(η σελίδα είναι μεταφρασμένη και η μετάφραση είναι κακής ποιότητας)

The Alpine Dairy Goat is also referred to as the French Alpine and registration papers for this dairy goat use both designations and they are synonymous. Η αλπική Γαλακτοκομικά Goat είναι επίσης αναφέρεται ως η γαλλική Άλπεων και έγγραφα ταξινόμησης για τη συγκεκριμένη κατσίκα γαλακτοπαραγωγής χρήση δύο ονομασίες και είναι συνώνυμοι. The Alpine dairy goat is a medium to large size animal, alertly graceful, and the only breed with upright ears that offers all colors and combinations of colors giving them distinction and individuality. Η κατσίκα γαλακτοπαραγωγής των Άλπεων είναι μια μεσαίου και μεγάλου μεγέθους των ζώων, alertly χαριτωμένο, και η μόνη φυλή με όρθια αυτιά που προσφέρει όλα τα χρώματα και οι συνδυασμοί χρωμάτων δίνοντας τους διάκριση και την ατομικότητα. They are hardy, adaptable animals that thrive in any climate while Είναι ανθεκτικά, προσαρμόσιμα ζώα που ευδοκιμούν σε κάθε του κλίματος, ενώ Κάντε κλικ για μεγέθυνση maintaining good health and excellent production. διατήρηση της καλής υγείας και την εξαιρετική παραγωγή. The hair is medium to short. Τα μαλλιά είναι μεσοπρόθεσμα έως βραχυπρόθεσμα. The face is straight. Το πρόσωπο είναι ευθεία. A Roman nose, Toggenburg color and markings, or all-white is discriminated against. Μια μύτη ρωμαϊκή, Toggenburg χρώμα και τα σημάδια, ή ολόλευκη διακρίσεις εις βάρος της.

Alpine colors are described by using the following terms: Οι Άλπεων χρώματα περιγράφονται χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες ενδείξεις:

  • Cou Blanc (coo blanc) - literally "white neck" white front quarters and black hindquarters with black or gray markings on the head. Cou Blanc (COO blanc) - κυριολεκτικά "λευκό λαιμό" λευκό τεταρτημόρια εμπρόσθια και οπίσθια τεταρτημόρια μαύρο με μαύρο ή γκρι σημάδια στο κεφάλι.
  • Cou Clair (coo clair) - literally "clear neck" front quarters are tan, saffron, off-white, or shading to gray with black hindquarters. Cou Clair (COO clair) - κυριολεκτικά "σαφή αυχένα" τέταρτα μπροστινό μέρος είναι μαύρισμα, σαφράν, υπόλευκο, ή σκίαση σε γκρι με μαύρο οπίσθια τεταρτημόρια.
  • Cou Noir (coo nwah) - literally "black neck" black front quarters and white hindquarters Cou Noir (nwah COO) - κυριολεκτικά «μαύρο λαιμό" μαύρα τεταρτημόρια εμπρόσθια και οπίσθια τεταρτημόρια λευκό
  • Sundgau (sundgow) - black with white markings such as underbody, facial stripes, etc. Sundgau (sundgow) - μαύρο με λευκά σημάδια, όπως η κάτω μέρος του αμαξώματος, του προσώπου ρίγες, κλπ.
  • Pied - spotted or mottled. Pied - στίγματα ή στίγματα.
  • Chamoisee (shamwahzay) - brown or bay characteristic markings are black face, dorsal stripe, feet and legs, and sometimes a martingale running over the withers and down to the chest. Chamoisee (shamwahzay) - καφέ ή κόλπο σημάνσεις χαρακτηριστικό είναι μαύρο πρόσωπο, ραχιαία λωρίδα, τα πόδια και τα πόδια, και μερικές φορές ένα martingale τρέχει πάνω από το ακρώμιο και προς τα κάτω στο στήθος. Spelling for male is chamoise. Ορθογραφία για τους άνδρες είναι chamoise.
  • Two-tone Chamoisee - light front quarters with brown or gray hindquarters. Δίχρωμη Chamoisee - φως τέταρτα μπροστινό μέρος με καφέ ή γκρι οπίσθια τεταρτημόρια. This is not a cou blanc or cou clair as these terms are reserved for animals with black hindquarters. Αυτό δεν είναι μια Blanc cou ή cou clair όπως αυτοί οι όροι που προορίζονται για τα ζώα με τα μαύρα οπίσθια τεταρτημόρια.
  • Broken Chamoisee - a solid chamoisee broken with another color by being banded or splashed, etc. Broken Chamoisee - ένα στερεό chamoisee σπασμένο με άλλο χρώμα με το να είναι ενωμένο ή πιτσιλιστεί, κλπ.

