είναι και το ίδιο απέναντι σε αυτούς καθώς οφείλει να σεβαστεί τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει.
Στεκόμαστε στο πλευρό των αγροτών και των κτηνοτρόφων.
ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΕΒΡΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΑΡΙΝΟΥ ΟΥΖΟΥ

Έξω από το σπίτι του ιδιοκτήτη της ΑΓΝΟ οι εργαζόμενοι στην γαλακτοβιομηχανία

Έξω από το σπίτι του ιδιοκτήτη της ΑΓΝΟ οι εργαζόμενοι στην γαλακτοβιομηχανία


Διαμαρτυρία έξω από το σπίτι του ιδιοκτήτη της γαλακτοβιομηχανίας ΑΓΝΟ, στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στο Πανόραμα, πραγματοποιούν εργαζόμενοι της ΑΓΝΟ.

«Το εργοστάσιο έχει πάψει να λειτουργεί, το ρεύμα είναι κομμένο, εμείς είμαστε δώδεκα μήνες απλήρωτοι και ο επιχειρηματίας δεν μας ξεκαθαρίζει τις προθέσεις του, τι σκοπεύει να κάνει, απολύτως τίποτα. Είναι εξαφανισμένος. Εμείς δεν είμαστε ούτε εργαζόμενοι, ούτε απολυμένοι. Πολλοί βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας. Να ανοίξει τα χαρτιά του. Δεν μπορεί οι εργαζόμενοι να είναι σε ομηρία» δήλωσε σε δημοσιογράφους ο γραμματέας του εργασιακού σωματείου της ΑΓΝΟ Δημήτρης Μωυσιάδης.


Θανάσης Βακάλης: Τι συμβαίνει με το Γάλα

Θανάσης Βακάλης: Τι συμβαίνει με το Γάλα


Τις τελευταίες μέρες βλέπουμε με έκπληξη την επίκληση του συνεταιρισμού μας ως «εναλλακτικού» παραδείγματος ενός success story, προκειμένου να στηριχτεί η επιχειρηματολογία για την επιμήκυνση της διάρκεια ζωής του φρέσκου γάλακτος.

Πριν από 3 χρόνια, οι συνάδερφοί μου με τίμησαν εκλέγοντάς με πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του νεοϊδρυθέντος, τότε, συνεταιρισμού μας. Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο συνεταιριστικό πρότυπο μακριά από τα «αμαρτωλά» παραδείγματα του παρελθόντος, μια νέα πνοή ανάπτυξης για τον κλάδο μας αλλά και για τον τόπο μας. Το εγχείρημα ήταν δύσκολο, αλλά μετά από επίπονες προσπάθειες όλων μας καταφέραμε να αυτοοργανωθούμε, να στελεχώσουμε τον συνεταιρισμό όπως μια σύγχρονη επιχείρηση, να λειτουργήσουμε σε ορθολογικά πρότυπα, να καθιερώσουμε -πρώτοι εμείς στην Ελλάδα- τα συμβόλαια με τις γαλακτοβιομηχανίες, να μειώσουμε αισθητά το κόστος παραγωγής προβαίνοντας σε μαζικές αγορές εισροών, να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα και το επίπεδο διαχείρισης των εκμεταλλεύσεών μας και, τελευταία, να καταγράψουμε μια αξιοπρεπή και παράλληλα καινοτόμα με τα δεδομένα της χώρας παρουσία στην αγορά με τα ΑΤΜ γάλακτος στη Λάρισα.


Μπορέσαμε να προσφέρουμε στον καταναλωτή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ φρέσκο γάλα ασύγκριτης ποιότητας και τιμής: 0,90 λεπτά το λίτρο και ο κόσμος της Λάρισας μας στήριξε από την πρώτη στιγμή. Έκτοτε, γίναμε «οι χαϊδεμένοι» των υπουργών, των ηγεσιών των κομμάτων, των θεσμικών φορέων, των ΜΜΕ. Τον τελευταίο καιρό, πέραν του εισοδήματος για τα μέλη του συνεταιρισμού μας, δημιουργήσαμε 30 νέες θέσεις εργασίας και σκοπεύουμε για πολύ περισσότερες. Γίναμε «το success story από τη Λάρισα». Ειδυλλιακό; Περιμένετε, γιατί η ιστορία έχει τον δράκο να παραμονεύει. Ο δράκος αυτός λέγεται «επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του φρέσκου γάλακτος» και απειλεί όχι μόνον εμάς, αλλά τις 3.500 φάρμες που υπάρχουν στην Ελλάδα και καλύπτουν μόλις το 40% των συνολικών αναγκών. Αντί, λοιπόν, να στηριχτούν οι γαλακτοπαραγωγοί, απειλούνται με εξόντωση, καθώς με την επιμήκυνση ανοίγει ο δρόμος για την πλήρη υποκατάσταση του ελληνικού γάλακτος με εισαγόμενο προϊόν.


Πιθανόν να σκέφτεστε ότι η αντίδρασή μας δεν εξυπηρετεί παρά συντεχνιακά συμφέροντα του κλάδου μας. Δεν είναι έτσι, και σκεφτείτε το λίγο: αφορά το εθνικό συμφέρον -αυτάρκεια της Ελλάδας σε ένα προϊόν βασικής διατροφής μας, την εθνική ανάπτυξη -περισσότερες από 100.000 θέσεις εργασίας- αλλά και την υγεία και το συμφέρον του καταναλωτή.

Ας δούμε τους βασικότερους μύθους επάνω στους οποίους βασίζονται τα επιχειρήματα περί επιμήκυνσης της διάρκειας ζωής του φρέσκου γάλακτος.

Μύθος 1: Το γάλα είναι ακριβό σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ εξαιτίας της υψηλής τιμής παραγωγού.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η παραγωγή φρέσκου γάλακτος έχει μειωθεί από τους 740.000 τόνους το 2006 στους 630.000 τόνους το 2013. Μια μείωση 110.000 τόνων, δηλαδή της τάξης του 15%. Παράλληλα, ο αριθμός των παραγωγών έχει μειωθεί δραματικά, σχεδόν στο μισό κατά την ίδια περίοδο. Αν, λοιπόν, η τιμή είναι τόσο καλή όπως κάποιοι ισχυρίζονται γιατί ο κλάδος συρρικνώνεται; Πολύ απλά, επειδή δεν είναι επικερδής, λόγω του υψηλότερου κόστους παραγωγής στη χώρα μας. Από τα παραπάνω στοιχεία είναι προφανές πως λόγω των πολύ μικρών περιθωρίων κέρδους επιβιώνουν πλέον μόνο παραγωγοί με μεγάλο τζίρο. Επίσης, η διαφορά της τιμής παραγωγού σε σχέση με ευρωπαϊκές χώρες επιβαρύνει σε απόλυτες τιμές ελάχιστα την τελική τιμή (4 με 5 λεπτά). Για τις μεγαλύτερες διαφορές, αναζητήστε αλλού τους ενόχους: στα υψηλά κόστη μεταφοράς, στις υπερβολικά μακροχρόνιες πιστώσεις των γαλακτοβιομηχανιών στα σούπερ μάρκετ και, φυσικά, στον υψηλό ΦΠΑ. Επειδή όμως κάποιοι μας συγκρίνουν με χώρες όπως η Γερμανία ξεχνούν να αναφέρουν ότι ο ΦΠΑ εκεί στα τρόφιμα είναι 7% και όχι 13%. Παραλείπουν, επίσης, το γεγονός ότι τα τιμολόγια της λιανικής ΔΕΝ πληρώνονται εντός 30 ημερών όπως ορίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά πολλούς μήνες μετά, κάτι που επιβαρύνει το κόστος.

Μύθος 2: Η μικρή διάρκεια ζωής προκαλεί επιστροφές και αύξηση της τιμής. Ας μας εξηγήσει τότε κάποιος γιατί το γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας (που παραπλανητικά ονομάζεται στη χώρα μας «υψηλής παστερίωσης») με πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής είναι ακριβότερο από το φρέσκο. Δηλαδή, γάλα μικρότερης θρεπτικής αξίας με μεγαλύτερη διάρκεια από την προτεινόμενη για το φρέσκο γάλα -και μάλιστα εισαγόμενο- καταλήγει ακριβότερο στο ράφι!

Μύθος 3: Η επιμήκυνση είναι προς το συμφέρον του καταναλωτή. Το συμφέρον του καταναλωτή είναι να απολαμβάνει ένα ποιοτικό προϊόν. Το γάλα είναι ένα εξαιρετικά ευπαθές προϊόν του οποίου η θρεπτική αξία υποβαθμίζεται με κάθε μέρα που περνά. Επιμηκύνοντας τη διάρκεια ζωής παραπλανούμε τον καταναλωτή, κάνοντάς τον να πιστεύει πως αυτό δε συμβαίνει. Το συμφέρον του καταναλωτή είναι να προμηθεύεται τακτικά μικρές ποσότητες γάλακτος που να τις καταναλώνει στη σύντομη διάρκεια ζωής του προϊόντος, όχι το αντίστροφο.

Ενδεικτικό της διάθεσης όσων προεξοφλούν τη μείωση της τιμής του φρέσκου γάλακτος λόγω της επιμήκυνσης της διάρκειας ζωής του είναι το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες παρατηρήθηκαν αυξήσεις στην τιμή του με προφανή στόχο να μειωθεί αργότερα ως επιβεβαίωση της «επιτυχίας του μέτρου», γεγονός που εμείς πρώτοι επισημάναμε και προκάλεσε παρέμβαση της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών την περασμένη Παρασκευή. 