Any variation in the above patterns broken with white should be described as a broken pattern such as a broken cou blanc. Οιαδήποτε διαφοροποίηση των παραπάνω μοντέλων θραυσμάτων με τα λευκά θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως ένα σπασμένο πρότυπο, όπως ένα σπασμένο blanc cou.

Alpine Breed History Άλπεων Ιστορία Φυλή

By Paul Hamby Με τον Πολ Hamby

Goats are believed to be the first animal domesticated by man. Κατσίκες πιστεύεται ότι είναι το πρώτο ζώο ελεγχόμενα από τον άνθρωπο. Bones of goats have been found in caves along with evidence of human inhabitation of those caves. Οι οστά αιγών έχουν βρεθεί σε σπήλαια, μαζί με ενδείξεις ανθρώπινης κατοίκησης των σπηλαίων. One of the goat remains had evidence of a healed broken leg that could have only healed under the protection of human. Μια από τις αίγες παραμένει είχε ενδείξεις επουλωθεί κάταγμα στο πόδι που μπορεί να έχει μόνο επουλωθεί υπό την προστασία της ανθρώπινης. Scientists determined she would have died in the wild without human intervention. Οι επιστήμονες που καθορίζεται θα είχε πεθάνει από το φυσικό περιβάλλον χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Her remains have been carbon dated to 12,000-15,000 years ago. εξακολουθεί να της έχουν άνθρακα χρονολογείται στα 12.000-15.000 χρόνια πριν. These goats were the Persian (middle eastern) goat "Pashang." Οι αίγες ήταν η περσική (της Μέσης Ανατολής) αίγα "Pashang." Some Pashang migrated to the Alps Mountains. Κάποιοι Pashang μετανάστευσαν στις Άλπεις Όρη. It is likely that some of them went to the Alps along with their human companions and other wild herds moved there. Είναι πιθανό ότι ορισμένοι από αυτούς πήγαν στις Άλπεις, μαζί με τους ανθρώπινους συντρόφους τους και άλλα άγρια κοπάδια μεταφερθεί εκεί.

Our present day Alpines descend from the Pashang goat, also known as the Bezoar goat. παρόντες Alpines ημέρα μας κατέβει από το Pashang κατσίκα, επίσης γνωστό ως το Pasang. Alpines are found throughout the Alps Mountains, their namesake, in Europe. Alpines βρίσκονται σε όλο το Άλπεις Όρη, ομώνυμο τους, στην Ευρώπη. Over thousands of years, natural selection developed the Alpine breed with superior agility to survive on steep mountain slopes. Πάνω από χιλιάδες χρόνια, η φυσική επιλογή αναπτύχθηκε η φυλή των Άλπεων με την ανώτερη ευελιξία για να επιβιώσουν σε απόκρημνες πλαγιές των βουνών. They developed a perfect sense of balance. Ανέπτυξαν μια τέλεια αίσθηση της ισορροπίας. The breed maintained its ability to survive in arid regions. Η φυλή διατηρήθηκε η ικανότητά του να επιβιώσει σε ξηρές περιοχές. European goat herders started selective breeding for milk production and favorite colors. Ευρωπαϊκή βοσκοί αιγών που ξεκίνησε επιλεκτικής εκτροφής για την παραγωγή γάλακτος και τα αγαπημένα χρώματα.

The Alpines adaptability, sense of balance, and personality made them good candidates for voyages. Η προσαρμοστικότητα Alpines, την αίσθηση της ισορροπίας, και της προσωπικότητας τους έκανε καλούς υποψηφίους για ταξίδια. Early voyages were made feasible by taking along goats for milk and meat. Πρόωρη ταξίδια αυτά έγιναν εφικτά με τη λήψη μήκος κατσίκες για το γάλα και το κρέας. The early sea captains often left a pair of goats on islands along their shipping routes. Η πρόωρη θάλασσα καπετάνιοι αριστερά συχνά ένα ζευγάρι των αιγών σε νησιά κατά μήκος των οδών μεταφοράς τους. On return voyages, they could stop and catch a meal or a fresh source of milk. Στις ταξίδια μετ 'επιστροφής, θα μπορούσαν να σταματήσουν και να πιάσει ένα γεύμα ή ένα φρέσκο πηγή γάλακτος. Today Alpines can be found thriving in nearly every climate and the goat is the most common farm animal found around the world. Σήμερα Alpines μπορεί να βρεθεί ευδοκιμεί σχεδόν σε κάθε κλίμα και η κατσίκα είναι το πιο κοινό ζώων εκτροφής, που βρέθηκαν σε ολόκληρο τον κόσμο.

When the first settlers came to America, they brought along their milk goats. Όταν οι πρώτοι άποικοι ήρθαν στην Αμερική, που έφεραν μαζί τους κατσικίσιο γάλα τους. Captain John Smith and Lord Delaware brought goats here. Captain John Smith και ο Λόρδος Delaware έφεραν κατσίκες εδώ. A 1630 census of Jamestown lists goats as one of their most valuable assets. Η απογραφή του 1630 Jamestown καταλόγους αιγών ως ένα από τα πολυτιμότερα περιουσιακά τους στοιχεία. Swiss breeds along with Spanish and Austrian goats were brought to America from 1590s to 1700. Swiss φυλών μαζί με ισπανική και αυστριακή κατσίκες έφερε στην Αμερική από το 1590s έως 1700. The Austrian and Spanish breeds were similar to the Swiss breeds though they tended to be smaller. Η Αυστριακή και η Ισπανική φυλών ήταν παρόμοιες με τις ελβετικές φυλές όμως έτειναν να είναι χαμηλότερα. Cross breeding produced a common American goat. Σταυρός αναπαραγωγής εκπόνησαν ένα κοινό αμερικανική κατσίκα. In 1915 a wild Alpine-type goat was taken from the Guadeloupe islands. Το 1915 μια άγρια αλπικού τύπου κατσίκα είχε ληφθεί από τα νησιά Γουαδελούπη. She produced 1,600 lbs. Παρήγαγε £ 1,600. of milk in 310 days. του γάλακτος σε 310 ημέρες.

A turning point for goats in America came in 1904. Ένα σημείο καμπής για τις αίγες στην Αμερική ήρθε το 1904. Carl Hagenbeck imported two Schwarzwald Alpine does from the Black Forest of Germany. Carl Hagenbeck εισήγαγε δύο Schwarzwald Άλπεων κάνει από το Μέλανα Δρυμό της Γερμανίας. They were displayed at the World's Fair in St. Louis at Hagenbeck's Wild Animal Paradise. Ήταν που εμφανίζονται σε παγκόσμια έκθεση στο St Louis στο Wild Animal Hagenbeck του Παραδείσου. After the fair they were sold and shipped to Maryland. Μετά από την έκθεση που πωλήθηκαν και αποστέλλονται σε Maryland. Their history is unknown. Η ιστορία τους είναι άγνωστη. Frenchman Joseph Crepin and Oscar Dufresne of Canada, imported a group of Alpines to Canada and California. Γάλλος Joseph Crιpin και Oscar Dufresne του Καναδά, εισάγεται μια ομάδα Alpines στον Καναδά και την Καλιφόρνια. The American Milk Goat Record Association (now known as the American Dairy Goat AssociationADGA) was started in 1904. Η αμερικανική κατσικίσιο γάλα εγγραφής Σύνδεσης (γνωστή σήμερα ως η αμερικανική Dairy Association Goat-ADGA) άρχισε το 1904. That same year the official spelling of "milch" changed to "milk" in the USA. Το ίδιο έτος η ορθογραφία υπάλληλος της «γαλακτοφόρος" άλλαξε σε "γάλα" στις ΗΠΑ.