Στη «μάχη», επίσης, έπεσε η ιδέα του γάλακτος δυο ημερών ως μόνου άξιου να φέρει τον τίτλο «φρέσκο». Μα, όλα τα γάλατα που συγκεντρώνονται από τις βιομηχανίες παστεριώνονται εντός, το πολύ, 36 ωρών. Το φρέσκο γάλα, αυτό που εμείς διαθέτουμε, υπόκειται στην πιο ήπια θερμική επεξεργασία που επιτρέπει ο νόμος, δηλαδή στους 71,7 βαθμούς C σε 15'' και έχει διάρκεια ζωής 5 ημερών. Πώς θα τεκμηριωθεί επιστημονικά η διαφορά του γάλακτος των 2 με των 5 ημερών; Πρόκειται για ένα πλάνο άνευ ουσιαστικού περιεχομένου.
Τι μπορεί να γίνει προς την κατεύθυνση της μείωσης της τιμής του φρέσκου γάλακτος;
1. Άμεση στελέχωση, λειτουργία και συνέργεια των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους (ΕΦΕΤ, ΕΛΟΓΑΚ, ΣΔΟΕ) ώστε να παταχθεί η ασυδοσία της αγοράς και να δημιουργηθούν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού. Έτσι, ο μικρός που δεν έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει αθέμιτα μέσα, θα αισθανθεί πως μπορεί να ανταγωνιστεί ισότιμα τον μεγάλο της αγοράς. Σήμερα δεν τηρούνται σωστά ισοζύγια γάλακτος από τον ΕΛΟΓΑΚ, δεν γίνονται πραγματικοί έλεγχοι στα τρόφιμα και επιβολή αυστηρών προστίμων από τον ΕΦΕΤ, δεν ελέγχονται και δεν τιμωρούνται παραδειγματικά φορολογικές παραβάσεις επιχειρήσεων του χώρου. Φανταστείτε τι θα συμβεί εάν ανοίξουμε ακόμη περισσότερο τις πόρτες για την εισαγωγή γάλακτος.
2. Η εμπέδωση και η στήριξη του συνεργατισμού σε όλα τα επίπεδα, ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και να δημιουργούνται οικονομίες κλίμακας. Το κράτος θα μπορούσε να συμβάλλει σ' αυτό χωρίς κόστος.

Θα μπορούσαμε, ακόμη, να προτείνουμε να μειωθεί ο ΦΠΑ στο 7%, όπως συμβαίνει στη Γερμανία και αναφέρουμε παραπάνω. Με αυτό το μέτρο, ενδεχομένως η τιμή να μειωνόταν κατά 7-10 λεπτά. Ωστόσο, δεν τολμούμε να προτείνουμε κάτι τέτοιο, καθώς η προηγούμενη πικρή εμπειρία έδειξε ότι εάν δεν υπάρχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν υπάρχει αποτέλεσμα.

Τα παραπάνω μπορεί να επιτευχθούν άμεσα, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση. Εάν στόχος είναι να πέσει η τιμή του γάλακτος κατά 0,05 λεπτά από τη σημερινή ανατιμημένη προκειμένου κάποιοι να το επικαλούνται ως επιχείρημα για την επανεκλογή τους καταστρέφοντας έναν αμιγώς επαγγελματικό κλάδο, έχει καλώς (ίσως για εκείνους). Επειδή, όμως, πιστεύουμε ότι πρόκειται για ένα κεφαλαιώδους σημασίας ζήτημα, ας το ξανασκεφτούν οι ιθύνοντες, αντί να προβάλλουν αόριστες δικαιολογίες όπως «έτσι κάνουν στην Ευρώπη» και «αφού το λέει ο ΟΟΣΑ».
«Ανάπτυξη» δε σημαίνει εξαφάνιση ενός κλάδου «χάριν του ανταγωνισμού». Ο συνεταιρισμός μας κατόρθωσε να αναστηλώσει θνησιγενείς κτηνοτροφικές μονάδες, να ξαναζωντανέψει την αγορά του Θεσσαλικού κάμπου, να προσφέρει ποιοτικό προϊόν σε χαμηλή τιμή και να δώσει μια προοπτική για τον κλάδο.

Όποιος πιστεύει ότι αυτό δεν είναι αρκετό κι ότι «ανάπτυξη» σημαίνει εξαφάνιση των μικρών παραγωγών, τουλάχιστον ας ΜΗΝ επικαλείται τον «ΘΕΣγάλα» ως «success story».


Διαμαρτυρία κτηνοτρόφων στο Αγροτικής Ανάπτυξης


Κωνσταντίνος Παπανικολάου

Παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πραγματοποίησε χθες το προεδρείο και αντιπροσωπείες των κτηνοτροφικών συλλόγων της χώρας.

alt
Συγκεκριμένα οι κτηνοτρόφοι θέλησαν να δουν τον υπουργό κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη ο οποίος όμως δεν τους συνάντησε λόγω βεβαρυμένου προγράμματος. Από την πλευρά του ο υφυπουργός Μ. Χαρακόπουλος δέχθηκε να δει μόνο μία ολιγομελή ομάδα του προεδρείου του συλλόγου και όχι όλη την αντιπροσωπεία, γεγονός που έφερε έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των κτηνοτρόφων. Οι κτηνοτρόφοι παρέμειναν στο υπουργείο όπου πραγματοποίησαν τυπική συνάντηση με τον γενικό γραμματία κ. Κορασίδη. 
Όπως δήλωσε στο agronews.gr, ο επικεφαλής Δημήτρης Καμπούρης οι κτηνοτρόφοι θα ενισχύσουν μαζικά τις επόμενες μέρες τα αγροτικά μπλόκα σε όλη τη χώρα ενώ σχεδιάζουν μεγάλη κινητοποίηση στα μέσα Μαρτίου έξω από το υπουργείο.

Σκληρή απάντηση Τζαμτζή στο Θεοχάρη για φορολογικό αγροτών


Κωνσταντίνος Παπανικολάου

Σκληρή απάντηση στον γενικό γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη εξέδωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ιορδάνης Τζαμτζής αναφορικά με το ζήτημα του φορολογικού νομοσχεδίου.

alt
Συγκεκριμένα, ο βουλευτής του κυβερνόντος κόμματος κατηγόρησε τον κ. Θεοχάρη ότι λέει ψέμματα για την δήλωσή του ότι "δεν βρέθηκε ποτέ με βουλευτές της ΝΔ αναφορικά με διορθώσεις στο φορολογικό νομοσχέδιο".
Επυσυνάπτοντας δελτίο τύπου και φωτογραφίες από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιανουαρίου, ο κ. Τζαμτζής μιλά με σκληρά λόγια για τον υπηρεσιακό παράγοντα του Υπ.Οικ. αναρωτώμενος γιατί θέλει να κρύψει την συνάντηση και τα θέματα συζήτησης που τέθηκαν σε αυτή. 
Στη συνέχεια παραθέτει τα θέματα που τέθηκαν στη συνάντηση και τις συγκεκριμένες βελτιώσεις που ζήτησαν οι συμπλοιτεύομενοι βουλευτές για λογαριασμό των αγροτών.

  ΚΟΜΟΤΗΝΗ Κλείνει η περιφέρεια σε συμπαράσταση αγροτών-κτηνοτρόφων

  Την απόφαση να κλείσουν τη Δευτέρα όλες οι υπηρεσίες της περιφέρειας στους πέντε νομούς της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοίνωσε χθες ο περιφερειάρχης Άρης Γιαννακίδης, κατηγορώντας την κυβέρνηση για «εμπαιγμό» απέναντι στους κτηνοτρόφους και τους αγρότες της περιοχής.
   

  alt

  Η απόφαση ανακοινώθηκε έπειτα από σύσκεψη που είχε χθες το πρωί στο γραφείο του ο περιφερειάρχης με εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου. Την ίδια ώρα, δεκάδες γεωργοί και κτηνοτρόφοι πραγματοποιούσαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της περιφέρειας.
  Στη διάρκεια της σύσκεψης, αλλά και σε συνομιλίες που είχε με τους συγκεντρωμένους, ο περιφερειάρχης δεν περιορίστηκε να εκφράσει τη συμπαράστασή του, αλλά αποκάλυψε και το παρασκήνιο της πρόσφατης συνάντησής του με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιο Τσαυτάρη.
  Όπως έγινε γνωστό, πέρα από τα αιτήματα των αγροτών, που έχουν πανελλαδικό χαρακτήρα, το ενδιαφέρον του κ. Γιαννακίδη εστιάστηκε στα προβλήματα των κτηνοτρόφων της περιοχής, τα ζώα των οποίων τους τελευταίους επτά μήνες πλήττονται από την επιδημία ευλογιάς.
  Στη διάρκεια της συνάντησής του με τον κ. Τσαυτάρη, την περασμένη Τρίτη, ο περιφερειάρχης ενημερώθηκε για το περιεχόμενο κοινής υπουργικής απόφασης που προωθείται για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ευλογιάς.
  Όπως είπε στους κτηνοτρόφους ο κ. Γιαννακίδης, το υπουργείο εμφανίζεται πλήρως αναξιόπιστο, καθώς με την προωθούμενη υπουργική απόφαση ανατρέπονται όλες οι προσωπικές δεσμεύσεις του υπουργού προς τους κτηνοτρόφους. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι προβλέπεται αποζημίωση ύψους 120 ευρώ για κάθε ζώο που θανατώθηκε, έναντι της δέσμευσης για 150 ευρώ. Μεγαλύτερες είναι οι αποκλείσεις στις αποζημιώσεις που προβλέπονται για τα ζώα που τέθηκαν σε καραντίνα, καθώς και για τις περιπτώσεις των κτηνοτρόφων που θα επιλέξουν να αναπληρώσουν το ζωικό τους κεφάλαιο. Η σημαντικότερη απώλεια, που επηρεάζει το σύνολο των αποζημιώσεων για τους πληγέντες, είναι ότι η εφαρμογή της υπουργικής απόφασης θα ισχύει από την αρχή του 2014, αφήνοντας ακάλυπτους τους κτηνοτρόφους ως προς τις ζημιές που υπέστησαν τους προηγούμενους μήνες, από τον Αύγουστο του 2013 που εμφανίστηκαν τα πρώτα κρούσματα της επιδημίας.
  Αξίζει να σημειωθεί ότι η ευλογιά έπληξε δεκάδες κτηνοτρόφους στους νομούς Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης και μέχρι σήμερα έχει ως αποτέλεσμα να θανατωθούν περισσότερα από 15.000 ζώα. Επιπλέον, στο διάστημα των επτά μηνών που τα αιγοπρόβατα της περιοχής μαστίζονται από την επιδημία, έχουν τεθεί σε καθεστώς καραντίνας περισσότερα από 200.000 ζώα. Οι ιδιοκτήτες των μονάδων που τέθηκαν σε καραντίνα όχι μόνο επιβαρύνονται με τη σίτιση των εσώκλειστων ζώων τους, αλλά δεν έχουν και έσοδα. Οι σύλλογοι των κτηνοτρόφων των τριών νομών μιλούν για καταστροφή χωρίς προηγούμενο.
  Ενημερώνοντας τους κτηνοτρόφους ο κ. Γιαννακίδης έκανε λόγο για παλινωδία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και για εμπαιγμό των κτηνοτρόφων, ανακοινώνοντας τη συμμετοχή της περιφέρειας στις κινητοποιήσεις με κλείσιμο όλων των υπηρεσιών.

  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΑΓΡΟΤΩΝ Κάλεσμα προς όλους τους φορείς
  Η επιλογή του περιφερειάρχη να κλείσει όλες τις υπηρεσίες τη Δευτέρα έγινε μετά το κάλεσμα που απηύθυνε το συντονιστικό όργανο των γεωργών και κτηνοτρόφων της Θράκης για μεγάλη κινητοποίηση την ίδια μέρα σε όλους τους νομούς.
  «Καλούμε όλους τους θεσμικούς φορείς (σωματεία εργαζομένων, εμπορικούς συλλόγους, επιμελητήρια) να είναι παρόντες στον δίκαιο αγώνα μας. Ζητούμε απ' όλους τους δήμους και την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις μας, κλείνοντας τα δημοτικά και περιφερειακά κτίρια, ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Η επιβίωση του τόπου μας και των ανθρώπων του είναι ευθύνη όλων μας», αναφέρει στο κάλεσμά της η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αγροτών και Κτηνοτρόφων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.


  Προσωπική συνάντηση Σάκη Λουκμακιά με Χαρακόπουλο για τους κτηνοτρόφους

  Προσωπική συνάντηση Σάκη Λουκμακιά με Χαρακόπουλο για τους κτηνοτρόφους της Θράκης που επλήγησαν από την ευλογιά, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, εξέθεσε τον «λαϊκισμό» του Γιαννακίδη!  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ! Πρώτη δικαίωση για Λουκμακιά αλλά...!

  alt

  alt
   alt
   ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ
  *Από τα 80 στα 140 ευρώ συν 10% για τις έγκυες προβατίνες οι αποζημιώσεις για το κάθε πρόβατο που θα θανατώνεται το 2014, όχι όμως με αναδρομική ισχύ, για τα πρόβατα που θανατώθηκαν λόγω της ευλογιάς το 2013!

  ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ!
  *Σε έναν μήνα έρχονται άλλα 3.5 Ευρώ για τους κτηνοτρόφους της Θράκης, που ζητούσαν 10 ευρώ και είχαν πάρει αρχικά μόνο 6.5 ευρώ ανά πρόβατο που σταβλίζονταν μέχρι ... 3 χιλιόμετρα. Μηδέν αποζημίωση για τα κοπάδια που σταβλίζονταν από 3-10 χιλιόμετρα! 


  ΑΛΕΚΟΣ ΚΟΝΤΟΣ:
  Θα φτάσω στον Πρωθυπουργό! Εγκρίθηκαν για την Ξάνθη 270.000 ευρώ, αντί του ενός εκατ. ευρώ τουλάχιστον!

  ... ...
  Άναψαν τα αίματα σήμερα στο ΥπΑΑΤ με αφορμή την διαμαρτυρία των κτηνοτρόφων της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ) που κατά πολλούς είναι καπελωμένη από τον ΣΥΡΙΖΑ Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΕΚ, κ. Δημήτρης Καμπούρης που ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά την διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο οι 20 πρόεδροι των κτηνοτρόφων ζήτησαν να έχουν συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του ΥπΑΑΤ.
  Εκείνη την στιγμή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ.Τσαυτάρης βρισκόταν στην Βουλή και σύμφωνα με τον κ. Καμπούρη, οι κτηνοτρόφοι ζήτησαν να δουν τον κ. Χαρακόπουλο, ο οποίος τους αντιπρότεινε να συναντηθεί με μικρότερη αντιπροσωπεία κάτι που ωστόσο δεν έγινε δεκτό. Σύμφωνα με τον κ. Καμπούρη ακολούθησε ένταση μέχρις ότου ο Γενικός Γραμματέας του ΥπΑΑΤ, κ. Κορασίδης «προσπαθώντας να λειτουργήσει ... πυροσβεστικά δέχθηκε την πολυμελή αντιπροσωπεία των κτηνοτρόφων».
  .....
  ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΗ ΛΟΥΚΜΑΚΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΞΙΜΟ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟ
  Τα παραπάνω ωστόσο δεν πτόησαν τον Ξανθιώτη Πρόεδρο του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Ξάνθης!!! Έτσι όταν ο Πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ξάνθης κ.Αθανάσιος Λουκμακιάς είδε οι συνάδελφοί του της Ομοσπονδίας να «κομματικοποιούν» το πρόβλημα και να κάνουν πολιτική, αντί να επιδιώκουν τη λύση των προβλημάτων των κτηνοτρόφων, επέμενε και κατάφερε να έχει προσωπική συνάντηση ο ίδιος με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ.Χαρακόπουλο, εκπροσωπώντας όπως αναφέρουμε και παραπάνω, όλους τους κτηνοτρόφους της Θράκης που επλήγησαν από την ευλογιά και αντιμετωπίζουν πλέον σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης.
       Η συγκεκριμένη συνάντηση μάλιστα έγινε σε ιδιαίτερα θερμή και καλή ατμόσφαιρα καθώς υπήρξε η πρώτη δικαίωση του Σάκη Λουκμακιά και των Κτηνοτρόφων που επλήγησαν από την ευλογιά,  αφού χάρις στην σωστή ενημέρωση του Προέδρου του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Ξάνθης στο Υπουργείο, ο Αναπληρωτής Υπουργός κ.Χαρακόπουιλος αποδέχτηκε κι έγιναν δεκτά τα παρακάτω αιτήματά του.  
  ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ
  Συγκεκριμένα από τα 80 το ύψος της χρηματικής αποζημίωσης ανά ζώον που θα θανατώνεται, ανεβαίνει η αποζημίωση στα 140 ευρώ συν 10% για τις έγκυες προβατίνες για το έτος 2014.
  Ωστόσο οι αποζημιώσεις αυτές δυστυχώς δεν έχουν αναδρομική ισχύ, για τα αιγοπρόβατα που θανατώθηκαν λόγω της ευλογιάς το 2013! Κι όπως μας είπε ο κύριος Λουκμακιάς, είναι κάτι για το οποίο θα παλέψουν οι κτηνοτρόφοι της Θράκης από δω και πέρα με την στήριξη του πρώην υπουργού και βουλευτή  Ξάνθης Αλέξανδρου Κοντού που θα φτάσει μέχρι και τον Πρωθυπουργό για να δικαιωθούν οι κτηνοτρόφοι της Θράκης και να μην εξοντωθεί ο κτηνοτροφικός κόσμος.
  ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ!
  Τι άλλο θετικό υπήρξε από την σημερινή συνάντηση Λουκμακιά με τον κύριο Χαρακόπουλο;
  -Μέσα στον μήνα έρχονται άλλα 3.5 Ευρώ ανά ζώον για τους κτηνοτρόφους της Θράκης που σταβλίζουν τα ζώα τους έως τα 3 χιλιόμετρα από τις εστίες της ευλογιάς. Σημειώνεται οι κτηνοτρόφοι ζητούσαν 10 ευρώ από την αρχή αλλά το Υπουργείο ενέκρινε μόνο 6.5 ευρώ ανά ζώο! Το δυσάρεστο της συγκεκριμένης υπόθεσης; Μηδέν αποζημίωση θα πάρουν οι κτηνοτρόφοι της Περιφέρειας που σταβλίζουν τα εκτροφεία τους σε απόσταση 3-10 χιλιόμετρα από τις εστίες, σύμφωνα δηλαδή με την απόφαση Γιαννακίδη!!!! Που τους παίρνει δυστυχώς στο «λαιμό» του ...αν δεν ανατραπεί η απόφαση του Υπουργείου.
  Οπότε για μια ακόμη φορά φαίνονται καθαρά οι ευθύνες της Περιφέρειας και των υπηρεσιών της (έστειλαν και λάθος στοιχεία στο Υπουργείο ...)
  ΑΛΕΚΟΣ ΚΟΝΤΟΣ: ΘΑ ΦΤΑΣΩ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
  alt
    Πάντως οι παραπάνω εξελίξεις δεν φαίνεται να έχουν πείσει τον βουλευτή Ξάνθης και πρώην Υπουργό Αλέξανδρο Κοντό που σε δηλώσεις του στον «Μ» απο την Αθήνα δήλωσε έντονα οργισμένος:
  «Θα φτάσω για το θέμα αυτό στον Πρωθυπουργό! Εγκρίθηκαν για την Ξάνθη 270.000 ευρώ, αντί του ενός εκατ. ευρώ τουλάχιστον που περιμέναμε και έπρεπε να έχουν δοθεί! Επίσης δεν δίνεται λύση στο πρόβλημα με τους κτηνοτρόφους που στάβλιζαν και σταβλίζουν τα ζώα τους από τα 3-10 χιλιόμετρα και δεν παίρνουν ούτε ένα ευρώ αποζημίωσης από τα 10 ευρώ που δικαιούνται! Τους πήραν στο λαιμό τους και οι άνθρωποι αυτοί ήδη είναι χρεωμένοι μέχρι το λαιμό ...Αν δεν δικαιωθούν και δεν αποζημιωθούν πολύ φοβάμαι ότι θα βρεθούμε μπροστά σε φοβερά δεινά για την κτηνοτροφία στη Θράκη και θα πρέπει οπωσδήποτε να αγωνιστούμε να ανατραπούν αυτές οι αποφάσεις».

  Διπλή επιδότηση για εκτροφή ζώων, μεταποίηση κρέατος, παραγωγή τυριού


  Διπλή επιδότηση για εκτροφή ζώων, μεταποίηση κρέατος, παραγωγή τυριού

  Διπλή ευκαιρία επιδότησης προσφέρουν νέα χρηματοδοτικά εργαλεία σε όσους ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με την παραγωγή και εκτροφή ζώων, αλλά και τη μεταποίηση προϊόντων ζωικής προέλευσης (κρέας, γάλα, γιαούρτι, αβγά, πουλερικά).

  Ο λόγος για τον επενδυτικό νόμο που επιχορηγεί την παραγωγή και εκτροφή των ζώων, αλλά και τη μεταποίηση του κρέατος και το νέο πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που επιδοτεί τη μεταποίηση των προϊόντων που προέρχονται από την κτηνοτροφία.

  Η ελληνική κτηνοτροφία και η μεταποίηση προϊόντων ζωικής προέλευσης δοκιμάζονται σκληρά τα τελευταία χρόνια. Ομως τα περιθώρια ανάπτυξης της κτηνοτροφίας και των προϊόντων που μπορούν να μεταποιηθούν από αυτήν στην Ελλάδα παραμένουν αρκετά μεγάλα, με την προϋπόθεση βέβαια της σωστής διαχείρισης της επιχείρησης τόσο ζωοτεχνικά όσο και οικονομικά.Το παραδοσιακό επιχειρηματικό πρότυπο δεν αρκεί. Ο ανταγωνισμός δεν μετριέται πλέον σε όρους τιμών και κόστους παραγωγής, αλλά σε όρους προστιθέμενης αξίας. Η επιτυχία, τελικά, σχετίζεται με την απόδοση: με το να προσφέρει η επιχείρηση αυτό που χρειάζεται ο πελάτης όταν το χρειάζεται και στο επίπεδο ποιότητας και τιμής που το χρειάζεται. Μοναδική επιδίωξη των ελληνικών κτηνοτροφικών επιχειρήσεων, καθώς και αυτών των μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν το δύσκολο έργο της προώθησης των τελικών προϊόντων που παράγονται από αυτήν πρέπει να είναι η ποιότητα και η ασφάλεια προς τον τελικό καταναλωτή.