From 1904 to 1922, 160 Saanens were imported to the United States. Από το 1904 έως 1922, 160 Saanens είχαν εισαχθεί προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. From 1893 to 1941, 190 Toggenburgs were imported. Από το 1893 έως 1941, 190 Toggenburgs εισήχθησαν. Common American goats were then crossed with the superior Toggenburg and Saanen goats. Κοινή αίγες αμερικανική στη συνέχεια πέρασε με την ανώτερη Toggenburg και Saanen κατσίκες. The breeding-up program was very successful. Η αναπαραγωγή του εκάστοτε προγράμματος ήταν πολύ επιτυχής. In 1921, Irmagarde Richards speculated that the success of the breeding-up program was due to common American goats having a similar European ancestry to the Purebred Swiss goats. Το 1921, Irmagarde Richards σκέφτηκαν ότι η επιτυχία της αναπαραγωγής του εκάστοτε προγράμματος οφειλόταν σε κοινή αμερικανική κατσίκες έχουν ανάλογο ευρωπαϊκή καταγωγή της Καθαρής φυλής ελβετική κατσίκες. Since the resulting animals often didn't match the color requirements for Saanens and Toggenburgs, the animals became grade Alpines. Δεδομένου ότι το αποτέλεσμα των ζώων συχνά δεν ταιριάζει με το χρώμα απαιτήσεις για Saanens και Toggenburgs, τα ζώα έγιναν βαθμού Alpines.

French Alpines Γαλλικά Alpines

In 1922, Dr. Charles P. Delangle with the aid of Mrs. Mary E. Rock, her brother Dr. Charles O. Fairbanks, Frenchman Joseph Crepin (author of La Chevre in 1918), and others imported the first documented group of French Alpines: 18 does and three bucks. Το 1922, ο Δρ Charles P. Delangle με τη βοήθεια της κ. Μαίρης Ε. Rock, ο αδελφός της ο Δρ Τσαρλς Ο. Fairbanks, Γάλλος Joseph Crιpin (συγγραφέα του La Chevre το 1918), και άλλοι που εισάγονται η πρώτη τεκμηριωμένη ομάδα Γάλλων Alpines: 18 έχει και τρία δολάρια. These goats came from France where the Alpine is the most popular breed. Οι κατσίκες προέρχονταν από τη Γαλλία, όπου η Alpine είναι η πιο δημοφιλής ράτσα. The French had bred their version of the Alpine to a consistent size and very productive animal. Οι Γάλλοι είχαν εκτραφεί δική τους εκδοχή των Άλπεων σε μια συνεπή μέγεθος και πολύ παραγωγική ζώων. All purebred Alpines in the United States descend from this importation. Όλα τα καθαρής φυλής Alpines στις Ηνωμένες Πολιτείες κατέβει από αυτή την εισαγωγή. One of the imported does, owned by Mary Rock, lived until December 1933. Ένα από τα εισαγόμενα κάνει, ιδιοκτησίας της Mary Rock, έζησε μέχρι το Δεκέμβριο του 1933.

In 1942 Corl Leach, longtime editor of the Dairy Goat Journal describes French Alpines: "Color varies greatly and ranges from pure white through various shades and tones of fawn, gray, piebald, and brown to black." Το 1942 Corl Leach, μακροπρόθεσμος εκδότης του Dairy αίγας Εφημερίδα περιγράφει γαλλική Alpines: "Χρώμα ποικίλλει σημαντικά και κυμαίνεται από καθαρό λευκό με διάφορες αποχρώσεις και τόνους του fawn, γκρι, αλευρωδών και καφέ έως μαύρο." One of the great things about raising Alpines is the anticipation of the color markings of the new kids. Ένα από τα μεγάλα πράγματα για την αύξηση Alpines είναι η πρόβλεψη της σήμανσης χρώματος των νέων παιδιών. There was not a single doe of the cou blanc variety in the 1922 importation. Δεν υπήρχε ούτε μία ελαφίνα της cou blanc ποικιλία στην εισαγωγή το 1922.

In France there was no breed recognized separately and distinctly, as "French Alpine." Στη Γαλλία δεν υπήρχε φυλή αναγνωρίζεται ξεχωριστά και ευδιάκριτα, ως «γαλλικό Άλπεων." Dr. DeLangle considered them as of a general "Alpine race." Ο Δρ DeLangle τους θεωρείται ως μια γενική «φυλή των Άλπεων». French Alpine is an American name. Γαλλική Άλπεων είναι ένα αμερικανικό όνομα. In France today Alpines are called "Alpine polychrome" meaning of many colors. Στη Γαλλία οι Alpines σήμερα ονομάζεται «πολύχρωμη Άλπεων" έννοια του πολλά χρώματα. Dr. Delangle's herd name was "Alpine Goat Dairy" but it was short lived. Όνομα αγέλης Δρ Delangle ήταν "Alpine Κατσίκας Dairy" αλλά ήταν βραχύβια. He was in poor health and had conflicts with a number of goat breeders including the goat association Board of Directors. Ήταν σε κακή υγεία και είχε διενέξεις με ορισμένους εκτροφείς αιγών, συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης κατσίκα του Διοικητικού Συμβουλίου. On August 20, 1923 he was expelled from the American Milk Goat Record Association. Στις 20 Αυγούστου, 1923 εξορίζεται και από την αμερικανική κατσικίσιο γάλα εγγραφής σύνδεσης. He sold and gave away his herd shortly after the importation and apparently left the world of goats. Πούλησε και έδωσε μακριά κοπάδι του λίγο μετά την εισαγωγή και προφανώς άφησε τον κόσμο των αιγών.