  Διπλή επιδότηση για εκτροφή ζώων, μεταποίηση κρέατος, παραγωγή τυριού

  Προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος της κτηνοτροφίας τόσο σε πρώτο βαθμό όσο και σε ό,τι αφορά τη μεταποίησή του, το υπουργείο Ανάπτυξης αλλά και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχουν σε ισχύ από την αρχή του χρόνου δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία.

  Τον επενδυτικό νόμο που μπορεί να επιχορηγήσει και την παραγωγή και εκτροφή των ζώων αλλά και τη μεταποίηση του κρέατος, αλλά και άλλων προϊόντων και το Μέτρο 123α μέσω του προγράμματος Αλέξανδρος Μπαλτατζής, το όποιο επιχορηγεί τη μεταποίηση των προϊόντων που προέρχονται από την κτηνοτροφία.

  Ενισχύσεις έως και 50% προβλέπει ο επενδυτικός νόμος

  Σε ό,τι αφορά τον επενδυτικό νόμο 3908/11, ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι η δυνατότητα επιχορήγησης - εκμετάλλευσης σταβλισμένου ή ημισταβλισμένου τύπου, καθώς και πυρήνων αναπαραγωγής ζώων που αφορούν βοοτροφικές μονάδες κρεατοπαραγωγής, γαλακτοπαραγωγής με ορισμένες προϋποθέσεις, αιγοπροβατοτροφικές μονάδες, χοιροτροφικές μονάδες χοιρομητέρων, πτηνοτροφικές μονάδες, κονικλοτροφικές μονάδες.

  Επενδυτικά σχέδια
  Ο επενδυτικός νόμος προχωρά ένα βήμα παρακάτω και επιχορηγεί ώριμα επενδυτικά σχέδια που αφορούν και τη μεταποίηση προϊόντων ζωικής προέλευσης. Στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων ζωικής προέλευσης ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν τον τομέα κρέατος ζώων και πτηνών, την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό σφαγειοτεχνικων μονάδων με κάποιους περιορισμούς.

  Σε ό,τι έχει να κάνει με τη μεταποίηση του γάλακτος και πιο συγκεκριμένα τα τυροκομεία, επιχορηγείται η ίδρυση τυροκομείων με κάποιους περιορισμούς και ο εκσυγχρονισμός τους με ή χωρίς μετεγκατάσταση. Επίσης επιχορηγούνται οι μονάδες επεξεργασίας γάλακτος με κάποιους περιορισμούς, όπως και οι μονάδες παραγωγής γιαούρτης.

  Στους λοιπούς τομείς μεταποίησης προϊόντων ζωικής προέλευσης ενισχύονται μονάδες τυποποίησης και συσκευασίας αβγών, μονάδες παραγωγής προϊόντων συσκευασίας αβγών, μονάδες μεταποίησης σαλιγκαριών και μονάδες επεξεργασίας μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης.

  Ενισχυόμενες δαπάνες:

  • Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων, ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
  • Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για την προστασία και τη συνεχή βελτίωση του περιβάλλοντος, με εφαρμογή διεθνών προτύπων (συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης) που προβλέπουν την υποχρεωτική εφαρμογή μέτρων πρόληψης της ρύπανσης, την εφαρμογή κανόνων και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, τη δυνατότητα ανίχνευσης των επιβλαβών ουσιών σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, τη λήψη μέτρων προστασίας των αγροτών από τη χρήση αγροχημικών.
  • Η αγορά κτιριακών - σταβλικών εγκαταστάσεων υπό προϋποθέσεις.
  • Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων, ειδικών εγκαταστάσεων λοιπού και εργαστηριακού εξοπλισμού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
  • Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισμικού, καθώς και δαπανών εξοπλισμού για τη διασφάλιση του ηλεκτρονικού περιεχομένου.
  • Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
  • Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων μαζικής μεταφοράς προσωπικού.
  • Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού και η κατασκευή εγκαταστάσεων για τη χερσαία ή θαλάσσια διακίνηση υλικών και προϊόντων.
  • Η αγορά καινούργιων αυτοκινήτων - ψυγείων ή άλλων διαμορφωμένων οχημάτων εξειδικευμένων χρήσεων, μόνο εφόσον αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της μονάδας, δικαιολογούνται από τις ανάγκες της μονάδας και καλύπτουν αποκλειστικά τις ανάγκες αυτές.
  • Οι δαπάνες που αφορούν τα τέλη που καταβάλλονται για τη διεθνή κατοχύρωση της εφεύρεσης από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα τέλη για την ετήσια ανανέωση της διεθνούς κατοχύρωσης της εφεύρεσης για μια πενταετία, εφόσον έχει αρχίσει να πραγματοποιείται επένδυση για τη βιομηχανική εκμετάλλευσή της, ύψους τουλάχιστον δεκαπλάσιου εκείνου των τελών.
  • Οι δαπάνες για την αγορά αναπαραγωγικού και πολλαπλασιαστικού υλικού που είναι απαραίτητο για την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας στις περιπτώσεις ίδρυσης ή επέκτασης μονάδων.
  • Οι δαπάνες συμβούλων.

  Ολες οι παραπάνω κατηγορίες επενδύσεων επιχορηγούνται με ποσοστά που διαφέρουν ανά γεωγραφική περιοχή και μπορούν να φτάσουν μέχρι και το 50% σε κάποιες περιφέρειες.

  Ελάχιστο κόστος επένδυσης τα 100.000,00 ευρώ με ποσοστά ιδίας συμμετοχής της τάξης του 25% κατ' ελάχιστον.

  Δυνατότητα υποβολής προτάσεων στον νέο επενδυτικό νόμο υπάρχει έως 28 Φεβρουαρίου του 2014.

  Ο νέος επενδυτικός νόμος αποτελεί μια ιδανική ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα στον αγροτικό χώρο και δημιουργεί τις ευκαιρίες εκείνες σε πλήθος νέων ανθρώπων που αναζητούν εναλλακτικό τρόπο ζωής και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες.

  Κτηνοτροφικά προϊόντα
  100 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στη μεταποίηση

  Στην αντίπερα όχθη, το μέτρο 123 Α του προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» επιχορηγεί στον τομέα της κτηνοτροφίας μεταποιητικές δραστηριότητες που μπορούν να φτάσουν σε ποσοστά επιχορήγησης σε κάποιες γεωγραφικές περιοχές της χώρας (νησιά Αιγαίου Πελάγους) και το 65% για επενδυτικά σχεδία ύψους έως 1.500.000 ευρώ.

  Ελάχιστο ποσό επένδυσης τα 100.000 ευρώ με ποσοστά ιδίας συμμετοχής της τάξης του 25% χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικού κατοχής αυτών στη φάση της υποβολής.

  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα, δικαιούχοι ενίσχυσης είναι οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, συνεταιριστικές επιχειρήσεις, κ.α.), που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της πραγματοποίησης του σχεδίου.

  Στα μικρά νησιά του Αιγαίου δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, για τις οποίες μάλιστα προβλέπεται το μέγιστο ποσοστό στήριξης που ανέρχεται στο 65%.

  Υποβολή προτάσεων από 30-12-13 και μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του προγράμματος ύψους 100.000.000 ευρώ.

  Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης πρέπει:

  • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
  • Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης για παραβάσεις σε ομοειδείς δραστηριότητες
  • Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων
  • Να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας
  • Να υποβάλουν στα επενδυτικά τους σχέδια δαπάνες που δεν έχουν υποβληθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
  • Να υποβάλουν αυτόνομα και λειτουργικά επενδυτικά σχέδια με ολοκληρωμένο χαρακτήρα
  • Να περιγράφουν εκτενώς και με σαφήνεια τον τρόπο κάλυψης της ιδίας συμμετοχής, με ίδια κεφάλαια ή και δανεισμό.
  • Να μην είναι υπό ίδρυση.

  Οι δράσεις που ενισχύονται

  Κρέας

  • Εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής, ώστε να πληροί τις απαιτήσεις για τη βιολογική κτηνοτροφία,
  • Ιδρυση νέων μονάδων σφαγείων δυναμικότητας μέχρι 400 τόνων κρέατος σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές
  • Ιδρυση μονάδων τεμαχισμού, τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων σε περιπτώσεις καθετοποίησης της παραγωγής.

  Γάλα

  • Ιδρυση, επέκταση τυροκομείων
  • Εκσυγχρονισμό τυροκομείων με ή χωρίς μετεγκατάσταση ώστε να τηρούνται βασικοί όροι υγιεινής και να προωθηθούν τα ποιοτικά κριτήρια ΠΟΠ, ΠΓΕ της χώρας
  • Ιδρυση, εκσυγχρονισμό μικρών μονάδων γιαούρτης και άλλων ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος.

  Αβγά - πουλερικά

  • Ιδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αβγών
  • Ιδρυση μονάδων επεξεργασίας αβγών για παραγωγή νέων προϊόντων
  • Ιδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αβγών που τυποποιούνται με βάση αναγνωρισμένες προδιαγραφές
  • Ιδρυση πτηνοσφαγείων με πρώτη ύλη προϊόντα ποιότητας ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών
  • Ιδρυση μονάδων τεμαχισμού, τυποποίησης, μεταποίησης κρέατος πουλερικών.

  Πηγή: Εθνος Επαγγελματικές Ευκαιρίες


  Φωτιά στη σοδειά τους έβαλαν οι Βούλγαροι καπνοπαραγωγοί


  Γιαννακοπούλου Φανή

  Διεκδικώντας καλύτερη τιμή για το προϊόν τους Βούλγαροι καπνοκαλλιεργητές πραγματοποίησαν νέες κινητοποιήσεις μέσα στο Φεβρουάριο ενάντια στην κυβέρνηση που τους αφήνει απροστάτευτους κατά τις διαπραγματεύσεις με τους εμπόρους.

  alt
  Υπενθυμίζεται, ότι στις 20 Ιανουαρίου περισσότεροι από 2.000 καπνοκαλλιεργητές της περιοχής της πόλης Γκότσε Ντέλτσεφ στη Νότια Βουλγαρία έκλεισαν τον κεντρικό δρόμο που συνδέει την πόλη τους με την υπόλοιπη χώρα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις εξευτελιστικές, όπως τις χαρακτηρίζουν, τιμές που προσφέρουν οι έμποροι για τα καπνά της Βουλγαρίας φέτος.

  alt

  Οι καπνοκαλλιεργητές της Βουλγαρίας δεν λαμβάνουν επιδοτήσεις από την ΕΕ και μέσω διαδηλώσεων το 2010 κατάφεραν και κέρδισαν εθνική χρηματοδότηση για τον καπνό και το 2011 έπεισαν την κυβέρνηση να απελευθερώσει την αγορά του καπνού στη χώρα. Το 2013, η κυβέρνηση της Βουλγαρίας άλλαξε και οι 200.000 καπνοπαραγωγοί επηρεάστηκαν από τις πολιτικές μάχες. Χειραγωγήθηκαν και καταπιέστηκαν. Η μοίρα τους εξαρτάται από τις εθνικές επιδοτήσεις, οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνονται στον κρατικό προϋπολογισμό κάθε χρόνο, και λόγω του ασταθούς πολιτικού περιβάλλοντος και τους αδύναμους κρατικούς ελέγχους, οι έμποροι κατάφεραν να μειώσουν τις τιμές του καπνού.

  Εγένετο ΑΚΚΕΛ


  alt

  Το πρώτο Αγροτικό κόμμα μετά από δεκαετίες παίρνει σάρκα
   και οστά στην Ελλάδα!!!
  Οι Έλληνες Αγρότες επιθυμούν μόνοι τους να ορίζουν τις
   τύχες τους και δηλώνουν έτοιμοι για δυναμική κάθοδο στις Ευρωεκλογές.

  Τα μηνύματα που έρχονται από όλη την Ελλάδα είναι άκρως ενθαρρυντικά και κάνουν επιτακτική την ανάγκη καθόδου του
   κόμματος στο πολιτικό γίγνεσθαι.

  Φαίνεται λοιπόν πως ο Γίγαντας ξύπνησε και οι οκτακόσιες 
  χιλιάδες Αγρότες της Ελλάδας αποκτούν επιτελούς τον δικό 
  τους πολιτικό φορέα.

  Το όνομα του κόμματος είναι ΑΚΚΕΛ δηλαδή Αγροτικό
   Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας, ενώ τελευταίο παρόμοιο
   κόμμα ήταν το Αγροτικό και Εργατικό Κόμμα Ελλάδας που
   ίδρυσε το 1977 ο Αλέξανδρος Μπαλτατζής  MELISSOCOSMOS

  Το ΑΓΡΟΤΙΚΟ.ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ.ΚΟΜΜΑ Α.Κ.Κ.ΕΛ παρουσίασε σήμερα το έμβλημα του !!!!

  Διαδικτυακά έγινε σήμερα η παρουσίαση του εμβλήματος το ΑΓΡΟΤΙΚΟ.ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ.ΚΟΜΜΑ.ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Κ.Κ.ΕΛ τονίζει ότι θα δώσει δυναμικά το παρόν στις επικείμενες εκλογές . 

  Ήρθε η ώρα που  αγρότες-κτηνοτρόφοι-μελισσοκόμοι και ψαράδες θα έχουν ΤΗΝ ΔΙΚΙΑ ΤΟΥΣ ΦΩΝΗ. Το ΑΚΚΕΛ στο προσεχές διάστημα θα ανακοινώσει διεργασείες αλλά και πρόσωπα 

  που θα μετέχουν στο εγχείρημα .

  alt


  Δεν λαμβάνονται υπόψη επιδοτήσεις έως 5.000 ευρώ για την τήρηση παραστατικών

  «Δεν λαμβάνονται υπόψη επιδοτήσεις έως 5.000 ευρώ για την τήρηση παραστατικών εσόδων εξόδων»  Την διαβεβαίωση πως δεν θα λαμβάνεται καθόλου υπόψη οι επιδοτήσεις έως 5.000 ευρώ για την συμπλήρωση του ορίου των 15.000 ευρώ τζίρου, που είναι και το όριο ένταξης των αγροτών στο καθεστώς τήρησης παραστατικών εσόδων εξόδων, έδωσε ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης.

  Η εν λόγω διαβεβαίωση δόθηκε πριν λίγο μέσω του λογαριασμού στο Twitter, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα που του τέθηκε.

   

  Μάλιστα, ο γενικός γραμματέας, για του λόγου το αληθές επικαλείται τη σαφήνεια σχετικής εγκυκλίου, η οποία όμως δεν έχει δοθεί στην δημοσιότητα.

   

  Στέφανος Παπαπολυμέρου

  papapolimerou@paseges.gr

  πασεγες


  Εξουσιοδοτήσεις «εν λευκώ» ζητά το νέο ΟΣΔΕ από τους αγρότες


  Λασηθιωτάκη
    

  Ανησυχία μεταξύ των δικαιούχων ενιαίας ενίσχυσης έχει προκαλέσει το κείμενο της εξουσιοδότησης των φορέων για το ΟΣΔΕ που βρίσκεται μεταξύ των δικαιολογητικών, τα οποία ζητά ο ΟΠΕΚΕΠΕ από τους ενδιαφερόμενους να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό για την πιστοποίηση.

  Όσοι δικαιούχοι επιδοτήσεων δεν υπογράψουν μπορούν κανονικά να καταθέσουν αίτηση ΟΣΔΕ και δεν θα χάσουν την ενιαία ενίσχυση.Όσοι δικαιούχοι επιδοτήσεων δεν υπογράψουν μπορούν κανονικά να καταθέσουν αίτηση ΟΣΔΕ και δεν θα χάσουν την ενιαία ενίσχυση.

  Οι δικαιούχοι επιδοτήσεων καλούνται να υπογράψουν εξουσιοδότηση προς το φορέα που επιθυμούν να συνεργαστούν για το ΟΣΔΕ. Και κάθε υποψήφιος για πιστοποίηση φορέας είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ εξουσιοδοτήσεις που αντιστοιχούν στο 5% των δικαιούχων ενιαίας ενίσχυσης στο νομό που ανήκει, ώστε να πάρει μέρος στο διαγωνισμό.

  Όπως είναι επόμενο οι ενδιαφερόμενοι φορείς έχουν επιδοθεί σε .... αγώνα δρόμου για να εξασφαλίσουν τον απαιτούμενο αριθμό εξουσιοδοτήσεων. Και ήδη έχουν συγκεντρώσει χιλιάδες εξουσιοδοτήσεις από δικαιούχους που υπέγραψαν είτε έχοντας εμπιστοσύνη στο φορέα τους, είτε με το φόβο να χάσουν την ενιαία ενίσχυση.

  Να σημειωθεί ότι όσοι δικαιούχοι επιδοτήσεων δεν υπογράψουν θα μπορούν κανονικά να καταθέσουν αιτήσεις στο ΟΣΔΕ και δεν θα χάσουν τα χρήματα της ενιαίας ενίσχυσης. Οι υπογραφές εξουσιοδοτήσεων έχουν το χαρακτήρα της έκφρασης εμπιστοσύνης σε έναν φορέα για να πάρει μέρος στο διαγωνισμό για την πιστοποίηση.

  alt

  Αρκετοί δικαιούχοι ενιαίας ενίσχυσης λοιπόν ανησυχούν μήπως «κρύβει παγίδες» το συγκεκριμένο κείμενο της εξουσιοδότησης που καλούνται να υπογράψουν και διστάζουν να το υπογράψουν.  Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι των φορέων αλλά και νομικοί κύκλοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί.

   

  Τι αναφέρεται στο κείμενο

  Πιο αναλυτικά στο έντυπο του ΟΠΕΚΕΠΕ εμφανίζονται οι δικαιούχοι να εξουσιοδοτούν συγκεκριμένα πρόσωπα (π.χ. η Ένωση Πεζών έχει επιλέξει τον πρόεδρο και η Ένωση Ηρακλείου τον αντιπρόεδρο) τα οποία θα έχουν πρόσβαση στους κωδικούς των δικαιούχων ενιαίας ενίσχυσης. Το κείμενο που ανησυχεί αρκετούς δικαιούχους αναφέρει ότι εξουσιοδοτούν το συγκεκριμένο πρόσωπο «ως ειδικό πληρεξούσιο, αντιπρόσωπο μου να υπογράφει κάθε έγγραφο, αίτηση ή δήλωση και να ενεργεί κάθε πράξη απαραίτητη για την παραλαβή του αναγνωριστικού και κωδικού πρόσβασης, για την υποβολή της αίτησης μου για την ενιαία ενίσχυση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ από το φορέα. Τέλος δηλώνω, αναφέρεται στο κείμενο,  ότι αναγνωρίζω όλες τις πράξεις του άνω πληρεξούσιου μου ως νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες και ως να έγιναν από εμένα τον ίδιο».

  Το ενδεχόμενο πρόσβασης στους τραπεζικούς λογαριασμούς μέσω του συγκεκριμένου κειμένου της εξουσιοδότησης αποκλείεται από όλες τις πλευρές. Οι δικαιούχοι άλλωστε θα κληθούν να υπογράψουν και πάγιες εντολές για την ανάληψη χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, όταν πιστώνονται οι επιδοτήσεις, τα οποία θα αντιστοιχούν στην αμοιβή του φορέα και την κάλυψη του ασφαλιστικού κόστους του ΕΛΓΑ.

  Αυτό για το οποίο ανησυχούν πολλοί δικαιούχοι είναι αν μπορούν να καταθέτουν ενστάσεις σε ενδεχόμενο λάθους.

  Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις ο αρμόδιος αναπληρωτής διευθυντή της Ένωσης Πεζών Ανέστης Βασιλειάδης λέει ότι οι αιτήσεις της ενιαίας ενίσχυσης θα υπογραφούν και θα κατατεθούν από τους ίδιους τους δικαιούχους ενιαίας ενίσχυσης. Κατά συνέπεια δεν τίθεται θέμα να κάνει κάποιος άλλος λάθος για δικό τους λογαριασμό. Και οι ενστάσεις, για τυχόν λάθη στο όλο σύστημα θα κατατίθενται κανονικά από τους δικαιούχους επιδοτήσεων.

  Ανάλογη είναι και η άποψη νομικών κύκλων.