Rock Alpines Rock Alpines

Rock Alpines were created by crossbreeding goats of the 1904 and 1922 importations. Ροκ Alpines δημιουργήθηκαν από διασταύρωση κατσίκες του 1904 και 1922 εισαγωγές. In 1904, through Frenchman Joseph Crepin, an importation of Alpines including Saanens and Toggs was brought to Canada. Το 1904, μέσω Γάλλος Joseph Crιpin, με εισαγωγή Alpines συμπεριλαμβανομένων Saanens και Toggs παρουσιάστηκε στον Καναδά. Mary E. Rock of California purchased some of these because of the illness of her little daughter. Mary E. Rock of California αγόρασε μερικά από αυτά, λόγω της ασθένειας της μικρής κόρης της. One doe from the 1904 importation was a cou blanc named Molly Crepin. Μια doe από την εισαγωγή 1904 ήταν μια blanc cou όνομα Molly Crιpin. She is the only imported cou blanc doe on record. Αυτή είναι η μόνη που εισάγονται cou blanc doe στο αρχείο. She then acquired French Alpines from the 1922 importation. Έχει αποκτήσει τότε γαλλική Alpines από την εισαγωγή το 1922. Rock Alpines were the result of breeding these animals together without any other outside genetics. Rock Alpines ήταν αποτέλεσμα της αναπαραγωγής των ζώων αυτών καθώς και χωρίς καμία άλλη εκτός της γενετικής.

Rock Alpines were the finest of their time and regularly won at shows and milking competitions. Rock Alpines ήταν τα καλύτερα της εποχής τους και τακτικά κέρδισε στο σόου και άρμεγμα διαγωνισμούς. The Saanens used were either Sables or color carriers. Οι Saanens που χρησιμοποιήθηκαν ήταν είτε Sables ή φορείς χρώμα. One of her Saanen does was named Damfino. Ένα από Saanen της κάνει ονομάστηκε Damfino. She was a black and white Saanen. Ήταν ένα ασπρόμαυρο Saanen. When a friend asked, "How come the color?" Όταν ένας φίλος ρώτησε, «Πώς έρχεται το χρώμα;" she replied "Damfino" and that became the doe's name. μου απάντησε "Damfino" και ότι έγινε το όνομα του υπουργείου του. Mrs. Rock's herd name was "Little Hill." Όνομα αγέλης κα Rock ήταν "μικρό λόφο." She was an avid writer and contributed articles to popular goat publications for many years. Ήταν ένας άπληστος συγγραφέας και συνέβαλε τα άρθρα σε δημοφιλείς εκδόσεις κατσίκα για πολλά χρόνια.

The American Milk Goat Record Association recognized Rock Alpines as a breed in 1931. Η αμερικανική κατσικίσιο γάλα εγγραφής Σύνδεσης αναγνώρισε Rock Alpines ως φυλή το 1931. AGS (American Goat Society) recognized Rock Alpines. AGS (American Goat Society) αναγνωρίζονται Rock Alpines. Rock Alpines flourished until World War II. Ροκ Alpines άκμασε μέχρι το Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο. None remain today but their excellent genetics have been absorbed into the American Alpine herd. Δεν υπάρχει σήμερα, αλλά εξακολουθούν να έχουν εξαιρετική γενετική τους έχουν απορροφηθεί από την αγέλη αμερικανική Άλπεων.

British Alpines look like black and white Toggs. Βρετανοί Alpines μοιάζουν μαύρο και άσπρο Toggs. They also resemble the Grison breed of Switzerland. Μοιάζουν επίσης τη φυλή Grison της Ελβετίας. British Alpines were first bred in England after Sedgemere Faith, a Sundgau doe was exported to England from the Paris Zoo in 1903. Βρετανοί Alpines πρώτη φορά που εκτρέφονται στην Αγγλία μετά Sedgemere Πίστη, μια ελαφίνα Sundgau εξαγόταν στην Αγγλία από το Παρίσι ζωολογικό κήπο το 1903. The British Alpine Section of the English Herd Book was opened in 1925. Η βρετανική Άλπεων τμήμα της αγγλικής γενεαλογικού βιβλίου άνοιξε το 1925. Allan Rogers imported British Alpines to America in the 1950s. Allan Rogers εισάγονται Alpines Βρετανοί στην Αμερική τη δεκαετία του 1950. In America, British Alpines are no longer registered separately, but as Sundgau in the French and American Alpine herdbooks. Στην Αμερική, η British Alpines δεν είναι πλέον καταχωρισθεί ξεχωριστά, αλλά ως Sundgau στα γαλλικά και αμερικανικά γενεαλογικά βιβλία των Άλπεων. Sundgau is the name for the hilly geographic region near the French/German/Swiss border along the Rhine River. Sundgau είναι το όνομα για το λοφώδες γεωγραφική περιοχή κοντά στα γαλλικά / γερμανικά / ελβετικά σύνορα κατά μήκος του ποταμού Ρήνου.

Swiss Alpines Ελβετική Alpines

Swiss Alpines, now called Oberhasli, have a warm red-brown coat with black trimmings along the muzzle, face, back, and belly. Ελβετική Alpines, που σήμερα ονομάζεται Oberhasli, έχουν ένα ζεστό κόκκινο-καφέ με μαύρο παλτό γαρνιτούρες κατά μήκος του ρύγχους, πρόσωπο, την πλάτη, και την κοιλιά. This coloring is known as chamoisee for Alpines. Το χρώμα είναι γνωστή ως chamoisee για Alpines. The Oberhasli come from the Brienzer region of Switzerland near Bern. Η Oberhasli προέρχονται από την περιοχή Brienzer της Ελβετίας κοντά Βέρνης. The first Oberhasli were imported into the United States in the early 1900s. Η πρώτη Oberhasli εισήχθησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές του 1900. Three Swiss Alpines (called "Guggisberger" in a 1945 article in The Goat World) came with Fred Stucker's 1906 importation and August Bonjean's 1920 importation, but their descendants were not kept pure. Τρεις ελβετική Alpines (που ονομάζεται "Guggisberger" σε ένα άρθρο του 1945 στο The Goat World) ήρθε με 1.906 εισαγωγή Fred Stucker και 1.920 εισαγωγές Αύγουστο Bonjean, αλλά οι απόγονοί τους δεν τηρήθηκαν καθαρό.

Purebred Oberhasli descend from four does and one buck imported in 1936 by Dr. HO Pence of Kansas City, Missouri and identified as Swiss Alpines. Καθαρόαιμα Oberhasli κατέβει από τέσσερις κάνει και ένα buck εισαχθεί το 1936 από τον Δρ HO Πένες του Kansas City, Missouri και προσδιόρισε ως ελβετική Alpines. Three of the four does had been bred to different bucks while still in Switzerland. Τρία από τα τέσσερα κάνει είχαν εκτραφεί σε διαφορετικές δολάρια ενώ ακόμα στην Ελβετία. Purebred descendants were registered as Swiss Alpines, while the crossbreeds were registered as American Alpines. Καθαρόαιμα απόγονοι ήταν εγγεγραμμένοι ως ελβετική Alpines, ενώ οι διασταυρώσεις ήταν εγγεγραμμένοι ως Αμερικανός Alpines.

In 1941, Dr. Pence sold his Swiss Alpines in two divided groups. Το 1941, ο Δρ Πένες πωλούνται ελβετική Alpines του σε δύο διαιρεμένες ομάδες. One of the groups was eventually lost in the 1950s while the other ended up in California, owned by Esther Oman. Μία από τις ομάδες που τελικά έχασε τη δεκαετία του 1950, ενώ τα άλλα κατέληξαν στην Καλιφόρνια, που ανήκει Esther Ομάν. For the next 30 years she was almost the only breeder preserving the Swiss Alpine in the United States. Για τα επόμενα 30 χρόνια ήταν σχεδόν ο μόνος δημιουργός διατήρηση της Ελβετικής Άλπεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. The pedigree of most purebred Oberhasli can be traced to Mrs. Oman's herd. Η γενεαλογία των πιο καθαρόαιμων Oberhasli μπορεί να εντοπιστεί σε αγέλη κα του Ομάν.