  Στο ΥΠΑΑΤ την Πέμπτη κτηνοτρόφοι από την Ανατολική Μακεδονία


  Κρόκου Μαρία

  Συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης θα έχουν την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου (11:00 π.μ.) οι πρόεδροι πέντε Κτηνοτροφικών Συλλόγων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης , οι οποίοι συμμετέχουν στις αγροτικές κινητοποιήσεις και ενισχύουν τα μπλόκα κατά περιοχή και μέσω της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ).

  alt

  Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στη συνάντηση στο ΥΠΑΑΤ θα λάβουν μέρος οι πρόεδροι των κτηνοτροφικών συλλόγων: Νομού Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου Θρακών Αμνός.


   Στοιχεία εσόδων - εξόδων για αγρότες με ενισχύσεις άνω των 5.000 ευρώ


   Τσατσάκης Γιάννης

   Παραμένει το κριτήριο των 5.000 ευρώ κοινοτικών επιδοτήσεων για τήρηση ή μη στοιχείων εσόδων-εξόδων από τους αγρότες, όπως επιβεβαίωσε πριν από λίγο μέσω twitter ο Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης. Προανήγγειλε μάλιστα την έκδοση νέας διευκρινιστικής εγκυκλίου με την οποία θα αποσαφηνίζεται το θέμα.

   alt

   Πιο συγκεκριμένα, απαντώτας σε σχετικές ερωτήσεις φορολογουμένων ο κ. Θεοχάρης ανέφερε ότι τα κριτήρια για την τήρηση στοιχείων εσόδων-εξόδων  θα είναι η οι «15.000 τζίρος, 5.000 ευρώ επιδοτήσεις» (εννοώντας προφανώς ότι για την απαλλαγή από την υποχρέωση οι αγρότες θα πρέπει να πληρούν και τις δύο προϋποθέσεις).

   Ξεκαθάρισε δε ότι στο «15χίλιαρο» δεν περιλαμβάνονται οι επιδοτήσεις, σημειώνοντας ότι η «εγκύκλιος είναι σαφής».

   Να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι, με βάση τις ανακοινώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου την περασμένη εβδομάδα, είχε καλλιεργηθεί η εντύπωση ότι το κριτήριο των ενισχύσεων για υπαγωγή στα στοιχεία εσόδων-εξόδων καταργείται. Κάτι που, όπως φαίνεται, δεν ισχύεi. 


   Γιάννης Τσατσάκης


   Συνεχίζονται εντατικότερα οι αγροτικές κινητοποιήσεις

   Συνεχίζονται εντατικότερα οι αγροτικές κινητοποιήσεις


   Συνέχιση και ενίσχυση του αγώνα αποφάσισαν οι αγρότες διατηρώντας τα κατά τόπους μπλόκα και προχωρώντας σε τοπικές δράσεις, ενώ η προσοχή αυτή την εβδομάδα στρέφεται στην Αθήνα, καθώς από χθες αντιπροσωπείες αγροτών ξεκίνησαν συναντήσεις με εκπροσώπους των κομμάτων, ενώ επιδιώκουν να συναντηθούν και με την πολιτική ηγεσία των υπουργείων Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης.

   Οι αγρότες της Θεσσαλίας υπό τον Β. Μπούτα είχαν χθες στη Βουλή συναντήσεις με εκπροσώπους των κομμάτων, από τους οποίους ζήτησαν στήριξη για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους, με αιχμή την υπέρμετρη φορολόγησή τους και τη μείωση του κόστους παραγωγής μέσω αφορολόγητου πετρελαίου, μείωσης της τιμής του αγροτικού ρεύματος και των δαπανών για αγροτικά εφόδια κ.ά.

    

   Αγρότες από το μπλόκο Κολούρας Ημαθίας αναμένεται να πραγματοποιήσουν σήμερα το απόγευμα συνάντηση στην Αθήνα με τον γενικό γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρη ενώ θα επιδιώξουν συνάντηση και με τον υπουργό Οικονομικών Γ. Στουρνάρα.

    

   Τα μπλόκα ανέρχονται συνολικά σε 38 πανελλαδικά με αυτά των Θεσσαλών στη Νίκαια και των "βορείων" στην Κουλούρα να πρωτοστατούν στις κινητοποιήσεις, ενώ υπάρχει αναμονή για τις συναντήσεις στην Αθήνα και πραγματοποιούνται συνεχείς συσκέψεις.

    

   Η συντονιστική επιτροπή των Θεσσαλών αποφάσισε να προχωρήσει την Πέμπτη το μεσημέρι σε νέο πανθεσσαλικό συλλαλητήριο στον κόμβο της Νίκαιας, μετά τη μαζική συμμετοχή που σημειώθηκε στο μεγάλο συλλαλητήριο της Κυριακής.

    

   Παγκρήτιο συλλαλητήριο διοργανώνουν αυτή την εβδομάδα στο Ηράκλειο οι αγροτικές οργανώσεις της Κρήτης, ενώ και οι Πελοποννήσιοι σκληραίνουν τη στάση τους με καταλήψεις δημοσίων υπηρεσιών σε Αργολίδα και Μεσσηνία.

   Στο μπλόκο της Νίκαιας βρέθηκαν το βράδυ της Δευτέρας και οι ψαράδες που μπήκαν στον χορό των κινητοποιήσεων.

   Επιστρέφοντας από Θεσσαλονίκη, ψαράδες που το πρωί συμμετείχαν σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας που αφορούν αιτήματα του κλάδου τους, σταμάτησαν στο μπλόκο όπου συναντήθηκαν με αγροτοσυνδικαλιστές και εκφράστηκε η αμοιβαία αλληλεγγύη στον αγώνα για την ικανοποίηση των αιτημάτων των δυο κλάδων.

   Εν τω μεταξύ, σε παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος της Ανθήλης, μετακίνησαν, από τις πλατείες των χωριών τους, όπου βρίσκονταν περίπου για μια εβδομάδα, τα τρακτέρ τους οι αγρότες από τη Φθιώτιδα, καθώς διμοιρίες των ΜΑΤ έχουν αποκλείσει κάθε σημείο που οδηγεί στην εθνική οδό.

   «Εμείς πετύχαμε τον στόχο μας να φτάσουμε δίπλα στην εθνική οδό» δήλωσε ο πρόεδρος του Παμφθιωτικού Συλλόγου των αγροτών κ. Δημογιάννης.

    

   Τα τρακτέρ κινήθηκαν σχεδόν σε όλο το επαρχιακό δίκτυο από τη Δυτική Φθιώτιδα μέχρι τη Λαμία για να βρεθούν πλάι στην εθνική οδό χωρίς ωστόσο να εμποδιστούν από την αστυνομία, την οποία οι αγρότες είχαν διαβεβαιώσει ότι δεν πρόκειται να αποκλείσουν.

    

   Σύμφωνα με τους αγρότες, τα αιτήματά τους έχουν σχέση τόσο με διαχρονικά θέματα που έχουν αναδείξει, όπως το πετρέλαιο και η τιμή του ρεύματος, όσο και άκρως επίκαιρα θέματα, όπως η φορολόγησή τους και η τήρηση βιβλίων εσόδων εξόδων, ζητώντας από την κυβέρνηση το πάγωμα των διαδικασιών καθώς όπως τονίζουν «κανείς δεν μπορεί να βρει άκρη σε αυτά τα θέματα».

    

   Οι ίδιοι έχουν ανοιχτή γραμμή και με τα υπόλοιπα μπλόκα στη Στερεά Ελλάδα, όπως επίσης και με άλλα μπλόκα σε ολόκληρη τη χώρα. Θεωρούν ότι ο διάλογος που υπήρξε μέχρι σήμερα ήταν άνευ αντικειμένου και δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν εκεί μέχρι να λυθούν τα θέματα τα οποία προβάλλουν, ενώ αποφεύγουν να αποκαλύψουν τα σχέδιά τους και τις επόμενες κινήσεις τους. Ήδη οι αγρότες έχουν ξεκινήσει επαφές με πολιτικούς παράγοντες και ανθρώπους της αυτοδιοίκησης.

    

   Ο κ. Δημογιάννης, επισημαίνοντας τα αδιέξοδα στα οποία έχει φτάσει η αγροτική οικογένεια, σημείωσε: «Εμείς θα συνεχίσουμε την ενημέρωση προς όλες τις κατευθύνσεις μαζί με τις προσπάθειες αριθμητικής ενίσχυσης των τρακτέρ στο μπλόκο. Θεωρούμε ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα να σιωπά μπροστά στην κατάσταση που διαμορφώνεται στον πρωτογενή τομέα».

    

   Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες της Πελοποννήσου, οι οποίοι προχώρησαν σε συμβολικές καταλήψεις δημοσιών υπηρεσιών στην Αργολίδα και την Μεσσηνία.

    

   Στο Άργος, ομάδα αγροτών πραγματοποίησε το πρωί της Δευτέρας παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Πταισματοδικείο, όπου δικάζονταν αγρότες με την κατηγορία της παρακώλυσης συγκοινωνιών. Η κατηγορία αφορούσε τον αποκλεισμό της εθνικής οδού κατά τη διάρκεια αγροτικών κινητοποιήσεων το 2010. Τελικά η υπόθεση πήρε αναβολή για τις 10 Νοεμβρίου.

    

   Λίγο αργότερα, αγροτοκτηνοτρόφοι από τη γέφυρα του Ξηριά, στην είσοδο του Άργους, πραγματοποίησαν πορεία με τρακτέρ κι αγροτικά αυτοκίνητα στο κέντρο της πόλης.

    

   Όταν έφτασαν στη ΔΟΥ, παράλληλα με ψήφισμα διαμαρτυρίας που επέδωσαν για τη φορολογία των αγροτών, μοίρασαν πορτοκάλια στους υπαλλήλους και τους πολίτες που εξυπηρετούνταν.

    

   Ακολούθως κινήθηκαν στο κέντρο του Άργους και πήγαν στο υποκατάστημα της τράπεζας Πειραιώς, όπου παλαιά ήταν η Αγροτική, και «έκτισαν» με τελάρα από πορτοκάλια την είσοδο για μία περίπου ώρα, και στη συνέχεια άδειασαν τα πορτοκάλια στο πεζοδρόμιο και μπήκαν στην τράπεζα μοιράζοντας στο προσωπικό πορτοκάλια.

    

   Στη Μεσσήνη, αγρότες με τρακτέρ μπλόκαραν την είσοδο του δημαρχείου, πραγματοποιώντας συμβολική κατάληψη, ενώ στη συνέχεια έκαναν αυτοκινητοπορεία στο κέντρο της πόλης και κατέληξαν στο σταθμό του ΟΣΕ, όπου έχουν στήσει μπλόκο.

    

   Περίπου πέντε ώρες διήρκεσε η κατάληψη του διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών από αγρότες του νομού, οι οποίοι νωρίτερα είχαν πραγματοποιήσει συμβολική κατάληψη και στην πρώην Αγροτική Τράπεζα (νυν Πειραιώς).

    

   Κρατώντας μαύρες σημαίες, οι αγρότες, παρουσία και των βουλευτών της αντιπολίτευσης, ζήτησαν από τον αντιπεριφερειάρχη Σερρών Γιάννη Μωυσιάδη να έρθει σε επαφή με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιο Τσαυτάρη προκειμένου να ζητήσουν ένα ραντεβού μαζί του.

    

   Η επικοινωνία, ωστόσο, με τον υπουργό δεν κατέστη εφικτή και οι αγρότες αποχώρησαν δηλώνοντας ότι θα εντατικοποιήσουν τις κινητοποιήσεις τους.

    

   Οι Σερραίοι αγρότες προανήγγειλαν για την Τετάρτη  συμβολική κατάληψη στην Εφορία Σερρών.


   Εκατό υπογραφές θέλουν τα βιολογικά για 70 ευρώ το στρέ΅μα

   Καθυστερεί η ενίσχυση για το 2012


   Αλεξανδρής Πέτρος

   Καινούριες αιτήσεις καλούνται να στείλουν οι δικαιούχοι των προγρα΅΅άτων βιολογικής γεωργίας και απονιτροποίησης, προκει΅ένου να πληρωθούν ΅έσα στο 2014 την ενίσχυση του... 2012!

   alt
   Μετά τις αιτήσεις υποψηφιότητας, ΅ετά την έγκριση και τις ενστάσεις, ΅ετά και από την υπογραφή των συ΅βάσεων, που έχει ολοκληρωθεί στο ΅εγαλύτερο ποσοστό των περιφερειών, τώρα πρέπει να υποβάλουν online και αίτηση πληρω΅ής, πρώτα για το 2012 και ΅ετά για το 2013.

   Με εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αιτήσεις πληρω΅ής (δηλώσεις εφαρ΅ογής) για το έτος 2012 παρατείνονται, ανάλογα ΅ε την περιφέρεια, για το διάστη΅α Απριλίου-Μαΐου. Η πρώτη περιοχή που εξέδωσε ανακοίνωση για τους δικαιούχους βιολογικής γεωργίας είναι η ΠΕ Λέσβου: α) Μέχρι την Πέ΅πτη 3 Απριλίου για τη διετή παράταση στη Βιολογική Γεωργία και β) ΅έχρι τη ευτέρα 28 Απριλίου 2014 για τη νέα πενταετία.

   Θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις και από τις άλλες ΠΕ, ανάλογα ΅ε την η΅ερο΅ηνία που δόθηκε η έγκριση των δικαιούχων από το υπουργείο.

   Με το έγγραφό του, ο ΟΠΕΚΕΠΕ παραδέχεται ότι ο λόγος είναι τα προβλή΅ατα στην «πρώτη εφαρ΅ογή του νέου συστή΅ατος και της online διαδικασίας υποβολής εκ ΅έρους των παραγωγών της ετήσιας δήλωσης εφαρ΅ογής», ενώ υπάρχουν και καθυστερήσεις στις εγκρίσεις περιοχών, όπως η Λάρισα (5ετία).

   Με την αποστολή και τον έλεγχο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ των εν λόγω αιτήσεων πληρω΅ής, ανοίγει ο δρό΅ος για την καταβολή των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων για τα έτη 2012 και 2013, αν και προς το παρόν δεν υπάρχει δέσ΅ευση για το πόσο θα διαρκέσει αυτή η διαδικασία.

   Οι δικαιούχοι απονιτροποίησης θα πρέπει να απευθυνθούν, επίσης, στις κατά τόπους ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονο΅ίας, για τις νέες η΅ερο΅ηνίες υποβολής αιτήσεων πληρω΅ής.

   Ο ΣΕΚ στηρίζει τις κινητοποιήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων

   Ο ΣΕΚ στηρίζει τις κινητοποιήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων


   Ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας χαιρετίζει τις κινητοποιήσεις των αγροτών και κτηνοτρόφων, που κλιμακώνονται σε όλη την Ελλάδα, και καλεί τους κτηνοτρόφους να δυναμώσουν τα μπλόκα όπου αυτά γίνονται.

   Όπως τονίζεται από τον ΣΕΚ, τα δίκαια αιτήματα των κτηνοτρόφων έχουν ήδη ενταχθεί σχεδόν σε όλα τα αιτήματα των μπλόκων.

    

   Επίσης, ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας θέτει την κυβέρνηση προ των ευθυνών της και  ζητάει για μια ακόμη φορά:

   1. Απόσυρση του φορολογικού νόμου που οδηγεί στο ξεκλήρισμα και στους εναπομείναντες στο επάγγελμα κτηνοτρόφους και διάλογο επί πραγματικής βάσης με το Υπουργείο Οικονομικών ώστε να δημιουργηθεί ένα φορολογικό πλαίσιο δίκαιο και λειτουργικό.
   2.  Απόσυρση του νόμου που επιβάλλει φορολόγηση στα καλλιεργούμενα αγροτεμάχια και τους βοσκότοπους, στα μοναδικά εργαλεία παραγωγής των αγροτών και των κτηνοτρόφων.
   3. Μείωση του κόστους παραγωγής με φθηνό ρεύμα, πετρέλαιο και ρύθμιση των κτηνοτροφικών και αγροτικών χρεών. Συγκεκριμένα, ο ΣΕΚ ζητάει, να προχωρήσει η Κυβέρνηση σε ρύθμιση των δανείων των  αγροτών και κτηνοτρόφων  και συγκεκριμένα:

   - Άμεση ανάκληση όλων των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων και των κόκκινων δανείων της πρώην ΑΤΕ  που έχουν σταλεί και στέλνονται για είσπραξη στο Δημόσιο Ταμείο.

   -Ακολούθως ρύθμιση των  εγγυημένων από το  Ελληνικό Δημόσιο   δανείων και των κόκκινων δανείων της πρώην ΑΤΕ για 20 χρόνια με χαμηλό επιτόκιο και 3ετή περίοδο χάριτος.

   -Για τα υπόλοιπα δάνεια ζητά κούρεμα του 50% του κεφαλαίου και διαγραφή του συνόλου των τόκων (υπερημερίας και συμβατικών). Αποπληρωμή του υπολοίπου 50% σε τουλάχιστον 20 χρόνια με  χαμηλό επιτόκιο. Τα 3 πρώτα χρόνια πληρωμή μόνο των τόκων.

   1. Καταγγέλλει τις επιχειρούμενες ενέργειες του υπουργείου Ανάπτυξης για αύξηση της διάρκειας ζωής του φρέσκου γάλακτος και τροποποίηση των προδιαγραφών παρασκευής  των γαλακτοκομικών προϊόντων και ιδιαιτέρα του γιαουρτιού το οποίο θα επιτρέπεται να παρασκευάζεται και από σκόνη γάλακτος προειδοποιώντας ότι  για τους κτηνοτρόφους  αποτελούν αιτία πολέμου.
   2. Ζητάει και πάλι την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης του γάλακτος για την προστασία των καταναλωτών και της ελληνικής παραγωγής.
   3.  Καλεί την Κυβέρνηση να μην υπογράψει τη συμφωνία Ε.Ε με τον Καναδά (καθώς και με άλλες τρίτες χώρες, όπως η Σιγκαπούρη), η οποία ανατρέπει  το κοινοτικό κεκτημένο για τη Φέτα, εκχωρώντας στη χώρα αυτή το δικαίωμα να πουλά τυρί από αγελαδινό γάλα με την ονομασία Φέτα.

    

   Καταλήγοντας ο ΣΕΚ καλεί τους κτηνοτρόφους να πυκνώσουν τα μπλόκα γιατί μόνο με ενωμένο αγώνα θα πετύχουν λύσεις στα σοβαρά και οξυμένα προβλήματά τους.


    Μπλόκο στην… φοροληστεία


    Μπλόκο στην ... φοροληστεία

     

    Με κεντρικό σύνθημα «όχι στη φοροληστεία» μπήκαν στη «μάχη των κινητοποιήσεων» και οι αγρότες της Πιερίας, συγκεντρώνοντας τις δικές τους «δυνάμεις» στον κόμβο του Βαρικού και κατά μήκος της Εθνικής Οδού από το Σάββατο το πρωί.

     

    Οι αγρότες της Πιερίας, αν και αρχικά είχαν ανακοινώσει την ματαίωση των συγκεντρώσεων τους, τελικά επανεκτίμησαν τα δεδομένα και αποφάσισαν να συμπαρασταθούν στους συναδέλφους τους της υπόλοιπης χώρας, σχηματίζοντας δύο «μπλοκ». Το πρώτο και μεγαλύτερο βρίσκεται στον κόμβο του Βαρικού, όπου περισσότερα από 200 τρακτέρ βρίσκονται παραταγμένα στον παράπλευρο της Εθνικής Οδού δρόμο. Το δεύτερο, το οποίο είναι μικρότερο, βρίσκεται στην Κατερίνη, πάνω από την υπογειοποίηση της εθνικής οδού.

    Να σημειωθεί, πως έντονη ήταν η αστυνομική δύναμη στα σημεία των συγκεντρώσεων, ενώ στο Βαρικό το Σάββατο, είχαν παραταχθεί και δυνάμεις των ΜΑΤ. Οι αγρότες, ξεκίνησαν τις κινητοποιήσεις τους από βράδυ του Σαββάτου, διανυκτέρευσαν στα μπλόκα και εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Το αν θα κορυφωθούν με αποκλεισμό της Εθνικής είναι κάτι που θα αποφασίσουν άμεσα. 

    Στο μεταξύ η Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Πιερίας και η Τ.Ε. Πιερίας του ΚΚΕ εκφράζουν με ανακοινώσεις τους τη συμπαράστασή τους στις κινητοποιήσεις των αγροτών. Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Πιερίας αναφέρεται:

    «Η ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ εκφράζει την συμπαράστασή της στις κινητοποιήσεις των αγροτών στο νομό μας, που όπως και οι άλλες κοινωνικές τάξεις δοκιμάζεται σκληρά από την πολιτική της συγκυβερνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.

    Όλο και πιο πολλοί αγρότες αδυνατούν πλέον να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος παραγωγής, στην υπερφορολόγηση, στις απαιτήσεις των τραπεζών και στην πιστωτική ασφυξία, με αποτέλεσμα να οδηγούνται και αυτοί σε οικονομικό θάνατο. Τα μέτρα της συγκυβέρνησης οδηγούν στο ξεκλήρισμα της αγροτιάς με σκοπό να μεταφερθεί η αγροτική παραγωγή στα χέρια λίγων.