In 1968 Oberhasli breeders first asked ADGA for recognition as a distinct breed with a separate herdbook. Το 1968 Oberhasli κτηνοτρόφων ζήτησε για πρώτη φορά ADGA για την αναγνώριση ως μια ξεχωριστή φυλή με ξεχωριστό γενεαλογικό βιβλίο. In 1979 purebred Oberhasli were separated into their own herdbook by ADGA and recognized as a separate breed. Το 1979 καθαρόαιμο Oberhasli χωρίστηκαν σε δικό γενεαλογικό βιβλίο τους με ADGA και αναγνωρίζεται ως ξεχωριστή φυλή. In 1980 an American Oberhasli herdbook was created and these animals were pulled from the Alpine herdbook. Το 1980 ένας Αμερικανός Oberhasli γενεαλογικό βιβλίο που δημιουργήθηκε και τα ζώα αυτά ήταν τράβηξε από το γενεαλογικό βιβλίο των Άλπεων. No doubt Oberhasli genetics are still a part of the American Alpine gene pool. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η γενετική Oberhasli εξακολουθούν να αποτελούν μέρος της ομάδας αμερικανικού Άλπεων γονιδίων.

American Alpines Αμερικανική Alpines

American Alpines are an American original. Αμερικανική Alpines είναι ένα αμερικανικό πρωτότυπο. This breed is the result of crossbreeding with French or American Alpines. Αυτή η φυλή είναι το αποτέλεσμα της διασταύρωσης με τη γαλλική ή αμερικανική Alpines. This program has brought in genetics from several breeds and gives the American Alpine one of the largest genetic pools of any goat breed in America. Το πρόγραμμα αυτό έχει φέρει στη γενετική από διάφορες φυλές και δίνει το αμερικανικό Άλπεων μια από τις μεγαλύτερες γενετικές ομάδες κάθε φυλή αιγών στην Αμερική. The results have been dramatic with American Alpines setting production records, winning at shows and being a generally larger animal than the original French version. Τα αποτελέσματα ήταν δραματικά με τους αμερικανούς Alpines ρύθμιση μητρώα παραγωγής, κερδίζοντας στις επιδείξεις και που είναι συνήθως μεγαλύτερα ζώα από το πρωτότυπο γαλλικό κείμενο. American Alpines represent the success of hybrid vigor. Αμερικανός Alpines αντιπροσωπεύουν την επιτυχία της υβριδικό σθένος.

In 1906 Mrs. Edward Roby of Chicago worked to create an "American Goat" that would help to provide a safe tuberculosis-free milk supply for the children of Chicago. Το 1906 η κ. Edward Roby του Σικάγο εργάστηκε για τη δημιουργία ενός "American Goat" που θα συμβάλει στη δημιουργία ενός ασφαλούς απαλλαγμένες από τη φυματίωση προμήθεια γάλακτος για τα παιδιά του Σικάγου. These were a cross of common American goats and imported Swiss genetics. Αυτά ήταν ένα σταυρό από κοινή αμερικανική κατσίκες και τα εισαγόμενα Ελβετικής γενετικής. Her crossbred goats could have been American Alpines had there been a registry at that time. διασταυρωμένες αίγες της θα μπορούσε να έχει αμερικανική Alpines αν είχε υπάρξει ένα μητρώο που εκείνη τη στιγμή.

Today's Alpines are a versatile utility animal. Alpines Σήμερα είναι μια ευπροσάρμοστη ζώο χρησιμότητα. Great milkers for both home and commercial dairies, Alpines produce a high volume of milk. Μεγάλη αρμεχτές για το σπίτι και την εμπορική γαλακτοκομεία, Alpines παράγουν μεγάλο όγκο του γάλακτος. They have the ability to produce over a period of one to three years between freshenings or milk through. Έχουν τη δυνατότητα να παράγει πάνω από μια περίοδο ενός έως τριών ετών μεταξύ freshenings ή γάλα κατευθείαν. This produces valuable year round milk and reduces cost by not breeding every year. Αυτό παράγει πολύτιμα γάλακτος το χρόνο και μειώνει το κόστος από τη μη αναπαραγωγή κάθε χρόνο. Alpine milk has a high cheese yield because of good butterfat and protein content. Alpine γάλα έχει υψηλή απόδοση τυρί, λόγω της καλής του βουτυρικού λίπους και περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες. They produce well on pasture or in dry-lotted hay fed conditions. Παράγουν επίσης και σε βοσκοτόπους ή σε ξηρό lotted τρέφονται χόρτο συνθήκες. They are known for being exceptionally hardy, curious, and friendly. Είναι γνωστοί για να είναι εξαιρετικά ανθεκτικά, περίεργος, και φιλική.