    Είναι καιρός να σταματήσει αυτή η πολιτική. Καλούμε όλους τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και όλους τους εργαζόμενους σε συστράτευση για να σταματήσει αυτός ο κατήφορος που μας οδηγεί στον όλεθρο. Φτάνει πια πρέπει να φύγουν».

    Στην ανακοίνωση της Τ.Ε. Πιερίας του ΚΚΕ αναφέρονται τα εξής:

    «Κλιμάκιο της ΤΕ Πιερίας του ΚΚΕ επισκέφτηκε τα δυο μπλόκα των αγροτών στην Πιερία και εξέφρασε την συμπαράσταση του στους αγωνιζομένους αγρότες για τα δίκαια αιτήματα τους. Στο κλιμάκιο συμμετείχαν και οι υποψήφιοι δήμαρχοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στο Δήμο Κατερίνης Μπάμπης Παπαδόπουλος, στο Δήμο Δίου-Όλυμπου Κατερίνα Κουρίτα και στην αντιπεριφέρεια Αλέκος Ρούτσας.

    Οι αγρότες άκουσαν με προσοχή τις θέσεις του ΚΚΕ για τα προβλήματα της μικρομεσαίας αγροτιάς που ξεκληρίζεται από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κυβερνήσεων προς όφελος των μεγαλεμπόρων, των εταιριών φαρμάκων και λιπασμάτων και των μεγαλοαγροτών.

    Παρουσίασε τη θέση του ΚΚΕ για την εθελοντική οργάνωση των αγροτών σε παραγωγικούς συνεταιρισμούς που θα ενισχύονται από το κράτος και την χορήγηση φτηνών καλλιεργητικών εφοδίων (λιπάσματα, φυτοφάρμακα) από τις αντίστοιχες κρατικές βιομηχανίες, ώστε οι αγρότες να καλλιεργούν προϊόντα συμφώνα με το συμφέρον της λαϊκής οικονομίας».

    Στο μεταξύ χθες το μεσημέρι και επί μιάμιση περίπου ώρα παρέμεινε κλειστή η εθνική οδός, στο ύψος του μπλόκου της Νίκαιας, όπου συγκεντρώθηκαν χιλιάδες αγρότες, πολίτες και εκπρόσωποι φορέων συμμετέχοντας σε συλλαλητήριο.

    Το συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε υπό την στενή παρακολούθηση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων που επέτρεψαν στους διαμαρτυρόμενους να βγουν στο οδόστρωμα της εθνικής, όπου και παρέμειναν φωνάζοντας συνθήματα κατά της κυβερνητικής πολιτικής και υπέρ των εργαζομένων και των αγροτών. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν πολίτες και αγρότες αλλά και εκπρόσωποι φορέων από όλη τη Θεσσαλία, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις.

    Οι αγρότες έχουν προγραμματίσει σειρά δράσεων μέσα σ' αυτή την εβδομάδα ενώ αναμένουν την απάντηση του υπουργού Οικονομικών, από τον οποίο έχουν ζητήσει συνάντηση. Για σήμερα Δευτέρα αποφασίστηκε αντιπροσωπεία τους να συναντηθεί με τους αρχηγούς των κομμάτων, ενώ συγχρόνως οι αγρότες σχεδιάζουν να ανοίξουν τις μπάρες των διοδίων που βρίσκονται στην περιοχή ευθύνης του κάθε μπλόκου.


    Στο έλεος του Τσαυτάρη … οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Περιφέρειας ΑΜ-Θ


    alt
    Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιο Τσαυτάρη είχε σήμερα ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ Άρης Γιαννακίδης, για να του μεταφέρει την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, αλλά δυστυχώς αυτή δεν πραγματοποιήθηκε με ευθύνη της ηγεσίας του υπουργείου.
    Δικαιολογία του κ. Τσαυτάρη ήταν ότι ο κ. Γιαννακίδης δεν είχε κλείσει ραντεβού (!!!) μαζί του.
    Ο Περιφερειάρχης μετέβη το σαββατοκύριακο στα μπλόκα των αγροτών και των κτηνοτρόφων στις Φέρες, την Καβάλα και τη Δράμα όπου συζήτησε μαζί τους και έδωσε την υπόσχεση ότι θα μεταφέρει τα αιτήματα τη Δευτέρα στον υπουργό και θα του ζητήσει να επισκεφθεί την περιοχή. Η επίσκεψη του κ. Τσαυτάρη, θα αποσκοπούσε ώστε να δωθούν λύσεις με συγκεκριμένο αξιόπιστο χρονοδιάγραμμα, στα πολύ σοβαρά αγροτικά προβλήματα, θεσμικά και οικονομικά που οι εκπρόσωποί τους προβάλουν, δίνοντας έμφαση στο τεράστιο ζήτημα με την ζωονόσο της ευλογιάς που έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο την κτηνοτροφική οικονομία της Θράκης.
    http://piazzadelpopolo.blogspot.gr/


    Ενδιαφέρον από Σαουδική Αραβία για ελληνικά ζώντα ζώα

    Ενδιαφέρον από Σαουδική Αραβία για ελληνικά ζώντα ζώα    Ενδιαφέρον καταγράφεται, σύμφωνα με πληροφορίες, από τη Σαουδική Αραβία για εισαγωγή ζώντων ζώων από τη χώρα μας.

    Για το ενδιαφέρον έχει ενημερωθεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ για το σκοπό αυτό επισκέπτεται τη χώρα μας αντιπροσωπεία από την εν λόγω χώρα, με έξοδα του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

     

     

    Το ενδιαφέρον εστιάζεται σε περιοχές όπως η Ήπειρος, η κεντρική Μακεδονία, η ανατολική Μακεδονία και τέλος η Θράκη.


    Στο πλευρό των αγροτών στα μπλόκα και οι κτηνοτρόφοι


    Γιαννακοπούλου Φανή
    Στηρίζουμε και συμμετέχουμε στις αγροτικές κινητοποιήσεις και καλούμε όλους τους κτηνοτρόφους να ενισχύσουν τα αγροτικά μπλόκα, λέει σε ανακοίνωσή της η ΠΕΚ. Καταγγέλλουμε την κυβερνητική πολιτική που οδηγεί στην εξαθλίωση όχι μόνο τους αγροκτηνοτρόφους αλλά και ολόκληρη την κοινωνία.
    alt
    Καταγγέλλουμε τις διαφαινόμενες ρυθμίσεις για το γάλα και τη φέτα και τους προειδοποιούμε ότι για τον κτηνοτροφικό κόσμο αποτελούν «αιτία πολέμου». Ο νέος τρόπος φορολόγησης θα γίνει η ταφόπλακα της αγροτιάς και των κτηνοτρόφων.

    Ζητούμε να παγώσουν οι φορολογικές ρυθμίσεις με το άνοιγμα των βιβλίων για φέτος και όλοι μαζί να συζητήσουμε ένα δίκαιο και ισότιμο τρόπο φορολόγησης των αγροτών. Ζητούμε επίσης να παγώσουν οι νομοθετικές ρυθμίσεις του τελευταίου πολυνομοσχεδίου για την κτηνοτροφία. Απαιτούμε από τα κόμματα να μας ενημερώσουν για το κτηνοτροφικό τους πρόγραμμα και ζητούμε συναντήσεις με τους αρχηγούς τους.

    Ενισχύουμε τα μπλοκ των αγροτών και προγραμματίζουμε άμεσα κτηνοτροφικές διαμαρτυρίες την Τετάρτη 12/2 στον Ισθμό της Κορίνθου και την Πέμπτη 13/2 στις 11.00 π.μ. στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η μεγάλη μας δυσαρέσκεια και αγανάκτηση μας οδηγεί στη σκέψη δημιουργίας κτηνοτροφικού κόμματος αλλά εκείνο που προέχει είναι η άμεση λήψη μέτρων ενίσχυσης και στήριξης της κτηνοτροφίας όπως επίσης και η στήριξη της συνδικαλιστικής και συνεταιριστικής οργάνωσης των κτηνοτρόφων.

    Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Ο αγώνας είναι μονόδρομος, διότι μόνο έτσι θα ανατρέψουμε τα σχέδια αποδυνάμωσης και καταστροφής του παραγωγικού ιστού της χώρας μας.

    Η κτηνοτροφία με την αύξηση του ζωικού κεφαλαίου και της παραγωγής μπορεί να συμβάλλει στην έξοδό μας από την οικονομική κρίση. Χρειάζεται όμως μια άλλη πολιτική. Η πολιτική της ρήξης και της ανατροπής αυτών που έχουν προαποφασίσει για το μέλλον μας και το μέλλον της χώρας .


    Παίζουν με τα νεύρα των αγροτών στο Twitter

    Παίζουν με τα νεύρα των αγροτών στο Twitter
    Στη γραμμή Τσαυτάρη κινείται μέσω .... Twitter ο γενικός γραμματέας εσόδων Χάρης Θεοχάρης, σε μια κρίσιμη στιγμή για τη χώρα, την αγροτική οικονομία και τους γεωργούς κινητοποιήμενους στις εθνικές οδούς.

     

    «Όποιος δεν κάνει ενάρξη, κάνει μια επιλογή. Κάθε επιλογή έχει συνέπειες», απαντά σε ερώτημα ο Χάρης Θεοχάρης, ρίχνοντας λάδι στη φωτιά των μπλόκων, καθώς εμμέσως πλην σαφώς παραπέμπει κι αυτός με τη σειρά του σε περίπτωση προστίμων για τους αγρότες σε περίπτωση που δεν κάνουν έναρξη.

     

    Είχε προηγηθεί τοποθέτηση Τσαυτάρη στο BHMA FM προτού βέβαια ανακοινωθούν οι αλλαγές από την κυβέρνηση.

     

     

    Σήμερα, έχουν βάλει ένα όριο που λένε ότι πάνω από 10.000 ευρώ τζίρο θα κάνεις βιβλία, κάτω από 10.000 ευρώ τζίρο δε θα κάνεις, καλείται λοιπόν ο αγρότης Τσαυτάρης να κάνει μια πρόβλεψη αν θα είναι πάνω ή κάτω από 10.000. Για φανταστείτε όμως να κάνω μια πρόβλεψη κάτω από 10 αλλά δε ξέρω όμως πάει η χρονιά μου. Κανείς αγρότης δε μπορεί να προβλέψει. Και αν φτάσω στο 10.200 και φάω ένα γερό πρόστιμο;", είπε τότε ο υπουργός Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων, Θανάσης Τσαυτάρης.

     

     

    Αλέξανδρος Μπίκας

     

    mpikas@paseges.gr