In 2007 ADGA registered a total of 5,480 Alpines making them the second most popular breed in America. Το 2007 ADGA κατέγραψε συνολικά 5.480 Alpines που τους καθιστά τη δεύτερη πιο δημοφιλής ράτσα στην Αμερική. (There were 9,606 Nubians and 4,201 LaManchas registered with ADGA in 2007.) This was down from 8,343 registered in 1990, but Alpines continue be a breed of choice for many producers, from backyard hobbyists, to show enthusiasts, to commercial dairymen. (Υπήρχαν 9.606 Nubians και 4.201 LaManchas εγγραφεί ADGA το 2007.) Αυτή ήταν κάτω από 8.343 καταχωρηθεί το 1990, αλλά εξακολουθούν να είναι Alpines μια φυλή της επιλογής για πολλούς παραγωγούς, από χομπίστες αυλή, για να δείξει ενθουσιώδες, με την εμπορική dairymen. The all time ADGA production record for an Alpine was set in 1982 by Donnie's Pride Lois A177455P with 6,416 milk and 309/4.8 butterfat. Το all time ρεκόρ παραγωγής ADGA για μια αλπική ιδρύθηκε το 1982 από Pride Lois Donnie της A177455P με 6.416 το γάλα και 309/4.8 βουτύρου. This doe was bred by Donald Wallace, New York. Αυτή η ελαφίνα αναπαρήχθη από το Donald Wallace, Νέα Υόρκη. In 2007 the ADGA Alpine milk production leader was Bethel MUR Rhapsody Ronda, owned and bred by Mark and Gwen Hostetler, Iowa. Το 2007, η ADGA Άλπεων γάλακτος ηγέτης στην παραγωγή ήταν Μπέθελ MUR Ραψωδία Ronda, που ανήκει και εκτρέφεται από Mark και Gwen Hostetler, Iowa. This doe produced 4,400 lbs. Αυτή η ελαφίνα που παράγονται £ 4,400. of milk in 297 days, with 102 lbs. του γάλακτος σε 297 ημέρες, με £ 102. butterfat. λιπαρές ουσίες του βουτύρου.

While Alpine does make excellent dairy producers, bucks make good meat animals and will often gain weight as fast as the meat breeds. Ενώ Alpine κάνει εξαιρετική παραγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων, bucks αποκαθιστά τα ζώα με βάση το κρέας και θα αποκτήσουν συχνά το βάρος τόσο γρήγορα όσο τις φυλές με βάση το κρέας. Alpine wethers also make excellent pack goats. Alpine wethers κάνει επίσης εξαιρετική κατσίκες πακέτο. They tend to be larger, stronger, and healthier than many other goat breeds. Τείνουν να είναι μεγαλύτερο, ισχυρότερο και πιο υγιεινά από πολλές άλλες φυλές αιγών. They train easily, bond with their keepers, and retain their guard dog like instinct out on the trail. Εκπαιδεύουν, εύκολα δεσμό με τους κατόχους τους, και να διατηρήσουν σκύλος-φύλακας τους, όπως ορίζονται ένστικτο στο μονοπάτι. An experienced Alpine Pack Goat can be amazingly trail wise. Ένας έμπειρος Alpine Πακέτο αιγών μπορεί να είναι εκπληκτικά ίχνος σοφός. He will remember a trail he has been on and can lead the pack through snow and fog. Θα θυμάται ένα μονοπάτι που έχει και να μπορεί να οδηγήσει το πακέτο στο χιόνι και την ομίχλη. Alpine Pack Goats thrive in most climates and they tolerate heat better than Saanens and Toggs. Alpine Πακέτο Αίγες ευδοκιμούν στα περισσότερα κλίματα και ανέχονται τη θερμότητα καλύτερα από Saanens και Toggs. The beauty of Alpine colors make them appealing to the pack goat buyer. Η ομορφιά των Άλπεων χρώματα τα κάνουν να ελκυστικά στον αγοραστή κατσίκα πακέτο.